Алтан сэргэдэмнай айлшад бууба - новости Бурятии и Улан-Удэ
Главное Популярное Все
Войти

Алтан сэргэдэмнай айлшад бууба


1188
“Алтан сэргэ” гэһэн үндэһэн театрнуудай гурбадахи уласхоорондын фестивальда үндэһэн театрнууд, нэрлэбэл:
Хакассиһаа “Четиген” ба Топановай нэрэмжэтэ драмын театрнууд, Д.Нацагдоржын нэрэмжэтэ Монголой гүрэнэй академическэ театр, Эстониһоо “R.A.A.A.M”, М.Гафуриин нэрэмжэтэ Башкириин театр, Үбэр-Монголой Ордосһоо ерэһэн Монгол зүжэгшэдэй бүлгэм түлөөлбэ.
Үнгэрэгшэ долоон хоног соо улаан-үдынхид “Алтан сэргэ” гэһэн үндэһэн театрнуудай уласхоорондын наадамда асарһан зүжэгүүдые хаража баярлаба. Илангаяа театрта дуратайшуул сэдьхэлэйнгээ ханатар жаргаба хаш. Зүжэгшэд, найруулагшад зохёохы бүтээлнүүдээ арад зондо харуулхадаа, тэдэнэй өөһэдэйнь ажал шалгалта гарана, хэмнай юу хэжэ байнаб гэжэ сэгнэнэ, үнгэрһэн жэлнүүдтэ хэн мэргэжэлээр шадамар бэрхэ болооб гээд лэ бэе бэеэ шүүжэ харана, дүй дүршэлөө хубаалдана, дүтөөр танилсана ха юм.
Үндэһэн театрнуудай “Алтан сэргэ” Уласхоорондын III фестивалиин дүнгүүд сентябриин 16-да согсологдобо. Илагшадай нэрэнүүд иигэжэ элирүүлэгдэбэ:
М.Гафуриин нэрэмжэтэ Башкириин гүрэнэй академическэ театр “Зүжэгшэдэй эрхим ансамбль” гэһэн тусхай шанда хүртэбэ.
Уильям Шекспирэй “Ромео ба Джульетта” гэжэ зүжэгтэ Ромеогой дүрэ бүтээһэн Д.Нацагдоржын нэрэмжэтэ Монголой гүрэнэй академическэ театрай зүжэгшэн Баасанбуу Шинэбаяр «XXI зуунай Ромео» гэһэн тусхай шанда хүртэбэ.
“Оршон үеын үндэһэн уран зохёолдо хандаһанай түлөө, шэнэ уран үгэ бэдэрһэнэй түлөө” тусхай шан М.Гафуриин нэрэмжэтэ Башкириин гүрэнэй академическэ театр абаба.
“Ромео ба Джульетта” зүжэг шэмэглэһэнэй түлөө уран зураашад Геннадий Скоморохов, Анастасия Шенталинская хоёр “Уран зураашын эрхим ажал” гэһэн шан абажа шадаба.
У.Шекспирэй “Ромео ба Джульетта” зүжэг хүгжэмэй талаар шэмэглэһэн Чинбат Батмөнх “Хүгжэмэй эрхим шэмэглэл” гэһэн шанда хүртэбэ.
Уильям Шекспирэй “Ромео ба Джульетта” зүжэгтэ наадаһан Жамсранжав Оюундарь “Хоёрдохи табсангай эхэнэрэй эрхим дүрэ” бүтээгээ гэжэ нэрлэгдэбэ.
Уильям Шекспирэй “Ромео ба Джульетта” зүжэгтэ наадаһан Эрдэнэ-Туяа Тодгэрэл “Хоёрдохи табсангай эрэгтэйн эрхим дүрэ” бүтээгээ гэжэ нэрлэгдэбэ.
Буряад театрай зүжэгшэн Ольга Ранжилова “Ромео ба Джульетта зүжэгтэ Джульеттые наадажа “Эхэнэрэй эрхим дүрэ” бүтээгээ гэжэ нэрлэгдэбэ.
Хакасс театрай зүжэгшэн Алексей Сагатаев “Ухаагаа төөриһэн Муклай” зүжэгтэ наадажа “Эрэгтэйн эрхим дүрэ” бүтээгээ гэжэ нэрлэгдэбэ.
Буряад театрай Сойжин Жамбалова найруулагшын зохёон бүтээһэн “Ромео ба Джульетта” зүжэг “Алтан сэргэ” фестивалиин “Эрхим зүжэг” гэһэн шанда хүртэбэ.

Читать далее

Читайте также