Маани уншаха, эрхи татаха тухай

Олон зоной һаналаа хүрэжэ хэһэн буян һайхан
сэдьхэлэй нүлөө гээшэ нюдэндэ харагдахашьегүй һаа, байһан гэр соогоо,
хото хорёо соогоо, нютаг нуга соогоо агаартань тунажа, буян шэнгэжэ,
һайн һайханиие асардаг.
1263
Таби наһан хүрэтэрөө хүн эхэ эсэгын буянгаар ажаһууна, амидарна. Таби
наһанһаа хойшо өөрын буян олохо, үхибүүдэйнгөө түлөө маани уншаха гээд
бидэндэ аба эжымнай, үбгэ эсэгэнэрнай заадаг һэн. Хүнэй наһа барахада
хойтын буяндань маани уншанабди

Мүнөө хүн бүхэн шахуу эрхитэй ябадаг болоо. Урдань үбгэд хүгшэд лэ
эрхи татажа, маани уншажа байдаг бэлэй. Эрхи гээшэмнай юунэй түлөө,
ямар гуримаар татагдадаг юм. Эрхидэ үлхөөтэй байдаг толгой, бөөрэ,
тоолуур гэдэгүүд ямар удхатайб?

Буддын шажанай эрхи зуун найма байдаг. Энэ шажанай нангин тоо гээшэ.
Энэ тоодо ородоггүй эрхиин толгой гээд байна. Эрхи гурбан бөөрэтэй:
хорин долоон эрхиин дараа бүхэндэ нэгэ бөөрэ. Иигэжэ хамтадаа 112
монсогорнууд үлхэгдэнэ. Заримандаа гурбан бөөрэ эрхиингээ тоо соо
ороодшье байдаг, тиигээ һаа, толгойтоёо 109 болоно. Эрхиин толгой хуба
шулуугаар (янтарь) хэхые оролдодог.

Эрхиеэ зүүхэдээ толгойгоорынь уруунь байлгахагүй ёһотой. Маани
уншахадаа, эрхиингээ толгойень алхажа татадаггүй, толгойдонь хүрөөд
лэ, һөөргөө эрьеэд уншадаг гуримтай. Харин үхэһэн хүнэй буянда
уншахадаа, толгой алхуулаад ото һэтэ нэгэ шэг руунь уншадаг. Тиихэдээ
тоолуур татадаггүй. Энэ буян нүгшэгшэ хүндэ зорюулагдана ха юм, өөртөө
буян хэнэ бэшэ.
Тоолуур тухай. Лама санаартанай эрхидэ ямаршье тоолуур байхагүй,
уншаһыень Бурхан тоолохо юм гэдэг. Юрэнхыдөө, тоолуур гурбан янза:
зуунай, мянганай, зуу мянганай... Зуунай тоолуур мэнэл хэрэглэгдэжэ
байдаг ушарһаа бэлээр хүдэлгэхые хараада абажа, бэеэ даанги богонихон
үлхөөтэй арбан сахаригууд байдаг. Эрхиеэ татажа,арбан тоолуурайнгаа
захадаа хүрэхэдэнь, мянган маани уншагдаба гээд удаадахи тоолуур
татагдана.

Мянганай тоолуур олонхидоо эршэлээтэй ооһор байдаг. Толгойн боориһоо
эхилдэг. Эршыень һуладхаад, мянган маани хүсөөхэ бүреэ нэгэ эрхи ахижа
ябуулдаг. Иигэһээр эрхиингээ нүгөө тала үнөөхи толгойдоо шахахадань,
зуу мянган маани уншагдаба гээд, удаадахи тоолуур ябуулдаг. Зуу
мянганай тоолуур удаан боложо хэрэглэгдэдэг хадань бэлээр хүдэлхэгүй
сахариг байдаг. Зуу мянган маани уншаха бүреэ нэгэ эрхи ахижа, энэ
сахаригаа заалаад алхуулаад, һөөргэнь жэмылгэдэг. Энэ тоолуурай бүхы
эрхинүүдые юрөөлжэ хүсэхэдэнь, арбан сая (арбан миллион) маани
уншагдаба гээшэ.

Эрхиеэ татаха, уншаһан маанияа тоолохо баһал онсо гуримтай юм. Зуун
найман эрхи мухарюулаад, зуун маани уншагдаа гэхэшэлэн, тоолуур бүхэн
зуун найман бүхэндэ ябабашье, зуу гээд лэ тоологдодог ёһотой юм.
Һамааржа, һаналаа хүсэд хүрөөгүй уншаһаниие хараада абана ха юм. Эрхи
заабол нара зүб эрьюулхэ ёһотой. Эрхи бүхэн бишыхан хүрдэхэнүүд гээшэ.
Энэ хүрдын голынь эрхиин үлхөө болоно гээд бодоод үзэгты. Тиихэдээ
долёоборой үзүүрһээ эрхыгээрээ эмирэгдээд, доошоо заабол нара зүб
эрьелдэһээр бууха ёһотой. Монсогорхон эрхи бүхэн хурганай
үндэгэнүүдтэй һайсахан үһэрилдеэ һаа, бэеын мэдэрэл үргэхэ талаар ехэ
туһатай байха. Эрхы долёобор хоёройнгоо үзүүрхэнээр эрхиеэ татаа һаа,
зүб гэжэ бодомоор.

Эрхи ямар юумээр хэгдэнэб гэхэдэ: зургаадай, зандан, сэндэн гэхэ мэтэ
модод Энэдхэг, Жагарай орондо ургадаг тула ехэ хомор. Манай Дунда
Азида саншит гэжэ модоор эрхи хэдэг юм. Мүн заанайшье һоёогоор хэдэг.
Энэмнай ехэ үнэтэй ааб даа. Эрхи эрьюулхэ бүхэндөө нэгэ маани тон
хүсэдөөр уншагдаха ёһотой. Яаража байгаад, дутуу ядуу олон тоо
хүсөөхые оролдобол, буруушаагдана.

Маани уншажа буян хээд, удаань заабол зорюулга дурдаха ёһотой юм гээд
Шэнэхээн нютагай эмшэ лама Балбар ламбагай заажа үгөө һэн. Тэрэгүйдэ
эзэгүй, нэрэгүй буян гээшэ үгы болоходоо дүтэ ха юм. Зорюулга гээшэ
үнэхөөр амаараа үгүүлжэ, юунэй түлөө, буян үйлэдэһэнөө, Бурханай урда
өөрынгөө гуйлтые тобшохоноор хэлэхэ ёһотой. Гансал өөрынгөө хара бэеын
гү даа, али гансахан өөрынгөө үри хүүгэдэй түлөө хэһэн гуйлтын сэн
бага, үнэхөөр буян болохогүй.

Эхэ зургаан зүйл, хамаг амитанай амар амгаланай түлөө,үлзы хутаг үндэр
заяан бадараг гэжэ заабол сэдьхэхэ, үгүүлхэ шухала. Тиихэдээ эрхиеэ
эбхээд, толгойень оройдонь тобойлгоод, хоёр альган дээрээ хүндэтэйгөөр
үргэжэ һүгэдэдэг, бурханһаа адис абадаг, хэлэхэ үгэеэ хэлэдэг ёһотой.

Иигэхэдээ хэһэн буян, гуйһан гуйлта зорилгоёо хүсэхэ болоно. Энээнһээ
улам нэгэ иимэ ушар дурдамаар ха. Нэгэ хүгшэн маани, мэгзэм, тарни
угаа хананхатайгаар, унтаагүй сагтаа отол уншажа байдаг байба ха.
Үндэр наһатай болоод байтарнь, табяад наһанай хүбүүн басаган хоёрынь
наһа барашоод ха. Иигэжэ үриеэ урдаа хараһан энэ хүгшэн ехэтэ
сүхэрбэ:”Алин гээшэб, наһаараа үйлэдэһэн буянаймни аша үрэ”,-гэжэ
уйлаба. Тиигэжэ нэгэ ехэ ламадашье хэлэбэ ха. Тэрэ лама айладаһан
гэхэ:”Буян үйлэдэхэдөө, ямаршье зорилгогүй хэһэншни үгы болошоһон
байна.

Тиигээдшье урда наһанай үйлын үри хүсэтэй, зайлахагүй буян, бурханда
сүхэрхэ гээшэ ехэ нүгэл юм, аша зээнэршни олон халуун амин зон байна
ха юм”,-гэһэн байгаа. Олон зоной һаналаа хүрэжэ хэһэн буян һайхан
сэдьхэлэй нүлөө гээшэ нюдэндэ харагдахашьегүй һаа, байһан гэр соогоо,
хото хорёо соогоо, нютаг нуга соогоо агаартань тунажа, буян шэнгэжэ,
һайн һайханиие асардаг.

Энээнэйл түлөө хэһэн буянаа олондо зорюулна ха юмбибди. Гансал
өөрынгөө аяга соохоноо хоол суглуулха бэшэ, олонойнго тогоондо үргэхэ
гэһэншүү удхатай болоно. Уншаһан хүндэ туһа болохо болтогой гээд
Цырендашиев Дамбинима ахайн захяа дамжуулбаб. Ум маани бадмэ хум!

Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх