Мyнгэшэ дархан Зоригто Жамбалов

Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй.
345
Только что · МҮНГЭШЭ УРАН ДАРХАН ЗОРИГТО ЖАМБАЛОВ

2013 оной сентябриин эхеэр Зоригто Жамбалов өөрынгөө дархалһан мүнгэн шэмэглэл олоной үзэмжэдэ фейсбук соо табяад, энэ бүтээлдэмни нэрэ һанагты, тон зүб нэрыень таниһан хүндэ үнэтэй сэнтэй бэлэг барюулхаб гэжэ зарлаһан байгаа юм даа. Гэрэл зураг харамсаараараа яагаад юм даа толгойдомни гэнтэл һанагдаад, "Буха Ноён Баабай" гэжэ бэшээ бэлэйб. Мүнгэн зүүдхэлые нэрлэһэн минии нэрэ зүб байгаад, Зоригто Жамбалов 2013 оной декабриин 7-до энэ бэлэгээ буряад драмын театрай тайзан дээрэ олон зоной урда хүндэтэйгээр намда барюулһан байна. "Арсалан һахюуһан" гэжэ нэрэтэй энэ мүнгэн гуу бэлэг абаһандаа тон ехэ баярлаа бэлэй б. Интернет соо нүхэд, найзнар болоһон олон нүхэдтөө баяраа хубаалдаа бэлэйб.

Үшөө дахин Зоригто Жамбалов «Софи дангина басаганай бэлэг” гээд дахяад 2015 оной Сагаалган соогуур гайхамшаг гоёор дархалһан мүнгэн бэһэлиг, мүнгэн һиихэ бэлэглээ юм. Юундэш намда ехэ бэлэглээ юм даа. Улаан нюураараа уулзажашье үзөөгүйб. Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй. Уран дарханай ажалдань хэрэгтэй байжа болохо гээд Буха Ноён Баабай тухай энэ дурдалга ород хэлэн дээрэ табибаб. Буряад хэлэн дээрэ мэдэхэ хүнүүд мэдээ юм ааб даа. Тайлган дээрэ нэрыень нэрлэдэг юм гэдэг, гэнтэ байжа байтараа нэрыень дэмыдэ нэрлэхэгүй гэдэг ёһо гурим байха.Нэрлээ бол заабол архиин дээжэ үргэдэг гэжэ дуулаа һэм. Буха ноён баабайда үдэр бүри сайнгаа дээжэ үргэхэдэ баһа һайн байдаг гэжэ мэдээ аабзат даа.

Бэлиг талаантай, уужам сэдьхэлтэй, үгэльгын баян гартай Зоригто Жамбаловта аза жаргалтай, баяр баясгалантай, элүүр энхэ ябахатнай болтогой гэжэ юрөөнэб!

2013 оной сентябриин эхеэр Зоригто Жамбалов өөрынгөө дархалһан мүнгэн шэмэглэл олоной үзэмжэдэ фейсбук соо табяад, энэ бүтээлдэмни нэрэ һанагты, тон зүб нэрыень таниһан хүндэ үнэтэй сэнтэй бэлэг барюулхаб гэжэ зарлаһан байгаа юм даа. Гэрэл зураг харамсаараараа яагаад юм даа толгойдомни гэнтэл һанагдаад, "Буха Ноён Баабай" гэжэ бэшээ бэлэйб. Мүнгэн зүүдхэлые нэрлэһэн минии нэрэ зүб байгаад, Зоригто Жамбалов 2013 оной декабриин 7-до энэ бэлэгээ буряад драмын театрай тайзан дээрэ олон зоной урда хүндэтэйгээр намда барюулһан байна. "Арсалан һахюуһан" гэжэ нэрэтэй энэ мүнгэн гуу бэлэг абаһандаа тон ехэ баярлаа бэлэй б. Интернет соо нүхэд, найзнар болоһон олон нүхэдтөө баяраа хубаалдаа бэлэйб.

Үшөө дахин Зоригто Жамбалов «Софи дангина басаганай бэлэг” гээд дахяад 2015 оной Сагаалган соогуур гайхамшаг гоёор дархалһан мүнгэн бэһэлиг, мүнгэн һиихэ бэлэглээ юм. Юундэш намда ехэ бэлэглээ юм даа. Улаан нюураараа уулзажашье үзөөгүйб. Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй. Уран дарханай ажалдань хэрэгтэй байжа болохо гээд Буха Ноён Баабай тухай энэ дурдалга ород хэлэн дээрэ табибаб. Буряад хэлэн дээрэ мэдэхэ хүнүүд мэдээ юм ааб даа. Тайлган дээрэ нэрыень нэрлэдэг юм гэдэг, гэнтэ байжа байтараа нэрыень дэмыдэ нэрлэхэгүй гэдэг ёһо гурим байха.Нэрлээ бол заабол архиин дээжэ үргэдэг гэжэ дуулаа һэм. Буха ноён баабайда үдэр бүри сайнгаа дээжэ үргэхэдэ баһа һайн байдаг гэжэ мэдээ аабзат даа.

Бэлиг талаантай, уужам сэдьхэлтэй, үгэльгын баян гартай Зоригто Жамбаловта аза жаргалтай, баяр баясгалантай, элүүр энхэ ябахатнай болтогой гэжэ юрөөнэб!

ЛЕВ ХРАНИТЕЛЬ ЗОРИГТО ЖАМБАЛОВА
Эти слова произносили на тайлганах восхваляя Буха Ноен Баабай и Будан Хатан Иибии. “Сэг! Воспрянь, вознесись! Достигни назначения мною вознесенная жертва выше, ото всех, и моление мое за всех: от земель, начиная, от страны выдвигая, вызываю! Девятикруговый месяц-отец! Восьмикруговое солнце мать! Золотое солнце-светило, алмазный месяц-сияние зеркальное, маслянолицый тэнгэри-небо, шелковотканная-ясная земля, беспредельно-высокое небо, бесконечно широкая Земля! С широкоразвилистыми великими рогами, с отвисающим большим бойноком Буха Ноён Баабай-отец! Будан Хатан-мать! Великими рогами широкую землю задевая, спустились вы, от избытка милости вашей сделались создателем бурятского народа и покровителем булагатского рода!

По величеству ноздрей ваших, всю землю обнюхав, завладели ею, по обилию милости вашей сделались творцами всех людей, от вечной Удай-Тэнгэри притянув принесли сюда родительскую утробу, от вечно голубого неба притянули вы пуповину людскую на землю, Кукушкина гора – седалище ваше, бурый камень монолит – изображение ваше!
Когда злонамеренные наступали, вы оттеснили их, при приближении вредоносных врагов заранее отгоняли прочь, из-за высоких гор и широких дол ревностно охраняли нас, от всяких бед и напастей спасали нас. Такое ваше могущество прославляю!

Дальние люди слыхали, близкие люди видели, как даруете нам ваши милости и благоволение. В лихолетие защиты просим у вас, в жестокие месяцы о пощаде умоляем вас! В добрый день вспомнив, меткий день выбрав, как снежным бураном заполнившим нашу землю милостью и и как обильным бурлящим источником воды, насытившим страну нашу благодарностью, Буха Ноён Бабай, Будан Хатан Иибии белоснежною, молочною пищей делаю сасали, чистою чашкой подношу вам из большого котла сильную первинку крепкого напитка. Принося жертву вам, прошу и умоляю милости и благоволения ваши изволить на просящих”
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

11 декабря
11:20
41
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
109
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
135
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
201
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
358
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
142
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
566
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
266
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
180
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
197
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
679
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
339
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
277
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
313
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
410
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
315
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
788
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
16 ноября
14:40
277
3
Как дятел кузнецом работает
Красивая птица. Моногамен, трудяга, просто красавец. Санитар леса, даже по виду своему на доктора похож. Ну про это я рассказывал уже год назад, а вот его работу в кузнице я увидел впервые
15 ноября
18:00
484
4
Где-то в параллельной вселенной...
А вы верите в Бога? Хахахахаха! А в Будду? В Иисуса? В Аллаха? В Шиву? А в Зевса? А в духов леса? Ну в Семерых-то вы верите? В Макаронного монстра хотя бы верите? А в инопланетян? Ну в мидихлорианы вы же верите? Нет? Да? Без разницы! Потому что от этого никакой пользы нет. От религии нет никакой пользы. От веры есть, от религии нет. Прежде чем вы успеете обвинить меня в оскорблении ваших чувств, заявляю, что это пост не про религию, но про экологию
15 ноября
16:12
127
Кто спугнул пёстрого?
Вчерашний выход в лес в плане карточек был просто отличным. Хотел снять, как пёстрый шишку в когтях понесёт на кузницу. И начиналось всё очень хорошо, дятел, словно позировал, выбрав удачную локацию на верхушке ели
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх