Общество
627

БУРЯАДАЙ ЗАСАГАЙ ГАЗАРТА БАЙГАЛАЙ БАЙГААЛИИН ДЭБИСХЭР ХҮГЖӨӨЛГЫН АСУУДАЛНУУД ЗҮБШЭН ХЭЛСЭГДЭНЭ

Мүнөөдэр, ноябриин 20-до, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хабаадалгатайгаар Байгалай байгаалиин дэбисхэр хүгжөөлгын асуудалнуудаар засагай газарнуудай хоорондын хүдэлмэриин бүлэгэй болон Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын “Байгал” гэһэн фракцинууд хоорондын хүдэлмэриин бүлэгэй суг хамтын зүблөөн ажалаа ябуулжа эхилбэ.

Зүблөөнэй үедэ Байгалай байгаалиин дэбисхэр хүгжөөлгын ба Байгалай можо нютагта байгаали хамгаалгын ажал ябуулгые хуулиин талаар гуримшуулгые һайжаруулха асуудалнууд, тэрэ тоодо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай августын 4-эй зүблөөнэй дүнгүүдээр үгэһэн даалгабаринуудай бэелүүлгэ зүбшэн хэлсэгдэнэ.

Байгалай можо нютагта байгаали хамгаалгын ажал ябуулгые хуулиин талаар гуримшуулха асуудалнуудые Буряад Улас нэгэнтэ бэшэ бодхооһон юм. Тэдэнэй тоодо ой модоной жасын газарнуудые һуурин газарнуудай болгохо, Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ оршодог ба ЮНЕСКО-гэй байгаалиин баялигай тобьёгто оруулагдаһан газарнуудые ашаглаха хизаарлалтануудые болюулха, мүн һуурин газарнуудые тойроод түймэртэ эсэргүүсэлгын отололгонуудта хабаатай асуудалнууд оролсоно.

Алексей Цыденовэй һанамжаар, можо нютагай эдэй засаг хүгжөөхэ, Байгалай байгаалиин дэбисхэрэй ажаһуугшадай байдал һайжаруулха болон Байгал далайн хоморой шухаг байгаали хамгаалха эрхэ байдал тогтоохын тула эдэ асуудалнуудые шиидхэхэ хэрэгтэй. 

“Зарим тэды дүй дүршэл бии, мүнөөдэрэймнай суг хамтын ажал эдэ асуудалнуудые шиидхэлгэдэ ехэ туһатай байха болон хуулиин түлэбүүдэй түгэсхэлэй шатада хүрэхэ арга олгохо гэжэ бата найданаб”, - гэжэ Буряадай толгойлогшо хэлээ.

Энэ суг хамтын зүблөөндэ Буряадһаа Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнууд Николай Будуев, Алдар Дамдинов, Гүрэнэй Дүүмын Федеративна байгуулалтын болон нютагай өөһэдын хүтэлбэриин асуудалнуудаар хорооной гэшүүн Юрий Волков, Аюулгүйн ба эдилгэ абалгада эсэргүүсэлгын хорооной гэшүүн Михаил Щапов, мүн тиихэдэ Буряад Уласай, Эрхүү можын ба Үбэр Байгалай хизаарай парламентнуудай түрүүлэгшэнэрэй орлогшонор ба һунгамалнууд, федеральна, можо нютагай ба нютаг газарай засагай зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд, мэргэжэлтэдэй бүлгэмүүдэй ба олониитын эмхинүүдэй түлөөлэгшэд хабаадана.

“Байгаали хамгаалгын хуулинуудта хабаатай асуудалнууд бидэндэ тон шухала юм. “Байгал” бүлэгэй һунгамалнууд гансашье байгаали хамгаалгын хуулинуудай асуудалнуудые хаража үзэдэг бэшэ. Бидэ үргэн ехэ зорилгонуудые табинабди: можо нютагуудайнгаа ашаг туһа хамгаалга, Байгалай можо нютагай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын асуудалнуудаар можо нютагайнгаа засаг дэмжэлгэ”, - гэжэ “Байгал” гэһэн фракцинууд хоорондын хүдэлмэриин бүлэгэй түрүлэгшэ Сергей Тен тэмдэглээ.

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях