Агууехэ Александр Пушкинай дурасхаалда

Гараар бэшэ, ураар хүшөө  өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор  үргэбэ ябууд.
419
Тэбхэр 280 жэлэй саада тээ 1837 оной январиин 29-дэ агууехэ поэт  Александр Сергеевич Пушкинай  улаан зүрхэн сохилхоо болёод, тэрэ наһанһаа нүгшөө һэн. Хэрзэгы муухай дотортой Дантесэй буугай һомонһоо январиин 27-до Александр Сергеевич хүндөөр шархатаад,  хоёр хоногто туйлай ехээр зобожо январиин 29-дэ наһа бараһан байна.

Агууехэ Пушкинай түрэһөөр 150 жэлэй ойн баярай ушараар Буряадай арадай поэт Цэдэн Галсанов 1949 ондо иигэжэ хэлэһэн байдаг:
“Амияа табижа байхадаа: “Зай, үргыш даа намайе, ябаеы дээшээ, улам дээшээ гараяы!” гэжэ гуйһан байна. Наһа бараһанайнь  һүүлээр гурбан хоногой туршада олон хүнүүд ехэ багагүй, үбгэн залуугүй сугларжа,хуурсагайнь хажууда таһалгаряагүй зогсожо байгаа һэн ха. Баян ноёншье, үгытэй ядуушье, эгээлэй хүнүүд алдарта поэдэйнгээ нүгшэһэн бэедэ һүгэдэхөө ерэһэн байгаа.

Агууехэ поэдээ гээһэн арадай уй гашуудалые, хаанай алууршадай хара хэрэгые элирүүлэн бүгэдэ арадай хүйтэн зэбүүрхэлые тиихэдэ залуу байһан поэт Михаил Лермонтов “Поэдэй үхэл” гэжэ шүлэг соогоо харуулһан байна.

“Тааһууд, бузараар суурхаһан эсэгэнэрэй
Бэеэ һайрхаһан хүрхылдэһэн үрэнэр,
Жаргалай нааданда гасагдаһан хүнүүдые
Богоолшо хүлөөрөө дэбһээшэ бэенэр!
Тааһууд, хан шэрээе тойроошод, һүрэглэн,
Сүлөө, Гени ба Алдар нэрын алууршад!
Угаахагүйт, хамаг  хара шуһаараашье
Поэдэй үнэншэ шуһа!

гэһэн хурса  зэбүүн үгэнүүдые хаанай ба тэрэнэй алууршадай нюур уруу зүрхэтэйгөөр хаяһан байна. Энээнэйнгнээ түлөө Лермонтов, Кавказ уруу дайнда эльгээгдэн, сүлэгдөө һэн. Гэбэшье,  он жэлэй үнгэрхэ бүри агууехэ Пушкинай алдар нэрэ арад зоной дунда, Росси соогуур халитараа дүүрэһэн байна.

Агууехэ  поэт Эхэ түрэл орондоо энхэргэн дуратай, түрэл ород арадайнгаа алдар соло ба  нэрэ түрые өөрынгөө айхабтар ехэ оюун бэлиг ба уран шадабаряар бүхы дэлхэйн үмэнэ дээрэ үргэһэн байна.

Гениальна Пушкинай гэрэлтэ һайхан зохёолнууд мүнөө манай сэвет Эхэ орон дотор угаа үргэнөөр дэлгэржэ, али  бүхы хэлэн дээрэ оршуулагдан таража,  демократическа ба патриотическа удха шанараараа дэлхэйе гайхуулна.

Агууехэ поэт Пушкинай алдар нэрэ хэтэ мүнхэдөө манай  дунда мандажа, ерээдүйн орой хүрэтэр бидэнтэй  хамта ошолсохо байһаниинь лабтай”.
Александр Сергеевич Пушкин ород үндэстэнэй зүрхэ сэдьхэлэй уран һайхан мэргэниие,  ухаан бодолой оюун хүсэнүүдэй эршэ бэеэрээ, эрдэмээрээ, бүтээлээрээ түгэс дүүрэнээр харуулһан түмэн бэлигэй далай - агууехэ Пушкинэй  нэрэ наран шэнги мандан байна. Манай Росси гүрэнэй олон үндэстэнэй гайхамшаг ехэ омогорхол боложо, Эхэ орон соомнай мүнхэ дурасхаалаа үндэр дээдын табсан дээгүүр бодхоогоол.

Агуу Россиин аажамаар һураг суумни тарахал, али бүхы хэлэн дээр алдар нэрым дурдахал гээд агууехэ ирагуу найрагша зохёон хэлээл!
“Капитанай басаган” зохёолһоо хэһэг:
“Хальмаг хүгшэнһөө дуулаһан нэгэ үльгэр би шамда
хэлэжэ үгэһүүм. Нэгэтэ бүргэд турлаагһаа иигэжэ асууба юм хаш: “Хэлыш, турлааг шубуун, яагаад ши нарата дэлхэй дээрэ гурбан  зуун жэл ябанаш, харин би яахадаа миин гушан гурбан жэл ябанабиб?”- “Юундэб гэхэдэ,- турлаагынь харюусаа гээ,-ши амиды амитанай шуһа уудаг байнаш, харин би үхэһэн амитанай мяха эдинэб”. Байза, бишье баһа зоболгоор хооллоод үзэхэ юм байна гэжэ бүргэд бодобо гэхэ. Тиигээд бүргэд турлааг хоёр сугтаа ниидэжэ ошобо. Ниидэжэ ябатараа, үхэһэн мори хараад, хоюулаа буужа дээрэнь һуубад ха. Турлаагынь тоншожол һууна, мяхынь магтажал байна. Бүргэдынь нэгэ тоншобо, хоёр тоншобо, тиигээд даляа дарбайлгаан хэлэбэ гэнэ: “Үгы ха даа, нүхэр турлааг,гурбан зуун жэл соо зоболго эдижэ ябанхаар, нэгэ дахин халуун шуһа һороошом дээрэ байна даа, саашаа юун болоноб, бурхан мэдэнэ бэзэ!”

Гараар бэшэ, ураар хүшөө  өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
        Абан омогоор  үргэбэ ябууд.
Үгы, үхэн барагдахагүйб - оюун сэдьхэлни
Үнэһэн тоборог хүүрһээмни үлүү наһалха, -
Алтан дэлхэйн үргэндэ гансаханшье шүлэгшын
          Амида үлэтэр суутай  байхаб.
Агуу Русиин аажамаар һураг  суумни тарахал,
Али бүхы хэлэн дээр алдар нэрым дурдахал...
Мүнөө зэрлиг тунгусшье, славян омог ашашье,
          Мүн финнүүд, талын хани хальмагшье.
Хурса уран үгөөр ухаа сэдьхэл һэреэһээрээ,
Хархис үедэ Эрхэ сүлөө магтаһаараа,
Зобон унан  тэмсэгшэдтэ хайра эриһээрээ
        Зондоо хүндэтэй байхаб наһаараа.
Уймар мууларһаа айнгүй, ямба зэргэ һанангүй,
Уран дуумни, бурханай зарлигаар ябаарай,
Хардалга, магтаалшье ойндоо хадуужа ябангүй,
          Хара тэнэгтэй бү арсалдаарай.
ҮБЭЛЭЙ ХАРГЫ
Бурьяа  манан соохонуур
Бугааг һара гаража
Уйтай байһан тала  руу
Уйдхар туяа адхана.

Үбэлэй хажар харгыгаар
Үреэ гурбан гүйлдэнэ,
Хонхын  абяан жэгдэ  аад
Хашартайгаар жэнгирнэ.

Замшын ута аялгаһаа
Түрэл юуншьеб дуулдана:
Зугаа сэнгээнш гээшэ гү,
Зүрхэнэйш уя хэбэртэй...

Дүтэ гал, гэрш гэжэ үгы...
Дүлии балай, саһан хүр...
Дармал  модод гансахан
Дайралдана хаа-яахан.
              Цэдэн Галсановай оршуулга.


                                                   Цэдэн Галсановай оршуулга
ДУХАРАЙН ДУУН
Дуун хүхеэн юундэ намхабаб?
Духарайн аялгаар дунгиныт
Инаг дуратай эдир һамгад,
Илдам басагад  мэндээн ханхиныт!
Халима дүүрээр аягалыт!
Архиин дүлэндэ,
Аягын гүндэ
Хадамай бэһэлиг хаялыт!
Уухаяа дээшэнь нэшэлдүүлэн тонгой!
Уралал, эрдэм мандаха болтогой!
Гэгээн наран, гэрэлээ сасыш!
Үүрэй толоной гиихэ туяанда
Өөхэн дэнгүүд залиран мүхэдэг,
Сэдьхэл эрдэмэй мүнхэ наранда
Сэсэрхүү тэнэгүүд һарган үхэдэг.

Мунхаг харанхы һалан ошоһой,

Мүнхэ наран мандаха болтогой!

Цэдэн Галсановай оршуулга.

Сибирь тээшэ
Сибириин уурхайн гүн соогуур
Сэдьхэлдээ омогтой тэсэгты.
Хосорхогүйл уйтай ажалтнай,
Холын үндэр бодолтнай.

Газар  дорохи найдалнууд
Гай уршагай эгэшэшье һаа,
Зосоотнай баяр түрэхэл,
Зориһон сагтнай ерэхэл:

Сүл каторгын нүхэндэ
Сүлөөтэ дуунайм хүрэһэндли,
Хаалта дабан, танай зүрхэндэ
Хани дуранууднай хүрэхэл.

Түмэр гэнжэнүүд таһаржа,
Түрмэ шоронууд бутаржа,
Эрхэ сүлөө баярлан угтахал,
Эльгэн аха дүүнэртнай
Эритэ мэсытнай барюулхал.

Чаадаевта
Даруу алдар, дуран, найдалда
Дашууржа удаан ябаагүйлди,
Эдир наһанайэлдин зугаа
Эртын манан, зүүдэндли һалаа;

Хархис засагай хабшалта зүршэн,
Халуун сэдьхэлэйнгээ ханалаар
Эсэгэ оронойнгоо уряал тэбшэн,
Этигэл хүсэлнай үшөөл бадарһаар.

Илдам  дүүхэйдэ дурлаһан хүбүүнэй
Инагаа  хүлеэжэ  ядаһан мэтээр,
Үргэн ехэ нангин сүлөөгэй
Үе сагые хүлеэнэлди ехээр.

Сүлөөе зүгнэн байһан хадаа,
Зүрхэнэйнгөө сохилон байһан сагта,
Энхэ  хүсэлэйнгөө арюун шунал
Эсэгэ орондоо зорюулая!

Этигыш, нүхэр: хэзээш ерэхэл
Эрхэ сүлөөгэймнай золто одон,
Эхэ Росси нойрһоо һэрихэл,
Эзэрхэг засагай эбдэрхэй дээгүүр
Манай нэрэ мартангүй бэшэхэл!
                           Цэдэн Галсановай оршуулга.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

11 декабря
11:20
41
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
109
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
135
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
201
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
358
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
142
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
566
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
266
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
180
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
197
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
679
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
339
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
277
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
313
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
410
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
315
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
788
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
16 ноября
14:40
277
3
Как дятел кузнецом работает
Красивая птица. Моногамен, трудяга, просто красавец. Санитар леса, даже по виду своему на доктора похож. Ну про это я рассказывал уже год назад, а вот его работу в кузнице я увидел впервые
15 ноября
18:00
484
4
Где-то в параллельной вселенной...
А вы верите в Бога? Хахахахаха! А в Будду? В Иисуса? В Аллаха? В Шиву? А в Зевса? А в духов леса? Ну в Семерых-то вы верите? В Макаронного монстра хотя бы верите? А в инопланетян? Ну в мидихлорианы вы же верите? Нет? Да? Без разницы! Потому что от этого никакой пользы нет. От религии нет никакой пользы. От веры есть, от религии нет. Прежде чем вы успеете обвинить меня в оскорблении ваших чувств, заявляю, что это пост не про религию, но про экологию
15 ноября
16:12
127
Кто спугнул пёстрого?
Вчерашний выход в лес в плане карточек был просто отличным. Хотел снять, как пёстрый шишку в когтях понесёт на кузницу. И начиналось всё очень хорошо, дятел, словно позировал, выбрав удачную локацию на верхушке ели
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх