БУРЯАДАЙ ТОЛГОЙЛОГШО УЛААН-ҮДЭДЭ БОЛОҺОН ГЭНЭ УСАЛ УСАДХАХА ТАЛААР АЖАЛАЙ ЯБАСА ШАЛГАА
Главное Популярное Все Моя лента
Войти

БУРЯАДАЙ ТОЛГОЙЛОГШО УЛААН-ҮДЭДЭ БОЛОҺОН ГЭНЭ УСАЛ УСАДХАХА ТАЛААР АЖАЛАЙ ЯБАСА ШАЛГАА

Сергей Александров
151

Уласай ниислэл хотодо гэнэ усалай болоһон ушарһаа Алексей Цыденов самбо барилдаагаар дэлхэйн чемпионадта ошоогүй

Буряад орон Ородой Холбоото Уласай үсөөхэн можо нютагуудай тоодо тус мүрысөөндэ уригдаһан байгаа юм. Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдэ ниидэжэ ерэмсээрээ заһабарилгын ажалай ябаса шалгаа.

Мүнөөдэр үглөөгүүр Москваһаа ерээд, Алексей Цыденов гэнэ усалай болоһон газарта ошожо, хэр заһабарилга хэгдэжэ байнаб гэжэ шалгаа. Үдэрэй дүүрэтэр хотын ажаһуугшад уһаар хангагдажа эхилхэ гэжэ найдуулна.

Хоёр үдэрэй туршада сугларһан уһанһаа боложо, элдэб хараалагдаагүй ушарнуудай дайралдахагүйн тула олон байратай гэрнүүдые хангагша компанинуудта гэр соохи угаадаһа ябуулдаг соргонуудые шалгажа байхыень даалгагдаа. 

Иимэ хэмжээнэй гэнэ усал энээнһээ урид боложо үзөөгүй юм гэжэ һануулая. Улаан-Үдэ хотын аяар 100 мянган шахуу ажаһуугшад уһагүй үлөө. Олон байратай 475 болбосон түхэлтэй гэр, 810 модон гэр, ниигэмэй һалбариин 45 байшан уһаар хангагдаха аргагүй болоо юм.

Гэнэ усалай хойшолонгуудые усадхалгада 10-12 саг хэрэгтэй болохо гэжэ түрүүшэгээр багсаагдаһан һаа, ехэ эбдэрэлгэһээ боложо, энэ болзор заһабарилгын ажалнуудта багадаа. Энэ орёо байдал заһаруулхын тула үдэр һүнигүй ажал ябуулагдана. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов өөрөө хиналта бэелүүлнэ.

Читать далее

Другая сторона профессии