Алексей Цыденов сэтгүүлшэдтэй уулзаба

Алексей Самбуевичай тойруу бэшээр, сэхэ руунь бодоһон бодолоо, сэдьхэһэнээ, һанаа зобоожойлогшыэбы гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойдомни орьёлно. Шадамар бэрхэ, түшэхэ тулгууритай, найдабаритай туһалагшадтай болоһой  даа гэһэн бодолдо эзэлэгдэнэбн уял.
540
Буряад Уласай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов мартын 26-да сурбалжалагшадтай уулзаба. 2 хахад сагай  хугасаа соо хөөрэлдөөн үргэлжэлөө.  Буряадай толгойлогшоор томилогдоһоор тэрэ хоёр һара  боложо байна. Буряад ороной олон нютагуудаар арад зонтой уулзажа ябаһан байна. Хойто-Байгалай, Баунтын аймагаар ябаад ерээ юм.

Алексей Цыденовэй нюур шарай харахада, буряад аад лэ, буряад,  сагаан шарайтай иимэ  буряадууд байдаг лэ, тиимэһээ  тэрэниие хоёр ондоо үндэстэнэй үри гэжэ һанаандааш оруулхаар бэшэ гэжэ  харагдаа. Шуһамнай хүсэтэйл байна гэжэ һанаанда  ороо.  Хүнэй нюдэ руу сэб сэхэ хараад, һонирхол дүүрэн хёрхоор харана гэжэ ажагламаар байгаа. Сурбалжалагшадай асуудал табихадань,саарһа суурһа харангүй, дэлгэрэнгы харюу тэрэ дороо үгэнэ. Ашаа шэрэлгэ тухай, тогтоогдомол сэн түлбэри тухай, электричкэнүүдэй ябаса тухай, Байгал тухай элдэб янзын олон орёо асуудалнуудта торьдиһогүй харюусана. Юундэ энэ  хүн тухай би тиимэ дэлгэрэнгыгээр хараһанаа хөөрэнэбиб гэхэдэ, хүдөө нютагуудаар  ябахада,  ямар хүн бэ энэ шэнэ толгойлогшомнай гээд улад зон асууна ха юм. Тиимэ тула адаглаһанаа, ажаглаһанаа уншагшадтаа дамжуулхаа һанана гээшэб. Тэрэ  өөр тухайгаа, бүлэ, ажал, амидарал ба байдал тухайгаа тодорхойгоор хөөрэбэ.

Алексей Цыденов 4 үри хүүгэдтэй юм байна, ехэ хүбүүниинь 19 наһатай, Бауманай нэрэмжэтэ һургуулида һурана, дунда хүбүүниинь 5-дахи классай һурагша, бага хүбүүниинь намартаа үендөө хүрэхэ, басаганиинь 1-дэхи класста һурана. “Залуунууд байгаад һамгантаяа танилсаа һэмди,тэрэмни  нютаг соогоо сэбэрхэн гэжэ суутай байһан, зүрхыень  эзэлжэ шадаһандаа жаргалтай ябадагби. Һургуулиин дүүрэхэдэ, бүлэмни Москваһаа  зөөжэ ерэхэ юм. Ехэ хүбүүмни  Москвада һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ,- гээд Алексей Самбуевич сэтгүүлшэдтэ хөөрэбэ.

Асуудал табиха ээлжэн намда тудахадань, толгойлогшын уялга дүүргэгшэдэ би иимэ асуудал табяаб:

-Та энээхэн дүшөөд наһандаа ябанат, эгээн аза жаргалтай наһантнай хэзээ байгааб? Бага балшар наһандаа гү, залуу зандан ябахадаа гү, али мүнөө энээхэн  сагта гү?

-Аба эжы хоёрни мэндэ һайнууд ажаһууна, үхибүүдни үндыжэ байна, үри шэрэгүйб,  үнэн нүхэдтэйб, һэшхэлни сэбэр, дуратай ажалтайб, энээнһээ ехэ жаргал юун байхаб даа...
Мүнөөдэрэй агшан зуурада тон ехэ жаргалтай хүн байнаб. Урдамни асари ехэ зорилгонууд байна. Буряад Уласаа дээдын дээдэ шатада гаргаха гэһэн эрмэлзэлни намайе далижуулна. Ерээдүйдэ үхибүүдтээ, ашанартаа  Буряад ороноо  хүгжөөхын тула үнэн сэхээр ажал хээб гэжэ хэлэхэ эрхэтэй байхаб.  Энэ зорилгоо бэелүүлхын тула  үдэр һүнигүй
шахуу хүдэлнэб. Ажал хэрэгээ ябуулха, яагаад үрамжалтатайгаар бүтээхэб гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойем эзэлээд, амар заяагүй урагшаа тэгүүлэн хүдэлнэбди.

Алексей Самбуевичай тойруу бэшээр, сэхэ руунь бодоһон бодолоо, сэдьхэһэнээ, һанаа зобоожо байһан асуудалнууд иимэ байна гээд сурбалжалагшадта-хүгшэн шононуудта хөөрэшэхэдэнь, хара мэхэгүй, гэнэн хонгор хүн гээшэ гү даа, Буряад Уласые толгойлогшын торгон жолоо барижа ябажа шадаха гээшэ гү, засаг түрын харюусалгата энэ ажалда дан залууданагүй юм гээбы гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойдомни орьёлно. Шадамар бэрхэ, түшэхэ тулгууритай, найдабаритай туһалагшадтай болоһой  даа гэһэн бодолдо эзэлэгдэнэб.

-Ажалаймни түрүүшын үдэрһөө эхилээд,  энэшни муу хүн, тэрэ һайн хүн, тэрээниие бү шагнаарай, энээнэй үгэ бү дуулаарай, энэ хүн тэрэнэй түрэл гэхэ мэтэ үгэ хүүр хэлээд хүнүүдэй ороходонь гайхаа бэлэйб. Тиигэбэшье би ойлгоноб, улад зон бултал ямар  бэ даа холбоотой, нютаг нуга  нэгэтэй, аха дүү, худа ураг, суг һураһан гэхэ мэтэ  яахын аргагүй тойрожо гарахаар бэшэ  харилсаанууд байна. Ямар  нэгэ тушаалда хүниие томилходоо,  тэрэнэй  мэргэжэлэй талаарнь хаража сэгнэхэб. Засагай газарта тушаалта хүнүүд һэлгэгдэхэ, тэрээнгүй аргагүй. Харин хэнииеб даа харюусалгата ажалда табиха гэхэдэ, шэлэн һунгаха хүнүүд  үсөөн байна гэжэ  хэлэлтэй. Тиимэ тула баруун тээһээ, түбэй газарһаа хэн бэ ерэхэл болохо. Командые  шэнэлэлгэ аажам тэнюунээр, үгэеэ ойлголсожо үнгэргэхэбди. Энээндэ үндэһэ яһатанай  асуудал (паритет) тэгшэ байхые баримталхаб.  Һунгалтын үедэ, һунгалтын  һүүлдэ энэ асуудалда гол анхаралаа хандуулха хэрэгтэй гэжэ ойлгоноб.

Алишье можо, хизаарай  засагай газарта хүдэлхөөр һургуули  гараһан, бэлэдхэгдэһэн зоной тоодо орожо,  ажалайнгаа хажуугаар һуралсадаг байгаабди. Стэнфордын багшанар, «Боинг» компаниин вице-президент, Кудрин, Греф гэгшэд багшалаа һэн.  Англи стажировкада ошожо  һуралсаа һэмди,-гээд Алексей Цыденов сурбалжалагшадта хөөрэбэ.
Буряад Уласай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденовтэ үшөө иимэ  шухала асуудал табяаб:

-Буряад хэлэ хадагалан үлдээхэ ба хүгжөөхэ хэрэгтэ  засагай  газарһаа жэл бүри 34 миллион мүнгэн зөөри һомологдоно. Энэ мүнгэн зөөри тон зүб тээшэнь ашаглагдана гээшэ гү? Хайшаа хэрэглэгдэнэ гээшэб, энэ мүнгэн буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ ошоно гээшэ гү  гэжэ арад зоной дунда асуудал, хөөрэлдөөн гаража байдаг? Ажалай хэрэгээр хүдөө нютагаар ябахадам олониитэ улад зон   һурагшалдаг, асуудаг  гэжэ хэлэхэ байнаб. Энэ асуудал өөрынгөө хиналта, шалгалта доро абыт гэжэ Танда ханданаб.

Алексей Самбуевич минии хэлэһэниие блокнот  соогоо бэшэжэ абана һэн.

Засагай  газарта ажаллаха гэжэ һургуули гараһан,  Буряад ороноо хүгжөөн һалбаруулха гэһэн өөрэйн түсэбтэй, урагшаа түгүүлһэн зоригжолтой Алексей Самбуевич Цыденовтэ ажал хэрэгтээ амжалтатай  ябахыень хүсэнэб!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

20 октября
17:22
84
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
201
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
86
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
119
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
183
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
166
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1305
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
312
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
194
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
343
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
695
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
559
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
363
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
391
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
585
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
351
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1093
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
328
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх