Буряад хэлээ дэлгэрүүлхэ түсэлнүүдые сонгобо - новости Бурятии и Улан-Удэ
Главное Популярное Все
Войти

Буряад хэлээ дэлгэрүүлхэ түсэлнүүдые сонгобо

Владимир Петров
697

Фото из архива infpol.ru

Урилдаанай ниитэ мүнгэн hан 400 минган түхэригөөр заагданхай

Буряад хэлые сурталшалха, дэлгэрүүлэхэ зорилготой «Найдал» hан дүрбэдэхи удаагаа мүрысөөн зохиожо шэнэ түсэлнүүдые шэлэжэ олондо танилсуулба.

Энэ жэлэй нааданда  гуша гаран  хаабадгшад  оролсожо  шэлдэг  найман  түсэл hунгагдажа  мүнгэн  шагнал абаха  эрхэтэй  болohон  байна.  Мүрысөөн  хадаа «Уран-түсэл», «Аудио-, видеотүсэл», «IT-түсэл»  гэhэн  гурбан  ангилалаар  ябагдаа.  Шагналай ниитэ hан 400 000 рубль юм. «Найдал» hангай түрүүлэгшэ  Юрий  Балхановай  хөөрэhөөр  арга  хэмжээнэй  гол  зорилго  хадаа  буряад  хэлээ  мэдэхэ, hураха хүсэлтэй хүнүүдтэ туhа болохо зэргэтэй элдэб янзын түсэл хүтэлбэринүүдые  дэмжэжэ саашань дэлгэрүүлхэдэ оршоно. Тиихын тула энэ мүрысөөн зохиожо  хүндэ  дэм  боложо болохо  түсэлнүүдые  бэдэржэ оложо мүнгэнэй асуудалыень шийдэжэ үгэдэг байна.

Мүнөөнэй  сагтай  уялдуулжа  залуушуулда  үлүү  дүхэм аудио,  видео,  интернеттэй холбоотой  түсэлнүүдые  улам hайхашаажа  байна.  Гурбан жэлэй  туршада 250  гаран түсэл  хабаадалсажа  зуугаад оролсогшод  мүнгэн  дэмжэлгэ абаhан байна. Нэгэ түсэлдэ 30 — 100 минган рубль ноогдожо нийтэдээ 1 сая 300 минган  рубль  зарсуулагдаhан байна.

Эдэ  хабаадалсагшад сооhоо  онсолжо  хэлэбэл гар  утаhандаа  татажа  абаха «Амисхаал»  гэhэн  хабсаралта. 10  минган  хүн  өөрын утаhандаа hуулгажа  мүнөө буряад  хэлээ  үзэжэ,  шэнэ үгэнүүдые сээжэлдэхэ боломжотой болоод байна. Мүн солонгос 26 ангитай хүүхэлдэйн кино  буряад  хэлэн  дээрэ  оршуулжа дуу оруулhан түсэлые дурдая.  Гэхэ  мэтэ hайхан түсэлнүүд  юрын  хүн  зондо туhатай байжа шадана. Харин мүнгэнэй гү али ондоо асуудалhаа боложо олондо  хүрэжэ  шадахагүй  байдагынь  нюуса  бэшэ.  Тиймэhээ «Найдал» hан туhалжа өөрын түсэлнүүдтэ саашанхи ябасадань  дэмжэлгэ  үзүүлжэ  байдаг байна.

Энэ  нааданда  хэншье  хабаадалсаха  эрхэтэй.  Дунда hургуулиин hурагшаhаа эхилээд  эршэмтэй  ахамад хүрэтэр.  Урдань  заабол  Буряад  уласай  нютаг  дэбисхэр дээрэ  түсэлөө  хэрэгжүүлэхэ еhотой байhан hаа мүнөө  хаанашье  бэелүүлхэдэ  болохо  болонхой.  Ондоо  можо, гүрэнhөөшье  хабаадалсаха хүсэлтэй зон ажалаа ябуулжа эхилэнхэй.


Читать далее