ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ

Жаргалантын һургуули  Жаргалантын һургуулиин Хамбын наадамай боложо байхада,  Жаргалантын гулваа Цыретор Халзанов,   Жаргалантын һургуулиин буряад хэлэнэй багша Арюна Халзанова хоёрой бүлэдэ табадахи үхибүүн түрэбэ гэһэн баярта мэдээсэл Хамба лама Дамба Аюшеев дуулгаад, “жаргалантынхид табадахи һуурида шалгараад  гараба, харин багшань табадахи үхибүүгээ түрэбэ, ямар дэмбэрэлтэ мэдээсэл дуулгаба гээшэб, амаршалнабди! “ гээд нэмэжэ хэлэбэ.

445
Буддын шажантанай заншалта Сангхын үүсхэлээр эмхидхэгдэдэг буряад хэлэ мэдэлгээр һургуулиин үхибүүдэй “Эхэ хэлэн-манай баялиг” гэһэн 16-дахи наадам  2017 оной февралиин 17-до Ивалгын дасанда болобо. Тэмсээн-наадамда хабаадахаяа 57 һургуулиин һурагшад сугларһан байна.
Наадамай эхиндэ хамба лама Дамба Аюшеев үхибүүдые мэндэшэлэн амаршалаад,  амжалта туйлахые хүсэнэб  гээд хэлэбэ.

“Буряад Үнэн” хэблэлэй байшангай захирал Баир Дашеевич Балданов үхибүүдтэ Буряад арадай ирагуу найруулагша Николай Дамдиновай “Буряад хэлэн” шүлэг  һануулаад, тэмсээндэ илалта туйлахые үхибүүдтэ хүсэбэ.

-Энэ һайхан үдэр буряад хэлэеэ һэргээхэ дэмбэрэлтэй хэрэгтэ таанадтай суг хамта хабаадажа байһандаа баяртай байнабди. Иимэ дэмбэрэлтэй хэрэг үйлэдэжэ байһан хамба ламадаа баярые хүргэхэ ёһотойбди. Үхибүүд, таанад мэдэхэ мэдэсэеэ хубаалдажа, бэе бэедээ шадаха юумэеэ заалсажа, бэе бэеэ һургажа байхадатнай баярланабди. Таанарта амжалта хүсэнэб,–гээд  энэ удаа наадамай эбээн тэдхэгшэ болоһон “Титан” наймаанай бүлэглэлэй захирал Бредний хэлэбэ.

"Хоёр хэлэеэ тэгшэ мэдэе", "Хэнэй хэлэн баян бэ?",  “Оньһон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай”  гэһэн тэмсээнэй асуудалнууд  ганса буряад хэлэеэ мэдэхэ байхын хажуугаар, ухаагаа гүйлгэхэ, түргэн шиидхэбэри абаха, үгэ хэлэндэ бэрхэ байха, һанажа ядахагүй һүбэлгэн байхые һургана.
Үхибүүд тэмсээндэ  дуратайхан бэлдэнэ,  эдэбхитэйгээр хабаадана, мүрысөөнэй асуудалнуудта өөртөө найданги тодоор харюусадаг боложо байна гэжэ ажагламаар. Асуудалнуудта харюусахадаа, үхибүүд  ухаагаа гүйлгэжэ һурана,  хадуужа абаха шадабаринь  хүгжэнэ, үхибүүд олон зоной урда дуугаржа, зүрхэтэйгээр харюусажа һурана.

“Эхэ хэлэн – манай баялиг” наадамай бүхы тэмсээнүүдэй дүнгүүдээр Бэшүүрэй аймагай Харлан нютагай үхибүүдэй бүблдүлэг 95,6 оноо абажа, нэгэдэхи һуури эзэлбэ.  Харланда эхин классуудай һургуули байна, аха классуудай һурагшад автобусоор үдэр бүри Булаг (Окино-Ключи)  ошожо һуралсана.  Харланайхид недондо жэлһээ хабаадажа эхилээ, ерэ ерэһээр түрүүшын һуурида гараад лэ байдаг, мүнөө гурбадахияа илалта туйлаба. Илалтын эшэ үндэһэн хаанаһаа гээшэб?

Харланай бүлэгэй Дайндаров Барас, Алтана Бурунова хоёртой хөөрэлдөөнһөө:
-Илалта туйлахадатнай таанадта хэн туһалааб?
-Манай нютагай гулваа Бэлигтэ Дамбиевич Жигжитов бидэнтэй үдэр бүри бэлэдхэл хэдэг. Маани сээжэлдэдэгбди, асуудалнуудта харюунуудые бэлдэдэгбди, нютагайнгаа аялгаар хөөрэлдэдэгбди.
-Аба эжыдээ газаа гэртэхиие хэжэ, туһалдаг гут?
-Уһа асарха, үхэрэй шабааһа түүхэ, түлеэ хахалха, түлеэ гэртэ оруулха гэхэ мэтэ ажал хэжэ хамһалсадагбди (нютагай аялгаар харюусана).
-Энэ наадамда бэлдэхэдэтнай, бэлэн бэшэ байгаа гү?
- Маани уншахадаа, миин сээжэлдэнгүй, бүгэдэнэй түлөө, аба эжынгээ, Уянга дүүгэйнгөө түлөө зальбаржа, буян үйлэдэнэб гэжэ этигэжэ сээжэлдэхэдэ, һайнаар хадуугдана,  тиигээд олоороо ушахадамнай  намда гоё байдаг,-гэжэ Алтана Бурунова уриханаар энеэбхилэн хэлэбэ.
Жаргалантын һургуули  Жаргалантын һургуулиин Хамбын наадамай боложо байхада,  Жаргалантын гулваа Цыретор Халзанов,   Жаргалантын һургуулиин буряад хэлэнэй багша Арюна Халзанова хоёрой бүлэдэ табадахи үхибүүн түрэбэ гэһэн баярта мэдээсэл Хамба лама Дамба Аюшеев дуулгаад, “жаргалантынхид табадахи һуурида шалгараад  гараба, харин багшань табадахи үхибүүгээ түрэбэ, ямар дэмбэрэлтэ мэдээсэл дуулгаба гээшэб, амаршалнабди! “ гээд нэмэжэ хэлэбэ.

«Оньһон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай» гэһэн тэмсээндэ хабаадагшад өөһэдынгөө дураар оньһон үгэ шэлэн абаад, удхаарнь шог удхатай хөөрөө бэлдэхэ даабаритай байгаа. Энэ тэмсээндэ Дээдэ-Үшөөтэйн һургуулиин Раднаев Чимит-Доржо түрүү һуури эзэлбэ. Улаан-Үдын 9-дэхи һургуулиин
Эржена Ажеева “Тэнэг тархи хүлэй зоболон. Уймар тархи улын зоболон” гэжэ оньһон үгэдэ тааруулжа, хоёр хүнэй түлөө ехэ бэрхээр наадаба. Түрүү һуури эзэлээшгүй һаа, үшөө урдань үндэр дабаанууд...

Сотниковой һургуулиин һурагша Дарима Багдаева “Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй” гэһэн тэмсээндэ 2-дохи һуурида гараба. Тэрэ хамбын наадамда оло дахин эдэбхитэй хабаададаг юм.

Уран баримал гэжэ мүрысөөндэ 29-дэхи гимназиин 6-хи классай һурагша Цыдыпова Катьяна 12 амитадые уран гоёор, шадамар бэрхээр дархалжа, нэгэдэхи һуури эзэлээ юм. Хүгшэн эжытэеэ хоюулан илалта туйлаһандаа баяртайнууд  ябана һэн.

Зэдын аймагай Петропавловкын гимназиин 10-дахи класста һуралсадаг  алтай үндэһэтэн Айдар Тюхтенев  үлгы дархалха даабари абахадаа, буряад үлгы дархалха (ород качалка дархалаа)  гэжэ ойлгоогүйһөө боложо, түрүү һуури эзэлжэ шадаагүй.  Удаадахи урилдаануудта дахяад ерээд, хабаадажа, илалта туйлаха байха гэжэ этигэнэб.

Уран гартан урилдаанда үнихэнэй ябажа байһан басагад  арһа өөһэдөө  элдээд, гоё торгон гадартай дэгэлнүүдые оёжо олоной анхаралда табиба. 29-дэхи гимназиин Чойдонова Алина, Селендумын Шишмарева Марина, Харганын  Балданова Виктория, Сужын һургуулиин Олеся Убушеева гэгшэд  Баярма Митупова багшада заалгажа, оёжо һураа юм. Балданова Виктория мүнөө наадамда “Уран гартан” гэһэн урилдаанда нэгэдэхи һуури эзэлбэ.
-Үхибүүд энэ наадамда бэлдэхэдээ дуратайгаар ябадаг. Ивалгын дасан ерэхэдээ, ондоо нютагай үхибүүдээр танилсана,   бэе бэеынгээ шадабари харана, олон зоной дүхэриг соо бэеэ яагаад абажа ябахаб гэжэ һурана, буряад хубсаһаяа үмэдөөд омог дорюун алхалалдана, буряадаараа хөөрэлдэжэ дадана,- гэжэ Ивалгын һургуулиин багша Зориг Шойнжонов һанамжаяа намтай хубаалдаба.

Буряад Уласаймнай телекомпани “Эхэ хэлэн – манай баялиг”  наадамые февралиин 18-да сэнхир дэлгэсдэ харуулба. Иигэжэ БГТРК-ай ажалшад буряад хэлэеэ хүгжөөн һалбаруулха, хадагалан  хамгаалха хэрэгтэ хубитаяа оруулжа, Буряад оронойнгоо нютаг бүхэндэ “Эхэ хэлэн – манай баялиг”гэжэ наадамые дамжуулан  нэбтэрүүлжэ байхадань баясамаар байна.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх