Алдар суута дуушан Улаан-Үдэдэ
Главное Популярное Все Моя лента

Алдар суута дуушан Улаан-Үдэдэ

Намжилма Бальжинимаева
1202

Фото автора

СССР-эй арадай артист, Гүрэнэй Думын депутат Иосиф Давыдович Кобзон августын 28-ай үглөөгүүр Москва ниислэлһээ ниидэжэ ерэбэ

Буряад Уласай толгойлогшо Вячеслав Владимирович Наговицын хүндэтэ айлшаниие засаг түрын газарта угтан абаба. Иосиф Кобзон Вячеслав Наговицын хоёр сентябрииин 18-да болохоео  байһан Гүрэнэй Дүүмын  депутадуудые һунгалта тухай, соёл гэгээрэл тухай, нүхэд байһан агууехэ дуушан Ким Базарсадаевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан фестиваль бүтээхэ тухай хөөрэлдэбэ.

- Депутат хүн хадаа арад зоной найдабариие мэхэлхэгүй,  сэхэ сэбэр сэдьхэлтэй байха ёһотой. Тиимэл үнэн сэхэ хүнүүдые арад зон шэлэн һунгаха ёһотой. Депутат өөрынгөө хара амиин түлөө бэшэ, мүнгэ алтанай түлөө бэшэ, харин арад зондоо, гүрэн түрэдөө туһалхын түлөө үнэнхэ зүрхэнһөө оролдохо ёһотой. Списогээр депутадуудые һунгадаг гурим би һайшаадаггүйб, һунгагшад һайн мэдэхэ, найдамтай хүнөө шэлэн һунгаад, тэрээндээ эрилтэ табиха ёһотой,- гээд Иосиф Кобзон хөөрэлдөөн соогоо онсолон тэмдэглэбэ.

Сэтгүүлшэдтэй уулзахадаа, Буряад Уласай түүхэ һайн мэдэхэ байгаад, сэтгүүлшэдтэ өөһэдтэнь «Буряад-Монголой АССР хэды ондо усадхагдааб, Россида буддын шажан мүргэлтэй можо хизаарнуудые нэрлэгтылши» гэжэ асуухадань, сэтгүүлшэд харюу  үгэжэ шадаагүй. Тиигэбэшье суута дуушан өөрын һанамжаа хэлэхэдээ,  «Буряад Уласда боложо байһан ажабайдал, олон үндэстэнэй эбтэй эетэй ажаһуудаг тухай, ондо-ондоо шажан мүргэлтэй улад зон үгэеэ ойлголсодог тухай мэдээсэлээ байһан соонь мэдээсэдэгтэ» гээд сэтгүүлшэдтэ хэлэбэ.

Николай Бестужевэй нэрэмжэтэ Ород драмын театрта СССР-эй арадай артист Иосиф Кобзон «Би  дуратайб шамдаа, ажамидарал!» гэһэн концерт харуулба. Алдар суута айлшан концертэеэ нээхэдээ, «55 жэлэй саада тээ 1961 ондо Улаан-Үдэдэ тайзан дээрэ дуулаа һэнби. Тэрэ үедэ залуу ябаа һэм даа, тиихэдэ аяар 55 жэл үнгэрһэн хойно дахяад Улаан-Үдэдэ дуу дуулажа ябахаб гэжэ һанаандааш оруулаагүй һэмби» гээд уринаар энеэбхилэн хэлэбэ. Сууда гараһан дуунуудаа дуулахадань, харагшад хүндэтэ айлшанаа халуун альга ташалгаар угтажа, сэдьхэлээ ханатараа һайхан дуунуудыень сонособо.

Читать далее