Түрэл хэлэеэ мэдэлгээр урилдаан

Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Үхибүүн бүхэниие эхэ хэлэндээ эльгэтэй болгохо, үгэ хэлэнэй баян нөөсэтэй болгохо, зохёохы эрмэлзэлынь хурсадхаха, түрэлхи хэлэеэ үзэхэ урма зоригынь дэмжэхэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые үзэхэ, мэдэхэ хүсэл түрүүлхэ, эжы, абынгаа хэлэ хүндэлжэ һургаха – иимэл зорилготой Хамбын наадам юм.
731
Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэдэг, Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын заншалта буряад хэлэнэй наадам 2014 оной июньдэ эхилээ һэн. Тэрэ гэһээр энэ саг болотор 14 дахин наадам бүтээгдэбэ гээшэ. УIII наадамда – 84 һургуули, IХ наадамда – 82 һургуули хабаадаа. Наадам бүхэндэ дунда зэргээр адагынь 500 гаран һурагшад хабаадаа гээд тоолобол, 7000 гаран үхибүүд хабаадаһан болоно. Энэ хоёр хахад жэлэй хугасаада хүбүүд басагаднай ямар ехэ сэгнэшэгүй һургаал заабарида, эрдэм мэдэсэдэ хүртөө гээшэб!

Наадамһаа наадамда ерэхэ бүреэ үхибүүд эхэ хэлээрээ ульгамаар дуугардаг болоно, урашуул гарынь уян нугархай болоно, ехэ забһарлалай үедэ (жюриин дүн согсолхоео  ошоходо) үхибүүд дуран соогоо дуу дуулана, хатараад туршана, шог үгүүлэл хөөрэнэ, тиигэжэ үхибүүд олон хүн зоной урда зүрхэтэйгөөр өөрыгөө харуулжа шададаг болоно. Энэ шадабари тэдээндэ хожомоо хэрэгтэй болохо һургуули мүн. Халуун альга ташалга юунһээшье сэнтэй!

Үшөө юун һайшаалтайб гэхэдэ, ород үндэһэ яһатан үхибүүд буряадаар хэнһээшье бэрхээр, хэнһээшье гоёор дуу дуулана, тэдэнэй сэбэр буряадаар  дуугархадань ямар урмашамаар гээшэб. Буряад Орон нютагтаа амгалан тэнюун, эбтэй эетэй   ажаһуухамнай  ямар ехэ буян хэшэг гээшэб!

Эдэ жэлнүүдтэ 14 дахин болоһон наадамда Жаргалантын һургуулиин түлөөлэгшэд  4 дахин нэгэдэхи һуури, 3 дахин хоёрдохи Һуури эзэлээ, Ааланай һургуулиинхид 3 дахин нэгэдэхи һуури, 1 дахин хоёрдохи, 1 дахин гурбадахи һуури, Харланай һургуулиин үхибүүд 2 дахин нэгэдэхи, 2 дахин хоёрдохи һуури эзэлээ. Үхибүүдые зоригжуулжа шадаха, үгэеэ ойлгуулжа шадаха,  бэлдэжэ шадаха багша
Илалта туйлажа шадана. Өөрынгөө мэргэжэлдэ дуратай багшын ажал хэрэг урагшатай байдаг. Тэдэнэй илалта туйлахань бэлэхэн шэнгеэр һанагдадаг.

Ахын аймагай, Усть-Ордын аймагай һургуулинуудай түлөөлэгшэд холо газарые холо гэнгүй дабажа ерэнэ, дуратайханаар ерэдэг гэжэ адагламаар байдаг.  Үбэсын, Оһын, Эрхэдэйн уг гарбалтан, Улаан-Үдэдэ байдаг нютагаархид  түрэл нютагайнгаа үхибүүдтэ туһалжа, урмашуулжа, харгын нэмэри мүнгэ үгөө һаатнай ямар ехэ буян болохоб даа! Энэ наадамда ябаһаар  Балданова Серафима (Үбэсэ), Наталья Цыремпилова (Гаарга), Арюна Халзанова (Жаргаланта), Баирма Ширапова (Аалан) багшанарые, Харланай гулваа Бэлигтэ Жигжитовые  һайн таниха болооб. Үнэнхэ зүрхэнһөө үхибүүдэй түлөө, буряад хэлэнэй түлөө, буряад арадай түлөө ябажа ябаһан улад зон юм.  Буряад гуримаар үһэеэ гүрэһэн хөөрьхэн басагадые, бүһэеэ зүб гуримаар бүһэлһэн хүдэр хүбүүдые харахадаа, һайхашаан уярмаар байдаг даа.

Зарим асуудалнууд ямар хатуу гээшэб, ямар шанга эрилтэтэй тэмсээн гээшэб, теэд үхибүүд дуратайгаар сээжэлдэдэг, баяртайгаар урилдаанда хабаададаг. Буряад хэлэнэй багшые бурхан мэтээр шүтэмөөр юмэ гэһэн бодол   һанаандамни ородог. Тиигэжэ һанахадаа эжэлүүдгүй зүрхэмни шэмшэрээд, нюдөөрни нулимса мэлтэгэнэшэдэг. Ухаан бодолтой, зүрхэн толтотой, эрдэмэй орьёл өөдэ үхибүүдээ дахуулһан,  эрмэлзэл дүүрэн багшанарай байһан с агта буряад хэлэмнай хэзээдэшье мунхэ байха!  

2016 оной ноябриин 25-да заншалта болоһон Хамбын наадам болобо. ХIУ наадамые Арадай Хуралай гэшүүд эбээн тэдхэбэ.

Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ.

Үхибүүн бүхэниие эхэ хэлэндээ эльгэтэй болгохо, үгэ хэлэнэй баян нөөсэтэй болгохо, зохёохы эрмэлзэлынь хурсадхаха, түрэлхи хэлэеэ үзэхэ урма зоригынь дэмжэхэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые үзэхэ, мэдэхэ хүсэл түрүүлхэ, эжы, абынгаа хэлэ хүндэлжэ һургаха – иимэл зорилготой Хамбын наадам юм.

“Эхэ хэлэн – манай баялиг” наадамай урилдаануудые нэрлэе, «Этигэл Хамбадаа Зальбарал», «Доншуур маани», ”Сагаан Дара Эхын магтаал”сээжээр гүйсэдхэхэ.  Уран гоёор, сээжээр уншалгын урилдаан. Командын гэшүүд жээрэбэй ёһоор тудаһан Зальбаралай бадагуудые уншаха даабари.

Үхибүүдэй маани уншажа байхыень харахада, тэдэнэй нюур шарай ондоохон болодог, зальбаран этигэжэ маани уншахадань,тэдэнэй шарайнууд досооһоон гэрэлтэжэ байдаг. Үхибүүдэй маани уншахада, Дамба хамба ламамнай  хүхюутэй болоод, ходо энеэбхилжэ байдаг. Жаргалантын һургуулиин һурагшад ямар гоёор маани уншадаг гээшэб!

Удаадахи урилдаан тухай хөөрэе. Уран гартай Баярма Митуповагай харуулаад, заагаад үгэхэдэнь,  басагадууд   арһаа тааруулаад, эсхээд, хүбэрдёод,  жаахан үхибүүдэй сээжэбшэ оёжо һураа. Турша туршаһаар байтараа гарынь дүйтэй болоно. Хүхэ зүү хүндэлэн барижа һурана. Командаар ерэжэ шадаха аргагүй зарим басагад Баярма Митуповагай шадабарида һурахаа зорюута  хажуудань ерээд заалгана, тэдэнэр оёдолдо тусгаар дуратай байһандаа,  оёжо һураха зорилготой байна ха юм.  

Түрүүшын наадануудта хүбүүд ташуур гүрэжэ һураа һэн. ХIУ наадамда хүбүүд дарханай дүршэл абаба. Модо харуулдажа, нарин нягтаар тааруулжа, багшын хүтэлбэри доро тус ажалай гурим, һубарил сахин, түргөөр, нягтаар, зүбөөр шэрээ дархалха даабари. Үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернадай һурагша Мэргэн Сандаков тон зохидхоноор шэрээ, һандали дархалаа. Энэ сэдэбээр тэрэ түрүү һуури эзэлжэ, өөрынгөө командада эрхим гэһэн сэгнэлтэ асаржа шадаа.
Уран баримал сэдэбээр урилдаан. Багшын хүтэлбэри доро хүбүүд пластилинаар бүтээл хэнэ. Энэ урилдаанда Дугар зайсанай бартай барилдажа байһан дүрэ хараад ерэхэ ёһотой байгаа. Энэ дүрөөр уран баримал хэхэ даабари үгэбэ. Хүндэхэн лэ даабари байба хаш. Юундэб даа бар амитаниинь жаахан, барилдажа байгша хүниинь бэеэр томо болошоно. Зарим ажалнууд бар юм гү, али эреэн гүрөөһэн юм  гү, илгаруулхын аргагүй байгаа бэлэй.

“Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!” гэһэн сэдэбтэ үхибүүд ород хэлэнһээ буряад хэлэндэ онтохо оршуулна. Нютагай аялгаар оршуулаад, удхаарнь тобшолол гаргаха, өөрынгөө һанамжа хэлэхэ  даабаритай. Хүүгэдэй хүдэлмэри шүүгшэд шалгахадаа, үгүүлэлэй удха хэр зүб дамжуулагдаһаниие шухалада тоолохо.  Оршуулгаа шүүгшэдтэ уншажа үгэхэдөө, сэдьхэл оруулжа,  шадамар бэрхээр уншаһан хүнүүд дээгүүр оноо абажа шадана.

«Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй» гэһэн урилдаанда команда бүхэн «Минии нютагай солотон» гэһэн хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэд тухай  танилсуулга бэлдэхэ, жюриин сонорто тодо, уран хөөрөө дэлгэхэ ёһотой байгаа.

«Үнеэтэй айл үлдэхэгүй, булагтай газар гандахагүй» гэһэн үгын ёһоор гандашагүй абьяас бэлигээ харуулха мүрысөөн.

«Хэнэй хэлэн баян бэ?»  сэдэбээр мяхан табаг яагаад бэлдэхэб, нэрэтэ мяханууд гэжэ юун гээшэб, ямар гуримаар табидаг юм бэ гэһэн асуудалнуудта харюу үгэхэ, сагаан эдеэн табаг тухай мүн лэ дэлгэрэнгы хөөрэхэ даабаритай байгаа.

«Оньһон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай”. Даабари: шэлэһэн оньһон үгынгөө удхаар шог удхатай хөөрөө бэлдэхэ. Хөөрөөгөө дүүргэхэдээ, тэрэ оньһон үгөөрөө тобшолол хэхэ. (Жэшээнь… энэ ушарай удхаар “Хорёошо үнеэн хотондоо хүндэгүй, хэрүүлшэ хүн хүршэнэртөө хүндэгүй” гэжэ араднай дэмы хэлсээгүй байна даа гэжэ ойлгохоор).

Хамба Ламын шан абалгын тэмсээн. «Буряад дасангуудай сахюусанууд, субарганууд, нангин шүтөөн газарнууд», «Изагуурай 5 бурхад» болон энэ шатада үгтэһэн  бусад асуудалнууд дабтагдана.

Хойто үдэрынь, ноябриин 26-да, Буряадай Гүрэнэй телевидениин сэнхир дэлгэсээр сэхэ дамжуулгын аргаар мүрысөөнүүд үнгэрөө. Буряадай телевидени энэ нааданай үнгэрхэ бүри эбээн тэдхэгшэдэй тоодо оролсожо, 2 сагай туршада сэнхир дэлгэстэ гараха арга олгодог заншалтай болонхой. Буряадай телевидениин хүтэлбэрилэгшэ Марина Урбаева эмхидхэгшэдтэ ерээд, наадам хэр ябажа байнаб, ямар туһа хэрэгтэйб, үглөөдэр заншалта сагтаа ерэнэ бэзэт гээд асуугаад, хөөрэлдөөд ошоходонь, Буряад Уласдамнай холын хараатай хатан дангинанар, найдамтай эрхим эхэнэрнүүд биил байна гээд баясамаар!

“Эхэ хэлэн – манай баялиг” удаадахи наадам декабриин 23-да болохо. “Абсолют” компани эбээн тэдхэхэбди гэжэ мэдүүлэнхэй.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх