Записи

2 июля
09:43
68
Хүһөөшын һургуулиин 90 жэлэй ой
Түрэл һургуулиингаа 90 жэлэй ойн баярта холо ойроһоо Урта нютагаархин ерэбэ. Тэдэнэр баярай жагсаалда алхалалдаба, хүндэтэ багшанараа золгобо, үнинэй уулзаагүй нүхэдтэеэ уулзаба
26 июня
14:40
279
1
Гал улаан тугтай галзууд омогтон
Бүхэдэлхэйн буряад үндэстэнэй манлай түрүүтэн, Монгол гүрэнэй ниигэмэй элитэ ажалябуулагша, Буряад соёл хүгжөөхэ ба уламжалан үлдээхэ сангай юрэнхылэгшэ,...
19 июня
10:37
591
Энгэр - передняя часть бурятского дэгэла
В последнее время вижу, как бурятская молодёжь приходит на праздничные мероприятия, круглые столы, поэтические встречи, на дискуссионные вечера, одетые в национальную одежду. Как я радуюсь этой молодёжи!
13 июня
09:36
250
Арадаймнай алтан һургаал
“Информ полис" сониной сайтын уншагшад, буряад арадайнгаа хщмщщжщщлгын һургаал тухай мэдэхэеэ олониитэ арад зондоо хубаалдыт гэжэ уряалнаб. Нагаса эжынгээ, аба эжынгээ захидагые дуулаһанаа би эндэ бэшэбэб
9 июня
10:43
757
7
Что вам нужно знать про фильм «Лето», Цоя, Науменко и Серебренникова?
На самом деле, ничего. Потому что, как это бывает, все обзоры и преждевременные рецензии либо отбивают охоту идти, либо формируют завышенные ожидания. Так что, если хотите сформировать своё объективное и сугубо личное мнение о новом фильме режиссёра Кирилла Серебренникова, не читайте дальше
7 июня
09:18
663
5
Туареги в Баргузинской долине. Аргада
Снег и песок, холод гор и жар пустыни. Далеко ли нужно ехать за таким коктейлем? У нас тут два варианта: либо в соседний край на Чарские пески - они большие и дорого, либо поменьше в Бурятии, на дюну вблизи Аргады Курумканского района
7 июня
09:11
175
Магтанабди алдарта уг гарбалаа!
Хура бороогой орожо, сахилгаан сахилжа байхада, тэнгэриин дуунһаа ехэ айдаг байһан. Хүсөөтын дабаан дээрэ, Малгайта тэнгээ гэжэ газарта тэнгэриин дуун соо луу санжаһан байгаа. “Тэнгэриин эзэн тэнгэридээ байгты” гэжэ үгэлөөд, табантан угайхид тархиһаань үргөөд, зайдантан омогойхид жабжаһаань баряад, дааганхан угтан далаһаань дүнгөөд, наймантан нажад (нахид) барижа, һүүлһээнь үргэжэ лууе дээшэнь дэгдээһэн ха
31 мая
09:44
134
Эрдэниин тарнитай буряад хубсаһан
Буряад уран оёдолоо һэргээжэ, арадйнгаа һайхан хубсаһаяа үмдөөд, долоон голтой, долоон зүрхэтэй болоод "Алтаргана" наадамдаа дорюун согтойгоор алхалаял, буряад угсаатан!
21 мая
10:12
433
Летопись Всебурятского фестиваля «Алтаргана»
На праздник «Алтарганы»
Ждет гостей наша коновязь,
Поднимая золотые поводья ваши,
примем добросердечно!
16 мая
13:13
967
1
Именное мясо (нэрэтэй мяхан)
Встречая гостя, буряты считают своей честью угостить его блюдами своей национальной кухни. Угощение именным мясом носят чисто символический характер. Означает высокую степень уважения к почетному гостю. Перед тем, как начинать празднование, гости произносят благословение и благопожелание о благополучии, а также обилии скота у хозяев в будущем
16 мая
13:05
139
Эрхүү буряадуудай хүндын табаг
Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсэ нютагта ажаһуудаг ажалай ветеранууд Владимир Васильевич Любовь Николаевна Балдаевтан буряадуудай зан заншал, ёһо гурим һайн мэдэдэг, мэдэхэеэ ашанар, зээнэртээ хөөрэжэ үгэдэг юм. Любовь Николаевна эдеэ шанаха, оёдол хэхэ, айлшанаа яагаад угтахаб гэхэ мэтэ мэдээсэл Үбэсын дунда һургуулиин һурагшадта  кружоогто ерэһэн үхибүүдтэ заадаг һэн.
3 мая
11:46
126
Хатуу сагай шэрүүниие үзэһэн...
Бидэнэр зунай амаралтада Улаан-Үдэһөө Ага нютагаа ошожо ябатараа, 1998 ондо Дарһан курортдо ажаһуудаг Бальжинима хуряахайтандаа айлшаар хүрөө һэмди
3 мая
09:53
160
1
Буряад хэлэ yзэлгэдэ интернет туhална
Би хэн гээшэбиб? Уг гарбални, уг изагуурни хаанаһаа эхитэй гээшэб гээд үхибүүднай бодолгото болоходоо, эжы абадаа хандажа, асуужа эхилдэг, энэ һонирхолыень алдангүй, уг гарбал тухайгаа, угайнгаа домог түүхэ, түрэл садан тухайгаа хөөрэхэ манай уялга
3 мая
09:46
100
"Адуушанай дуун" тухай
Александр Дамбиев Тохой нютагта түрэһэн
27 апреля
09:38
97
Алтаргана-2018 наадамда хэн үльгэршэн ошохоб
Агын тойрогто үльгэршэдэй эрхимэй эрхимые шэлэлгэ болобо. Түрүүлһэн үльгэршэн Эрхүүдэ болохо "Алтарганада" үльгэрөө түүрээхээ ошохо юм
27 апреля
09:29
327
"Мунгэн тобшо" сайт помогает сохранению и развитию бурятского языка
Девиз сайта «Мунгэн тобшо 3D»: «Бережно храните родной язык, передавайте его своим детям и сделайте наказ – передавать его следующим поколениям. Будет родной язык – будет бурятский народ. Пусть процветает наш немногочисленный, но величественный народ, наш богатый историей и природными ресурсами родной край»
21 апреля
15:11
270
Неожиданно сравнил «Тихое место» и «Тренер»
Странное решение! Как их можно сравнивать? Из общего у них разве что буква "Т" в названии. Но я хочу сравнить режиссуру
16 апреля
15:54
440
Хабарай сэсэг-хатаршадай тэмсээн
Үхибүүд  ямар баяртайнууд гээшэб! Эдир хатаршад багшаа амаршална, багшань үхибүүдээ тэбэрин, баяртай энеэбхилнэ
9 апреля
09:35
318
Нүүдэлшэдэй гайхамшаг түхеэрэлгэ - һэеы гэр
Үе сагай үнгэрхэ бүри урданай юумэн мартагдана.  Мэдэхэ хөөрэхэ зон үсөөржэл байна. Тиимэ тула олон жэлэй саада тээ Агын тойрогой  "Толон" сониндо уншаһан Д.Далаевагай толилолго эндэ буулгажа табибаб. Һэеы гэр дархалдаг хүнүүдтэ хэрэгтэй байжа болохо. Саарһан дээрэ байхадаа, саарһан хуушарна, харин энэ Интернет  гээшэ соо хадагалагдаад байхадаа,  хэзээ нэгэтэ  хожом хүнүүдтэ хэрэгтэй байжа магад гэжэ бодооб.
4 апреля
10:45
551
Абьяас бэлигээ түрэл арадтаа бэлэглэнэ
Сэсэгмаагай шэнгэхэн һайхан гоё хоолойгоор дуугаа дуулахадань,  хаанаһаа иимэ гоё, иимэ гайхамшаг аялга бидэниие уяруулан  гарана гээшэб?  Энэ һайхан дуу яагаад иимэ гоёор амилуулжа шадана гээшэб гэжэ гайхамаар байдаг.
Показать больше
Наверх