Ивaлгын аймагай буряад хэлэнэй багша "Эрхим багша"-аар тодорбо - новости Бурятии и Улан-Удэ
Главное Популярное Все
Войти

Ивaлгын аймагай буряад хэлэнэй багша "Эрхим багша"-аар тодорбо

Владимир Петров
597

Фото: пресс-служба Минобрнауки Бурятии

Уласхоорондын мүрысөөндэ 32 багша нар хабаадалсажа эрхим бэлигээ hорибо

Буряад хэлэеэ hэргээхэ, хүгжөөхэ олондо танюулаха залуу үедөө зааха зорилготой элдэб янзын хүтэлбэри түсэлнүүд олоноор эмхидхэгддэг болонхой. Энэ удаада түрэл хэлэнэй багшанарые дэмжэхэ, солыень дуудуулха нэгэ hайхан арга хэмжээ зохиогдоо.

Энэ хадаа «Эрхим багша» I Уласхоорондын урилдаан юм. Буряадhаа гадана Монгол, Хитад, Үбэр-Байгалай хизаар, Эрхүү можоһоо эрхим багшаар алдаршаhан түлөөлэгшэд гурбан удэрэй туршада мүрысэжэ шэлэгдэмэлээ элирүүлбэд.

Багша хүнэй хубида хэшээлээ hонирхолтойгоор зааха, хүүгэдые үргэнөөр хабаадалсуулажа hургахань шухала байдаг. Тиймэhээ мүрысэгшэд түрэлхи хэлээ hургуулийн хүүгэдтэ зааха шэнэ арга барилhаа хубаалсаха, нээлтэтэй хэшээл ябуулха еhотой байгаа.

Урилдаанай ниитэ дүнгөөр Гран при шагналай эзэнээр Ивалгын дунда һургуулиин  багша Ширапова Наталья Бадмажаповна тодороо. I шан - Монгол Уласай Булган аймагай Сайхан сумын багша Зоригт Золжаргал, II шан Улаан-Үдын 29-дэхи гимназиин багша Цырендоржиева Бутид Цырендоржиевна, III шан Үбэр-Байгалай хизаарай Дулдаргын аймагай Алханын һургуулиин  багша Дашиева Цыцыгма Ракшаевна гэгшэд эзэлбэ.

Эгээл эрхим багшаднай хоорондоошье уулзажа танилсажа туршалгаhаараа хубаалсаба.  


Читать далее