19 марта 2018 09:33 65
Дуулан ябахаа эндэ түрөө һэм, дуушан хэзээш байхалби...
Буряад арадай, буряад хэлэнэй, буряад дуунай байһан сагта буряад арадай гайхамшаг хүбүүдэй нэгэн Даши Дамбаевай алдар нэрэ хэтын хэтэдэ, үеын үедэ мартагдахагүй, мүнхэ дурасхаал болон зула шэнги бадаржа байха!
15 марта 2018 09:20 490
Буряад арадтамнай иимэ хyбyyн дахяад хэзээ тyрэхэб?!
Бата Баяртуев бyхы hалбаряар: ургамал, шумуулhаа эхилээд, хубсаhа хунар, эдеэ хоол, байра байдал хyрэтэр, шажан мyргэл, ёhо заншал, уг изагуур, буряад хyнэй hyр hyлдэ, эхэ байгаалияа гамнаха, шэнжэлхэ  тухай ажалай  дэлгэрэнгы хараа шэглэл табяад, ажаллажа байтараа, наhанhаа нyгшөө hэн.
26 февраля 2018 14:36 341 1
Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой дурасхаалда зорюулагдана
Илалтын ендэрэй 1-дэхи һуури эзэлэгшэдые нэрлэе, 57 кг шэгнүүридэ Хакассиин барилдаашан  Карамчаков Денис, 61 кг шэгнүүридэ Дамдинов Жаргал (Гүнэй),   65 кг шэгнүүридэ Будажанаев Эрдэм (Буряад Улас), 70 кг шэгнүүридэ Батоев Булат (Шулуутай), 74 кг шэгнүүридэ Боровицкий Александр (Буряад Улас), 79 кг шэгнүүридэ Будажапов Арсалан (Согто-Хангил), 86 кг шэгнүүридэ Рабданов Александр (Гүнэй),92 кг шэгнүүридэ Жамбалов Эрдэм (Ага-Хангил), 97 кг шэгнүүридэ Баторов Тимур (Һүдэнтэ), 125 кг шэгнүүридэ Цыжипов Балдан гэгшэд гараба
22 февраля 2018 09:54 274
Багша, сэрэгшэн зуутай болобо
Алхана нютагһаа гарбалтай Эсэгын дайнай ветеран, хоёр дахин Улаан Одон орденто,  түхын эрдэмтэн, БГУ-эй доцент Александр Гуружапович Гуружаповые Сагаалганаар амаршалаад, зол жаргалтай, аза талаантай, элүүр энхэ ажаһуухыень хүсэнэбди!
31 января 2018 10:39 214
Алдарта ирагуу найрагша Баир Дугаров
Нүүдэлшэ арадай хүбүүнэй шүлэгүүд түрэл арадтань дүтөөр һанагдажа, ухаан бодолдонь ойлгосотой, эльгэ зүрхэндэнь шэнгэстэй байгаа гэжэ адагламаар. “Наян Наваа”, “Баргуджин Түхэм”, “Үгэдэйн аяга” болон бусад шүлэгүүд гайхамшаг гоёор соностобо. Морин хуурай аянгын зэдэлээн доро ирагуу найрагшын шүлэгүүдээ уншахадань, хүнүүдэй досоо һүр һүлдэ бадаруулан, һүрөөтэй гоёор соностохо юм.
24 января 2018 13:47 407
«Алтаргана-2018» Эрхүүдэ болохо
2018 оной июлиин 5-8-най үдэрнүүдтэ Уласхоорондын «Алтаргана» фестиваль Эрхүү хотодо үнгэргэгдэхэ
22 января 2018 09:41 227
Түүхын хуудаһа ирахада һонин байна
Боролдойн хүгшэн һэеы гэр дээрээ улаан туг хиисхүүлһэн юм. Тэрэ тугые Сергей Лазо Догойн большевигуудтэ үгэһэн юм. Би энээн тухай роман бэшэхэб,-гэжэ Даши-Рабдан Одбоевич Батожабай мэндэ байхадаа хэлэдэг һэн.
16 января 2018 16:35 232
Алтаргана – символ единения
«Золотарник на северном склоне
Вновь цветет в синеве поднебесной…»
Это слова из народной песни «Алтаргана», которую в непростые времена пели наши предки
16 января 2018 16:28 146
АЛДАР СУУТА ДУУШАН АРИУНБААТАР
Ариунбаатарай монголоороо дуулахадань, дэлхэйн абарга томо хүгжэмшэд, дуушад, «Кардиффын аялганууд» конкурсдо тэрээнтэй тэмсээд, диилдэһэн дуушад – бүгэдэ монгол аялга соносожо, альгаа ташажа, гайхал дүүрэн нюдөөр тэрэниие шэртэжэ байгаа һэн.
8 января 2018 13:56 2563 4
Зарывание последа у бурят
Обыкновенно буряты зарывают послед в землю в избе или юрте; в первой, если ребенок родится в зимниках, во второй – если в летниках. В юрте зарывают его за очагом (хойморто). На улице зарывать считают грехом (Матвей Хангалов, собрание сочинений, III том)
29 декабря 2017 10:24 414
ХЭРЭЭДЭЙ ЗЭЭ БАСАГАНАЙ ХУБИ ЗАЯАН
Хүйтэн, хүйтэн Сибириин һалхинда
хүлдэжэ хүхэрһэн хөөрхы хальмагууд,
Зоболон үзэхэ маниие, мание
Заяаша юундэ заяагаа бэлэй...
(Хальмаг арадай дуунһаа)
22 декабря 2017 09:35 324
МИНИИ ДУРСАМЖА
Хэрэн дээрэ буугаад Саяанай үндэр хада уулануудые харахадамни, дүтэхэны шэнгеэр харагдаа һэн. Аршан курорт хүрэтэр удаан лэ ябажа тэрэ Саяан уулын хормойдо хүрөө һэмди. Талын хүн хадаа би Саяанай сарьдагуудые, хүүен хүршэгэнэн урдажа хүнхинэжэ байһан Хэнгэргэ  голые гайхан, һүгэдэн хараһанаа мартадаггүйб.
22 декабря 2017 09:33 303
Ага нютагһаа түрүү хүнүүд
Алдар суута дуушад Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Буряад Уласай  соелой сайдаар һаяхан томилогдоһон Соелма Дагаева гэгшэдэй шагналда хүртэхээ тайзан дээрэ гарахада, улад зон хүндэлэн ёһолжо, урма баяртай хүхижэ байгаа һэн.
8 декабря 2017 10:41 369
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
5 декабря 2017 19:00 402
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря 2017 10:18 327
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября 2017 09:45 400
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
27 ноября 2017 10:33 361
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
19 ноября 2017 10:56 2872 1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
31 октября 2017 09:38 620
Эрдэниин тарнирай буряад хубсаhан
Эрдэниин тарнитай буряад хубсаһанай ямар үүргэтэй, ямар удхатай байһые манай арад зон иигэжэ түүхэ домог соогоо түүрээн магтаһан байха юм». Буряад нютаг орондоо, өөһэдынгөө газар уһан дээрэ ажаһуужа байгаа хадаа, үндэһэн уран оёдолоо һэргээжэ, буряад һайхан хубсаһаяа үмдөөд, долоон голтой, долоон зүрхэтэй болоод дорюун согтойгоор алхалаял!
Наверх