11 января 16:51 137
Малгай оёхо тухай ном хэблэгдээ
Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ ааб даа. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
4 января 22:41 103
Баргажан Түхэм
Хүлэн-Бойрын  нютаг гээд нэрлэхэдэ зүб болоно  гээшэ ха.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
3 января 10:02 161
Хамбын наадам арбан табадахияа болобо
Баян Булагһаа Тайшихина Кристина, Тохойһоо Балтуева Долгорма, Мүрөөшэһөө  Цыренова Арюна, Селендүүмэһээ Шишмарева Марина, Хэжэнгэһээ Дондокова  Баирма, Юрөөһөө Сунграпова Сарюна, Улаан-Үдын 29-дэхи гимназиин һурагша Чойдонова Алина гэгшэд оёдолдо  амжалтатай һуража байна. Хэжэ байһан бүтээлнүүдынь захата боложо байна. Тэдээндэ багша туһална, гэртэнь эжынэр, абгайнар туһалалсаа ааб  даа.
23 декабря 01:13 187
Гансаһаа газар дүүрэхэ
Дамбинима Юндунов СССР гүрэн руу тушаагдажа сүүдлүүлээд, Шара горхондо арбан жэл түрмэдэ байһан юм. Түрмэһөө табигдаад, тоонто нютаг Хойто-Агаяа амиды мэндэ бусажа ерэхэдэнь, эжынь харан гэхэдээ, мэдээ табяад унашаһан юм гэдэг. Түрэл гаралаа, эжы абаяа хохидоохогүй гэжэ Дамбинима амиды ябаһан тухайгаа түрэлдөө нэгэшье мэдээ үгөөгүй байгаа ха юм. Хойто-Агадаа адуушанаар ажаллаба. Сталин багшын наһа барахадань, саг һайн тээшээ хубилжа, Дамбинима Юндунов хайрата Бараадидаа, үхибүүдтээ бусахамни гэжэ эжыһээ, засаг түрэһөө табилга абаад, Монгол орон руу гэр бүлэдөө ошоо һэн ха. Хүбүүдээ, басагадаа “елэгэр хара юндэнгүүдни” гээд эрхэлүүлдэг
18 декабря 19:24 81
Эрдэмтэн, ирагуу найрагша, багша
Наран үшөө дээрэхэн байна, наһан үшөө эртэхэн байна, зохёохы ажалаа үшөө олон жэлдэ хэжэ байгыт гэжэ үреэнэбди. Дэмбэрэлтэ ажалдатнай үшөө ехэ амжалта хүсэнэбди.
18 декабря 10:54 190
Уран зурааша Намжилма Эрдынеева
Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана.
9 декабря 14:24 213
Монгол хэлэ бэшэгэй хэшээлнүүд
Олон зоной дурадхалаар, олон зоной хүсэһэн хүсэлөөр 29-дэхи Буряад гимназида  монгол хэлэнэй хэшээлнүүд декабриин 1-һээ эхилбэ. Ажалай үдэр 19 сагта, амаралтын үдэрнүүдтэ 17 сагта хэшээлнүүд болоно. Дээдэ-Онгостойдо Зандан Жуу бурханай дуганда декабриин 5-һаа монгол хэлэ бэшэгэй хэшээлнүүд эхилбэ. Хойморой дасанай лама Иннокентий Сотников багша ном зааха юм.
6 декабря 15:09 188
БГУ-дэ Монголой үдэрнүүд
Фестивалиин эхиндэ оюутад түрэл Монгол оронойнгоо түрын дуу һүр жабхалантайгаар дуулаба.Залуушуулай баруун гараа үбсүүндээ баряад, Эхэ оронойнгоо сүлдэ дуу дуулажа байхадань, ямар хүндэлмөөр гоё, урма бадараан, баяр, уярал түрүүлжэ байхадань һүрдэмэ гоё байгаа!
4 декабря 00:54 62
Номой буян ехэ юм даа
Михахановтанай дээдэ үедэ
Загша бүхэ гэжэ хүн байһан байна. Аргагүй томо бэетэй, хэндэшье
диилдэдэггүй байгаа.Загша бүхын түрэл гаралда 9 үе болоод
түрэһэн Анатолий Валерьевич Михаханов Японидо сумо гэдэг
барилдаанай  һургуулида һуража байна. Тэрэнэй нэрэ буряад хүн
бүхэндэ мэдээжэ.
28 ноября 19:50 254
Түрэл хэлэеэ мэдэлгээр урилдаан
Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Үхибүүн бүхэниие эхэ хэлэндээ эльгэтэй болгохо, үгэ хэлэнэй баян нөөсэтэй болгохо, зохёохы эрмэлзэлынь хурсадхаха, түрэлхи хэлэеэ үзэхэ урма зоригынь дэмжэхэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые үзэхэ, мэдэхэ хүсэл түрүүлхэ, эжы, абынгаа хэлэ хүндэлжэ һургаха – иимэл зорилготой Хамбын наадам юм.
25 ноября 01:59 157
"Эрхим багша" I Уласхоорондын урилдаан
Багша хүн харанхы маные һэтэ саран гэрэлтүүлжэ, үхибүүдтэ эрдэм ном заажа, зула мэтэ бадаржа байдаг, алтан үзэгүүдые арбагар жаануудта заажа байдаг хүнүүд юм. Тэдээндэ Бурхан мэтээр шүтэмөөр үнэхөөр һайхан улад зон юм даа.
23 ноября 17:41 205
Буряад арадай эрхим хүнүүдэй нэгэн
«Тэрэ үеhөө абымнай hанаа сэдьхэлдэнь үлэhэн хүнүүдэй нэгэн – багша Нанзадай Бальжинима, нютагаараа Ушарбайн байhан. Багша бишыхан, хонгорхон үhэтэй Баян-Дэлгэрые хөөршөөдэг, хайрладаг байhан юм гү, хэшээлдэ байтараа хүбүүе мүр дээрээ hуулгаад ябаха, тиижэ байтараа самбарай хажууда табижархихал ха. Хүндэ энхэрүүлжэ тэбэрюулээгүй үншэн хүбүүхэнэй сэдьхэлдэнь ямар hайханаар Бальжи-Нима багша hанагдадаг байгаа hэн хаб!»
14 ноября 12:50 274
СУУТА РЕЖИССЕР ОЛЕГ ЮМОВТАЙ УУЛЗАЛГА
10 ноября 14:30 206
Хүмүүнэй наһан
Үхибүү түрэхэдөө, эхэнэр хүн эжын жаргал амсан жаргадаг лэ. Ангир шара уурагаа, арюун сагаан һүеэ хүхүүлэн, юунтэйшье сасуулашагүй арюухан мэдэрэлтэй болодог гээшэл даа. Арбан һаратай болотороо хүхөө хүхэһэн  үхибүүн өөдэргэн, тэнхээ тамир һайтай, үбшэн хүрэхэнь бага байдаг.
1 ноября 20:02 294 3
Буряад хэлэ мэдэлгээр мурысоон
Байгал далайн баруун тээһээ Алайрай аймагай Нэгдын, Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулинуудай команданууд түгэс бэлэдхэлтэй ерээд, ана-мана оролсожо мүрысөө. "Уран уншалга" номинацида Оhын аймагай Убэсын дунда hургуулиин hурагша Алина Халматова түрүүшын һуури эзэлээ.
29 октября 16:45 278
Арадай алтан һургаал заабари мэдэхэ ёһотойбди!
Айлшанда бэлэгээ барихадаа, эзэн хүн эрэ хүндэ, эхэнэр хүн эхэнэртэ баридаг юм. Хүүгэд зоной хөөрэлдөөндэ оролсохо ёһогүй. Хүүгэд бүдүүн зоной урдуур гарахагүй. Хүниие хүндэлһэн хүн ямаршье хүнэй урдуур гарадаггүй. Халуун сай, эдеэнэй боложо байхада орожо ерэһэн хүниие ехэ азатай һайн хүн гэжэ толодог. Тогоо, сагаа нэрэжэ байхада орожо ерэһэн хүниие сагаан мүртэй, урагшатай хүн гэжэ тоолодог.
28 октября 00:27 356
Хүбүүд басагадаа уг гарбалаа мэдэдэгээр хүмүүжүүлэе!
Хүхэ мүнхэ тэнгэриһээ Эзэн Чингис Хаан монгол туургатанаа хаража, харгалзалжа, хайрлажа, хамгаалжа, заабарилжа, заршамлажа, хэһээжэ, һургажа, туһалха сагтань туһалжа байдаг гэжэ би этигэдэгби.
26 октября 19:43 128
Уран зохёолой үдэшэ
Литературная встреча о творчестве писателя, драматурга, киносценариста Даширабдана Батожабая.
17 октября 09:47 284
Буряад хэлэнэй үдэрнүүд БГУ-дэ
Бүхы гурбан даабаринуудай дүн согсологдожо, илагшадай нэрэнүүд нэрлэгдэбэ.
8 октября 10:51 244
Лхамасуу Батуевна оюутадтай уулзаба
Октябриин 19-дэ Үндэһэтэнэй номой санда агууехэ Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан удха түгэлдэр хөөрэлдөөн болохо,  "Адуушанай дуун" кино харуулагдаха. Энэ уулзалгада эдэбхитэй хабаадагты гэжэ уряалнабди!
Наверх