Ага нютагһаа түрүү хүнүүд

Алдар суута дуушад Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Буряад Уласай  соелой сайдаар һаяхан томилогдоһон Соелма Дагаева гэгшэдэй шагналда хүртэхээ тайзан дээрэ гарахада, улад зон хүндэлэн ёһолжо, урма баяртай хүхижэ байгаа һэн.
336
“Буряадай түрүү хүнүүд-2017”урилдаанда шалгаржа илалта туйлаһан хүндэтэ хүнүүдые хүндэлэлгын ёһолол Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад театрай тайзан дээрэ боложо үнгэрбэ. “Буряад Үнэн” хэблэлэй байшан 21-дэхеэ энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэжэ бүтээбэ. Энэ үйлэ хэрэгэй эхи табигша Буряад арадай уран зохёолшо, эрдэмтэн  Ардан Ангархаев, Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев болон бусад хүндэтэ хүнүүдые амаршалба.

Агын тойрогһоо хүндэтэ лауреадууд нэрлэгдэбэ. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, Агын аймагай түрүүлэгшээр олон жэлдэ ажаллаһан Владимир Цэдашиеви Цэдашиев, Могойтын аймаг олон жэлдэ толгойлһон Владимир Рабданович Рабданов, Гүнэй нютагай багшын ажалай ветеранууд Валерий  Шойжамсоевич ба Светлана Жигжитовна Семеновтон, Гунэй нютагай гулваа Рихард Цыдыпович Дармаев, Агын телевиденидэ олон жэлдэ ажаллаһан сэтгүүлшэд Доржо Донитович  ба Людмила Батуевна Болотовтон,  Гунэй нютагай музей даагша, багшын ажалай ветеран Галина Загдаевна Долгорова, Зүдхэлиин дунда һургуулиин багша Цыденова Надежда Доржиевна, Буряадай гүрэнэй телевидениин “Буряад орон” дамжуулгые хүтэлэгшэ Дарима Балдановна Жамсоева, энэ жэлдэ Ород гүрэнэй эрхим багшанарай нэгэн гээд шалгарһан Соелма Эрдэмовна Батоболотова гэгшэд болоно.

“Буряад Үнэн” сониной эмхидхэһэн “Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн урилдаанда бэшэһэн толилолгонуудые ехэнхидээ сэтгүүлшэн бэшэ хүнүүд нютагайнгаа бэрхэхэн хүнүүдые магтажа бэшэдэг юм. Лауреат болоһон хүнэй шагнал абахаа тайзан дээрэ гарахада, нютагаархиниинь магтаалай үгэ хэлэдэг, бэлэг сэлэг, баглаа сэсэг барюулдаг юм.  

Буряад театр соо нэгэшье сүлөө һуури үгы байгаа. Буряад Уласай нютаг бүхэнһөө холо ойро гэнгүй улад зон олоороо зорюута ерээ.  Аяар Агаһаа ерэһэн лауреадуудай  тайзан дээрэ гарахада,  улад зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, холын айлшадаа урмашуулан амаршалжа  байгаа һэн. Хэжэнгын  Виктор Мункинай нэрэмжэтэ һургуулиин директор  Доржи-Ханда  Гунзынова Соелма Батоболотова тухай магтаал хэлээд, Даши Намдаковай дархалһан Чингис хаанай медаль  барюулаад, мүнгэн зүүдхэл бэлэг бариба.

Алдар суута дуушад Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Буряад Уласай  соелой сайдаар һаяхан томилогдоһон Соелма Дагаева гэгшэдэй шагналда хүртэхээ тайзан дээрэ гарахада, улад зон хүндэлэн ёһолжо, урма баяртай хүхижэ байгаа һэн.
Поделитесь с друзьями:

Еще из раздела Досуг

Последние записи

26 апреля
17:53
1
Посеешь привычку-пожнешь судьбу.
Как  уберечь ребенка от зависимостей. Почему важно создание безопасной среды в школе и учебных заведениях. Почему нельзя демонстрировать детям зависимое поведение.
23 апреля
15:28
177
Баталии в Тунке
Первый Шахматный турнир в Тункинском районе памяти первого ширетуя, основателя первого Буддийского дацана в Тункинской долине Доржи Таршигарова (Таршагар-ламбахай)
21 апреля
15:11
174
Неожиданно сравнил «Тихое место» и «Тренер»
Странное решение! Как их можно сравнивать? Из общего у них разве что буква "Т" в названии. Но я хочу сравнить режиссуру
18 апреля
14:39
759
1
Удивительные люди Горной Оки
В своем блоге начинаю рассказывать об удивительных людях моей родины, моих земляках - Окинцах
16 апреля
15:54
357
Хабарай сэсэг-хатаршадай тэмсээн
Үхибүүд  ямар баяртайнууд гээшэб! Эдир хатаршад багшаа амаршална, багшань үхибүүдээ тэбэрин, баяртай энеэбхилнэ
16 апреля
09:12
298
Окинский горный волейбол
На прошлой неделе 6-7 апреля в Окинском районе состоялся открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти почетного гражданина Окинского района, ветерана ВОВ Биданова Самбу Данзановича
11 апреля
16:37
983
2
Закон – тайга, медведь - хозяин
Что общего между политиками и животными
10 апреля
17:20
333
1
Лесной геноцид
Вырубка реликтовых лесов в Бурятии приняла катастрофический характер
9 апреля
09:35
253
Нүүдэлшэдэй гайхамшаг түхеэрэлгэ - һэеы гэр
Үе сагай үнгэрхэ бүри урданай юумэн мартагдана.  Мэдэхэ хөөрэхэ зон үсөөржэл байна. Тиимэ тула олон жэлэй саада тээ Агын тойрогой  "Толон" сониндо уншаһан Д.Далаевагай толилолго эндэ буулгажа табибаб. Һэеы гэр дархалдаг хүнүүдтэ хэрэгтэй байжа болохо. Саарһан дээрэ байхадаа, саарһан хуушарна, харин энэ Интернет  гээшэ соо хадагалагдаад байхадаа,  хэзээ нэгэтэ  хожом хүнүүдтэ хэрэгтэй байжа магад гэжэ бодооб.
4 апреля
10:45
482
Абьяас бэлигээ түрэл арадтаа бэлэглэнэ
Сэсэгмаагай шэнгэхэн һайхан гоё хоолойгоор дуугаа дуулахадань,  хаанаһаа иимэ гоё, иимэ гайхамшаг аялга бидэниие уяруулан  гарана гээшэб?  Энэ һайхан дуу яагаад иимэ гоёор амилуулжа шадана гээшэб гэжэ гайхамаар байдаг.
3 апреля
11:09
520
Несколько фактов про больничные - листки временной нетрудоспособности
Если работодатель задерживает Вам оплату по листку временной нетрудоспособности, он обязан уплатить проценты за задержку – в силу ст. 236 ТК РФ материальная ответственность работодателя наступает за задержку не только выплаты зарплаты, но и других выплат, причитающихся работнику
2 апреля
14:46
1239
2
«Замечательный» мэр. Часть вторая
И самое главное, по итогам своего мэрства Голков ни при каких раскладах не сможет заявить, что является «самым богатым бурятом в мире». По двум очевидным причинам...
30 марта
13:52
1171
5
«Замечательный» мэр
По факту, эту экстремальную зиму и весну мэрия провела успешно. Все возможные негативные последствия удалось минимизировать. Никаких катастроф не произошло. Но в сознании жителей города эта зима и весна однозначно будет рассматриваться, как чудовищный провал. Триумф некомпетентности, безалаберности да и просто беспомощности.
30 марта
13:03
198
Эхэ хэлээ гамная!
“Буряад хэлэмни баян даа!” гэһэн шатада үхибүүд оньһон үгэ хэлэбэ. Урилдаашад оньһон үгэ дабтахагүй ёһотой
29 марта
16:15
219
"Абай Гэсэр" - буряад арадай эрдэни зэндэмэни!
Хүн түрэлтэнэй түүхэдэ “Илиада”, “Одиссея”, грегүүдэй троян дайн тухай домогуудай хажууда эрдэмтэдтэ адлил дээгүүр сэгнэгдэдэг буряад арадаймнай “Абай Гэсэр” баатарлиг үльгэр байнал! “Абай Гэсэр” арадаймнай оюун бодолой дээжэ зохёол байха зуураа, үеһөө үедэ дамжуулагдан ерэһэн эрдэни зэндэмэнимнай болоно.
27 марта
18:07
271
Арадай зан заншалай абдар уудалая!
Буряад-монголшууд нара зүбые ехээр хүндэлдэг гуримтай. Юумые тойроходоо,
нара зүб эрьежэ хурайлдаг. Холо газар ябаха болоходоо, нара зүб
эрьеэд гарадаг. Нара буруу хүдэлэлгэниие сээрлэдэг байна
26 марта
10:41
368
"Алтаргана-2018" нааданиие угтуулан
Мүнөө зун Эрхүү хотодо болохо "Алтаргана-2018" нааданиие угтуулан таанадай һонирхохо мэдээ табибаб
19 марта
10:06
521
Как уберечь ребёнка от наркотиков?
Истории наркобизнеса более 3000 лет, поэтому основным своим оружием для обмана людей он избрал мифотворчество
19 марта
09:33
669
Дуулан ябахаа эндэ түрөө һэм, дуушан хэзээш байхалби...
Буряад арадай, буряад хэлэнэй, буряад дуунай байһан сагта буряад арадай гайхамшаг хүбүүдэй нэгэн Даши Дамбаевай алдар нэрэ хэтын хэтэдэ, үеын үедэ мартагдахагүй, мүнхэ дурасхаал болон зула шэнги бадаржа байха!
15 марта
18:37
328
Кто научил людей строить дома?
Чтоб понимать язык птиц нужно съесть сердце дракона. Хотите найти женщину? Именно поползень укажет вам верную партию. А почему поползень глухой?
Показать больше
Наверх