Агууехэ поэдэй музей-буусада уулзалга

Зүрхэмни гэнтэ нимгэржэ,
Зүүдэмни хурсадаба.
Сээжэмни гэнтэ шэмшэржэ,
Сэдьхэлни дорьбодобо –
Хабар ерээ гээшэ  гү, хабар?
382
1
Алдар  солото ирагуу найруулагша Дондог Улзытуев буряад арадай зүрхэ сэдьхэлэй уран һайханиие, сэсэн мэргэниие,  оюун бодолой гүн гүнзэгые уран зохёолдоо шэнгээһэн, ирагуу найраг бүтээлнүүд соогоо түгэс дүүрэнээр харуулһан буряад үндэстэнэй  түмэн бэлигэй далай мүн.  Буряад арад агууехэ хүбүүгээ айхабтар энхэргэнээр дуудан хүндэлжэ,  дурсан суурхуулжа, зохёоһон шүлэгүүдыень уншажа, уянгалһан дуунуудыень дуулажа, эльгэ зүрхээ хүмэрюулэн байдаг!
Дондог Улзытуевай шүлэгүүдые дабтан-дабтан уншахадаа,  Эхэ орон, тоонто нютаг, инаг дуран, хани нүхэсэл,  ажабайдал тухай зохёоһон мүрнүүдынь  ямар гайхамшаг гоёор бэшээтэй гээшэб гэжэ һайхашаан байдагбди. Он жэлнүүдэй ошохо  тутам, шүлэгүүдэйнь хэлэнэй баялиг, уралан мүлиһэн уянга, гүн ухаанта бодол бидэниие суранзан мэтэ татажа, ирагуу найруулагшын шүлэгүүдые уншажал-уншажал  байха хүсэндэ эзэлэгдэнэбди.

Зүрхэмни гэнтэ нимгэржэ,
Зүүдэмни хурсадаба.
Сээжэмни гэнтэ шэмшэржэ,
Сэдьхэлни дорьбодобо –
Хабар ерээ гээшэ  гү, хабар?

Сэлэнгын мүльһэн сэнхиижэ,
Сээллэн гантаба.
Амарагай нюдэд мэлмыжэ,
Аляалан манатаба –
Хабар ерээ гээшэ гү, хабар?

Нангин Зандинай дуганай рамнайн хуралда мүргөөд, Хориин арбан нэгэн эсэгын Борсой Хуасай угай Үлзытын Дондогой тоонто Шэбэртэ ерэжэ, поэдэй нюсэгэн һаари хүлөөрөө ээрэмшээжэ наадаһан газар шорой гэшхэжэ, түрэһэн буусадань, үдэһэн гэртэнь хонохо талаан бидэндэ тудаха гээшэ ямар ехэ дэмбэрэлтэй гээшэб.

“Ая гангын орон”  гэһэн  Д.Улзытуевай   музей-буусын эрхилэгшэ   Светлана Банзаракцаева хэжэ байһан ажал тухайгаа дэлгэрэнгы хөөрөө дэлгээбэ. Анхан Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй вице-президент байхадаа эдэбхитэй ажал ябуулһан, мүнөө ажалай ветеран Мунхэ-Жаргал Аюшеевич Дармаев, хани нүхэрынь, БГУ-гэй багша, ажалай ветеран Эльвира Бальжинимаевна Аюрова, Эрхүү можоһоо гарбалтай Сталина найза гээд бидэнэр СветланаТогочиевнагай хөөрөө анхарал дүүрэн шагнабабди.  

- Манай Музейдэ нютагаймнай олон зон тухай һонирхолтой материалнууд суглуулагдан байдаг,  түүхын нарин нягта ажал эхилэнхэй.  Буряад Уласдаа мэдээжэ поэт Дольён Мадасон Шэбэртын бэлигтэйшүүлые  “Хүсэн түгэлдэр бүлэглэл” гээд нэрлэһэн юм.  Тэдэнэрэй нэрэнүүдые нэрлэбэл: Дондог Улзытуев, Цырен-Дондог Хамаев, Бальжинима  Намдыков, Владимир Жалсанов,  Цырен-Дондог Шагжиев, Дамбинима Дамбиев  гэгшэд болоно.          

Шэбэртын «Хүсэн түгэлдэр бүлэглэлэй” хүбүдэй  түрэл гаралнууд, аша зээнсэрнүүд манай ажалда оролсожо, хамһалсажа, суг хамта  нютагайнгаа бэлигтэй хүбүүдээ  мартангүй, залуу үетэндэ хөөрэжэ байдагбди,  дээдэ үеын түүхэтэ саарһа, шухаг гэрэл-зурагуудые асаржа үгытэ гэжэ нютагаархиндаа хандадагби. Манай музейдэ дээдэ үеын аха захатанай дурсамжа, алдарта ажалайнь намтарнуудые саашадаа үри хүүгэдтэ бүтэн бүринөөр дамжуулжа байха гээшэ манай нангин уялга. -гээд музей-буусые эрхилэгшэ Светлана Банзаракцаева хөөрэнэ.

Табяад онуудаар Шэбэртын һургуулида буряад хэлэ, уран зохёол зааһан   Цырегма Намдакова хурсахан хүбүүдые суглуулаад , уран зохёолой бүлгэм байгуулһан юм. Тэрэ уран шүлэг уншадаг, эдиршүүлэй түрүүшын шүлэгүүдые магтан дэмжэдэг байгаа. Агын тойрогой  Зугаалай нютагтаа  хурсахан ухаан бодолтой зандаа ажаһууна.  Үнгэрөөшэ жэлдэ 90 наһанайнгаа ойн баяр угтаба.  

Дүрбэн жэл соо  Дондог Улзытуевай музей-бууса ехэ ажал ябуулна. Нютагайнгаа хүбүүдэй гэрэлтэ дурасхаал һануулан, зохёохы ажалайнь оньһотой ургажа байгаа үхибүүдээ танилсуулха, буряад хэлэнэйнгээ баялиг бүри хүгжөөхэ гол зорилгомнай болоно. Тоонто нютагтаа хайра гамтайгаар хандаха, нэрэ һүлдыень хаанашье, хэзээшье үргэдхэн һайнаар нэрлүүлхэ хүмүүжүүлгын  ажалай   эгээн шухала арга боломжо гэжэ би мэдэрнэб,-гээд Светлана Банзаракцаева хөөрэбэ.

Музей-буусада Дондог Улзытуевай зохёоһон номууд, зураһан зурагууд, хани нүхэдэйнь дурсалганууд, гэрэл зурагууд зохидхоноор, бодомжотойгоор үзэмжэдэ табяатай байна.

Дондог Улзытуевай гэрэй үһээдэ таха хадаатай, энэ тахада үлгы үлгөөтэй байна. Табяад оной гуримаар заһаатай орон, ханза, Дондог Аюшеевичэй Москва хото һургуулида ошоходоо барижа ябаһан чемоданууд гэхэ мэтэ хэрэгсэлнүүд табяатай.

Агууехэ Дондог Улзытуевай гэртэ уярал дүүрэн, бэшэрэн зогсобобди. Газаашаа гараад, хэрэлсыһээ буухадамни, шэбэнүүр бороо шэбэнэн ороно, үглөөнэй наран мандана, хойшоо гарахадамни Улаан хада манан соо - энэл даа Дондог Улзытуевай шүлэгүүд соогоо магтан дуулаһан амин гол Шэбэртэ нютаг.

Хайрангын үбэртэ түрөө бэлэйб,
Хаймчигай дуушан гүүлээ бэлэйб.
Хайсанхан боро агтатай бэлэйб,
Хайлаасан модон сэргэтэй бэлэйб.

Хаймадан түүрээһэн дуунайм ая
Хайбалзан юундэ ошоо юм?
Хайранхан энэ алаг зүрхэм
Хайлажаш юундэ байгаа юм бэ?

Дондог Улзытуев Тогоошо ахайгаа, Дугарма абгайгаа эльгэлэн хүндэлдэг байһан юм. Дондогойнгоо нүхэдөөрөө ерэхэдэнь, тэдэ хоёр энхэрэн эрхэлүүлжэ, бахархан баярлажа, зүрхөө хөөрэн угтадаг һэн. Энээхэн гэрэйнь ханада Дондог Улзытуевай дурасхалай самбар харанабди. Мүнөөдэрэй шэрүүхэн сагта Светлана Тогошиевна Банзаракцаева Дондог Улзытуевай музей-бууса байгуулаад, өөрөө гид боложо, ирагуу найруулагша ахайнгаа ажабайдал тухай хөөрэнэ, шүлэгүүдынь уярма гоёор уянгатуулан уншана, ахайнгаа абгай Валентина Лубсановна, хүбүүн Амарсана тухай, Монгол ороной хани нүхэд тухайнь тодо хурсаар  хөөрэнэ.

Буряад хэлэеэ сахин хүгжөөхэ, хойто үедөө дамжуулан  дэлгэрүүлхэ, эдиршүүлые һурган хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ Дондог Улзытуевай музей-бууса ехэхэн хубита оруулна гээшэ. Музей-буусын саашанхи ажал ябуулгада оло ниитын, нютагай албан зургаанай,  Буряад Уласай засаг түрын талаһаа дэмжэлтэ, мүнгэн туһаламжа байха ёһотой гэжэ һананаб.

Буряад арадай эрхим хүбүүдэй нэгэн, үндэһэтэнэй омогорхол, талаан  бэлигтэй ирагуу  найруулагша Дондог Улзытуевай алдар нэрэ  мүнхэ болтогой!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии1

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
11.09.2017 11:52
поэд под столом,))) ирагу найрагша лучше так

Еще из раздела Досуг

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх