Хүбүүд басагадаа уг гарбалаа мэдэдэгээр хүмүүжүүлэе!

Хүхэ мүнхэ тэнгэриһээ Эзэн Чингис Хаан монгол туургатанаа хаража, харгалзалжа, хайрлажа, хамгаалжа, заабарилжа, заршамлажа, хэһээжэ, һургажа, туһалха сагтань туһалжа байдаг гэжэ би этигэдэгби.
824
Уг гарбалаа, удам түрэлөө бэдэрдэг, һурагшалдаг, һонирходог хүнүүд олошоржо байна гэжэ адагланабди. Хаанаһаа гарбалтай гээшэбиб, хэн болонобиб, ямар угай гээшэбиб гэһэн асуудал хэзээ нэгэтэ хэнэйшье урда табигдадаг. Эртээнһээ бага балшар наһандаа мэдэжэ абаа һаа, залуушуулда хүмүүжүүлгын ехэ нүлөөтэй, ажабайдалдань гүнзэгы удхатай байдагынь мэдээжэ. Мүнөө сагта  “аба эжынгээ тоонтодо үргэл хэгты, угаа хүндэлэгты” гэхэ мэтээр хэлүүлээд, нютагтаа ошожо үргэл хэдэг болонхой. Угайнгаа газар уһантай хүйһөөрөө холбоотой байхадаа, уг удамаа хүндэлөөд ябахадаа, хүнүүд эльгэ дотоноо дэбтэнхэй, урма баяртай, зориг түгэлдэр ябана ха юм. Ажал хэрэгынь урагшатай, олзотой омогтой, дорюун сарюун ябана ха юм даа.  Иимэ асуудалай гарахада, үеһөө үедэ дамжуулагдажа байдаг угай бэшэгүүд лэ тодо харюу үгэжэ шадаха байна. Уг гарбалай ула мүрөөр угайнгаа бэшэг нагаса аба, эжы, үбгэн аба, хүгшэн эжынэрһээ һурагшалжа бэшэжэ абадаг, сээжэлдэжэ хадуун абадаг, шэнжэлдэг хүбүүд басагад Буряад Уласдамнай олон боложо байна.

Мүнөө үе сагай оньһон түхеэрэлгэ хэрэглэжэ, "Минии уг гарбал" гэһэн Интернет-мүрысөөн хоёрдохи жэлээ үргэлжэлжэ байна. Нёдондо жэл бүхыдөө 97 үхибүүд мүрысөөндэ хабаадаа һэн. Илажа шалгарһан 36 үхибүүдтэ грамотанууд, мүнгэн шангууд барюулагдаа һэн. Мүнөө жэлэй тэмсээндэ  65 хүбүүд басагад хабаадаа. Монгол Уласһаа - 2, Москваһаа - 1, Үбэр-Байгалай хизаарһаа - 1, Англиһаа - 1, Эрхуу можоһоо - 4, Буряад Уласһаа - 54 хүүгэд хабаадаа юм. Ноябриин тэнгээр, һурагшадай намарай амаралтын һүүлээр шагнал барюулган баяр ёһолол болохо байна.

Буряад- монголшууд угайнгаа үеые долоодохи үе болотор үхибүүдтээ заал һаа сээжэлдүүлдэг байгаа юм. Долоон үе соо түрэл гээшэбди гэдэг, долоон үеын досоо тээ басагаяа хадамда үгэхэ гү, али хүбүүгээ гэрлүүлхые сээрлэдэг, шуһан холисолдохо гээд энэ гуримые жэншэдгүй сахидаг байгаа юм. Манай аба бэедээ харуулжа байжа, долоон үе харуулдаг, үе мүсөөр тооложо заадаг һэн. Гарай хурганай нэгэдэхи үе болбол түрэһэн аха дүүнэр, хоёрдохи үе – эсэгэ талаар үеэлэнэр, эхэ талаар бүлэнэр. Гурбадахи үе эсэгэ талаар үеэлын хүбүүд – хаяаланар, эхэ талаар бүлэнэрэй хүбүүд – бүлэнсэрнүүд болоно. Энэ гурбан үе ехэ дүтэ түрэлнүүд гээшэ. Саашань: сарбуугаар – 4-хи, тохоногоор – 5-хи, мүрөөр - 6-хи, шэлэ хүзүүгээр –7-хи үе гэдэг. Абын талын түрэлнүүд яһан, эжын талынхид шуһан түрэлнүүд гээд хубаардаг юм. Урда сагта хүбүүтэй болоһон хүн нютагайнгаа угай бэшэг баридаг хүндэ хадагтай, бэлэгтэй ерэжэ, угаа залгуулха хүбүүтэй болооб гэжэ нэрыень угай бэшэг соо оруулдаг байһан юм. Буряад арадай түрэл гарал тухай зүйр сэсэн үгэнүүдые нэгэ хэдые дурдаһуу:”Модоной үндэһэн газар доогуур, хүнэй үндэһэн газар дээгүүр”,“Түрэл хүнүүд түһөө нэгэтэй”,“Нагасын тэнгэри ехэ даа”, “Нагасаһаа нара ногоо татаха”г.м. Нагаса хүниие түрэ найрта эгээн дээгүүр һуулгаха ёһо гурим байха.

Агууехэ Чингис хаан дэлхэй дүүрэн дай хэбэшье, олон арадуудые эзэлбэшье, Алан-гуа эжын үри һадаһадые-хори буряадуудай ойронь хүрөөгүй, нагасанартаа дайгаар ороогүй юм, дайн дажараар дайлаагүй юм гэжэ баһа хөөрэлдэдэг гээшэ. Агууехэ Чингис хаан хүлэг моринойнгоо туруугаар “монгол” гэһэн омог нэрэеэ бүмбэрсэг дэлхэйн зулай дэрэ һиилэһэншье һаа, хори буряадуудые нагасанар гэжэ дүтөөр һанадаг байһан, мүнөөшье бөөнэрэй дуудахада онгониинь буухадаа, Чингис Хаан гэхэдэ дурагүйшэг байдаг, Эзэн Хаан (император) гээд хандахада дуратай байдаг юм гэжэ дуулаа һэмби. Хүхэ мүнхэ тэнгэриһээ Эзэн Чингис Хаан монгол туургатанаа хаража, харгалзалжа, хайрлажа, хамгаалжа, заабарилжа, заршамлажа, хэһээжэ, һургажа, туһалха сагтань туһалжа байдаг гэжэ би этигэдэгби.

Хүхэ Мүнхэ тэнгэри доро, Эзэн Хаанай эбигээл доро бүхы дэлхэйн монголшууд мандаха болтогой!

Уласхоорондын  “Алтаргана-2016” нааданай Буряад Уласдамнай болоходонь, нааданай эхинэй жагсаалда, буряад арад түмэнэй  һүр жабхалантай алхалан гарахадань , гоёшье гээшэнь аргагүй, омогорхол дүүрэн, зүрхөө хөөрэн зогсоо бэлэйбди. Энэ нааданай жагсаалда бүмбэрсэг дэлхэйн олон нютагуудһаа: Казахстанһаа, Москваһаа, Санкт-Петербургһаа, Латви, Эстониһоо буряад арадаа түлөөлһэн хүбүүд басагаднай үндэһэн  һайхан хубсаһаяа үмдэһэн, уг гарбалайнгаа тугуудые намилзуулһаар, омог дорюун алхадалтай ябахадань, ямар гоёор, нюдэндэ уринаар харагдана гээшэб, арад түмэндөө урма баяр асарна гээшэб!

Гал гуламтаяа дэгжээжэ, тэнгэри бурхадтаа мүргэжэ, хүбүүд басагадаа уг гарбалаа мэдэдэгээр хүмүүжүүлжэ, буряад-монголшууд гээшэбди гэһэн сэдьхэлтэйгээр, Агууехэ Эзэн Хаанай үри һадаһад гээшэбди гэһэн зоригжолтойгоор үндылгэебди гэжэ уряалнаб!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх