АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ НЭГЭЛ ШЭГЛЭЛТЭЙ ХОТОНУУДАЙ ХУРАЛДААНДА ХАБААДАНА
Главное Популярное Все Моя лента

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ НЭГЭЛ ШЭГЛЭЛТЭЙ ХОТОНУУДАЙ ХУРАЛДААНДА ХАБААДАНА

Сергей Александров
198

Буряад Уласай Толгойлогшо ажаүйлэдбэриин нэгэл шэглэлтэй хотонуудай мэрнүүдэй гурбадахи хуралдаанда хабаадажа байна

“Ажаүйлэдбэриин нэгэл шэглэлтэй хотонууд: ерээдүйе түлэблэнэбди”  гэжэ нэрэтэй энэ хэмжээ ябуулга Москвада “Сколково” һургуулида үнгэргэгдэнэ.

Мүнөөдэр Алексей Цыденов “Дүнгүүдые согсолходоо, ерээдүйе түлэблэнэбди” гэһэн пленарна сесси дээрэ хуралдаанда хабаадагшадтай суг хамта “Ажаүйлэдбэриин нэгэл шэглэлтэй хотонуудые хүгжөөлгэ” гэһэн шухала программа бэелүүлгын дүнгүүдые, иимэ хотонуудай байдал сэгнэн, ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэ хангахаар саашанхи хэмжээнүүдые зүбшэн хэлсэхэ түсэбтэй.

Тиигэжэ хотонуудай жэшээ дээрэ ямартань ямар хэмжээнүүд үзүүлэгдэхэб гэжэ хэлсэгдэхэ, “Ажаүйлэдбэриин нэгэл шэглэлтэй хотонуудые хүгжөөлгэ” гэһэн программа бэелүүлгын уридшалһан дүнгүүд согсологдохо болоно. Гадна 2018-2019 онуудта иимэ хотонуудые дэмжэлгын хэмжээнүүд зүбшэгдэхэ.

Хуралдаанда хабаадагшадые бүлэг бүлэгтэ хубаажа хүдэлгэхөөр хараалагдана. Иимэ түхэлөөр ажал ябуулһанай ашаар үрэ дүнтэй хөөрэлдөөн дэлгэгдэхэ, шэнэ  эрхэ мэдэсэнүүд болон удха зорилгонууд дурадхагдаха юм.

Хуралдаанда мэрнүүдһээ гадна федеральна ба можо нютагуудай засагай зургаануудай, хүгжөөлгын байгуулгануудай түлөөлэгшэд, эдэй засагай ба ниигэмэй бодолгын сэгнэн шэнжэгшэд хабаадаха.

Гүрэнэй ажаүйлэдбэриин нэгэл шэглэлтэй нютаг газарай байгууламжануудай баталагдаһан тобьёгто Буряад Уласай 6 хото оруулагданхай гэжэ һануулая. Нэрлэбэл, Гусиноозерск, Закаменск, Каменск, Сагаан-Нуур, Северобайкальск, Селенгинск болоно.

Читать далее