21 февраля 08:19 12
Русская народная сказка "Репка"
Русская народная сказка "Репка" на бурятском языке. Играют дети из детского садика "Радуга"-"Солонго" ( поселок Аэропорт г.Улан-Удэ). 
20 февраля 01:26 62
Сагаалганиие угтуулан зарим асуудалнуудта харюу
Ородуудай “Ура!” гэжэ хашхаралдадагые “урагшаа” гэжэ үгэһөө гараһан гэлсэдэг, минии һанахада “ураа”, “хурай” гэһэн үгэһөө гараһан бэшэ аа гү гэжэ һанагдадаг.
“Ураа” ородоор хэлэхэдэ “тотем” гэжэ үгэтэй адли удхатай гэжэ һанамаар байна.
13 февраля 12:18 342
САГААЛХА ЁҺО ГУРИМ, САГААЛГАНАЙ УДХА ШАНАР
Сагаан һара гээшэмнай һайн һайханай бэлгэтэй дэмбэрэлтэй һара мүн. Хүндэ ёһын һара. Хани нүхэсэлэй һара. Хүмүүжэлэй һара. Ажахын жэлэй һуури табиха һара.
6 февраля 20:07 90
Һаарамба ламын бэшэгэй мүрөөр...
США-гай Нью-Джерси хотодо 1966 ондо далайн саада тээ тон түрүүшын Буддын шажанай Лубсан
Шидраблинг һургуули нээгээд, энэ дасандаа хурал хуража, Будда бурханай шажан далайн саана дэлгэрүүлжэ эхилээ бэлэй. Удангүй олон шабинартай болоо, тэдэнэй дунда бүхы дэлхэй дээрэ алдар суутай хүнүүд, нэрлэбэл, Роберт Рупен, Динджи Андреев, Роберт Турман ба Ума Турман болон бусад.
2 февраля 16:40 364
Маани уншаха, эрхи татаха тухай
Олон зоной һаналаа хүрэжэ хэһэн буян һайхан
сэдьхэлэй нүлөө гээшэ нюдэндэ харагдахашьегүй һаа, байһан гэр соогоо,
хото хорёо соогоо, нютаг нуга соогоо агаартань тунажа, буян шэнгэжэ,
һайн һайханиие асардаг.
31 января 17:15 112
"Мүнгэн годли" олзо эрхилэгшэдэй тэмсээн
"Информ полис" сониной "Мүнгэн годли"  тэмсээнэй долоон түсэлдэ илагша бүхэндэ зуу-зуу мянган түхэригэй шагнал барюулагдаа. Рустам Мухамедзянов “Арадай шэлэмэл” тулалдаанда илалта туйлажа, 300 мянган түхэригтэ хүртэбэ. “Мүнгэн годли” гэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэдэй тэмсээн хойшодоо заншалта болохо юм.
30 января 15:54 158
Гайхамшаг "Амаралтын Үдэшэ"
театрай түүхэ тухай, СССР гүрэнэй байхада Калининградһаа Владивосток хүрэтэр, Кавказһаа Яхад орон хүрэтэр, хүйтэн Хойто-Мүльһэн далайһаа Дунда Азиин элһэн  губи хүрэтэр буряад арадайнгаа дуу хатар харуулжа, өөрын түрэл урлагаа суурхуулжа, абьяас бэлигээ дэлгээжэ ябаһан  тухайгаа хөөрэхэдэнь, заалаар дүүрэн һууһан улад зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, “Байгал” театртаа дуратайгаа мэдүүлжэ, залуу артистнуудые дэмжэжэ байгаа һэн.
25 января 15:42 104
Агууехэ Александр Пушкинай дурасхаалда
Гараар бэшэ, ураар хүшөө  өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор  үргэбэ ябууд.
20 января 22:58 229
YҺЭНИИНЬ ЯАГААД САЙШООБ?
Буряад онигоо - Бурятский анекдот.
Нэгэтэ алдарта уран зохёолшон Дашарабдан Батожабай түрмын ноёноор ажалладаг  нүхэртөө хэлэбэ ха:
--Гэмтэ ябадалай түлөө буудуулха гэһэн хэһээлтэ абаһан хүн тухай зохёол бэшэхэмни. Тэрэ хүнэй амидарал, гэмтэ ябадал  тухай үнэншэмөөр бэшэхын тула тэрэнэй  сэдьхэлэй досоохи  байдал бэе дээрээ үзэхэ ёһотойб.
Түрмын ноён хэлэбэ: «Бэе дээрээ үзэхэ мэдэхэеэ һанаа хадаа, ши буудуулхаяа байһан хүнэй камера соо байрлаад бэшэхэш. Харин энээн тухай ши бидэ хоёрһоо бэшэ хүн хэншье мэдэхэ ёһогүй».
11 января 16:51 230
Малгай оёхо тухай ном хэблэгдээ
Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ ааб даа. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
4 января 22:41 159
Баргажан Түхэм
Хүлэн-Бойрын  нютаг гээд нэрлэхэдэ зүб болоно  гээшэ ха.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
3 января 10:02 209
Хамбын наадам арбан табадахияа болобо
Баян Булагһаа Тайшихина Кристина, Тохойһоо Балтуева Долгорма, Мүрөөшэһөө  Цыренова Арюна, Селендүүмэһээ Шишмарева Марина, Хэжэнгэһээ Дондокова  Баирма, Юрөөһөө Сунграпова Сарюна, Улаан-Үдын 29-дэхи гимназиин һурагша Чойдонова Алина гэгшэд оёдолдо  амжалтатай һуража байна. Хэжэ байһан бүтээлнүүдынь захата боложо байна. Тэдээндэ багша туһална, гэртэнь эжынэр, абгайнар туһалалсаа ааб  даа.
23 декабря 01:13 240
Гансаһаа газар дүүрэхэ
Дамбинима Юндунов СССР гүрэн руу тушаагдажа сүүдлүүлээд, Шара горхондо арбан жэл түрмэдэ байһан юм. Түрмэһөө табигдаад, тоонто нютаг Хойто-Агаяа амиды мэндэ бусажа ерэхэдэнь, эжынь харан гэхэдээ, мэдээ табяад унашаһан юм гэдэг. Түрэл гаралаа, эжы абаяа хохидоохогүй гэжэ Дамбинима амиды ябаһан тухайгаа түрэлдөө нэгэшье мэдээ үгөөгүй байгаа ха юм. Хойто-Агадаа адуушанаар ажаллаба. Сталин багшын наһа барахадань, саг һайн тээшээ хубилжа, Дамбинима Юндунов хайрата Бараадидаа, үхибүүдтээ бусахамни гэжэ эжыһээ, засаг түрэһөө табилга абаад, Монгол орон руу гэр бүлэдөө ошоо һэн ха. Хүбүүдээ, басагадаа “елэгэр хара юндэнгүүдни” гээд эрхэлүүлдэг
18 декабря 19:24 141
Эрдэмтэн, ирагуу найрагша, багша
Наран үшөө дээрэхэн байна, наһан үшөө эртэхэн байна, зохёохы ажалаа үшөө олон жэлдэ хэжэ байгыт гэжэ үреэнэбди. Дэмбэрэлтэ ажалдатнай үшөө ехэ амжалта хүсэнэбди.
18 декабря 10:54 297
Уран зурааша Намжилма Эрдынеева
Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана.
9 декабря 14:24 267
Монгол хэлэ бэшэгэй хэшээлнүүд
Олон зоной дурадхалаар, олон зоной хүсэһэн хүсэлөөр 29-дэхи Буряад гимназида  монгол хэлэнэй хэшээлнүүд декабриин 1-һээ эхилбэ. Ажалай үдэр 19 сагта, амаралтын үдэрнүүдтэ 17 сагта хэшээлнүүд болоно. Дээдэ-Онгостойдо Зандан Жуу бурханай дуганда декабриин 5-һаа монгол хэлэ бэшэгэй хэшээлнүүд эхилбэ. Хойморой дасанай лама Иннокентий Сотников багша ном зааха юм.
6 декабря 15:09 254
БГУ-дэ Монголой үдэрнүүд
Фестивалиин эхиндэ оюутад түрэл Монгол оронойнгоо түрын дуу һүр жабхалантайгаар дуулаба.Залуушуулай баруун гараа үбсүүндээ баряад, Эхэ оронойнгоо сүлдэ дуу дуулажа байхадань, ямар хүндэлмөөр гоё, урма бадараан, баяр, уярал түрүүлжэ байхадань һүрдэмэ гоё байгаа!
4 декабря 00:54 103
Номой буян ехэ юм даа
Михахановтанай дээдэ үедэ
Загша бүхэ гэжэ хүн байһан байна. Аргагүй томо бэетэй, хэндэшье
диилдэдэггүй байгаа.Загша бүхын түрэл гаралда 9 үе болоод
түрэһэн Анатолий Валерьевич Михаханов Японидо сумо гэдэг
барилдаанай  һургуулида һуража байна. Тэрэнэй нэрэ буряад хүн
бүхэндэ мэдээжэ.
28 ноября 19:50 320
Түрэл хэлэеэ мэдэлгээр урилдаан
Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Үхибүүн бүхэниие эхэ хэлэндээ эльгэтэй болгохо, үгэ хэлэнэй баян нөөсэтэй болгохо, зохёохы эрмэлзэлынь хурсадхаха, түрэлхи хэлэеэ үзэхэ урма зоригынь дэмжэхэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые үзэхэ, мэдэхэ хүсэл түрүүлхэ, эжы, абынгаа хэлэ хүндэлжэ һургаха – иимэл зорилготой Хамбын наадам юм.
25 ноября 01:59 196
"Эрхим багша" I Уласхоорондын урилдаан
Багша хүн харанхы маные һэтэ саран гэрэлтүүлжэ, үхибүүдтэ эрдэм ном заажа, зула мэтэ бадаржа байдаг, алтан үзэгүүдые арбагар жаануудта заажа байдаг хүнүүд юм. Тэдээндэ Бурхан мэтээр шүтэмөөр үнэхөөр һайхан улад зон юм даа.
Наверх