Хүмүүнэй наһан

Үхибүү түрэхэдөө, эхэнэр хүн эжын жаргал амсан жаргадаг лэ. Ангир шара уурагаа, арюун сагаан һүеэ хүхүүлэн, юунтэйшье сасуулашагүй арюухан мэдэрэлтэй болодог гээшэл даа. Арбан һаратай болотороо хүхөө хүхэһэн  үхибүүн өөдэргэн, тэнхээ тамир һайтай, үбшэн хүрэхэнь бага байдаг.
513
Мүнхэ оршодог алтан дэлхэй дээрэ хүмүүнэй бэе оложо түрэхэ гээшэ дээдын ехэ аза талаан, жаргал мүн. Тиимэһээл дээрэһээ үгтэһэн хайрата энэ наһые ашаг аятайгаар эдлэхэ гээшэ нэрэ хүндын хэрэг болоно.

Хүн гээшэ хүн болон мүндэлхэдөө, наһанай элдэб шатануудые дабадаг гээшэ. Онсолон нэрлэе: нялха наһан (0--1), балшар наһан (2--3), бага наһан (4--7), эдир наһан (8--16), залуу наһан (17--30), эдеэшэг наһан (31--45), ахамад наһан (46--65), хүгшэрхэ наһан (66--75), үтэлхэ наһан 76-һаа дээшэ үе дамжадаг.

“Хүн болохо багаһаа, хүлэг болохо унаганһаа” гэһэн сэсэн мэргэн үгэдэ үндэһэлэн, хүниие багаһаань лэ ухаансар бодомжотойгоор хүмүүжүүлхэ хэрэгтэй. Эбтэй эетэй байдалда өөдөө үндыһэн үхибүүн саашадаа сэдьхэл һайтай, аха заха хүнүүдээ хүндэлдэг, үгыень дууладаг, аха хүнһөө урид дуугардаггүй, хүлеэсэтэй, даасатайгаар томо болодог. Хайрладаг сэдьхэлтэйгээр, хурдан шуумараар, һэргэлэн һонороор үндыжэ байһан үхибүүгээ харахада, түрэлхидтэ хэды баяртайб. Илангаяа эмхи гуримтай, хубсаһа хунартаа, эг хогшолдоо гамтай нарин, тиихэ зуураа хүхюун дорюун зантай, хошон зугааша үгэ хүүртэй хүүгэдые хараад, баясахаар лэ байдаг. Бүри нялхаһаань, үхибүүнэй бүри хээли соогоо байхаһаань эхилээд хүмүүжүүлгэ гээшые захалха хэрэгтэй гэжэ алдар суута һурган хүмүүжүүлэгшэ К.Ушинский хэлэһэн байдаг. Үхибүүнэй хэбэлдээ хүдэлдэг болоһон үеһөө тэрэнээ эльбэжэ, эрхэлүүлжэ, хүнтэй адли хөөрэлдэжэ, дуулажа, энеэжэ байхада, досоохи үри ехэл таашаадаг, дуратай байдаг. Хээлитэй болобоб гэжэ мэдэһэн сагһаа хойшо ерээдүйн эхэ хэрүүл шууяанай газарһаа зайсажа ябаха ёһотой. Хараал хэрүүлэй дэбэрхэеэ һанабалнь, номгоруулан зогсоохо, үгышье һаа зайсан хоргодохо зэргэтэй юм.

Үхибүү түрэхэдөө, эхэнэр хүн эжын жаргал амсан жаргадаг лэ. Ангир шара уурагаа, арюун сагаан һүеэ хүхүүлэн, юунтэйшье сасуулашагүй арюухан мэдэрэлтэй болодог гээшэл даа. Арбан һаратай болотороо хүхөө хүхэһэн  үхибүүн өөдэргэн, тэнхээ тамир һайтай, үбшэн хүрэхэнь бага байдаг. Нарай хүүгэниие саг сагаарнь зохилдуулан хооллуулжа, саг соонь зөөлэн зохидоор хуурайлжа байха хэрэгтэй. Хүмүүжэл, анхарал гээшэмнай эндэһээ эхитэй ха юм. Үхибүүн бага, үшөөл ухаа ороодүй гэжэ һанажа болохогүй, нарай нялхамнай бултые ойлгожо, һайн муу хандалгые ёһотоороо мэдэрэн байна гэжэ бодохо хэрэгтэй."Эхэнь хээр алаг һаа, унаганайнь тагалсаг алаг" гэдэг ха юм. Эхэ хүн үхибүүгээ ямараар хүмүүжүүлнэб - тэрээнһээ ерээйдүйнь хуби заяан сэхэ дулдыдадаг гээшэ.

Онсо нэгэ шухаг һануулга гэхэдэ, урданһаа хойшо нялха үхибүүе олоной хүлөөр даруулдаггүй, гэрһээ холо абаад ябадаггүй, зоной нюдэндэ ехээр харуулдаггүй байгаа.

Нялха наһан гээшэ илангаяа үнжэгэн, гадаадын нүлөөһөө үбшэлжэ, ядаржа магад, тиимэһээ энэ хаһада тон нарин харууһан хэрэгтэй.

Үхибүүе хэрэгтэ хэрэггүй сагта хараажа, загнажа байхагүй, тиихэ зуура эгтээ үүбэгэнүүлжэ эрхэлүүлжэ, үндэгэн өөхэн болгохогүй - эгээл боломжотой аргыень баримталаад манай угсаатан һурган хүмүүжүүлдэг байһан. Эрхээр бэшэ бэрхээр һураһан хүүгэд тухай арбан тэгшэ һургаалтай гээд хэлсэдэг. Арбан тэгшэ һургаалнай ямар бэ гээд хараад үзэе.

Үгэдэ сэсэн,

Үйлэдэ уран,

Далайда уһаша,

Дайнда баатар,

Найрта дуутай,

Нааданда дабаатай,

Нойрто һэргэг,

Номдо бэрхэ,

Һомондо мэргэн,

Сэдьхэлдэ арюун.

Арбан энэ удха ойлгосо соо хүнэй амидаралай бүхы үе багтана гэбэл, алдуугүй.

Энэ дэлхэй дээрэ хүн бүгэдын наһан адли бэшэ - ута, богони байдаг гээшэ. Табисуураар үгтэһэн наһаяа хүн гүйсэд эдлэхэ ёһотой.

Хүнэй наһан соо ямаршье ушар тохёолдожо магад. Гэбэшье хэзээдэшье этигэл найдалаа алдангүй, ерээдүйгөө, холые хаража, үри хүүгэд тухайгаа үнэхөөр һанаата боложо , һайн һайхан сэдьхэл сэдьхэн ябаха ёһотой. Иимэ ушарта хүн гээшэ дээрэһээ үгтэһэн, бурханһаа үршөөгдэһэн ами наһаяа нэрэтэй түрэтэйгөөр, һайн һайханаар эдлэн ажаһууха аргатай бшуу.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Спорт

Последние записи

23 октября
11:55
38
Кавказский заповедник
Кто бы, как бы не говорил, а Заповедная система России живет и развивается. Скептикам стоит посетить такие места, как Кавказский заповедник. В одном рассказе трудно уместить снимки, впечатления, но постараюсь...
23 октября
11:00
385
11
Одно из решений проблемы пробок в Улан-Удэ
Многие автомобилисты ежедневно сталкиваются с проблемой пробок на наших дорогах. Одной из причин возникновения пробок является отсутствие на светофорах «зеленой волны». Часто бывает так: едешь и на каждом перекрёстке попадаешь на красный
20 октября
17:22
156
3
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
278
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
125
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
171
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
141
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
855
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
183
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1334
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
329
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
208
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
285
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
355
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
708
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
570
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
373
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
409
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
600
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
362
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх