19 июля 2017 09:34 24
Онон, ага голой нэрэнyyдые хэн yгөөб?
Тиигэжэ тэрэ үргэн мүрэндэ Онон гэжэ нэрэ үгөө һэн ха. Алдаһан һуршынгаа хойноһоо бэдэрһээр ябатараа, тунгалаг сэбэрхэн, зөөлэхэн уһатай голой эрьелэ тулажа ерээд, тэрэнээ олоо һэн ха. Тэрэ голдоо Ага гэжэ нэрэ үгөө һэн гэхэ.
12 июля 2017 08:08 59
ХҮНЭЙ НАҺАН
Энэ дэлхэй дээрэ хүн бүгэдын наһан адли бэшэ - ута, богони байдаг гээшэ. Табисуураар үгтэһэн наһаяа хүн гүйсэд эдлэхэ ёһотой.
11 июля 2017 13:41 72
Мне подарили ноутбук!
Теперь у меня есть орудие труда для продолжения работы по сохранению и развитию бурятского языка и для работы над книгой
10 июля 2017 09:47 178
Эхирэдүүдэй найр наадам
Эхэ нютагайм агууехэ һүлдэ” (Великие духи прародины) гэһэн эхирэдүүдэй түрүүшын фестиваль Кабанскын аймагай Корсаково һууринда болобо. Буряад Уласай Баргажанай, Хурумхаанай, Хэжэнгын аймагта ажаһуудаг эхирэд буряадууд, Үбэр-Байгалай Агын тойрогой, Эрхүү можын Усть-Ордын тойрогой түлөөлэгшэд, Дулаан, Хадалаа, Оймуур, Корсаково һууринуудай ажаһуугшад эхирэдүүдэй найр нааданда буужа ерэбэ.  
3 июля 2017 09:25 117
Аба эжын алтан һургаал
Анхан сагта элинсэгүүдэй абажа ябаһан абари зан, ёһо заншал мартагдажа байна гээшэ ааб даа. Мүнөө үндэр наһатай үбгэд хүгшэд һанана байха: “Нюргаа бү үргэлэгты!”, “Эльгээ бү тэбэригты!”, “Шанаагаа бү тулагты!”, “Налайжа һуужа болохогүй, хэшэгээ гээхэт!” гэхэ мэтэ нагаса эжы абанар, үбгэн аба, хүгшэн эжынэр һургаал заабари хэлэжэ, һургажа байдаг бэлэй. Буряад-монголшуудай үхибүүдээ хүмүүжэлэй һургаал заабари тухай эрдэмтэдэй шэнжэлгэ бии гээшэ гү?
23 июня 2017 15:30 135
Зэрэгээтэ зэдын талада
Анхан сагта Монгол оронһоо нүүжэ ерэһэн сартуулнууд Зэдын урадхалай юһэн голнуудаар нютагжан ажаһуужа байна. Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаров, СССР-эй арадай артистнууд Найдан Гендунова, Содном Будажапов, Дугаржаб Дашиев, эрдэмтэн Сергей Чагдуров, ирагуу найрагшанар Даша-Даба Мункоев, Матвей Чойбонов, Галина Раднаева, Рахмет Шоймарданов гэгшэд Зэдэ нютагһаа гарбалтай юм гээд зэдээрхин омогорхол дүүрэн хөөрэдэг юм
21 июня 2017 17:43 122
Мyнгэшэ дархан Зоригто Жамбалов
Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй.
20 июня 2017 09:00 112
Дэлхэйн томо тэмсээнэй шагналда хyртэбэ
Буряадай гүрэнэй опернэ театрай гол дуушан Ганбаатарын Ариунбаатар мүнөө жэл “Кардиффын аялгануудта” хабаадажа, “Романс” гэжэ номинацида илалта туй лаба гэһэн мэдээсэл бидэ олониие тон ехээр баярлуулба
10 июня 2017 16:00 165
МОНГОЛ УРАН БЭШЭГ
Монгол бэшэг Үбэр-Монголдо хэрэглэгдэһэн зандаа.  Үбэр-Монголой сэсэн ухаатай ударидагша Улаанхүү “эхэ эсэгынгээ үеһөө үедэ абажа ябаһан монгол хэлэ, бэшэгээ  алдажа болохогүй” гэжэ хэлээд, түрэл хэлэеэ аршалжа шадаһан юм.  
6 июня 2017 14:25 158 1
Алдарта Байгал – арюхан далай
Сэнхирхэн Сэлэнгэ мүрэн Байгалда шудхан ородог. “Байгалай номин эрье дээр бата һайхан алдартай...” гээд поэт Даши Дамбаев шүлэгөө зохёоһон гээшэ.
25 мая 2017 20:25 154
Хоёрдохи һургуулида һүүлшын хонхо
Мүнөө жэл Улаан-Үдэдэ бүхыдөө 4328 һурагшад 9-дэхи класс, 11-дэхи класс 2172 дүүргэбэ
18 мая 2017 09:06 160
Алтарганын алтан медальта уран оёдолшон
Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнагай тайлбари: Энэ толилолго “Толон” сониной № 10 дугаар, 2010 оной мартын 11-эй үдэр хэблэгдэһэн. Дарима Базарова сэтгүүлшэн бэшэһэн байна
14 мая 2017 18:02 192
МИНИИ УГ ГАРБАЛ ТАБАНГУУД
Дари Буянтуева, лауреат Интернет-конкурса "История моего рода", ученица Аланской средней школы Хоринского района рассказывает о своих предках с отцовской и материнской стороны
14 мая 2017 17:53 155
ТҮҮХЭ ТӨӨРИГДЭХЭГҮЙ, УГ МАРТАГДАХАГҮЙ
Аяна Буянтуева - ученица Аланской средней школы лауреат Интернет-конкурса "История моего рода" рассказывает о выдающихся людях своего рода
12 мая 2017 10:14 155 2
Уланхаан нютагай хамнагадай уг гарбал
Хамнигадай дунда иимэ омогууд бии: Тэпкогир, Галдегир, Баликагир, Чолкогир, Чонголир, Асивагат, Нгодягир. Энэ омогуудай бултаниинь манай нютагта бии. Тиимэһээ иимэ омогтой хамниган айлнууд Уланхаан нютагта ажаһууна: Энэ омогуудай эгээ олониинь Тэпкогир омог болоно, бүхы хамнагадай 50% болоно. Хамнагад иимэ һууринуудаар ажаһууна: Самаахай, Кынкысер, Булухан, Сыем, Джирга, Мунчо, Баряанхур, Умхэй, Хүшэгөөр, Уланхаан.
4 мая 2017 12:17 197
Роберт Рождественский "РЕКВИЕМ" на бурятском и русском языках
Люди!

Покуда сердца

стучатся,-

помните!

Какой ценой

завоевано счастье...
3 мая 2017 10:26 476 1
Наһанай табсангууд
Арбан наһан, хори наһан, зуу наһан, үндэр наһан.
19 апреля 2017 23:20 293
Үмэдхэл үмдэхүүлхэ ёһо
Басаганай эхэ эсэгэтэн худатандаа хубсаһа бэлэглэхые үмэдхэл үмдэхүүлхэ гээд  хэлэнэ. Зарим зон худа худагы хоёроо урижа ерүүлжэ, түрэл гаралаа, хүршэ  хүбөөгөө, нютаг зоноо урижа хурим хэдэг һэн. Үмэдхэл үмдэһэн хүн бүхэн юрөөлөө хэлээд зоной урдуур ябажа  үмэдхэлөө харуулдаг. Үзэгшэд илангаяа эхэнэрнүүд тэрэ хкбсаһынь урбуулжа эрьюулжэ байгаад, ямараар оёгдоһон ааб гэжэ шэнжэжэ барижа үзэгшэ бэлэй. Үмэдхэлдэ дэгэл, самса, уужа, гутал, малгай гэхэ мэтэ хубсаһан үмэдхэлдэ ородог һэн.
18 апреля 2017 13:55 234 3
Алдарта дуушанай дурасхаал
Тайзанай саада талада Ким Ивановичай дуулажа  байһан видео зураглал табихадань, тэрэнэй суута ааринуудай зэдэлхэдэнь, ямаршье залуугаар энээхэн дэлхэйһээ халижа ошоо гээшэб гэжэ дурсан уярнабди.
4 апреля 2017 09:51 457
Алексей Цыденов сэтгүүлшэдтэй уулзаба
Алексей Самбуевичай тойруу бэшээр, сэхэ руунь бодоһон бодолоо, сэдьхэһэнээ, һанаа зобоожойлогшыэбы гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойдомни орьёлно. Шадамар бэрхэ, түшэхэ тулгууритай, найдабаритай туһалагшадтай болоһой  даа гэһэн бодолдо эзэлэгдэнэбн уял.
Наверх