18 мая 2017 09:06 77
Алтарганын алтан медальта уран оёдолшон
Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнагай тайлбари: Энэ толилолго “Толон” сониной № 10 дугаар, 2010 оной мартын 11-эй үдэр хэблэгдэһэн. Дарима Базарова сэтгүүлшэн бэшэһэн байна
14 мая 2017 18:02 93
МИНИИ УГ ГАРБАЛ ТАБАНГУУД
Дари Буянтуева, лауреат Интернет-конкурса "История моего рода", ученица Аланской средней школы Хоринского района рассказывает о своих предках с отцовской и материнской стороны
14 мая 2017 17:53 68
ТҮҮХЭ ТӨӨРИГДЭХЭГҮЙ, УГ МАРТАГДАХАГҮЙ
Аяна Буянтуева - ученица Аланской средней школы лауреат Интернет-конкурса "История моего рода" рассказывает о выдающихся людях своего рода
12 мая 2017 10:14 88 1
Уланхаан нютагай хамнагадай уг гарбал
Хамнигадай дунда иимэ омогууд бии: Тэпкогир, Галдегир, Баликагир, Чолкогир, Чонголир, Асивагат, Нгодягир. Энэ омогуудай бултаниинь манай нютагта бии. Тиимэһээ иимэ омогтой хамниган айлнууд Уланхаан нютагта ажаһууна: Энэ омогуудай эгээ олониинь Тэпкогир омог болоно, бүхы хамнагадай 50% болоно. Хамнагад иимэ һууринуудаар ажаһууна: Самаахай, Кынкысер, Булухан, Сыем, Джирга, Мунчо, Баряанхур, Умхэй, Хүшэгөөр, Уланхаан.
4 мая 2017 12:17 121
Роберт Рождественский "РЕКВИЕМ" на бурятском и русском языках
Люди!

Покуда сердца

стучатся,-

помните!

Какой ценой

завоевано счастье...
3 мая 2017 10:26 394 1
Наһанай табсангууд
Арбан наһан, хори наһан, зуу наһан, үндэр наһан.
19 апреля 2017 23:20 241
Үмэдхэл үмдэхүүлхэ ёһо
Басаганай эхэ эсэгэтэн худатандаа хубсаһа бэлэглэхые үмэдхэл үмдэхүүлхэ гээд  хэлэнэ. Зарим зон худа худагы хоёроо урижа ерүүлжэ, түрэл гаралаа, хүршэ  хүбөөгөө, нютаг зоноо урижа хурим хэдэг һэн. Үмэдхэл үмдэһэн хүн бүхэн юрөөлөө хэлээд зоной урдуур ябажа  үмэдхэлөө харуулдаг. Үзэгшэд илангаяа эхэнэрнүүд тэрэ хкбсаһынь урбуулжа эрьюулжэ байгаад, ямараар оёгдоһон ааб гэжэ шэнжэжэ барижа үзэгшэ бэлэй. Үмэдхэлдэ дэгэл, самса, уужа, гутал, малгай гэхэ мэтэ хубсаһан үмэдхэлдэ ородог һэн.
18 апреля 2017 13:55 176 3
Алдарта дуушанай дурасхаал
Тайзанай саада талада Ким Ивановичай дуулажа  байһан видео зураглал табихадань, тэрэнэй суута ааринуудай зэдэлхэдэнь, ямаршье залуугаар энээхэн дэлхэйһээ халижа ошоо гээшэб гэжэ дурсан уярнабди.
4 апреля 2017 09:51 375
Алексей Цыденов сэтгүүлшэдтэй уулзаба
Алексей Самбуевичай тойруу бэшээр, сэхэ руунь бодоһон бодолоо, сэдьхэһэнээ, һанаа зобоожойлогшыэбы гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойдомни орьёлно. Шадамар бэрхэ, түшэхэ тулгууритай, найдабаритай туһалагшадтай болоһой  даа гэһэн бодолдо эзэлэгдэнэбн уял.
2 апреля 2017 12:17 158
"Зам" соо залуушуул уулзана
Хабар тухай, инаг дуран тухай, ажамидарал тухай шүлэгүүд зэдэлбэ. Шүлэгүүдэй мүндэлхые шагнажа байһандал үзэгдэбэ. Залуу найрагшад дороһоо урган бодожо байна гэжэ уулзалгада хабаадагшад баярлабабди.
30 марта 2017 14:56 418
ЁҺо заншалаа мэдэжэ ябая!
Арадайнгаа ёһо заншал мэдээд, гурим дүримыень сахяад ябабалнай, гүрэн түрымнай байдал, өөһэдэймнай ажабайдал һайн тээшээ хубилхал даа гэжэ һанаад энэ толилолго бэшэбэб.
28 марта 2017 21:20 182
Агууехэ уран зохёолшын нэрэ хэтэдээ мүнхэ байха!
Буряад арадай элитэ уран зохёолшо Цырен-Дондог Хамаевич Хамаев мэндэ байгаа һаа, 80 наһатай үбгэжөөл алхалжа ябаха байгаа...  Зохёохы ажалайнгаа үндэр дабаан дээрэ ябатараа, тэнгэридэ элижэ ябатараа, харбуулһан булжамуур мэтэ далияа хумяад, хүрьһэтэ дэлхэйгээ тэбэрин унашоо бэлэй. Наһанһаа нүгшөөшье һаань, ургуулһан үнгэтэ сэсэгүүдынь һалбарна, уралһан ирагуу найрагынь, бүтээһэн уран зохёолнуудынь хэтын хэтэдэ мүнхэ байха!
23 марта 2017 08:41 193
Всемирный День поэзии
"Чтецы У-У" в "ZAM"-е 21 марта, в Всемирный день поэзии. У каждого поэта своя неповторимая интонация. "Поэт я или нет, будет ясно спустя десятилетия, если мои стихи смогут жить отдельно от меня", - сказал на вечере Есугей Сындуев.
18 марта 2017 12:55 238
Аман зохёолой алтан абдар уудалая!
Анхарагты, уншагты бодолгото бологты!
Буряад  арадай аман зохёол соо алтан һургаал, хүмүүжүүлгын захяа  заабари, богонихоноор аад, сэсэн  мэргэнээр ялас гэжэ хэлэһэн хурса үгэнүүд, буряад хэлэнэй баяниие харуулһан ирагуу найраг оложо болоно!  
13 марта 2017 10:00 320
Сагаалган-2017. Һээр шаалган.
В ФСК прошло землячество Агинского округа. Разбивание кости - одна из национальных игр бурятского народа. Баир из Догоя завоевал первое место.
11 марта 2017 13:09 211
Идеал бурятской женщины в литературе
7 марта в этномаркете "ZАМ" выступила литературовед Ирина Владимировна Булгутова. Тема лекции "Идеал бурятской женщины в литературе".

3 марта 2017 09:40 382
Творец из рода кузнецов
В окружном центре Агинское стоит скульптура «Четверо дружных”, созданная всемирно известным скульптором Даши Намдаковым. Надпись на скульптуре: “Любовь к родной земле нас объединяет, вера в единство дает нам силу".
1 марта 2017 09:53 259
Солонго сэсэрлигэй Эдир Гэсэр, Эдир Дангина
Сэсэрлигэй ажалшад  «Υндэhэн арадаймнай эхин» гэhэн түлэб хэдэн жэлэй туршада бэелʏʏлнэ. Тиихэдээ буряад арадайнгаа «Сагаалган», ород арадай «Масленица» hайндэрнуудые, «Эдир Гэсэр ба Дангина», «Добрый Молодец и Русская Краса» гэhэн конкурснуудые хэдэн  жэлэй туршада ʏнгэргэнэ. Энэ hайндэрнʏʏдые ʏхибʏʏд болон гэртэхин аргагʏй дуратайгаар суг хамта бэлдэдэг юм.
28 февраля 2017 16:22 215
Глобальный Ёхор-2017!
В перый день Сагаан сара на площади имени Линховоина прошел Глобальный ёхор-2017.
На традиционный ёхор собрались стар и млад.
24 февраля 2017 03:55 269
Сагаан сарын амар мэндээ!
ряад-монголшуудай эгээн ехээр хүлеэдэг, эгээн ехээр баярладаг, эгээн ехээр бэлэдхэдэг һайндэр - Сагаалган мүн. Сагаалганда хүн бүхэн нэгэ наһа нэмэдэг. Ород наһан дээрээ нэгэ наһа нэмээд, би тэдыдэхиеэ сагаалхамни гэжэ хэлэдэгбди.
Наверх