СУУТА РЕЖИССЕР ОЛЕГ ЮМОВТАЙ УУЛЗАЛГА

683
Эгээн дээдын шагнал гэжэ сэгнэгдэдэг “Алтан баг” шанда хүртэһэн, Россида, Монголдо аяар хорёод гаран зүжэг бэлдэжэ табиһан театральна режиссер Олег Юмовтай  Үндэһэтэнэй номой санда уншагшадтай уулзалга болобо.  Театр тухай һайн мэдэсэтэй, ном уншадаг залуушуулай һонин-һонин асуудалнуудые табихадань, уншагшадта , Олег Юмов өөртэньшье ашаг үрэтэй хөөрэлдөөн болобо. Гурбан саг үргэлжэлһэн бэлигтэй режиссертой хөөрэлдөөнһөө нэгэ хэды хэһэг “Буряад Үнэнэй” уншагшадта дамжуулха  хүсэлэнтэйб.

Асуудал: Та ном уншалга тухай юун гэжэ хэлэхэ байнабта?

-Минии ажабайдалда, мэргэжэлдэмни номууд намда ехэ  нүлөө үзүүлһэн юм.  Би багаһаа хойшо ехээр ном уншадаг һэмби. Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта һуража байхадаа, номой санда  ном уншажа жаргагша һэм. Мүнөөшье Улаан-Үдэдэ эгээн дуратай газарни номой сангай уншагшадай заал.

Асуудал: Режиссерой мэргэжэл зорюута шэлэжэ һунгаа һэн гүт?

-Би режиссерско курсда өөрөөшье мэдэнгүй орошооб.
Манай бүлэ юрын лэ бүлэ юм – минии хоёр аха хоюулаа
багшанар, эжымни – ветеринар. Тусхайлан хэлэбэл, манай
бүлэдэ зохёохы ажалтай хүн үгы. Би мүн лэ юрист болохо
һанаатай байгааб. 1999 он ехэ орёо жэл һэн. Би бүлэ соогоо
гурбадахи хүбүүн байгааб, эжымнай маниие гансаараа
үндылгөө, теэд БГУ-да орохын тула мүнгэн хэрэгтэй байгаа.
Харин соёлой академи ороходо бэлэн байгаа, ямаршье
мүнгэ түлэхэгүй. Тэндэ хоёр жэл һураад, Москва ошожо, ГИТИС-тэ орооб. Талаан боложо би Сергей Васильевич Женовичай класста һурааб.  Минии багша үнэхөөр томо Мастер гээшэ.

Театральна режиссерой ажал харюусалгатай, орёо шухаг ажал юм. Бултантай үгэеэ ойлголсожо суг хамта ажалаа ябуулха, зураашатай, хүгжэм зохёогшотой, актернуудтай эбэй нэгэдэл бүрилдүүлжэ, хүнүүдэй сэдьхэл дайрама
удхатай зүжэг зохёон бүтээхэ. Энэмнай ехэ орёо юумэн. Энэмнай олон бэеэ дааһан аялгануудай шадамараар ниилүүлһэн бүтээл болоно ха юм.

Андрей Платоновой зохёолнууд намда тон һайшаагдадаг.  Платонов онсо өөрын харасатай, ондоохон хэлбэритэй, угаа ехэ татасатай уран зохёолшон юм. Платоновай зохёолнуудые уншаад үзөөрэйгты.

Асуудал: Буряад  үндэһэн театр тухай юу хэлэхэбтэ?

- Буряад үзэмжэ үльгэршэнэй һуугаад үльгэр түүрээлгэһээ, бөөгэй дурдалгаһаа,  цамай хатарһаа (шажанай  үйлэшье һаань) эхилдэг байгаа.  Тиимэшье һаа энэмнай үзэмжэ  ха юм даа. Урдань улигэршэнэй ерэхэдэ, хүн зон олоороо суглараад, үльгэр шагнадаг байгаа. Үльгэршэн тэрэ үедөө зүжэгшэн, хүгжэмшэн, зохёолшон байгаа.  

Мүнөө манда буряад-монгол театр тухай ойлгомжо тодоруулагдаагүй. Хэн нэгэн олдожо энээниие ёһотоор бэелүүлһэй гэжэ хүсэнэб. Теэд юумэн текстһээ, текстые шэнжэлэлгэһээ эхилнэ. Манда бодото текст хэрэгтэй, тэрээн соо манай соелдо үзэмжэ гээшэ юун гээшэб, буряад-монгол театр юун гээшэб  гэһэн асуудал табигдаха ёһотой.

-Та хэзээ нэгэтэ буряад гарбалтай байһандаа түгшүүрилтэй байдалда орожо үзөө һэн гүт?

- Россиин зарим регионуудта ерэхэдэмни, тэндэ тон түрүүн ород яһанай хүниие хүлеэһэн байдаг, тиимэһээ нэгэнтэ бэшэ тэдэнэй нюурнуудта гайхал хараһан байнаб. “Юундэ иимэ залуу юм, юундэ ород бэшэб?” гэһэн асуудал нюур дээрэнь бэшээтэй байха. Тэрээнһээ боложо элдэб ушарнууд болоол ааб даа. Теэд энэмнай минии ажалай нэгэл агшам.

-Та буряадаар ном уншадаг гүт? Уншадаг һаа, хэниие уншаһан гээшэбтэ?

-Буряад Үндэһэтэнэй 1-дэхи һургуулида һураһан хадаа, буряадаар олон зохёол уншаһанби. Ямаршье аймаг ошоо һаа, тэрэ нютагай аялгаар хөөрэлдэжэ шадахаб.

Дондог Улзытуевай шүлэгүүдые залуудаа уншадаг байгааб, мүнөөшье уншадагби. Буряад шүлэгэймнай дээжэ гээшэ гэжэ һананаб.  Бидэнэй нангинаар һанаха юумэн буряад хэлэмнай, буряад зохёолнууднай, буряад шүлэгнай.
Даширабдан Батожабайн “Төөригдэһэн хуби заяан” роман хэдэн дахин уншааб, хэзээ нэгэтэ кино болгодог һаа гэжэ бодолго сэдьхэлдэмни түрэдэг. Ямар орёо ордоһотой удха гээшэб, ямар баян хэлэн гээшэб?!
Эрхүүгэй буряадуудай хадагалжа байһан арадай аман үгын дээжэ “Шоно Баатар” зохёол дээрэ хүдэлжэ байнаб. “Орда” этногалерейдэ табигдахадань ерэжэ хараарайгты гэжэ уринаб.
Алдар суута Олег Юмовтай уулзалгые Үндэһэтэнэй сангай бэлигтэй ажалшан Наталья Стефани хүтэлбэрилбэ.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

22 января
09:48
128
Какого всё-таки цвета снегирь?
А чего он опять не красный, чего ты нам то синих, то бурых за снегирей выдаёшь!? Снегири с красной грудкой, мы это со школы знаем! Может, ты нам и не снегиря показываешь, а? Зима кончится скоро, давай красных уже!
22 января
09:41
130
Түүхын хуудаһа ирахада һонин байна
Боролдойн хүгшэн һэеы гэр дээрээ улаан туг хиисхүүлһэн юм. Тэрэ тугые Сергей Лазо Догойн большевигуудтэ үгэһэн юм. Би энээн тухай роман бэшэхэб,-гэжэ Даши-Рабдан Одбоевич Батожабай мэндэ байхадаа хэлэдэг һэн.
19 января
19:03
455
14
Психолог: "Дайте ребёнку пример героя, или он найдёт свой"
Подростковый возраст в силу физиологических и психологических изменений очень сложен.
19 января
11:26
111
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 8. Брюссель
Буряты в Бельгии. Путешествие так неумолимо стремительно, уже 10 дней нашего квеста пролетели как ракета Илона Маска.
18 января
11:02
354
6
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 7. Увидеть Париж и ... начать новую жизнь!
Париж, Париж! Лучший город на Земле! Как много в этом имени таится - романтика, история, любовь...
17 января
18:00
128
В Бурятии выберут лучших «Молодых профессионалов»
С 29 января по 2 февраля в Улан-Удэ  пройдёт IV Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia - 2018
16 января
17:19
137
За оленями для Деда Мороза
А вы думали, зачем я в заповедник ездил? Это было перед Новым Годом, но не всё так просто. Дед Мороз, олени, снегурочки с гномами, Санта там с Йоулупукки? Не, этих всех ещё собрать ведь нужно, деды в одном месте, олени в другом, гномов вообще проблема найти. Поэтому, когда настало время, мы поехали договариваться с оленями...
16 января
16:35
159
Алтаргана – символ единения
«Золотарник на северном склоне
Вновь цветет в синеве поднебесной…»
Это слова из народной песни «Алтаргана», которую в непростые времена пели наши предки
16 января
16:32
88
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 6. Сан Тропе
День шестой Евротура - буряты в Сан Тропе. Подкрепились вкусным завтраком по-французски: тосты, джемы, кофе, чай, который уже был включен в стоимость аренды, и помчались весёлой шумной толпой дальше - к Лазурному берегу, в Ниццу!
16 января
16:28
69
АЛДАР СУУТА ДУУШАН АРИУНБААТАР
Ариунбаатарай монголоороо дуулахадань, дэлхэйн абарга томо хүгжэмшэд, дуушад, «Кардиффын аялганууд» конкурсдо тэрээнтэй тэмсээд, диилдэһэн дуушад – бүгэдэ монгол аялга соносожо, альгаа ташажа, гайхал дүүрэн нюдөөр тэрэниие шэртэжэ байгаа һэн.
16 января
16:24
3519
38
Пару слов о ШулэнДо
Кафе красивое, с дизайном, можно сказать. Цены разумные. Порции большие. Блюда вкусные
12 января
13:30
288
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 5. Три страны за день!
День четвёртый. Галопом по Европе или как буряты пересекли три страны за день
12 января
13:23
536
1
Легенда сакрального озера
Про шамана, санскрит, кипящее озеро, водяных ежей и сырую чурку. Жемчужина реликтовой Амутской котловины, сакральное озеро Балан-Тамур. Путь сюда далёк и труден, а идти нужно с чистыми помыслами...
12 января
13:02
145
О любви просто так
О любви к детям. Любовь к детям - очень безусловная вещь. Когда любишь не за что-то, не благодаря и не вопреки. А просто так
11 января
09:37
308
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 4. Пизанская башня. ВИДЕО
Буряты и Пизанская Башня. Как дёшево арендовать автомобиль в Европе? Кемпинг против хостела, что лучше? Брать ли с собой постельное бельё в путешествие, и сколько денег оно вам сэкономит?
10 января
10:54
1307
10
К истокам Баргузина. Там, где встаёт солнце
Знаете, что раньше Баргузин тек в обратную сторону, от Байкала? А о драконах и крепостях у трёх его истоков? О тех, кто жил здесь тысячи лет назад? Сегодня о истоке реки Баргузин, водной артерии страны Баргуджин-Токум, откуда родом мать Чингисхана
10 января
10:48
289
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 3. Буряты в Ватикане.
Лайфхак по посещению Ватикана! Смотрим видео!
9 января
09:57
348
Евротур с Александром Ихиритовым. Влог 2. Италия, Рим
Евротур с Александром Ихиритовым. Смотрим видео на моем канале YouTube!
8 января
13:57
714
Евротур Александра Ихиритова, влог 1
Начало путешествия отважных путешественников по Европе
8 января
13:56
2426
4
Зарывание последа у бурят
Обыкновенно буряты зарывают послед в землю в избе или юрте; в первой, если ребенок родится в зимниках, во второй – если в летниках. В юрте зарывают его за очагом (хойморто). На улице зарывать считают грехом (Матвей Хангалов, собрание сочинений, III том)
Показать больше
Наверх