Нью-Джерсиин дасанай шэрээтэ лама

Далай ламын даабаряар хальмаг яһанай Вангъял-геше нүхэртэеэ США-гай Нью-Джерси хотодо 1960 ондо далайн саада тээ тон түрүүшын Буддын шажанай Лубсан Шидраблинг һургуули нээгээд, энэ дасандаа хурал хуража, Будда бурханай шажан дэлгэрүүлжэ эхилээ бэлэй.
938
Хэдэн жэлэй саада тээ бүхы буряад-монголшуудай нангин шүтөөн Майдари бурханаа шэнээр бүтээгээд, Сүүгэлэй дасанда арамнай үргэжэ байхадаа, Дамба Аюшеев хамба лама иигэжэ айладаа һэн гэбэл:
-Сүүгэлэймнай дасан номоороо, эрдэмээрээ, сэдьхэлээрээ, буянаараа баян даа гэжэ булта мэдэжэ байнабди. Буддын шажанай гүн ухаанай эрдэм ном Сүүгэлэй дасанай шойрын һургуулида шудалжа, ухаан бодолоороо дэлхэйдэ алдар сууда гараһан эрдэмтэд олон байха гэжэ мэдэнэбди. Энэ шойрын дуганай добжоон дээрэ зогсожо байхадаа, энэ дуганда шабинар олон боложо, буямнай дэлгэржэ, гүн ухаанай һургуули үргэлжэлжэ байхань болтогой гэжэ юрөөл табинаб.
Шойрын дуганай анхан байһан баханануудыень гороолжо байхадаа, эндэхэнэ ном табижа, маанияа уншажа, хурал хуража, Бурхан багшын олон-олон шабинанар байгаал даа, ламанарай гүн ухаанай, оюун бодолой элшэ хүсэнэй ульһа энээхэн бахананууд шэнгээгээл даа гэжэ зүрхөө шэмшэрүүлэн, бодолдо абтан, мүргэжэ байһанаа мартагшагүйб. Сагаан Шулуутай нютагай жиндаг Дэнзэн Цыренович Цыреновэй хөөрөөнһөө:
-Сагай хатууржа эхилхэдэ, 1926 ондо Сүүгэлэй дасанай 5 ламанар хазаар морёор хилэ гаража ошоһон юм.Цыремпилэй Содном абгамнай, һүүлдэ һаарамба лама гэжэ тодороо бэлэй, Дабасамбу ламхай США -гай Нью-Джерси хотодо хальмаг дасанай шэрээтэ байһан тэдээн соо ябалсаа. Сүүгэлэй дасанай һандархада, уншалгань Шэнэхээн дасанда даалгагдаһан, энэ хэдэн жэл соо таһалдуулангүй хуралаа хуража, номоо табижа байгаа юм гээд Содном ламбагай хөөрэдэг һэн.
Дабасамбу ламбагай сагдаанарта баригдаад, 3 жэл Хитадай түрмэдэ хаагдахадаа, үдэр бүри бисалгал үйлэдэжэ,маанияа уншажа байгаа һэн ха. Тэрэ хаагдахадаашье гажараагүй, түрмэһөө табигдахадаашье баярлаһан шарай харуулаагүй һэн. Гоман дасанда байрлаад, бурханай ном саашань һуражал байгаа, найман жэлдэ шулуун агы соо даяанда һууһан байна. Дабасамбуу ламбагай Һасада гүн ухаанай эрдэм шудалжа, шалгалта барижа, һаарамба гэһэн нэрэ солодо хүртөө һэн. Энэдхэгэй Дармасалада Далай ламын дэргэдэ Буддын шажанай һургуулинуудта ном табидаг байгаа. Далай лама Дабасамбуу һаарамбые багшамни гэжэ хандадаг байһан юм.
Далай ламын даабаряар хальмаг яһанай Вангъял-геше нүхэртэеэ США-гай Нью-Джерси хотодо 1960 ондо далайн саада тээ тон түрүүшын Буддын шажанай Лубсан Шидраблинг һургуули нээгээд, энэ дасандаа хурал хуража, Будда бурханай шажан дэлгэрүүлжэ эхилээ бэлэй. Удангүй олон шабинартай болоо, тэдэнэй дунда бүхы дэлхэй дээрэ алдар суутай хүнүүд, нэрлэбэл, Роберт Рупен, Динджи Андреев, Роберт Турман ба Ума Турман болон бусад.Хари гүрэндэ байһан түрэлтэеэ айлтагүй харилсаха һайн саг ерээд байхада, 60-аад гаран ондо Жамбалдоржи хамба лама Дабасамбуу ламбагайһаа түрэл гаралдань захяа бэшэг асарба. Нагасаһаа мэдээсэл абажа тэдэнэр баярлаа һэн ааб даа. Нютагаа ерэжэ үзэгты, саг һайн болоод байна, бидэ Таниие үргэхэбди гэжэ урихадань, Дабасамбуу һаарамба ламбагай иигэжэ харюу үгөө һэн: “Би үдэр бүри таанадайнгаа түлөө манияа уншажа, сайгаа үргэжэ байдагби. Сэдьхэлдээ һанаад байхадатнай, би таанадай хажуудатнай байналби даа. Дэлхэймнай бидэ бултанай нютагнайл гээшэ бэд даа”.
1991 оной январьда Дабасамбуу ламбагайн тагаалал болоходо, Далай лама хойтын буян үйлэдөө һэн. Европо, Ази, Америкэһээ олон тоото шабинарынь, нүхэдынь ерэжэ шаналал гашуудалаа мэдүүлжэ байгаа.
Могойтын дуганай баруун хойнохоно Дабасамбуу ламбагайда зорюулагдаһан субарга бүтээгдэжэ, арамнайн боложо байтар, нэгэшье үүлэгүй тэнгэриһээ бороо дуһалаа һэн. Нютагаархинаа, түрэл гаралаа, эхэ нютагаа арюухан аршаанаар сүршэжэ, эрдэмтэ ламбагайн һүнэһэниинь һэб-һэбхэн һалхинай һэбшээгээр нютагаа бусаһандал һанагдаа бэлэй.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

19 января
19:03
21
Дайте ребёнку пример героя, или он найдёт свой
Подростковый возраст в силу физиологических и психологических изменений очень сложен.
18 января
11:02
276
3
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 7. Увидеть Париж и ... начать новую жизнь!
Париж, Париж! Лучший город на Земле! Как много в этом имени таится - романтика, история, любовь...
17 января
18:00
105
В Бурятии выберут лучших «Молодых профессионалов»
С 29 января по 2 февраля в Улан-Удэ  пройдёт IV Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia - 2018
16 января
17:19
125
За оленями для Деда Мороза
А вы думали, зачем я в заповедник ездил? Это было перед Новым Годом, но не всё так просто. Дед Мороз, олени, снегурочки с гномами, Санта там с Йоулупукки? Не, этих всех ещё собрать ведь нужно, деды в одном месте, олени в другом, гномов вообще проблема найти. Поэтому, когда настало время, мы поехали договариваться с оленями...
16 января
16:35
135
Алтаргана – символ единения
«Золотарник на северном склоне
Вновь цветет в синеве поднебесной…»
Это слова из народной песни «Алтаргана», которую в непростые времена пели наши предки
16 января
16:32
76
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 6. Сан Тропе
День шестой Евротура - буряты в Сан Тропе. Подкрепились вкусным завтраком по-французски: тосты, джемы, кофе, чай, который уже был включен в стоимость аренды, и помчались весёлой шумной толпой дальше - к Лазурному берегу, в Ниццу!
16 января
16:28
49
АЛДАР СУУТА ДУУШАН АРИУНБААТАР
Ариунбаатарай монголоороо дуулахадань, дэлхэйн абарга томо хүгжэмшэд, дуушад, «Кардиффын аялганууд» конкурсдо тэрээнтэй тэмсээд, диилдэһэн дуушад – бүгэдэ монгол аялга соносожо, альгаа ташажа, гайхал дүүрэн нюдөөр тэрэниие шэртэжэ байгаа һэн.
16 января
16:24
3079
38
Пару слов о ШулэнДо
Кафе красивое, с дизайном, можно сказать. Цены разумные. Порции большие. Блюда вкусные
12 января
13:30
278
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 5. Три страны за день!
День четвёртый. Галопом по Европе или как буряты пересекли три страны за день
12 января
13:23
524
1
Легенда сакрального озера
Про шамана, санскрит, кипящее озеро, водяных ежей и сырую чурку. Жемчужина реликтовой Амутской котловины, сакральное озеро Балан-Тамур. Путь сюда далёк и труден, а идти нужно с чистыми помыслами...
12 января
13:02
130
О любви просто так
О любви к детям. Любовь к детям - очень безусловная вещь. Когда любишь не за что-то, не благодаря и не вопреки. А просто так
11 января
09:37
303
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 4. Пизанская башня. ВИДЕО
Буряты и Пизанская Башня. Как дёшево арендовать автомобиль в Европе? Кемпинг против хостела, что лучше? Брать ли с собой постельное бельё в путешествие, и сколько денег оно вам сэкономит?
10 января
10:54
1290
10
К истокам Баргузина. Там, где встаёт солнце
Знаете, что раньше Баргузин тек в обратную сторону, от Байкала? А о драконах и крепостях у трёх его истоков? О тех, кто жил здесь тысячи лет назад? Сегодня о истоке реки Баргузин, водной артерии страны Баргуджин-Токум, откуда родом мать Чингисхана
10 января
10:48
278
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 3. Буряты в Ватикане.
Лайфхак по посещению Ватикана! Смотрим видео!
9 января
09:57
341
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 2. Италия, Рим
Евротур с Александром Ихиритовым. Смотрим видео на моем канале YouTube!
8 января
13:57
709
Евротур Александра Ихиритова, влог 1
Начало путешествия отважных путешественников по Европе
8 января
13:56
2384
4
Зарывание последа у бурят
Обыкновенно буряты зарывают послед в землю в избе или юрте; в первой, если ребенок родится в зимниках, во второй – если в летниках. В юрте зарывают его за очагом (хойморто). На улице зарывать считают грехом (Матвей Хангалов, собрание сочинений, III том)
6 января
18:35
247
Птица-невидимка
Видели когда-нибудь дубоноса? И я не видел. Птица скрытная, редко выходит в люди, но тем не менее при желании найти её можно прямо в городе, среди воробьёв и снегирей. Просто нужно присмотреться
29 декабря
10:24
344
ХЭРЭЭДЭЙ ЗЭЭ БАСАГАНАЙ ХУБИ ЗАЯАН
Хүйтэн, хүйтэн Сибириин һалхинда
хүлдэжэ хүхэрһэн хөөрхы хальмагууд,
Зоболон үзэхэ маниие, мание
Заяаша юундэ заяагаа бэлэй...
(Хальмаг арадай дуунһаа)
28 декабря
16:29
269
Спасаем брошенную собаку. Видео
Дорогие читатели! Теперь у нас есть свой блог на infpol.ru! В нём вы можете смотреть видео-ролики о том, как мы спасаем животных в Улан-Удэ, а также можете делиться своими историями спасения животных
Показать больше
Наверх