Номой буян ехэ юм даа

Михахановтанай дээдэ үедэ
Загша бүхэ гэжэ хүн байһан байна. Аргагүй томо бэетэй, хэндэшье
диилдэдэггүй байгаа.Загша бүхын түрэл гаралда 9 үе болоод
түрэһэн Анатолий Валерьевич Михаханов Японидо сумо гэдэг
барилдаанай  һургуулида һуража байна. Тэрэнэй нэрэ буряад хүн
бүхэндэ мэдээжэ.
408
“Эхэрэд-Булагадай баабай” гэжэ номой автор Галина Андреевна
Михаханова-Балюева“Буряад Үнэн” хэблэлэй байшанай эмхидхэдэг
“Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн мүрысөөндэ 2012 ондо илажа, “Гуа сэсэн хатан” гэһэн нэрэ солодо хүртэһэн юм.
Тэрэ Эрхүү можын Эхирэд Булагадай аймагай Олой
нютагта түрэһэн юм. Врач мэргэжэлтэй Галина Андреевна наһан
соогоо хүн зониие аргалдаг буянтай ажал хэһэн байна. Тэрэ
“Эхэрэд-Булагадай баабай” гэжэ ном зохёогоод, хэблүүлжэ буряад
арадтаа бэлэглээ юм. Номой буян ехэ юм даа. Энэ ном олдошогүй
хомор болонхой. Бөө, удаганай дурдалганууд, үльгэр домогууд,
арадай аман зохёолой үгүүлэлнүүд, ёһо заншал тухай захяа
заабаринууд, уг гарбал тухай хөөрөөнүүд, уула хадануудтаа, уһан
голнуудтаа, хада хабсагайдаа, модо шулуундаа, арюухан Байгал
далайдаа гамтайгаар хандаха, байгаалияа хайрлан  хамгаалха
ёһотойбди гэһэн хүмүүжүүлгын хандалганууд уншагшадай анхарал
татаха байна. Нэгэ хэды сэсэн мэргэн үгэнүүдынь: ”Түмэр
түгдэрхэгүй, түүхэ төөрихэгүй”, “Модон үндэһэтэй, хүн удхатай
байдаг”, “Үхээшэнии амиды болгохо, үгээрээшэнии баян болгохо
Худайн голой хуа шаранууд” гэхэ мэтэ. Михахановтанай дээдэ үедэ
Загша бүхэ гэжэ хүн байһан байна. Аргагүй томо бэетэй, хэндэшье
диилдэдэггүй байгаа.Загша бүхын түрэл гаралда 9 үе болоод
түрэһэн Анатолий Валерьевич Михаханов Японидо сумо гэдэг
барилдаанай  һургуулида һуража байна. Тэрэнэй нэрэ буряад хүн
бүхэндэ мэдээжэ.Энэ ном сооһоо шэлэхын аргагүй, бүхы хөөрөөн
һонин, та олоной анхаралда нэгэ хэһэг дурадханаб.

Из книги Галины Андреевны Михахановой-Балюевой “Эхэрэд-Булагадай баабай”
ЁҺООРОО ИИМЭ УДХАНУУД
1.Дээдэ замби шубуун удха. Бүргэд шубуунһаа удхатай Ойхон
баабай.
Аймшагтай мэргэн хүбүүн гэрлэхэеэ, хурим наадаа хэхэеэ түхөөрөө,
аймшагтай һайхан басаган наада хээд, хуримдаа ошожо ябахадань,
бүргэд шубуун ерэжэ бэри болохо басагайн абаад ниидэжэ арляа.
Тэрэ гоёхон басаганһаа гараһан хүбүүн Ойхон баабай гэжэ хэлсэдэг
байгаа минии багада.
2.Сагаан шубуун удха. Шубуун хаанай юһэн басагад, нэгэ басаганиин Хорёодойн һамган боложо, арбан нэгэн хүбүүды түрөө.
3.Доодо замбиин заан, Эрлик Хаан Гурман хүлһэншэтэй.Нэгэниинь газар доодын эжэн.Хүбүүшын Уһан Хаһын эжэн, Гэрэл ноён – 9 басагатай, 9 хүбүүтэй.
Эдээндэ мэдээтэй Эрэ хазагар, Ялар хатан, Туяа хатан – Уһан хаһын эжэн. Хоёр басаганиинь уһан тайлга ба Лусад Хатан. Хаанууд ээжэ ха олон. Уһанда илагтаашан (утопленники) Уһан Хаанда мүргэлөө дүүргээгүй – мүргэлөө хэхэ ёһотой. Эсэгэ баабайн заяашуулда олоо, нютагааран эбэлжэ, мүргэлөө хэхэ ёһотой. Уһан галаб болохогүйн тула. Эхэрэд Булагад хоёрто(зүбөөрөө Эхэрэд) 45 онгон. Их тотем называется Залаан Үхэр. Һалаад гарахадаа Эхэрэд – Залаан хурдан морин,модон сэргэтэй. Булагадай залаа Үхэр хуһан модон сэргэтэй. Эсэгэ баабайн онгон – модоор, зэд түмэрөөр(хуһан, нарһан, жестянка – түмэр).
Дархан удха мүргэл хэхэдээ 9 тоног(атрибуты),  (в кузнице самому шаману делать). Любой бурят из шаманского рода, не сделав обряд угощения своих предков, не может стать шаманом,”тахша бариха” не положено, Это  “сээр”грех.
Удха:1.Тэнгэриин удха(небесный), 2.Мяхан удха(от родичей),3.Дархан удха – Эсэгэ Малаанһаа(от прародителя Эсэгэ Малана), 4.Сахилгаан удха – Заяан Сагаан тэнгэриһээ (от удара молнии), Буудал удха – шулуун буудалһаа, задын шулуунһаа(от камня со святой горы, который падает во двор). Тэрэ шулуугаа һахюуһан адляар адуулха ёһотой. 6.Заяан удха – Сагаан тэнгэриһээ удхатай (бродячий шаман даёт талисман – һахюуһа).
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

22 января
09:48
128
Какого всё-таки цвета снегирь?
А чего он опять не красный, чего ты нам то синих, то бурых за снегирей выдаёшь!? Снегири с красной грудкой, мы это со школы знаем! Может, ты нам и не снегиря показываешь, а? Зима кончится скоро, давай красных уже!
22 января
09:41
130
Түүхын хуудаһа ирахада һонин байна
Боролдойн хүгшэн һэеы гэр дээрээ улаан туг хиисхүүлһэн юм. Тэрэ тугые Сергей Лазо Догойн большевигуудтэ үгэһэн юм. Би энээн тухай роман бэшэхэб,-гэжэ Даши-Рабдан Одбоевич Батожабай мэндэ байхадаа хэлэдэг һэн.
19 января
19:03
455
14
Психолог: "Дайте ребёнку пример героя, или он найдёт свой"
Подростковый возраст в силу физиологических и психологических изменений очень сложен.
19 января
11:26
111
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 8. Брюссель
Буряты в Бельгии. Путешествие так неумолимо стремительно, уже 10 дней нашего квеста пролетели как ракета Илона Маска.
18 января
11:02
354
6
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 7. Увидеть Париж и ... начать новую жизнь!
Париж, Париж! Лучший город на Земле! Как много в этом имени таится - романтика, история, любовь...
17 января
18:00
128
В Бурятии выберут лучших «Молодых профессионалов»
С 29 января по 2 февраля в Улан-Удэ  пройдёт IV Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia - 2018
16 января
17:19
137
За оленями для Деда Мороза
А вы думали, зачем я в заповедник ездил? Это было перед Новым Годом, но не всё так просто. Дед Мороз, олени, снегурочки с гномами, Санта там с Йоулупукки? Не, этих всех ещё собрать ведь нужно, деды в одном месте, олени в другом, гномов вообще проблема найти. Поэтому, когда настало время, мы поехали договариваться с оленями...
16 января
16:35
159
Алтаргана – символ единения
«Золотарник на северном склоне
Вновь цветет в синеве поднебесной…»
Это слова из народной песни «Алтаргана», которую в непростые времена пели наши предки
16 января
16:32
88
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 6. Сан Тропе
День шестой Евротура - буряты в Сан Тропе. Подкрепились вкусным завтраком по-французски: тосты, джемы, кофе, чай, который уже был включен в стоимость аренды, и помчались весёлой шумной толпой дальше - к Лазурному берегу, в Ниццу!
16 января
16:28
69
АЛДАР СУУТА ДУУШАН АРИУНБААТАР
Ариунбаатарай монголоороо дуулахадань, дэлхэйн абарга томо хүгжэмшэд, дуушад, «Кардиффын аялганууд» конкурсдо тэрээнтэй тэмсээд, диилдэһэн дуушад – бүгэдэ монгол аялга соносожо, альгаа ташажа, гайхал дүүрэн нюдөөр тэрэниие шэртэжэ байгаа һэн.
16 января
16:24
3519
38
Пару слов о ШулэнДо
Кафе красивое, с дизайном, можно сказать. Цены разумные. Порции большие. Блюда вкусные
12 января
13:30
288
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 5. Три страны за день!
День четвёртый. Галопом по Европе или как буряты пересекли три страны за день
12 января
13:23
536
1
Легенда сакрального озера
Про шамана, санскрит, кипящее озеро, водяных ежей и сырую чурку. Жемчужина реликтовой Амутской котловины, сакральное озеро Балан-Тамур. Путь сюда далёк и труден, а идти нужно с чистыми помыслами...
12 января
13:02
145
О любви просто так
О любви к детям. Любовь к детям - очень безусловная вещь. Когда любишь не за что-то, не благодаря и не вопреки. А просто так
11 января
09:37
308
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 4. Пизанская башня. ВИДЕО
Буряты и Пизанская Башня. Как дёшево арендовать автомобиль в Европе? Кемпинг против хостела, что лучше? Брать ли с собой постельное бельё в путешествие, и сколько денег оно вам сэкономит?
10 января
10:54
1307
10
К истокам Баргузина. Там, где встаёт солнце
Знаете, что раньше Баргузин тек в обратную сторону, от Байкала? А о драконах и крепостях у трёх его истоков? О тех, кто жил здесь тысячи лет назад? Сегодня о истоке реки Баргузин, водной артерии страны Баргуджин-Токум, откуда родом мать Чингисхана
10 января
10:48
289
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 3. Буряты в Ватикане.
Лайфхак по посещению Ватикана! Смотрим видео!
9 января
09:57
348
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 2. Италия, Рим
Евротур с Александром Ихиритовым. Смотрим видео на моем канале YouTube!
8 января
13:57
714
Евротур Александра Ихиритова, влог 1
Начало путешествия отважных путешественников по Европе
8 января
13:56
2426
4
Зарывание последа у бурят
Обыкновенно буряты зарывают послед в землю в избе или юрте; в первой, если ребенок родится в зимниках, во второй – если в летниках. В юрте зарывают его за очагом (хойморто). На улице зарывать считают грехом (Матвей Хангалов, собрание сочинений, III том)
Показать больше
Наверх