Агууехэ уран зохёолшын нэрэ хэтэдээ мүнхэ байха!

Буряад арадай элитэ уран зохёолшо Цырен-Дондог Хамаевич Хамаев мэндэ байгаа һаа, 80 наһатай үбгэжөөл алхалжа ябаха байгаа...  Зохёохы ажалайнгаа үндэр дабаан дээрэ ябатараа, тэнгэридэ элижэ ябатараа, харбуулһан булжамуур мэтэ далияа хумяад, хүрьһэтэ дэлхэйгээ тэбэрин унашоо бэлэй. Наһанһаа нүгшөөшье һаань, ургуулһан үнгэтэ сэсэгүүдынь һалбарна, уралһан ирагуу найрагынь, бүтээһэн уран зохёолнуудынь хэтын хэтэдэ мүнхэ байха!
419
Буряад арадай элитэ уран зохёолшо Цырен-Дондог Хамаевич Хамаев мэндэ байгаа һаа, 80 наһатай үбгэжөөл алхалжа ябаха байгаа...  Зохёохы ажалайнгаа үндэр дабаан дээрэ ябатараа, тэнгэридэ элижэ ябатараа, харбуулһан булжамуур мэтэ далияа хумяад, хүрьһэтэ дэлхэйгээ тэбэрин унашоо бэлэй. Наһанһаа нүгшөөшье һаань, ургуулһан үнгэтэ сэсэгүүдынь һалбарна, уралһан ирагуу найрагынь, бүтээһэн уран зохёолнуудынь хэтын хэтэдэ мүнхэ байха!
Цырен-Дондог Хамаевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Ургуулһан сэсэгүүдынь үнгэтэн һалбарһай» гэһэн һурагшадай можо хоорондын урилдаан Шэбэртэдэ мартын 23-да боложо үнгэрбэ. Аяар холо оршодог Ахаһаа,  хүршэ һуугаа Үбэр-Байгалай хизаарай Оборой Адагһаа, холо хойто зүгэй Хурамхаанай Элэсунһээ, Бэшүүр нютаг нугаһаа үхибүүд ерэжэ, элитэ уран зохёолшын бүтээлнүүдээр шэнжэлгын ажалаа хөөрөө, ирагуу найрагай тэмсээндэ шүлэглэлөө, уран зохёолнууд тухай асуудал  харюунуудай нааданда хабаадаа,  үхибүүдэй уран зурагай үзэсхэлэн дэлгээгдээ юм.
«Үльгэршэ дууша хүбүүдэй орон» гэhэн Д.Улзытуевай, Ц-Д.Хамаевай уран зохёолдо  зорюулагдаhан эрдэм-шэнжэлэлгын урилдаанай дүн согсолходоо, шүүгшэдэй хэлэһэн һанамжануудые дурдая:
-Цырен-Дондог Хамаевай уран зохёолнуудые шэнжэлхэ  талаар урилдаанда хабаадаһан һурагшад тон һайн бэлэдхэлтэй байгаа гэжэ тэмдэглэхэ байнаб. Тэдэнэр темэнүүдээ шэлэн абахадаа,  хүнүүдэй харилсаан, буян нүгэл, эхэ хүнэй шарай, зүргэ харгы тухай хөөрөөн гэхэ  мэтэ мүнөөдэрэй шухала асуудалнууд дээрэ шэнжэлэн бодомжолно. Үхибүүд уран зохёолой шэнжэлэгдээгүй талануудые  шудалаад туршана,  зохёолой һайхан шэнжые харуулһан арганууд тухай, мүнөөдэрэй орёо оршон байдалтай зэргэсүүлэн дээдын гарай шанартайгаар,  шадамар бэрхээр шудалал хээ гэжэ хэлэхэ байнаб,-гээд
Буряадай Гүрэнэй Ехэ һургуулиин доцент, Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ түбэй ахалагша методист Ольга Бальжинимаевна Бадмаева урмашан хэлэбэ.
-Би Шэбэртэ нютаг түрүүшынхеэ ерээб. Алдар суута уран зохёолшодой тоонто нютагай агаараар амилжа ябахадаа,  сэдьхэлдэмни ехэ хүлгөөтэй байгаа. Сэсэрлигэй үхибүүдэй буряадаараа шүлэг уншахадань, һурагшадай шэнжэлгын ажалнуудай тодо, хурса, баян хэлэтэй байхадань, баярламаар байгаа. Эндэ харахадамни, түрэлхид, багшанар байна,  нютагай засаг зургаанай хүнүүд байна, булта хамта хэлсэжэ, Шэбэртын һургуули һөөргөө үндэһэн һургуули болохо байгаат гэжэ уряалха дурамни хүрэнэ. Агууехэ уран зохёолшодой тоонто нютагаархин байгаад, үхибүүдээ түрэл хэлээ мэдэхэгүйшүүлэй программаар заажа байхадань, голхормоор байна. Буряад хэлэеэ, буряад уран зохёолоо үхибүүдтээ дамжуулан үлдээхын хэрэг– хамтын хэрэг,бултанаймнай уялгата хэрэг гээшэ гэжэ хэлэхэ байнаб.
Цырен-Дондог Хамаевай уран зохёол шэнжэлһэн ажалнуудые магтаха дуран хүрэнэ. Эрхим ажалнуудые мүлижэ заһаад, хэблэхэ гэжэ һанамжатайбди,- гээд Буряадай Гүрэнэй Ехэ һургуулиин доцент, Буряад хэлэ ба  уран зохёолой лаборатори даагша Баирма Дамбиевна Цырендоржиева хэлэбэ.
«Цэрэн-Дондог Хамаевай зохеолнууд соохи  фразеологизмууд» гэһэн ажалаараа  Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин 10-дахи классай hурагша Цыбикжапова Зула  1-дэхи һуури эзэлбэ.
«Цэрэн-Дондог Хамаевай зохеолнууд соохи хэлэнэй уран арганууд» гэһэн ажал бүтээжэ Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай  10-дахи классай һурагша Борисова Екатерина 2-дохи һуурида гараба.
«Образ дороги в творчестве Д.Улзытуева» гэжэ ажалаараа Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин 8-хи классай һурагша Балданова Арюна 2-дохи һуурида гараба.
«Д.Улзытуевай шүлэгүүд соо сагай эрьесэ харуулалга» гэһэн ажалаараа Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай  9-дэхи классай һурагша Гомбоева Анжелла 3-дахи һуурида гараба.
«Ц-Д.Хамаевай зохеолнууд соохи  синонимууд» гэжэ ажал бүтээһэн Шэбэртын дунда һургуулиин 10-дахи классай һурагша  Бадмаева Яна 3-дахи һуури эзэлбэ.
Эрдэм-шэнжэлгын ажалда илалта туйлаһан хүбүүд, басагад ерээдүйдэ буряад уран зохёолдо, зохёол шэнжэлгэдэ, шүүмжэлэлдэ эрдэмтэн боложо элиржэ болохо гэжэ найданабди.
Уран шүлэг, уран зохёол сээжээр ирагуу гоёор уншалгаар
5-8 классай hурагшадай дундаhаа:
1-дэхи һуури -  Хурумхаанай аймагай Элысунэй дунда һургуулиин hурагша Соболева Кристина,
2-дохи hуури – Бэшүүрэй аймагай Хүүгэдэй урлагай һургуулиин һурагша Петрова Софья,
2-дохи hуури - Бэшүүрэй аймагай Хүүгэдэй урлагай һургуулиин һурагша Немчинова Елизавета,
3 hуури –  Хурумхаанай аймагай Элэсунэй дунда hургуулиин hурагша Шагжиева Снежана;
9-11 классууд:
1 hуури – Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай һурагша Султумов Мунко,
2 hуури – Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай һурагша Нанзатов Зоригто,
3 hуури- Шэбэртын дунда hургуулиин  һурагша Бадмаева Арина,
3 hуури –Үбэр-Байгалай хизаарай  Оборой-Адагай һургуулиин һурагша Дылыкова Наталья.
Ирагуу  шүлэг уранаар  уншагшадые шэлэн  һунгагша, шүүгшэ Булад Баирович Шойнжонов иигэжэ хөөрэбэ:
-Уран шүлэг, уран зохёол  уншалгаар 27 һурагшад урилдаанда хабаадаа. Уран зохёолшын өөрэйнь зохёолые авторай түрэл хэлээр уншабал тон зохид байгаа гэжэ һананаб. Һурагшадай өөрынгөө зохёоһон шүлэгүүдые уншахадань, урмашамаар байгаа.
Ц-Д.Хамаевай намтар болон зохеохы замаар уран зохеолой асуудал харюугай тэмсээндэ(викторина) Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин 9-хи классай һурагша Цыбикмитова Аяна, Бэшүүрэй аймагай Потанинай дунда hургуулиин 9-хи классай һурагша Санжижапов Мэргэн, Бэшүүрэй аймагай Потанинай дунда hургуулиин 8-хи классай һурагша Бальжинимаева Елена гэгшэд шалгарба.
Уран зурагай мүрысөөндэ Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин 3-дахи классай һурагша Сушкеева Анита, Буряадай Үндэстэнэй 1-дэхи лицей-интеернадай 3-дахи классай һурагша Шойнжонова Алина, Хурумхаанай аймагай Элысунэй дунда hургуулиин 4-хи классай һурагша Будаева Виктория, Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай 6-дахи классай һурагша Жамбалова Сэлмэг, Бэшүүрэй аймагай Потанинай дунда hургуулиин 6-дахи классай һурагша Тогтохоев Булат, Бэшүүрэй аймагай Еланиин дунда hургуулиин 7-дохи классай һурагша Столбикова Елена,
Бэшүүрэй Хүүгэдэй урлагай һургуулиин һурагша Шагжиева Юлия,  Бэшүүрэй аймагай Хэрээтын дунда hургуулиин һурагша Сафонова Алина, Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин һурагша Ванчикова Аюна гэгшэд туд-тудтаа түрүү һуури эзэлжэ, шагналнуудта хүртэбэ.
-Буряад арадай агууехэ уран зохёолшод Дондог Улзытуевай, Цэрэн-Дондог Хамаевай зохёолнуудые һурагшадай  уншажа, шэнжэлгэ хэжэ байхада, би тон ехээр баярланаб. Уран зохёол уншахадаа һурагшад олон юумэ мэдэхэ болоно, түрэл  хэлэнэйнгээ баялигтай танилсана, арадайнгаа ёһо   заншал, ажамидарал,  байдал мэдэхэ болоно ха юм,-гээд  Дондог Улзытуевай музей-буусые даагша  Светлана Банзаракцаева хэлэбэ.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх