Главное Популярное Все Моя лента
Войти

БУРЯАДТА НАРАНАЙ ЭЛШЭЭР ХҮДЭЛДЭГ ЗАЙН ГАЛАЙ ТҮРҮҮШЫН СТАНЦИ АШАГЛАГДАЖА ЭХИЛБЭ

Сергей Александров
133

Уласай Бэшүүр аймагта можо нютаг дотор түрүүшын наранай станци –10 МВт хүсэтэй Бэшүүрэй СЭС хүдэлжэ захалаа

Хүдэлгэжэ эхилхэ тухай захиралта “БРИФ-2017” гэһэн Байгалай можо нютагай инфраструктурна хуралдаанай пленарна зүблөөнэй үедэ үгтөө юм. 

“Бидэ гүрэн дотороо түрүүшүүлэй тоодо иимэ аргаар зайн гал үйлэдбэрилдэг болообди. Түрүүшын наранай зайн галай станци хүдэлжэ эхилхэдээ, Бэшүүр аймагые найдамтайгаар зайн галаар хангаха арга олгохо, мүн байгаалиин байдал һайжаруулха. Энэмнай иигээд дүүрэшэхэгүй. Мүнөө дээрээ иимэ түсэлнүүдые бэелүүлхээр нэмэлтэ арга боломжонуудые бэдэржэ байнабди. Тус шэглэл хүгжөөбэл, Буряад ороной холын, хүрэжэ ошохонь бэрхэтэй аймагуудые зайн галаар хангалгын бэрхэшээлтэй асуудалнуудые шиидхэжэ болохобди», - гэжэ Буряадай Толгойлогшо  Алексей Цыденов хэлээ.

РОСНАНО ба гүрэнэй “Ренова” компаниин хамтын предприяти - “Хевел” гэһэн бүлэг компанинуудай һалбаринууд  мүнгэ һомолоо ба барилгын ажал эрхилээ юм. Барилгын-хабсаралгын хүдэлмэринүүд 2017 оной май һарада эхилээд, хараалагдаһаараа энэ намар түгэсхэгдөө. Станциин барилгада хэрэглэгдэһэн тоног түхеэрэлгэнүүдэй 70 хубинь манай гүрэнэй предприятинуудта бүтээгдээ.

“Бэшүүрэй СЭС ашаглахада, зайн гал найдамтайгаар, ашаг үрэтэйгөөр дамжуулагдаха. Эндэ жэлдээ 14,5 гаран ГВт хэмжээнэй зайн гал гаргахаар багсаамжалагдана. Тиигэжэ углекислэ газай агаарта хаялга 7685 тонноор доошолхо болоно”, - гэжэ  “Хевел” гэһэн бүлэг компанинуудай генеральна захирал Игорь Шахрай тэмдэглээ.

Гадна тус хуралдаанай үедэ “Хевел” гэһэн бүлэг компанинуудай болон Буряад Уласай Засагай газарай хоорондо можо нютагта наранай элшэ хүсэ хэрэглэлгые хүгжөөхэ тухай хэлсээн баталагдаа. Тэрэнэй ёһоор, дүн хамта 150 МВт хүсэтэй наранай станцинууд болон бүхыдөө 2,5 МВт хүсэтэй амяараа хүдэлдэг холимол элшэ хүсэнэй түхеэрэлгэнүүд баригдаха.

Читать далее

Читайте также