Зэрэглээтэ зэдын талада

Анхан сагта Монгол оронһоо нүүжэ ерэһэн сартуулнууд Зэдын урадхалай юһэн голнуудаар нютагжан ажаһуужа байна. Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаров, СССР-эй арадай артистнууд Найдан Гендунова, Содном Будажапов, Дугаржаб Дашиев, эрдэмтэн Сергей Чагдуров, ирагуу найрагшанар Даша-Даба Мункоев, Матвей Чойбонов, Галина Раднаева, Рахмет Шоймарданов гэгшэд Зэдэ нютагһаа гарбалтай юм гээд зэдээрхин омогорхол дүүрэн хөөрэдэг юм
520
Инзагата нютагаархин «Булган үлгы Инзагатамни» гэһэн  зунай  наадамдаа урихадань, алдар суута Матвей Рабданович Чойбонов түрүүтэй  Инзагата нютагһаа гарбалтай үндэр наһатан,  сэтгүүлшэд, багшанар олоороо Улаан-Үдэһөө зэрэлгээтэ Зэдэ нютаг руу зорибобди.   Аймагай хилэ дээрэ Инзагатын арадай аман зохёолой бүлгэмэйхид  сэнхир хүхэ хадагаа дэлгээн, һү тарагай дээжээр айлшадые угтан абаба. Тэдэнэр нютаг нуга тухайгаа һонин домог түүхэ хөөрөөд, айлшадтай суг хамта ёохор хатарба.

Анхан сагта Монгол оронһоо нүүжэ ерэһэн сартуулнууд Зэдын урадхалай юһэн голнуудаар нютагжан ажаһуужа байна. Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаров, СССР-эй арадай артистнууд Найдан Гендунова, Содном Будажапов, Дугаржаб Дашиев, эрдэмтэн СергейЧагдуров, ирагуу найрагшанар Даша-Даба Мункоев, Матвей Чойбонов, Галина Раднаева, Рахмет Шоймарданов  гэгшэд Зэдэ нютагһаа гарбалтай юм гээд зэдээрхин омогорхол дүүрэн хөөрэдэг юм.

Табан ехэ хайрханай нэгэниинь болохо Бүрин Хаан уулын хормойдо хүрэжэ,  Бүрин Хаанай хүшөө гороолон мүргэбэбди. Тойроод уула хаданууд, ой модон, сэсэг набшаар бүрхөөгдэһэн  тала дайда нэмжын харагдажа, ямар һайхан уудам газар нютагтай Буряад орондо ажаһууна гээшэбибди гэжэ бахархан баярлажа уулын  үндэртэ зогсобобди. Хүхэ мүнхэ тэнгэридээ зальбаржа, арюухан агаар амсажа, ноб ногоохон газар гэшхэхэдээ, бага наһан һанагдаад, ээрэмшээн гүйшэхэ дуран хүрэнэ.

Матвей Рабданович ламбагаймнай Бүрин Хаандаа буян хэшэг гуйжа, уншалга уншаба. Хүгшэд, хүүгэд, залуушуул сэдьхэлээ ханабабди.

Инзагата нютагай Очирхай эмгээ эжыдэ гэртэнь хүрэжэ хүрэгтэнь мүргэбэбди, зальбарбабди. Эсэгын дайнай газарта хүбүүдээ абардаг байһан тухайнь, олон зониие аргалан эдэгээдэг байһан  тухайнь уншаһан дуулаһан байнабди, бидэнэр үнэнхэ зүрхэнһөө Очирхай эмгээ эжыдэ үршөөл хайра эрижэ һүгэдэн мүргэбэбди.

Нютагай     музей орожо, эндэ табигдаһан гэрэл зурагуудтай, түүхын гэршэ элдэб зүйлнүүдтэй танилсабабди.

Стадион дээрэ эрын наадан болобо. Шанга барилдаанууд, һур харбалга гэхэ  мэтэ тэмсээнүүд болобо. Үдэшэлэниинь соелой байшанда концерт болобо. Дуушад Золто Гомбоев, Татьяна Мункуева, Чингис Иванов, Олеся Бадмаева гэгшэд аялга дуугаа дэлгээжэ, нютагаархинаа баясуулба. Үхибүүд хатар хатарба. Олеся Бадмаева нютагаа магтаһан шэнэ дуу бэлэг бариба.

“Булган үлгы Инзагатамни” гэһэн наадам зохёон байгуулагша, уран гоёор бүтээгшэ, ударидагша Намсалма Лубсанова болоно. Булат Намсалма хоёр зургаан хүүгэдэй аба эжы хоёр. Олон хүүгэдэй Одо заяан тэнгэриһээ хараад туһалжа байдаг юмэ гэлсэгшэ. Нээрээл тиимэ хадаа. Ехэ хүбүүниинь Чимит-Доржо тусгаар ондоохон, талаан бэлигээрээ билтаржа байһан мэтэ уран гоёор хөөрэхэ, дуулаха, олон зониие энеэлгэхэ шадабаритай юм. Олон зониие баярлуулжа, абьяас бэлигээ хубаалдажа ябахадаа, арад зоной буян хэшэгтэ хүртэнэ, олон зонһоо урма зоригжол абана ха юм. “Эдир Баатар”, “Хүхюу буряад” урилдаануудта илалта туйлажа шагнал, грамотануудта хүртээ юм. “Минии уг гарбал” гэһэн Интернет-конкурсдо хабаадажа, уг гарбал тухайгаа хөөрөөд, дуу дуулаад, шүлэг хэлээд мүнгэн шанда хүртөө һэн. Тэрэнэй бэлдэһэн видеобэшэлгэ дэлхэйн алишье гүрэндэ, алишье буланда хүнүүд харана ха юм. Намсалма  эжынь, нагаса эжынь уран гоёор уншаха хэрэгтэнь ходо туһалдаг, заагаад үгэдэг байна.

Булат абынь энеэбхилһэн шарай бүри зоригжуулаа ааб даа.

Тэрэ Цыбиг-Дулма, Арсалан, Юмсэн, Буян, Уянга дүүнэрээ дахуулһан айлай эгээн томо ахай юм. Ахайгаа дахаад, аба эжын хүмүүжэлээр, үргэмжөөр  дүүнэрынь ямар бэ даа юумэндэ баһал абьяас бэлигтэй байжа магад? Халюунһаа халюун, булганһаа булган түрэдэг юм.

Матвей Рабданович Чойбонов ламбагай, ирагуу найрагша, бүхы дэлхэйгээр дүүрэн алдар суутай хүн Чимит-Доржодо иигэжэ захяа:
-Номоо һайн үзөөд ябаарай, эрдэмтэн болоно гүш, артист болоно гүш, яанаш даа, Орос гүрэнээ, Буряад Уласаа Инзагата нютагаа  суурхуулха эрхим хүн боложо ябахаш гэжэ этигэнэб.  
Бүрин Хаанһаа адиста хүртөөд, Инзагата нютагаархинда баярые Үдэеэ бусаа бэлэйбди. хүргөөд, сэдьхэлдээ сэсэг бадаруулан,  баяр баясхалантай Улаан-
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Наверх