Общество
638

ҺУНГАМАЛНУУД АРАДАЙ ХУРАЛАЙ ДОТОРОЙ ДҮРИМДЭ ХУБИЛАЛТАНУУДЫЕ ОРУУЛБА

Ээлжээтэ 27-дохи сесси дээрэ һунгамалнууд Арадай Хуралай доторой дүримдэ хубилалтануудые оруулаа. Эдэ заһалтанууд хуули зохёон бэлдэхэ ажалые тааруу һайн болгохын, доторой дүримэй зарим эрилтэнүүдые хүсэндэнь оруулхын тула бэлдэгдээ. Тиин һунгамалнууд “Засагай газарай сагай” үедэ хоёрһоо олон асуудал шагнахагүй гэһэн заһалтые дэмжээ. Уригдаһан тушаалта нюур “Засагай газарай сагай” үнгэргэгдэхэһөө 15 үдэр урид бэшэмэл мэдээсэл Арадай Хуралда эльгээхэ ёһотой. Гадна хуулиин түлэбые нэгэдэхи болон хоёрдохи уншалгада баталан абаха, тэрэниие буруушааха гурим тодорхойгоор бэшэгдээ, нэгэ асуудалаар хэдэн хуулиин түлэбүүдые хаража үзэхэ дүримүүд тодорхойлогдоо, “нэгэ зэргэ хуулиин түлэб” гэһэн ойлгосо бэхижүүлэгдээ. Мүн бусадшье заһалтанууд оруулагдаа.

Арадай Хуралай доторой дүримэй элидхэлнүүдэй, суг хэдэг элидхэлнүүдэй болон түгэсхэлэй үгын үргэлжэлхэ саг тухай 49-дэхи статья хубилгагдаагүй гэжэ онсо тэмдэглэмээр. Үргэлжэлхэ сагыень Арадай Хуралай зүблөө хүтэлбэрилэгшэ элидхэгшэдтэй ба суг элидхэгшэдтэй зүбшэн тогтоодог. Элидхэл хэхэ саг 40 минутаһаа ехэ байха ёһогүй, суг хэдэг элидхэлэй – 20 минутаһаа ехэ бэшэ, түгэсхэлэй үгын – 15 минутаһаа ехэ бэшэ. Үгэ хэлэгшэдтэ 10 минута, дахин үгэ хэлэгшэдтэ 5 минута үгтэдэг. Зүблөө хүтэлбэрилэгшэ сессиин үдэртэ хэлсэгдэхэ асуудалнуудай тоодо оруулагдаһан асуудал зүбшэн хэлсэлгын үргэлжэлхэ саг, асуудалнууд ба харюунуудта үгтэдэг саг  олонхи дуугаар тогтоожо, үгэ хэлэхэ саг һунаажа болохо. 

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях