Сагаалганиие угтуулан зарим асуудалнуудта харюу

Ородуудай “Ура!” гэжэ хашхаралдадагые “урагшаа” гэжэ үгэһөө гараһан гэлсэдэг, минии һанахада “ураа”, “хурай” гэһэн үгэһөө гараһан бэшэ аа гү гэжэ һанагдадаг.
“Ураа” ородоор хэлэхэдэ “тотем” гэжэ үгэтэй адли удхатай гэжэ һанамаар байна.
533
Ази түбиин арад түмэн, тэдэнэй тоодо буряад угсаатан, хүлеэжэл байдаг Сагаан һараяа угтан золгохоёо байна. Тахяа  жэлэй морилхын урда тээ хүнүүд Сагаалган тухай, зан заншал, ёһо гурим тухай асууна. Уг гарбалай тугууд тухай асууна.Эдэ асуудалнуудта харюусаха гэжэ оролдобоб. Эндэһээ хуулажа абабал, минии нэрэ нэрлээ һаатнай баярлахаб.

Хээрэ хүдөө өөрһөө аха хүнтэй уулзаа һаа, моринһоо бужа, малгайгаа абажа, баруун һугадаа хабшуулаад, хүндэлһэнэй тэмдэгтэ хоёр гараараа ахатанай гарые дороһоонь үргэн татажа золгодог байһан юм. Ямаршье хүнтэй золгоходоо, эрэшүүл туруугаа буулгаха, хутагаяа бүһэһөө һугалха зэргэтэй.

Айлай гэртэ ороходоо, түрүүн бурхандань мүргөөд, үндэр наһатанһаа эхилэн мэндэшэлдэг. Эрэ хүниие золгоходоо, малгайгаа абаад, хадагаа баруун гар дээрэнь нэмэрижэ, өөрынгөө гарнуудые догуурнь үбиһэн хойноо “Амар мэндээ” гэжэ золгохо. Һууһан хойноо “Мал һүрэг мэндэ гү?” гэжэ асуудаг.

Эхэнэр хүниие золгоходоо, малгайгаа һөөргэнь үмдэжэ мэндэшэлхэ хэрэгтэй. Тэрэ айлда дам саашаа залгуулжа:”Он жэлдэ тарган оробо гүт? Уһа, бэлшээри хэр шэмэглиг бэ?

Дааган далантай, буруу булшантай, хүгшэд хүхюутэй, хүүгэд хүрьһэтэй, басагад бэреэд баяртай, хүбүүд хүсэтэй, һүлдэ зоригтой?! – гэхэ зэргээр холо, ойрынгоо шэнэ һонинуудаа асуулсан лаблажа, түбшэн нам хөөрэлдэжэ һуудаг юм.

Түрэл түтимөө, хани нүхэдөө ганса Сагаалганда бэшэ, ондоошье сагта хадагтайгаар хүндэлжэ байхада, үлүү бэшэ. Хүүгэдтээ мэдээ орохоһоонь эхилээд хүниие золгохо ёһо заншал заажа байгыт даа.

Үшөө нэгэ асуудал гэхэдэ,  хори буряадуудай отогуудай тугуудай үнгэ, ураануудые хүн зон һурагшалдаг. Уряанууд бэшэ, ураанууд гээд хэлэхэ. Эдэ хоёр үгэнүүд тад хоёр ондоо удхатай. Суута үльгэршэн Рэгзэн Эрдынеевэй хэлэһэн үгэ соносоһоноо, дуулаһанаа эндэ дамжуулхамни: Эртэ урда сагта монгол угсаатан, тэрэ тоодо буряад-монголшуудай отог бүхэн өөһэд өөһэдын ураатай байһан юм. Хүбшэ тайгадаа ан гүрөөһэ олзоборилхоо Зэгэтэ абада гарахадаа, ямар отогойхид хаана агнажа ябаһаниие мэдэгдэдэг ураануудаа хашхаралдадаг, өөр өөрын тусхайта агнаха газартай, бэе бэеынгээ газарта ородоггүй, һаалта хэхэгүйе оролдодог, гуримаа шангаар сахидаг байгаа. Дайн байлдаанай үедэ, шанга тулалдаанай болоходо, бэрхэтэй сагта бэе бэеэ дуудан, туһалалсахые уряалдаг тиимэ дуудалгын нюуса үгэнүүдэй нэрэ отогойнгоо ураа хашхаралдажа, бэе бэеэ зоригжуулдаг байһан юм.

Саһан шуурган соо баһа бэе бэеэ урамдажа (трубили) дуудалсадаг байһан. Мүнөө бөөгэй дуудалганууд соо “хандагай мэргэн ураатай хуасай”, “шоно мэргэн ураатай бодонгууд” гэхэ мэтэ үгүүлэлнүүд дуулдадаг юм. Анханда ураануудай үгэнүүд шүлэглэмэл байжашье болоо, мүнөө мартагдашоо гээшэ ааб даа.

Ородуудай “Ура!” гэжэ хашхаралдадагые “урагшаа” гэжэ үгэһөө гараһан гэлсэдэг, минии һанахада “ураа”, “хурай” гэһэн үгэһөө гараһан бэшэ аа гү гэжэ һанагдадаг.
“Ураа” ородоор хэлэхэдэ “тотем” гэжэ үгэтэй адли удхатай гэжэ һанамаар байна.

Галзууд обогтоной ураа – дааган, тугынь – улаан шара.
Хуасай – хандагай , тугынь – хуа.
Хүбдүүд – бүргэд, тугынь – хүхэ.
Худай – шэлүүһэн, тугай үнгэ – хүрин.
Шарайд – буга ураатай, шара тугтай.
Харгана – бүрхэй шубуун ураатай, хара тугтай.
Гушад – хура шубаан, боро тугтай.
Бодонгууд – шоно, хара хүхэ тугтай.
Сагаангууд – буура , тугынь – сагаан.
Хальбан – араата, сагаан боро тугтай.
Батанай – шандаган ураатай, тугайнь үнгэ хүхэ боро.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

20 октября
17:22
84
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
201
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
86
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
119
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
183
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
166
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1305
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
312
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
194
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
343
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
695
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
559
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
363
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
391
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
585
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
351
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1093
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
328
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх