НХ
1022

Ёохор яагад хатархаб

Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор

* Хори буряадуудай ёохор
Зэргэлэн байгаад, гар гараа барилсаад, баруун  
гараа дээрэһээнь, зүүн гараа дороһоонь, хажуу тээшээ нэгэ алхам зүүн хүлөөрөө, гарнуудаа
зүүн тээшэнь һэжэрхэт. Толгойгоо зүүн тээшээ, баруу хүлөө зүүн хүлэйнгөө хажууда табихадаа гарнуудаа баруун тээшэнь һэжэрээд, толгойгоо баруун тээшээ дохино.Энэ хүдэлөөнөө 6 дахин дабтаад гарнуудаа доошонь табиха. Дабталгамнай түргэн байха. Баруун хүлөө урагшань дэбхэрээд,  зүүн хүлөө хойшонь үргэнэ, зүүн хүлөө дээшэнь дэбхэрээд, баруун хүлөө урагшань үргэнэ.Гарнууднай  хамта.

Хойноһоо гараһан үүлэниинь
Хойшоо урагшаа таһарна.
Хойгуур һууһан залуушуул
ерыт наашаа наадандаа.

Нээш-шүү, нээш-шүү
Дабталга нээш-шүү нээш-шүүнэйш
Урдаһаа гараһан үүлэниинь
Урагшаа хойшоо таһарна
Урдуур һууһан залуушуул
Ерыт наашаа  наадандаа.

* Ольхон ёохор
Гар гараа барилсаад, мүр-мүрөө няагаад, зүүн хүлөө сэхэ зүүн тээ алхаад, сээжэ бэеэ халта тойнгоогоод, дахин алхаад, хүлөө асарха.
8 дахин хэнэбди.
Дабталга
Хүлэйнгөө үзүүрээр тэндээл тэрэл байһан газар дээрээ дэбхэрнэбди
Бохир-бохир хатаржа,
Борьбын шалаагаргая.
Буха шэнгеэр зохоржо,
Борьбын шалаа гаргая.
Һэггүү-һэггүү-һэхүүнэй

* Арбагай ёохор
Гар гараа барилсаад, баруун гараа  дээрэ, зүүн гараа доронь, тохоногуудаа ниилүүлээд, доошоо тонгойгоод, хүлөө тохиилгоод, түрүүшын алхам хэхэдээ баруу хүлөө баруун хүлөө урагшань (вперед) урагшань алхам хэхэдээ, зүүн хүлөө үргэнэ, гэдэргэнь алхам хэхэдээ, зүүн(левая)
хүлөө гэшхээд баруун хүлөө дээшэнь үргэхэ.8 дахин дабтаха. Зүүн хүлөө баруун хүлэйнгөө хойгуур шэдээд, гараа баруун тээшэнь толгойгоо баруун тээшэнь.
Арбагар эбэртэй гүрөөһэн
Абын зониие шууюулба.
Ангир шара дүүхэймнай
Амитан зониие шууюулба.

Хондолой сагаан гүрөөһэн
Хоморгон зониие шууюулба.
Хонгор  шара дүүхэмнай,
Хамаг зониие шууюулба.
Эрбэгэр эбэртэй гүрөөһэн
Ерэһэн зониие шууюулба.
Елэгэр һайхан дүүхэймнай
Ехээр зониие шууюулба.

* Тyнхэнэй ёохор
Гар гараа барилсаад, үбдэгөө нугалха зуураа нэгэ алхам хажуу тээшээ хэхэт,
Ташаагаараа урагшаа хойшоо гоёор найгуулхат.

Набшаһа һайтай модондо.
Нарин хүхы донгодоо
Нара гараха хирээндэ
Нахяа (тахяа) шубуун донгодоо.
Ёохой-ёохой-ян, орожо наада-ян.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях