Общество
575

БУРЯАДАЙ ТОЛГОЙЛОГШО “РОССИИН ТРАНСПОРТ” ГЭҺЭН УЛАСХООРОНДЫН ХУРАЛДААНДА ХАБААДАХА

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр Москва хотодо Ородой Холбоото Уласай Унаа тээбэриин яаманай эмхидхэһэн “Унаа тээбэриин долоон хоног-2017” гэһэн хэмжээ ябуулгын хэмжээндэ “Ород гүрэнэй унаа тээбэри” гэһэн уласхоорондын XI хуралдаанда хабаадаха.

Хуралдаанай хэмжээндэ бүхы янзын унаа хүгжөөлгын асуудалнууд хэлсэгдэхэ. Эндэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай гэшүүд, гүрэнэймнай Унаа тээбэриин яаманай, хари гүрэнүүдэй яамануудай ба албан зургаануудай, унаа тээбэриин һалбарида ажал ябуулдаг Ородой болон хари гүрэнүүдэй ехэ компанинуудай хүтэлбэрилэгшэд, можо нютагуудай толгойлогшод ба можо нютагуудай унаа тээбэриин албан зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд, банкнуудай түлөөлэгшэд, эрдэмтэд хабаадаха.

Зүбшэн хэлсэгдэхэ асуудалнуудай дунда – эд зөөриин, мүнгэнэй ба мэргэжэлтэдэй талаар байдал шалгалга, унаа тээбэриин ба хангамжын һалбариин ехэ түсэлнүүдтэ тааруу һайн эрхэ байдал тогтоолго, дэлхэйн үрдилдөөтэ эдэй засагта өөрынһуури эзэлэлгэ, унаа тээбэриин һалбариинехэ һомололгонуудые шэглүүлхээр зохид байлга, мүн тиихэдэ унаа тээбэридэ хабаатай болбосорол ба унаа тээбэриин дээдэ һургуулинуудай мэргэжэлтэдэй ерээдүйн байдал.

Хэмжээ ябуулгын эхилхэһээ урид Буряадай Толгойлогшо албан тушаалта нюурнуудтай суг хамта “Ород гүрэнэй унаа тээбэри” гэһэн уласхоорондын үзэсхэлэндэ табигдаһан стенднүүдые ябажа хараха. Юуб гэбэл, энэ үзэсхэлэн тус һалбариин үйлэдбэринүүдэй туйлалтануудые ба шэнэ бүтээлнүүдые тобойсо харуулна.

Удаань Алексей Цыденов хуралдаанай нээлгэдэ ба “Ондоо түлишэ”, “Эдэй засаг ба оршон тойронхи байгаали”, “Ногоон”  һомололгын газарнууд” гэһэн сэдэбүүдтэ зорюулагдаһан “Ород гүрэнэй унаа тээбэри. Байгаалитаяа тааралдал” гэһэн пленарна хөөрэлдөөндэ хабаадаха. Тодорхойлбол, унаа тээбэридэ газ түлишэ нэбтэрүүлхэ талаар гүрэнэй программа болон хүгжэлтын “ногоон” жасанууд, уһан далайн унаагай хэрэгсэлнүүдые шэнгэрүүлһэн газаар хүдэлгэдэг болгохын ба Арктикада байгаалиин аюулгүйе хангахын тула ашагта малтамалнуудай шэнэ хэбтэшэнүүдые ашаглалга, гадна ямар янзын унаада ондоо түлишэ үнэхөөр хэрэгтэйб гэжэ хэлсэхэ.

“Унаа тээбэриин долоон хоног-2017” хэмжээ ябуулгын үедэ Алексей Цыденов гүрэнэймнай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведевэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэхэ “Аюулгүй ба дардам һайн харгынууд” гэһэн юрэнхылэгшын түсэл бэелүүлгын асуудалнуудаар зүблөөндэ хабаадаха.

“Унаа тээбэриин долоон хоног” хадаа Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай захирамжын ёһоор жэл бүхэндэ үнгэргэгдэдэг болон унаа тээбэриин шиидхэгдээгүй асуудалнуудаар бүхэроссиин ба уласхоорондын хэмжээ ябуулгануудһаа бүридэдэг юм. Тиин унаа тээбэриин амин шухала асуудалнуудые зүбшэн хэлсэхын болон гүрэнэй засагай ба олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хоорондо харилсаа холбоонуудые бэхижүүлхын тула Ородой Холбоото Уласай  Унаа тээбэриин яаман “Бизнес Диалог” компаниин эмхидхэлэй дэмжэлгын туһаар арбан жэлэй үргэлжэдэ энэ ехэ хэмжээ ябуулгые эмхидхэжэ байна.

“Унаа тээбэриин долоон хоног” – бүлэг хэмжээ ябуулганууд: “Россиин унаа тээбэри” гэһэн уласхоорондын XI хуралдаан, “Унаа тээбэри” гэһэн уласхоорондын XI үзэсхэлэн, унаа тээбэриин дээдэ һургуулинуудай оюутадай бүхэроссиин IX спартакиада болон уран бэлигэй “ТранспАРТ” гэһэн бүхэроссиин фестиваль, «Road Traffic- 2017. Организация дорожного движения» гэһэн уласхоорондын конгресс...   

Гэбэшье гол шухалануудынь хуралдаан ба үзэсхэлэн болоно. Хуралдаанай хэмжээндэ автомобилиин, агаарай, түмэр замай, далайн ба гол мүрэнэй унаа хүгжөөлгын асуудалнуудта зорюулагдаһан конференцинүүд үнгэргэгдэдэг. “Россиин унаа тээбэри” гэһэн хуралдаанай ба үзэсхэлэнэй хүдэлмэридэ жэл бүхэндэ 7500 гаран хүн хабаададаг, харин “Унаа тээбэриин долоон хоногто” хабаадагшадай хамтын тоо 9500 гаранда хүрэдэг.

Тус үйлэ хэрэгэй хэмжээн ба түхэл, хабаадагшадай үндэр зэргэ тушаалнууд, мүн тиихэдэ баталагдадаг шухала дансанууд “Унаа тээбэриин долоон хоногой” уласхоорондын тон ехэ хэмжээнүүдэй нэгэн байһыень гэршэлнэ.

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях