Алексей Цыденов сэтгүүлшэдтэй уулзаба

Алексей Самбуевичай тойруу бэшээр, сэхэ руунь бодоһон бодолоо, сэдьхэһэнээ, һанаа зобоожойлогшыэбы гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойдомни орьёлно. Шадамар бэрхэ, түшэхэ тулгууритай, найдабаритай туһалагшадтай болоһой  даа гэһэн бодолдо эзэлэгдэнэбн уял.
572
Буряад Уласай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов мартын 26-да сурбалжалагшадтай уулзаба. 2 хахад сагай  хугасаа соо хөөрэлдөөн үргэлжэлөө.  Буряадай толгойлогшоор томилогдоһоор тэрэ хоёр һара  боложо байна. Буряад ороной олон нютагуудаар арад зонтой уулзажа ябаһан байна. Хойто-Байгалай, Баунтын аймагаар ябаад ерээ юм.

Алексей Цыденовэй нюур шарай харахада, буряад аад лэ, буряад,  сагаан шарайтай иимэ  буряадууд байдаг лэ, тиимэһээ  тэрэниие хоёр ондоо үндэстэнэй үри гэжэ һанаандааш оруулхаар бэшэ гэжэ  харагдаа. Шуһамнай хүсэтэйл байна гэжэ һанаанда  ороо.  Хүнэй нюдэ руу сэб сэхэ хараад, һонирхол дүүрэн хёрхоор харана гэжэ ажагламаар байгаа. Сурбалжалагшадай асуудал табихадань,саарһа суурһа харангүй, дэлгэрэнгы харюу тэрэ дороо үгэнэ. Ашаа шэрэлгэ тухай, тогтоогдомол сэн түлбэри тухай, электричкэнүүдэй ябаса тухай, Байгал тухай элдэб янзын олон орёо асуудалнуудта торьдиһогүй харюусана. Юундэ энэ  хүн тухай би тиимэ дэлгэрэнгыгээр хараһанаа хөөрэнэбиб гэхэдэ, хүдөө нютагуудаар  ябахада,  ямар хүн бэ энэ шэнэ толгойлогшомнай гээд улад зон асууна ха юм. Тиимэ тула адаглаһанаа, ажаглаһанаа уншагшадтаа дамжуулхаа һанана гээшэб. Тэрэ  өөр тухайгаа, бүлэ, ажал, амидарал ба байдал тухайгаа тодорхойгоор хөөрэбэ.

Алексей Цыденов 4 үри хүүгэдтэй юм байна, ехэ хүбүүниинь 19 наһатай, Бауманай нэрэмжэтэ һургуулида һурана, дунда хүбүүниинь 5-дахи классай һурагша, бага хүбүүниинь намартаа үендөө хүрэхэ, басаганиинь 1-дэхи класста һурана. “Залуунууд байгаад һамгантаяа танилсаа һэмди,тэрэмни  нютаг соогоо сэбэрхэн гэжэ суутай байһан, зүрхыень  эзэлжэ шадаһандаа жаргалтай ябадагби. Һургуулиин дүүрэхэдэ, бүлэмни Москваһаа  зөөжэ ерэхэ юм. Ехэ хүбүүмни  Москвада һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ,- гээд Алексей Самбуевич сэтгүүлшэдтэ хөөрэбэ.

Асуудал табиха ээлжэн намда тудахадань, толгойлогшын уялга дүүргэгшэдэ би иимэ асуудал табяаб:

-Та энээхэн дүшөөд наһандаа ябанат, эгээн аза жаргалтай наһантнай хэзээ байгааб? Бага балшар наһандаа гү, залуу зандан ябахадаа гү, али мүнөө энээхэн  сагта гү?

-Аба эжы хоёрни мэндэ һайнууд ажаһууна, үхибүүдни үндыжэ байна, үри шэрэгүйб,  үнэн нүхэдтэйб, һэшхэлни сэбэр, дуратай ажалтайб, энээнһээ ехэ жаргал юун байхаб даа...
Мүнөөдэрэй агшан зуурада тон ехэ жаргалтай хүн байнаб. Урдамни асари ехэ зорилгонууд байна. Буряад Уласаа дээдын дээдэ шатада гаргаха гэһэн эрмэлзэлни намайе далижуулна. Ерээдүйдэ үхибүүдтээ, ашанартаа  Буряад ороноо  хүгжөөхын тула үнэн сэхээр ажал хээб гэжэ хэлэхэ эрхэтэй байхаб.  Энэ зорилгоо бэелүүлхын тула  үдэр һүнигүй
шахуу хүдэлнэб. Ажал хэрэгээ ябуулха, яагаад үрамжалтатайгаар бүтээхэб гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойем эзэлээд, амар заяагүй урагшаа тэгүүлэн хүдэлнэбди.

Алексей Самбуевичай тойруу бэшээр, сэхэ руунь бодоһон бодолоо, сэдьхэһэнээ, һанаа зобоожо байһан асуудалнууд иимэ байна гээд сурбалжалагшадта-хүгшэн шононуудта хөөрэшэхэдэнь, хара мэхэгүй, гэнэн хонгор хүн гээшэ гү даа, Буряад Уласые толгойлогшын торгон жолоо барижа ябажа шадаха гээшэ гү, засаг түрын харюусалгата энэ ажалда дан залууданагүй юм гээбы гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойдомни орьёлно. Шадамар бэрхэ, түшэхэ тулгууритай, найдабаритай туһалагшадтай болоһой  даа гэһэн бодолдо эзэлэгдэнэб.

-Ажалаймни түрүүшын үдэрһөө эхилээд,  энэшни муу хүн, тэрэ һайн хүн, тэрээниие бү шагнаарай, энээнэй үгэ бү дуулаарай, энэ хүн тэрэнэй түрэл гэхэ мэтэ үгэ хүүр хэлээд хүнүүдэй ороходонь гайхаа бэлэйб. Тиигэбэшье би ойлгоноб, улад зон бултал ямар  бэ даа холбоотой, нютаг нуга  нэгэтэй, аха дүү, худа ураг, суг һураһан гэхэ мэтэ  яахын аргагүй тойрожо гарахаар бэшэ  харилсаанууд байна. Ямар  нэгэ тушаалда хүниие томилходоо,  тэрэнэй  мэргэжэлэй талаарнь хаража сэгнэхэб. Засагай газарта тушаалта хүнүүд һэлгэгдэхэ, тэрээнгүй аргагүй. Харин хэнииеб даа харюусалгата ажалда табиха гэхэдэ, шэлэн һунгаха хүнүүд  үсөөн байна гэжэ  хэлэлтэй. Тиимэ тула баруун тээһээ, түбэй газарһаа хэн бэ ерэхэл болохо. Командые  шэнэлэлгэ аажам тэнюунээр, үгэеэ ойлголсожо үнгэргэхэбди. Энээндэ үндэһэ яһатанай  асуудал (паритет) тэгшэ байхые баримталхаб.  Һунгалтын үедэ, һунгалтын  һүүлдэ энэ асуудалда гол анхаралаа хандуулха хэрэгтэй гэжэ ойлгоноб.

Алишье можо, хизаарай  засагай газарта хүдэлхөөр һургуули  гараһан, бэлэдхэгдэһэн зоной тоодо орожо,  ажалайнгаа хажуугаар һуралсадаг байгаабди. Стэнфордын багшанар, «Боинг» компаниин вице-президент, Кудрин, Греф гэгшэд багшалаа һэн.  Англи стажировкада ошожо  һуралсаа һэмди,-гээд Алексей Цыденов сурбалжалагшадта хөөрэбэ.
Буряад Уласай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденовтэ үшөө иимэ  шухала асуудал табяаб:

-Буряад хэлэ хадагалан үлдээхэ ба хүгжөөхэ хэрэгтэ  засагай  газарһаа жэл бүри 34 миллион мүнгэн зөөри һомологдоно. Энэ мүнгэн зөөри тон зүб тээшэнь ашаглагдана гээшэ гү? Хайшаа хэрэглэгдэнэ гээшэб, энэ мүнгэн буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ ошоно гээшэ гү  гэжэ арад зоной дунда асуудал, хөөрэлдөөн гаража байдаг? Ажалай хэрэгээр хүдөө нютагаар ябахадам олониитэ улад зон   һурагшалдаг, асуудаг  гэжэ хэлэхэ байнаб. Энэ асуудал өөрынгөө хиналта, шалгалта доро абыт гэжэ Танда ханданаб.

Алексей Самбуевич минии хэлэһэниие блокнот  соогоо бэшэжэ абана һэн.

Засагай  газарта ажаллаха гэжэ һургуули гараһан,  Буряад ороноо хүгжөөн һалбаруулха гэһэн өөрэйн түсэбтэй, урагшаа түгүүлһэн зоригжолтой Алексей Самбуевич Цыденовтэ ажал хэрэгтээ амжалтатай  ябахыень хүсэнэб!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх