Асарамжын газарай хүмүүжэгшэд Буряадай одуудтай нэгэ тайзанда гараба
Главное Популярное Все
Войти

Асарамжын газарай хүмүүжэгшэд Буряадай одуудтай нэгэ тайзанда гараба

Владимир Петров
602

Фото: kdd.sdep.ru

Хори нэгэн багашуул талаан бэлигээ олондо дэлгэжэ баясуулаба

Ноябрь hарын 29 Эхын hайндэртэ зориулажа Буряадай уласай академическэ дуу бүжэгэй театр соо гое концерт наадан боложо үнгэрөө. Энэнь манай уласай нийгэмэй хамгаалалай яаманhаа зохион байгуулажа хүндэ хүшэр амидаралтай хүүгэдые дэмжэхэ зорилготой арга хэмжээ болоно.  

Бүхы л хүүгэд эжытэй байха эрхэтэй, ямаршье хүн зөөлэн үгэ шагнажа үнэр гэр бүлэдэ үндыжэ хүмүүжүүлэгдэхэ еhотой бэлэй. Тиймэhээ бага наhанhаа үншэржэ хүүгэдые асарaха газарта хүмүүжэгдэжэ байhан балшарые аба эжытэй болгохо, гэр бүлэ рүү үгэхэ гэhэн буянтай ажалые энэ яаманhаа ябуулдаг бэлэй. Элдэб янзын хүтэлбэри, арга хэмжээ зохион байгуулагдажа олоншье хүүгэдтэ туhа дэмжэлгэ үгэжэ шадаа.

- Мүнхэ дэлхэй дээрэ хүнэй хуби заяанда гэр бүлэ хадаа тон шухала зүйлэ бэлэй. Мүнөө сагай хүүгэд залуушуулдаа үргэлжэ энэ тухай hануулажа ябаха үүргэтэй гээшэбди. Уласай зүгhөө хэршье олон асарамжын газарнуудые барижа бий болгоошьеhаа хүүгэднай өөрын гэртэй болохо эжытэеэ үндыхэ хүсэлтэй байдаг бэлэй. Тиймэhээ энэ ажалые хододоо л ябуулажа байха болонобди, гэжэ нийгэмэй хамгаалалай сайд Татьяна Быкова онсолобо.  

 «Хүүгэд ба одууд» - «Дети и звезды» гэhэн түсэл хадаа олохон жэлэй туршада зохион байгуулагдажа байна. Энэ удаада Буряад уласай юhэн асарамжын газарай 21 хүмүүжэгшэд хабаадажа нэгэ тайзан дээрэ өөрын дуратай дуушан хатаршадтай хамта тоглолто үзүүлэбэд.

Буряадаймнай суута дуушад болохо Елена Борохитова, Дарима Цырендондопова, Дулма Сунрапова, Тимур Болотов, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, «Лаккитон» группа болон муноо сагай бүжэгые онсолдог «DANCE HALL» hургуули,  брейк данс  «FanBreakingSchool» студи багахан уран бутээлшэдтэй хамтарба.  

Мэдээжэ хэрэг түрүүшынхиеэ томо тайзан дээрэ гарахаяа бэлдэжэ байhан хүүгэд ехэл мэгдэжэ hандаржа байба. Харин тэдэниие бэлэдхэhэн багшанарынь урамай үгэ хэлэжэ зоригжуулжа дэмжээ. Ямартайшье энэ концерт наадан харагшадай зүрхэ хүдэлгэжэ шадаа гэжэ хэлэхэдэ буруутахагүй.  

Концертын хажуугаар яаманай зүгhөө олон хүүгэдые түрүүлэжэ үргэжэ абажа хүмүүжүүлэhэн алдар эжынэртэ хүндэтгэл үзүүлэжэ баярай бэшэг гарай бэлэгүүдээр шагнаба. Мүн «Эжыдээ баярлаа» -  «Спасибо маме!» гэhэн интернэт түсэлэй илагшадые элирүүлэжэ шагнал гардуулаха еhолол боложо үнгэрөө.


Читать далее