Хабарай сэсэг-хатаршадай тэмсээн

Үхибүүд  ямар баяртайнууд гээшэб! Эдир хатаршад багшаа амаршална, багшань үхибүүдээ тэбэрин, баяртай энеэбхилнэ
337
Хатар зохёохын үсэд нэтэрүү ажал, багшын нойргүй һүнинүүд, мэргэжэл шадабарияа мүлихэ эрмэлзэл, урагшаа  зориһон зоригжол – энэ бүгэдэ илалта асарна.

Хабарай эгээл түрүүшын сэсэг ургын һалбаржа байха үедэ хоёр жэлэй нэгэ удаа болодог “Хабарай сэсэг” гэжэ урилдаан 2011 ондо байгуулагдаһан юм. Апрелиин 13-да Агын Соёлой байшан соо “Хабарай сэсэг” хатарай урилдаанда 33 бүлгэмүүд, бүхыдөө 756 үхибүүд хабаадаба. 756 үхибүүдэй баяраар халиһан шарайнууд, заншалта ёохорһоо эхилээд  залуушуулай дуратай мүнөө сагай хатарнууд тайзан дээрэ нэжэгэнэбэ. Үхибүүд ямар баяртайгаар хатарна гээшэб!

“Хабарай сэсэг” конкурс эмхидхэн бии болгоһон Балжима Базаргуруевна Базаргуруевагай тайзан дээрэ гаража,  амаршалгын үгэнүүдые хэлэхэдэнь, заал соо һууһан хүн зон баясхалан хүргэн, нэрьемэ альга ташалгаар угтан дэмжэжэ байхадань ямар гоё байгаа гээшэб!

Үхибүүд сэдьхэл дотороо орьёлжо байһан баяр уяралаа, бүжэгэй гоё һайханиие  бидэндэ, харагшадта хатарай хүсөөр дамжуулна ха юм. Ямар хатарнууд хүн зондо гоёшоогдооб? “Барилдаашад”, “Тарбагаханууд”, “Хурьгадууд”, “Тугас шубууд”, “Канарейки”, “Адуушанай жороо”, “Түмэршэ дархашуул” гэхэ мэтэ олон даа. Хатартаа таарулжа оёһон гоё һайхан хубсаһан баһа удха нэмээнэ гээшэл. Хатаршадай хубсаһануудые хараад, ямар уран гартай хүнүүд байдаг юм гээшэб, иимэ  гоёор яагаадшье оёжо шададаг юм гэжэ гайхамаар!

Агын тойрогһоо гадуур байдаг  Бада, Хёлго, Бооржо, Саһаша нютагуудһаа, Буряад Уласһаа, Монголһоо бэрхэхэн үхибүүд абьяас бэлигээ харуулхаяа, хатарай тэмсээндэ үзэлсэхэеэ ерээ һэн. Монголой Дорнод аймагай “Дорнод бүжиг” бүлгэм (хүтэлбэрилэгшэ Н.Алтанцэцэг) латиин, буряад, монгол хатарнуудые бүжиглөө һэн. Хүнхэрэйхид, ага-хангилайхид, могойтынхид, дульдаргынхид хэн хэнииень илгахын аргагүй бэрхэнүүд байгаал даа. Тиигэбэшье шүүгшэд зүб лэ зүбшэжэ, илагшадые элирүлбэ.

СССР-эй арадай артист Ким Иваныч Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын урлигай һургуулиин “Баяр” ансамбль хоёр номинацяар Гран при шан абаба. Хүтэлбэрилэгшэнь Дарима Аюшеева “Баяр” ансамбльда анхан хатаржа эхилһэн, мүнөө мэргэжэлтэ хатарай багша болоод иимэ үндэр амжалта туйлаба.

Буряад Уласай Яруунын аймагай Нарһатын “Ая-Ганга” хүүгэдэй хатарай ансамбль (хүтэлбэрилэгшэ Юлия Мункоева) олоной хатар гэһэн номинацида хоёрдохи һуури эзэлбэ. Үхибүүдынь ямар баяртайнууд гээшэб! Эдир хатаршад багшаа амаршална, багшань үхибүүдээ тэбэрин, баяртай энеэбхилнэ. Хатар зохёохын үсэд нэтэрүү ажал, багшын нойргүй һүнинүүд, мэргэжэл шадабарияа мүлихэ эрмэлзэл, урагшаа  зориһон зоригжол – энэ бүгэдэ илалта асарна.

Дүрбэдэхиеэ үнгэржэ байһан “Хабарай сэсэг” урилдаан хатарай багшанарта ехэ туһатай, мэргэжэлээ дээшэлүүлхэдэнь ехэ удха шанартай юм гээд олонхи багшанар хэлэбэ.
Поделитесь с друзьями:

Еще из раздела Досуг

Последние записи

23 апреля
15:28
Баталии в Тунке
Первый Шахматный турнир в Тункинском районе памяти первого ширетуя, основателя первого Буддийского дацана в Тункинской долине Доржи Таршигарова (Таршагар-ламбахай)
21 апреля
15:11
90
Неожиданно сравнил «Тихое место» и «Тренер»
Странное решение! Как их можно сравнивать? Из общего у них разве что буква "Т" в названии. Но я хочу сравнить режиссуру
18 апреля
14:39
660
1
Удивительные люди Горной Оки
В своем блоге начинаю рассказывать об удивительных людях моей родины, моих земляках - Окинцах
16 апреля
15:54
337
Хабарай сэсэг-хатаршадай тэмсээн
Үхибүүд  ямар баяртайнууд гээшэб! Эдир хатаршад багшаа амаршална, багшань үхибүүдээ тэбэрин, баяртай энеэбхилнэ
16 апреля
09:12
292
Окинский горный волейбол
На прошлой неделе 6-7 апреля в Окинском районе состоялся открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти почетного гражданина Окинского района, ветерана ВОВ Биданова Самбу Данзановича
11 апреля
16:37
951
2
Закон – тайга, медведь - хозяин
Что общего между политиками и животными
10 апреля
17:20
320
1
Лесной геноцид
Вырубка реликтовых лесов в Бурятии приняла катастрофический характер
9 апреля
09:35
241
Нүүдэлшэдэй гайхамшаг түхеэрэлгэ - һэеы гэр
Үе сагай үнгэрхэ бүри урданай юумэн мартагдана.  Мэдэхэ хөөрэхэ зон үсөөржэл байна. Тиимэ тула олон жэлэй саада тээ Агын тойрогой  "Толон" сониндо уншаһан Д.Далаевагай толилолго эндэ буулгажа табибаб. Һэеы гэр дархалдаг хүнүүдтэ хэрэгтэй байжа болохо. Саарһан дээрэ байхадаа, саарһан хуушарна, харин энэ Интернет  гээшэ соо хадагалагдаад байхадаа,  хэзээ нэгэтэ  хожом хүнүүдтэ хэрэгтэй байжа магад гэжэ бодооб.
4 апреля
10:45
471
Абьяас бэлигээ түрэл арадтаа бэлэглэнэ
Сэсэгмаагай шэнгэхэн һайхан гоё хоолойгоор дуугаа дуулахадань,  хаанаһаа иимэ гоё, иимэ гайхамшаг аялга бидэниие уяруулан  гарана гээшэб?  Энэ һайхан дуу яагаад иимэ гоёор амилуулжа шадана гээшэб гэжэ гайхамаар байдаг.
3 апреля
11:09
514
Несколько фактов про больничные - листки временной нетрудоспособности
Если работодатель задерживает Вам оплату по листку временной нетрудоспособности, он обязан уплатить проценты за задержку – в силу ст. 236 ТК РФ материальная ответственность работодателя наступает за задержку не только выплаты зарплаты, но и других выплат, причитающихся работнику
2 апреля
14:46
1231
2
«Замечательный» мэр. Часть вторая
И самое главное, по итогам своего мэрства Голков ни при каких раскладах не сможет заявить, что является «самым богатым бурятом в мире». По двум очевидным причинам...
30 марта
13:52
1161
5
«Замечательный» мэр
По факту, эту экстремальную зиму и весну мэрия провела успешно. Все возможные негативные последствия удалось минимизировать. Никаких катастроф не произошло. Но в сознании жителей города эта зима и весна однозначно будет рассматриваться, как чудовищный провал. Триумф некомпетентности, безалаберности да и просто беспомощности.
30 марта
13:03
192
Эхэ хэлээ гамная!
“Буряад хэлэмни баян даа!” гэһэн шатада үхибүүд оньһон үгэ хэлэбэ. Урилдаашад оньһон үгэ дабтахагүй ёһотой
29 марта
16:15
210
"Абай Гэсэр" - буряад арадай эрдэни зэндэмэни!
Хүн түрэлтэнэй түүхэдэ “Илиада”, “Одиссея”, грегүүдэй троян дайн тухай домогуудай хажууда эрдэмтэдтэ адлил дээгүүр сэгнэгдэдэг буряад арадаймнай “Абай Гэсэр” баатарлиг үльгэр байнал! “Абай Гэсэр” арадаймнай оюун бодолой дээжэ зохёол байха зуураа, үеһөө үедэ дамжуулагдан ерэһэн эрдэни зэндэмэнимнай болоно.
27 марта
18:07
266
Арадай зан заншалай абдар уудалая!
Буряад-монголшууд нара зүбые ехээр хүндэлдэг гуримтай. Юумые тойроходоо,
нара зүб эрьежэ хурайлдаг. Холо газар ябаха болоходоо, нара зүб
эрьеэд гарадаг. Нара буруу хүдэлэлгэниие сээрлэдэг байна
26 марта
10:41
360
"Алтаргана-2018" нааданиие угтуулан
Мүнөө зун Эрхүү хотодо болохо "Алтаргана-2018" нааданиие угтуулан таанадай һонирхохо мэдээ табибаб
19 марта
10:06
516
Как уберечь ребёнка от наркотиков?
Истории наркобизнеса более 3000 лет, поэтому основным своим оружием для обмана людей он избрал мифотворчество
19 марта
09:33
663
Дуулан ябахаа эндэ түрөө һэм, дуушан хэзээш байхалби...
Буряад арадай, буряад хэлэнэй, буряад дуунай байһан сагта буряад арадай гайхамшаг хүбүүдэй нэгэн Даши Дамбаевай алдар нэрэ хэтын хэтэдэ, үеын үедэ мартагдахагүй, мүнхэ дурасхаал болон зула шэнги бадаржа байха!
15 марта
18:37
322
Кто научил людей строить дома?
Чтоб понимать язык птиц нужно съесть сердце дракона. Хотите найти женщину? Именно поползень укажет вам верную партию. А почему поползень глухой?
15 марта
09:20
978
Буряад арадтамнай иимэ хyбyyн дахяад хэзээ тyрэхэб?!
Бата Баяртуев бyхы hалбаряар: ургамал, шумуулhаа эхилээд, хубсаhа хунар, эдеэ хоол, байра байдал хyрэтэр, шажан мyргэл, ёhо заншал, уг изагуур, буряад хyнэй hyр hyлдэ, эхэ байгаалияа гамнаха, шэнжэлхэ  тухай ажалай  дэлгэрэнгы хараа шэглэл табяад, ажаллажа байтараа, наhанhаа нyгшөө hэн.
Показать больше
Наверх