23 марта 2017 08:41 96
Всемирный День поэзии
"Чтецы У-У" в "ZAM"-е 21 марта, в Всемирный день поэзии. У каждого поэта своя неповторимая интонация. "Поэт я или нет, будет ясно спустя десятилетия, если мои стихи смогут жить отдельно от меня", - сказал на вечере Есугей Сындуев.
18 марта 2017 12:55 103
Аман зохёолой алтан абдар уудалая!
Анхарагты, уншагты бодолгото бологты!
Буряад  арадай аман зохёол соо алтан һургаал, хүмүүжүүлгын захяа  заабари, богонихоноор аад, сэсэн  мэргэнээр ялас гэжэ хэлэһэн хурса үгэнүүд, буряад хэлэнэй баяниие харуулһан ирагуу найраг оложо болоно!  
13 марта 2017 10:00 185
Сагаалган-2017. Һээр шаалган.
В ФСК прошло землячество Агинского округа. Разбивание кости - одна из национальных игр бурятского народа. Баир из Догоя завоевал первое место.
11 марта 2017 13:09 100
Идеал бурятской женщины в литературе
7 марта в этномаркете "ZАМ" выступила литературовед Ирина Владимировна Булгутова. Тема лекции "Идеал бурятской женщины в литературе".

3 марта 2017 09:40 224
Творец из рода кузнецов
В окружном центре Агинское стоит скульптура «Четверо дружных”, созданная всемирно известным скульптором Даши Намдаковым. Надпись на скульптуре: “Любовь к родной земле нас объединяет, вера в единство дает нам силу".
1 марта 2017 09:53 156
Солонго сэсэрлигэй Эдир Гэсэр, Эдир Дангина
Сэсэрлигэй ажалшад  «Υндэhэн арадаймнай эхин» гэhэн түлэб хэдэн жэлэй туршада бэелʏʏлнэ. Тиихэдээ буряад арадайнгаа «Сагаалган», ород арадай «Масленица» hайндэрнуудые, «Эдир Гэсэр ба Дангина», «Добрый Молодец и Русская Краса» гэhэн конкурснуудые хэдэн  жэлэй туршада ʏнгэргэнэ. Энэ hайндэрнʏʏдые ʏхибʏʏд болон гэртэхин аргагʏй дуратайгаар суг хамта бэлдэдэг юм.
28 февраля 2017 16:22 131
Глобальный Ёхор-2017!
В перый день Сагаан сара на площади имени Линховоина прошел Глобальный ёхор-2017.
На традиционный ёхор собрались стар и млад.
24 февраля 2017 03:55 164
Сагаан сарын амар мэндээ!
ряад-монголшуудай эгээн ехээр хүлеэдэг, эгээн ехээр баярладаг, эгээн ехээр бэлэдхэдэг һайндэр - Сагаалган мүн. Сагаалганда хүн бүхэн нэгэ наһа нэмэдэг. Ород наһан дээрээ нэгэ наһа нэмээд, би тэдыдэхиеэ сагаалхамни гэжэ хэлэдэгбди.
24 февраля 2017 03:14 72
ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ
Жаргалантын һургуули  Жаргалантын һургуулиин Хамбын наадамай боложо байхада,  Жаргалантын гулваа Цыретор Халзанов,   Жаргалантын һургуулиин буряад хэлэнэй багша Арюна Халзанова хоёрой бүлэдэ табадахи үхибүүн түрэбэ гэһэн баярта мэдээсэл Хамба лама Дамба Аюшеев дуулгаад, “жаргалантынхид табадахи һуурида шалгараад  гараба, харин багшань табадахи үхибүүгээ түрэбэ, ямар дэмбэрэлтэ мэдээсэл дуулгаба гээшэб, амаршалнабди! “ гээд нэмэжэ хэлэбэ.

21 февраля 2017 08:19 167
Русская народная сказка "Репка"
Русская народная сказка "Репка" на бурятском языке. Играют дети из детского садика "Радуга"-"Солонго" ( поселок Аэропорт г.Улан-Удэ). 
20 февраля 2017 01:26 230
Сагаалганиие угтуулан зарим асуудалнуудта харюу
Ородуудай “Ура!” гэжэ хашхаралдадагые “урагшаа” гэжэ үгэһөө гараһан гэлсэдэг, минии һанахада “ураа”, “хурай” гэһэн үгэһөө гараһан бэшэ аа гү гэжэ һанагдадаг.
“Ураа” ородоор хэлэхэдэ “тотем” гэжэ үгэтэй адли удхатай гэжэ һанамаар байна.
13 февраля 2017 12:18 557
САГААЛХА ЁҺО ГУРИМ, САГААЛГАНАЙ УДХА ШАНАР
Сагаан һара гээшэмнай һайн һайханай бэлгэтэй дэмбэрэлтэй һара мүн. Хүндэ ёһын һара. Хани нүхэсэлэй һара. Хүмүүжэлэй һара. Ажахын жэлэй һуури табиха һара.
6 февраля 2017 20:07 137
Һаарамба ламын бэшэгэй мүрөөр...
США-гай Нью-Джерси хотодо 1966 ондо далайн саада тээ тон түрүүшын Буддын шажанай Лубсан
Шидраблинг һургуули нээгээд, энэ дасандаа хурал хуража, Будда бурханай шажан далайн саана дэлгэрүүлжэ эхилээ бэлэй. Удангүй олон шабинартай болоо, тэдэнэй дунда бүхы дэлхэй дээрэ алдар суутай хүнүүд, нэрлэбэл, Роберт Рупен, Динджи Андреев, Роберт Турман ба Ума Турман болон бусад.
2 февраля 2017 16:40 539
Маани уншаха, эрхи татаха тухай
Олон зоной һаналаа хүрэжэ хэһэн буян һайхан
сэдьхэлэй нүлөө гээшэ нюдэндэ харагдахашьегүй һаа, байһан гэр соогоо,
хото хорёо соогоо, нютаг нуга соогоо агаартань тунажа, буян шэнгэжэ,
һайн һайханиие асардаг.
31 января 2017 17:15 176
"Мүнгэн годли" олзо эрхилэгшэдэй тэмсээн
"Информ полис" сониной "Мүнгэн годли"  тэмсээнэй долоон түсэлдэ илагша бүхэндэ зуу-зуу мянган түхэригэй шагнал барюулагдаа. Рустам Мухамедзянов “Арадай шэлэмэл” тулалдаанда илалта туйлажа, 300 мянган түхэригтэ хүртэбэ. “Мүнгэн годли” гэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэдэй тэмсээн хойшодоо заншалта болохо юм.
30 января 2017 15:54 206
Гайхамшаг "Амаралтын Үдэшэ"
театрай түүхэ тухай, СССР гүрэнэй байхада Калининградһаа Владивосток хүрэтэр, Кавказһаа Яхад орон хүрэтэр, хүйтэн Хойто-Мүльһэн далайһаа Дунда Азиин элһэн  губи хүрэтэр буряад арадайнгаа дуу хатар харуулжа, өөрын түрэл урлагаа суурхуулжа, абьяас бэлигээ дэлгээжэ ябаһан  тухайгаа хөөрэхэдэнь, заалаар дүүрэн һууһан улад зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, “Байгал” театртаа дуратайгаа мэдүүлжэ, залуу артистнуудые дэмжэжэ байгаа һэн.
25 января 2017 15:42 164
Агууехэ Александр Пушкинай дурасхаалда
Гараар бэшэ, ураар хүшөө  өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор  үргэбэ ябууд.
20 января 2017 22:58 273
YҺЭНИИНЬ ЯАГААД САЙШООБ?
Буряад онигоо - Бурятский анекдот.
Нэгэтэ алдарта уран зохёолшон Дашарабдан Батожабай түрмын ноёноор ажалладаг  нүхэртөө хэлэбэ ха:
--Гэмтэ ябадалай түлөө буудуулха гэһэн хэһээлтэ абаһан хүн тухай зохёол бэшэхэмни. Тэрэ хүнэй амидарал, гэмтэ ябадал  тухай үнэншэмөөр бэшэхын тула тэрэнэй  сэдьхэлэй досоохи  байдал бэе дээрээ үзэхэ ёһотойб.
Түрмын ноён хэлэбэ: «Бэе дээрээ үзэхэ мэдэхэеэ һанаа хадаа, ши буудуулхаяа байһан хүнэй камера соо байрлаад бэшэхэш. Харин энээн тухай ши бидэ хоёрһоо бэшэ хүн хэншье мэдэхэ ёһогүй».
11 января 2017 16:51 293
Малгай оёхо тухай ном хэблэгдээ
Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ ааб даа. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
4 января 2017 22:41 199
Баргажан Түхэм
Хүлэн-Бойрын  нютаг гээд нэрлэхэдэ зүб болоно  гээшэ ха.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Наверх