21 мая 2018 10:12 34
Летопись Всебурятского фестиваля «Алтаргана»
На праздник «Алтарганы»
Ждет гостей наша коновязь,
Поднимая золотые поводья ваши,
примем добросердечно!
16 мая 2018 13:13 419 1
Именное мясо (нэрэтэй мяхан)
Встречая гостя, буряты считают своей честью угостить его блюдами своей национальной кухни. Угощение именным мясом носят чисто символический характер. Означает высокую степень уважения к почетному гостю. Перед тем, как начинать празднование, гости произносят благословение и благопожелание о благополучии, а также обилии скота у хозяев в будущем
16 мая 2018 13:05 52
Эрхүү буряадуудай хүндын табаг
Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсэ нютагта ажаһуудаг ажалай ветеранууд Владимир Васильевич Любовь Николаевна Балдаевтан буряадуудай зан заншал, ёһо гурим һайн мэдэдэг, мэдэхэеэ ашанар, зээнэртээ хөөрэжэ үгэдэг юм. Любовь Николаевна эдеэ шанаха, оёдол хэхэ, айлшанаа яагаад угтахаб гэхэ мэтэ мэдээсэл Үбэсын дунда һургуулиин һурагшадта  кружоогто ерэһэн үхибүүдтэ заадаг һэн.
3 мая 2018 11:46 70
Хатуу сагай шэрүүниие үзэһэн...
Бидэнэр зунай амаралтада Улаан-Үдэһөө Ага нютагаа ошожо ябатараа, 1998 ондо Дарһан курортдо ажаһуудаг Бальжинима хуряахайтандаа айлшаар хүрөө һэмди
3 мая 2018 09:53 111 1
Буряад хэлэ yзэлгэдэ интернет туhална
Би хэн гээшэбиб? Уг гарбални, уг изагуурни хаанаһаа эхитэй гээшэб гээд үхибүүднай бодолгото болоходоо, эжы абадаа хандажа, асуужа эхилдэг, энэ һонирхолыень алдангүй, уг гарбал тухайгаа, угайнгаа домог түүхэ, түрэл садан тухайгаа хөөрэхэ манай уялга
3 мая 2018 09:46 67
"Адуушанай дуун" тухай
Александр Дамбиев Тохой нютагта түрэһэн
27 апреля 2018 09:38 69
Алтаргана-2018 наадамда хэн үльгэршэн ошохоб
Агын тойрогто үльгэршэдэй эрхимэй эрхимые шэлэлгэ болобо. Түрүүлһэн үльгэршэн Эрхүүдэ болохо "Алтарганада" үльгэрөө түүрээхээ ошохо юм
27 апреля 2018 09:29 229
"Мунгэн тобшо" сайт помогает сохранению и развитию бурятского языка
Девиз сайта «Мунгэн тобшо 3D»: «Бережно храните родной язык, передавайте его своим детям и сделайте наказ – передавать его следующим поколениям. Будет родной язык – будет бурятский народ. Пусть процветает наш немногочисленный, но величественный народ, наш богатый историей и природными ресурсами родной край»
16 апреля 2018 15:54 406
Хабарай сэсэг-хатаршадай тэмсээн
Үхибүүд  ямар баяртайнууд гээшэб! Эдир хатаршад багшаа амаршална, багшань үхибүүдээ тэбэрин, баяртай энеэбхилнэ
9 апреля 2018 09:35 290
Нүүдэлшэдэй гайхамшаг түхеэрэлгэ - һэеы гэр
Үе сагай үнгэрхэ бүри урданай юумэн мартагдана.  Мэдэхэ хөөрэхэ зон үсөөржэл байна. Тиимэ тула олон жэлэй саада тээ Агын тойрогой  "Толон" сониндо уншаһан Д.Далаевагай толилолго эндэ буулгажа табибаб. Һэеы гэр дархалдаг хүнүүдтэ хэрэгтэй байжа болохо. Саарһан дээрэ байхадаа, саарһан хуушарна, харин энэ Интернет  гээшэ соо хадагалагдаад байхадаа,  хэзээ нэгэтэ  хожом хүнүүдтэ хэрэгтэй байжа магад гэжэ бодооб.
4 апреля 2018 10:45 519
Абьяас бэлигээ түрэл арадтаа бэлэглэнэ
Сэсэгмаагай шэнгэхэн һайхан гоё хоолойгоор дуугаа дуулахадань,  хаанаһаа иимэ гоё, иимэ гайхамшаг аялга бидэниие уяруулан  гарана гээшэб?  Энэ һайхан дуу яагаад иимэ гоёор амилуулжа шадана гээшэб гэжэ гайхамаар байдаг.
30 марта 2018 13:03 227
Эхэ хэлээ гамная!
“Буряад хэлэмни баян даа!” гэһэн шатада үхибүүд оньһон үгэ хэлэбэ. Урилдаашад оньһон үгэ дабтахагүй ёһотой
29 марта 2018 16:15 265
"Абай Гэсэр" - буряад арадай эрдэни зэндэмэни!
Хүн түрэлтэнэй түүхэдэ “Илиада”, “Одиссея”, грегүүдэй троян дайн тухай домогуудай хажууда эрдэмтэдтэ адлил дээгүүр сэгнэгдэдэг буряад арадаймнай “Абай Гэсэр” баатарлиг үльгэр байнал! “Абай Гэсэр” арадаймнай оюун бодолой дээжэ зохёол байха зуураа, үеһөө үедэ дамжуулагдан ерэһэн эрдэни зэндэмэнимнай болоно.
27 марта 2018 18:07 296
Арадай зан заншалай абдар уудалая!
Буряад-монголшууд нара зүбые ехээр хүндэлдэг гуримтай. Юумые тойроходоо,
нара зүб эрьежэ хурайлдаг. Холо газар ябаха болоходоо, нара зүб
эрьеэд гарадаг. Нара буруу хүдэлэлгэниие сээрлэдэг байна
26 марта 2018 10:41 401
"Алтаргана-2018" нааданиие угтуулан
Мүнөө зун Эрхүү хотодо болохо "Алтаргана-2018" нааданиие угтуулан таанадай һонирхохо мэдээ табибаб
19 марта 2018 09:33 691
Дуулан ябахаа эндэ түрөө һэм, дуушан хэзээш байхалби...
Буряад арадай, буряад хэлэнэй, буряад дуунай байһан сагта буряад арадай гайхамшаг хүбүүдэй нэгэн Даши Дамбаевай алдар нэрэ хэтын хэтэдэ, үеын үедэ мартагдахагүй, мүнхэ дурасхаал болон зула шэнги бадаржа байха!
15 марта 2018 09:20 1007
Буряад арадтамнай иимэ хyбyyн дахяад хэзээ тyрэхэб?!
Бата Баяртуев бyхы hалбаряар: ургамал, шумуулhаа эхилээд, хубсаhа хунар, эдеэ хоол, байра байдал хyрэтэр, шажан мyргэл, ёhо заншал, уг изагуур, буряад хyнэй hyр hyлдэ, эхэ байгаалияа гамнаха, шэнжэлхэ  тухай ажалай  дэлгэрэнгы хараа шэглэл табяад, ажаллажа байтараа, наhанhаа нyгшөө hэн.
26 февраля 2018 14:36 415 1
Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой дурасхаалда зорюулагдана
Илалтын ендэрэй 1-дэхи һуури эзэлэгшэдые нэрлэе, 57 кг шэгнүүридэ Хакассиин барилдаашан  Карамчаков Денис, 61 кг шэгнүүридэ Дамдинов Жаргал (Гүнэй),   65 кг шэгнүүридэ Будажанаев Эрдэм (Буряад Улас), 70 кг шэгнүүридэ Батоев Булат (Шулуутай), 74 кг шэгнүүридэ Боровицкий Александр (Буряад Улас), 79 кг шэгнүүридэ Будажапов Арсалан (Согто-Хангил), 86 кг шэгнүүридэ Рабданов Александр (Гүнэй),92 кг шэгнүүридэ Жамбалов Эрдэм (Ага-Хангил), 97 кг шэгнүүридэ Баторов Тимур (Һүдэнтэ), 125 кг шэгнүүридэ Цыжипов Балдан гэгшэд гараба
22 февраля 2018 09:54 344
Багша, сэрэгшэн зуутай болобо
Алхана нютагһаа гарбалтай Эсэгын дайнай ветеран, хоёр дахин Улаан Одон орденто,  түхын эрдэмтэн, БГУ-эй доцент Александр Гуружапович Гуружаповые Сагаалганаар амаршалаад, зол жаргалтай, аза талаантай, элүүр энхэ ажаһуухыень хүсэнэбди!
31 января 2018 10:39 268
Алдарта ирагуу найрагша Баир Дугаров
Нүүдэлшэ арадай хүбүүнэй шүлэгүүд түрэл арадтань дүтөөр һанагдажа, ухаан бодолдонь ойлгосотой, эльгэ зүрхэндэнь шэнгэстэй байгаа гэжэ адагламаар. “Наян Наваа”, “Баргуджин Түхэм”, “Үгэдэйн аяга” болон бусад шүлэгүүд гайхамшаг гоёор соностобо. Морин хуурай аянгын зэдэлээн доро ирагуу найрагшын шүлэгүүдээ уншахадань, хүнүүдэй досоо һүр һүлдэ бадаруулан, һүрөөтэй гоёор соностохо юм.
Наверх