Алтарганын алтан медальта уран оёдолшон

Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнагай тайлбари: Энэ толилолго “Толон” сониной № 10 дугаар, 2010 оной мартын 11-эй үдэр хэблэгдэһэн. Дарима Базарова сэтгүүлшэн бэшэһэн байна
371
Алтарганын алтан медальта оёдолшон  Цыпелма Нанзатовна Бальжинимаевагай дэгэлнүүд хаа-хаанагүй мэдээжэ. Үзэсхэлэндэ дэлгэгдэһэншье, хүбүүд басагадай үмдэһэншье дэгэлнүүд нюдэ һаргаана. “Хэнэй бүтээл бэ?” гэжэ заатагүй хүнүүд асуудаг. Үнгэ жүһөөрөө, шанар шэнжээрээ, нарин нягтаараа онсо ондоохоноор харагдадаг дэгэлнүүд – Цыпелма Нанзатовнагайл бүтээлнүүд лэ даа.

- Булуубшын тохойн, энгэрэй сагаалсын иимэ һайхан хоргой хаана байдаг юм?
- Түбэдһөө нүхэрэймни эгэшэ Дулмажаб Баясхаланова асараа һэн.
- Уб улаахан хоргойнь хаанаһааб?
- Улаан-Баатарһаа ааб даа.
- Иимэ хара хилэн манай эндэ худалдагдадаг гү?
- Энэ хилэн аяар холын Алма-Атаһаа абаа һэмди. Энэмнай зузаан, саанань дублерин няаха гэлтэгүй, өөрөө няамал байгаа.
- Ямар гадар шанартайб? - Хилгааһан дэгэлые ахалха дэгэл байхагүй,-гэжэ омог дорюунаар уран гартан харюусана.
- Жандаан дэгэл гоё байна даа. Хилэнэй моодо ходороо. Мүнөөнэй торгоной шанар муу болошоо, оёһоор байтар, сонхын гэрэлдэ онгошохо,- гээд хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ. Зүб даа. Дэгэл гээшэмнай мэнэ-мэнэ һэлгүүлдэг самса бэшэ даа.

Оёдолойнь ажал ехэ, үнэ сэнгыньшье булюу, хүн бүхэн тэрэниие оёжошье шадахагүй...Тиимэһээ Цыпелма Нанзатовна дэгэл оёходоо, заабол шанартай эд хэрэглэхые оролдодог. Нарин гартанай бүтээлнүүд элдэб харалга конкурснуудта дээгүүр һуури эзэлдэг. Харин энэ эгэшын анха түрүүн дэгэл оёжо эхилхэдэ, харалга-конкурснуудта хабаадаха тухай бодол оройдоошье байгаагүй һааб даа.

Гэнтэ һэриһэн диилдэшэгүй хүсэн мэтээр нүхэртөө, хүүгэдтээ, өөртөөшье захатые бүтээхэ тухай хүсэл Түрэһэн аа гү гэжэ зураглахаар. Могойто тосхонһоо Догойнгоо Балданай Гарма эгэшые гэртээ залажа, нарин оёдолой нюусануудтай танилсаха зорилгоео бэелүүлжэ эхилээ. Тиин нэгэ зун соо табан дэгэл оёбод. Эхинһээнь эхилээд адаглаһан уран оедолшон Гарма абгай “Оёхо байнаш даа” гэһэн сэгнэлтэ үгөө.

Тиин тэрээнһээ хойшо торгон, хилэн, хилгааһаншье, тэрлиг, сээжэ, эхэнэрэй, бүһэтэйшүүлэй дэгэлнүүд, шэгэбшэтэй, тойробшо малгайнууд һубаряа бэлэй. Хаанаһаа оёхо хүсэл түрөө юм? Хэзээшье уг дамжаа ёһотой. Нагаса абань Шулуутай нютагай Балданай Цыдендоржо Ага нютагай мэдээжэ алташа мүнгэшэ дархан байхын хажуугаар, гутал хубсаһа эсхээд, тон наринаар оёжорхидог байһан.

Нагаса эжынь Шанграбай Цырегма абгай одоол ехэ гарай оедолшон байһан гээшэ. Эжынь Цыдендоржын Цыбжит эгэшэ ушаргүй нарин оедолоор зониие шэмэглээшьегүй һаа, арбан  хүүгэдэй эжы байһан тула оежол тэдэнээ хубсалуулһан бэзэ. Арбан хүүгэдэй нэгэн Цыпелма абгай хонгор залуу наһандаа мүн лэ арбан хүүгэдэй нэгэн, Догой нютагай Цыгмитжабтай айл бүлэ болоо.

Тиин хоер талаһаа арбаад-арбаад аха дүүнэрэйнгээ хүүгэдэй хүн болоходо, захатые үмэдхүүлһээр, Цыпелма Нанзатовна холуур шэртэһэн үргэн харгыда гараа. Түрүүлэн оёһон дэгэлнүүдэйнгээ тооень бүридхэдэг байгаа, тииһээр тооньшье алдагдаа, харин бүтээлыень үмдэһэн, баяртайгаар һанажа ябадаг догойнхидой тоо улам олошордог. Теэд ганса догойнхид бэшэ, Догойһаа гадуур нютагайхид, тэдэнэй тоо ехэ дарганар тусхай захил үнинэй хэдэг шуу.

Цыпелма Бальжинимаева тон нягтаар оедолдоо хандадаг. Хэзээшье яаруу сагта хамһалсаха нүхэд заатагүй ерэдэг. Багшын ажалай ветеран Валентина Аюшиевна Ванданова, Раднаева Бутид эгэшэ болон бусад хамһалсаха, доторойнь хүдэһэ халалсаха. Нарин оедолоо Цыпелма Нанзатовна хүндэ найдадаггүй! Нүхэрынь, Цыгмитжаб аха бэшэ ажалаа хэжэ, дулаахан үгэнүүдээрээ һайхан һайхан найдал түрүүлжэ, оеһон дэгэлнүүдыень һайхашаажа, инаг гансадаа эгээ ехэ туһа хүргэдэг.

Эбтэй эетэй бүлэ 4 хүбүүдые хүмүүжүүлжэ, айл болгоо.  Энэ бүлын намтар соелтой сэхэ холбоотой. Абань Ушарбайн Нанзадай Бальжинима гээшэ 1946-1949 онуудта округой соелой таһагые даажа ябаһан байна. Мүнөө хүүгэдынь соелой ажалтад болонхой. Дүү басаганиинь Цырегма Бальжинимаевна Нанзатова – Могойтын аймагай соелой түбэй директор. Иимэ уран гартай, эдэбхитэй хүтэлбэрилэгшэ, элбэг дүүрэн эжы, эбтэй бүлэ Догой нютагта ажаһуудаг юм.  Гэрэл зурагууд дээрэ: Цыпелма Нанзатовна Бальжинимаевагай Алтарганын нааданда Гран При шагнал абаһан дэгэлнүүдэй гэрэл зураг табибаб. Хажуудань дэгэл бүхэн тухай дэлгэрэнгы тайлбари байха. Баруун гарһаа

1. Эрэ хүнэй жандаан гадартай, үргэлжэ һагса дотортой, ондатрын арһан туруутай дэгэл, булган тойробшо малгайтай.
2. Хүхэ хилгааһан гадартай, норка арһан туруутай эхэнэрэй сээжэ дэгэл. Тойробшо булган малгайтай.
3. Басаганай торгон сээжэ дэгэл, Шэбэгшэтэй, шобогор халюун арһан малгайтай.
4. Хүбүүнэй нэхы дэгэл, буряад хурьган малгайтай, буряад гуталтай.
5. Хүрин хилгааһан гадартай, шэлүүһэн туруутай, шэлүүһэн малгайтай, хурьган арһан һагса эрэ хүнэй дэгэл, ямаан арһан сагаан хүрмэтэй, буряад пэнии гуталтай.
6. Хүхэ хилгааһан гадартай, сээжэн дэгэл, шобогор булган малгайтай.
7.Сээжэ дотортой һамган дэгэл, булган тойробшо малгайтай.

Тэрлигүүд : DSCN1628
1. Жандан торгон эрэ хүнэй дэгэл, хүрмэтэеэ.
2. Эхэнэрэй торгон тэрлиг.
3. Хүбүүнэй тэрлиг.
4. Эхэнэрэй жандаан торгон тэрлиг.
5. Эрэ хүнэй жандаан торгон тэрлиг.
6. Эхэнэрэй тэрлиг.
7. Эхэнэрэй жандаан торгон тэрлиг.Энгэртэй, татааһатай басаганай тэрлиг.
8. Суба. Юудэнтэеэ. Буряад дэгэлээ оёжо, үмдэжэ, бахархажа омог дорюун алхалае, буряад-монголшууд!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

11 декабря
11:20
41
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
109
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
135
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
201
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
358
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
142
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
566
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
266
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
180
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
197
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
679
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
339
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
277
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
313
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
410
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
315
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
788
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
16 ноября
14:40
277
3
Как дятел кузнецом работает
Красивая птица. Моногамен, трудяга, просто красавец. Санитар леса, даже по виду своему на доктора похож. Ну про это я рассказывал уже год назад, а вот его работу в кузнице я увидел впервые
15 ноября
18:00
484
4
Где-то в параллельной вселенной...
А вы верите в Бога? Хахахахаха! А в Будду? В Иисуса? В Аллаха? В Шиву? А в Зевса? А в духов леса? Ну в Семерых-то вы верите? В Макаронного монстра хотя бы верите? А в инопланетян? Ну в мидихлорианы вы же верите? Нет? Да? Без разницы! Потому что от этого никакой пользы нет. От религии нет никакой пользы. От веры есть, от религии нет. Прежде чем вы успеете обвинить меня в оскорблении ваших чувств, заявляю, что это пост не про религию, но про экологию
15 ноября
16:12
127
Кто спугнул пёстрого?
Вчерашний выход в лес в плане карточек был просто отличным. Хотел снять, как пёстрый шишку в когтях понесёт на кузницу. И начиналось всё очень хорошо, дятел, словно позировал, выбрав удачную локацию на верхушке ели
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх