БГУ
1293

Буряад хэлэнэй үдэрнүүд БГУ-дэ

Бүхы гурбан даабаринуудай дүн согсологдожо, илагшадай нэрэнүүд нэрлэгдэбэ.

Буряадай гүрэнэй университедтэ  “Буряад хэлэнэй үдэрнүүд” сог залитай боложо байна.  Оюутад, багшанар элдэб янзын мүрысөөнүүдтэ, урилдаануудта хабаадажа, буряад хэлэ бэшэг  хэр һайн мэдэдэгээ туршалсана. Фонетическэ мүрысөө соносожо, би тон ехэ һонирхон харааб, ондоо яһанай үндэстэн минии түрэлхи хэлээр ирагуу найраг уран гоёор уншахадань, дуу дуулахадань уяран баярлааб.  Бүхыдөө 8 командын түлөөлэгшэд мүрысөөндэ  хабаадаа. Ород, татар, лезгин, еврей, тува арадай түлөөлэгшэд тон оролдосотой бэлдэжэ ерээд, заримашуулынь сэбэр гоёор дуугархадань ямар баясамаар гээшэб!Буряад арадай элитэ поэт Дондог Улзытуевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан  фонетическэ мүрысөөнэй түрүүшын дабаан поэдэй шүлэгүүдые уран гоёор уншаха даабаритай байгаа. Оюутад тон ехэ оролдожо бэлдээ гээшэ ха. Шүлэгүүдые сэдьхэлээ хүдэлгэжэ, хэлэнэй талаар өө-мөөгүй тодоор уншаба. Заа-зуу алдууханууд байгаа ааб даа. Тиигэбэшье олонхинь шадамар бэрхэнүүд байгаа.Арадаи аман үгын дээжэ - жороо үгэнүүдые яһала түргөөр, тодоор оролдожо хэлээ һэн .Гурбадахи шалгалта – дуу дуулаха ёһотой байгаа.Бүхы гурбан даабаринуудай дүн согсологдожо, илагшадай нэрэнүүд нэрлэгдэбэ.

Меликова Саят, Полынцева Валерия, Ветошникова Екатерина илалта туйлажа, нэгэдэхи һуури эзэлбэ.  

Хоёрдохи һуурида - Павлюкова Валерия, Папулова Светлана,  Немилова Екатерина гэгшэд гараба.

Соболев Роман, Зиннатова Мария, Молчанова Татьяна гэгшэд гурбадахи һуурида гараба.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях