САГААЛХА ЁҺО ГУРИМ, САГААЛГАНАЙ УДХА ШАНАР

Сагаан һара гээшэмнай һайн һайханай бэлгэтэй дэмбэрэлтэй һара мүн. Хүндэ ёһын һара. Хани нүхэсэлэй һара. Хүмүүжэлэй һара. Ажахын жэлэй һуури табиха һара.
655
Чингис Богдо Хаанай засагта ерэхэһээ урда тээ жэлдэ монголшууд хабар, намар - хоёр удаа сагаалжа байба. 1204 ондо улаан хулгана жэлдэ сагаан эдеэнэй дэлгэрэн, түл малай түлжэжэ байһан хабарай эхин һарада Ехэ Монгол Уласые тогтооһон ушараар бүхы монгол туургатанай агууехэ баярай үдэр болоһон байна. Тэрэ гэһэнһээ хойшо үбэлэй үнгэржэ байхада сагаалнабди.

Сагаалганай гол удхада Ази, Европые эзэлһэн монгол түрэ байгуулһан үйлэ ушар багтахын хажуугаар уг гарбалаа тоолохо, аха захаяа хүндэдхэн золгохо, түрэл гаралаа мэдэлсэхэ, нүхэд зонтойгоо танилсаха, үри хүүгэдээ соёл болбосоролтойгоор һурган хүмүүжүүлхэ гүн гүнзэгы үүргэ багталсана гээшэ. Сагаалган хадаа хүн бүхэнэй нэгэ наһа нэмэһэнэй баяр, ажа амидаралай һайн һайхан хэрэгүүдэй эхилхэ үдэр гэжэ тоологдоно.

Сагаалхадаа гэр бүлөөрөө юу бэлэдхэхэ ёһотойб:
1.Эгээн голынь гэхэдэ, сагаалганаа гүн сэдьхэлһээ хүндэлжэ угтаха, тэмдэглэхэ ёһотой юм. Бүтүүгэй үдэр гэрээ сэбэрлээд, тахилаа һэргээгээд, бурхандаа зула бадараагаарайгты. Эдеэнэй дээжэ урдань табяарайгты. Бурхандаа мүргэжэ, нүгэлөө наманшалхадаа, һүгэдэжэ мүргэжэ болодог, һунажа мүргэжэ болодог. Бүтүү үдэшэ дасанда дүгжүүбэ галдадаг гээшэ.
2. Гэр бүлөөрөө архи дарһа уунгүйгөөр, амтатай эдеэгээ эдижэ, найр хүгжэлтэтэйгөөр хөөрэлдэжэ, хэрүүл шууяа гаргахагүй. Энхэ тайбан амгалан байдалаар гэрээ һайхан уур амисхалтай болгохо хэрэгтэй.
3. Хүн түрэлтэнэй амидаралда дуталдажа болохогүй гал гуламта мүн. Тиимэһээ өөрынгөө сэбэр арюун сэдьхэлые галтай адлидхажа, галайнгаа бурханда эдеэнэй дээжэ, һү,тоһо даадхан зальбарха хэрэгтэй. Хэтэ эгүүридэ унтаршагүй гал дүлэн мэтэ ажал, амидаралаа бадараан хүгжөөхэ тухай үреэл тогтоохо.
4. Шэнын нэгэнэй үглөөгүүр эртэ үүрээр бодожо, газаа гаража, тэнгэриин шарайе адаглаарайгты, холые хараарайгты. Өөрынгөө һайн зүг мэдэжэ, ябагааршье, морёоршье, машинааршье тэрэ зүг руугаа гараад, монгол литэдэ заагдаһан зүгһөө гэртээ эрьежэ ерэхэ. Иихэдээ ороһон жэлэйнгээ һайн зүгые тогтообо гээшэт. Заал һаа шэнэ хубсаһа үмдэжэ гараха хэрэгтэй. Энэ хадаа хии мориёо һэргээхэ гэһэн удхатай. Жэлэй эхин үдэртэ гарахадаа, энэ жэлдээ бүхы ушар ябадалтнай бүтэмжэтэй, урагшатай, үбшэн зоболонгүй, энхэ амгалан байхат, гэнтын ушар тохёолдохогүй.
5. Шэнын хоёрой үдэр үхибүүд сагаалжа эхилхэ. Мүн ехэшүүлшье золгоодүй, хүндэтэй зонуудаа золгожо, үетэн нүхэдөөрөө сагаалжа гарадаг юм. Хоёрһоо дүрбэн шэнэ болотор залуушуул сагаалдаг юм һэн. Орохо ёһотой айлдаа сагаалжа, уулзаха ёһотой зоноо золгожо, ханилха хүсэлтэй хүнтэеэ танилсадаг. Табан шэнэһээ хойшо наһатайшуул сүлөөтэйгөөр хоног табижа байгаад, амяараа сагаалдаг. Сагаалнаб гээд, энээнһээ боложо, ажалаа һаатуулжа болохогүй.Ээлжэлэн сагаалжа, архи хэмһээ үлүү уужа болохогүй.
6. Шэнын нэгэнһээ 30 болотор айл аймагаараа оролсожо, гаралсажа байдаг. Һайхан эдеэ хоолоо эдижэ, нүхэрлэжэ хамтарха. Энэ һара соо хүн бүхэн мэндэ амараа асуулсажа гар холболсон золголсоно.Баяр дурасхаалай һара ха юм даа.
7. Сагаан һарада һурган хүмүүжүүлхэ удхатай зүйл бүриин наадан болодог. Шагай нааданһаа эхилээд, таабари, түүхэ хэлэлсэхэ, ёохор наада хатарха, дуугаа дуулалдаха. Наһатайшуул үхибүүдтэ асуудалнуудые табидаг. Уг гарбалыень тоолуулдаг, нагасыень хэлүүлдэг, нютаг уһыень, отог омогыень мэдүүлдэг. Энэ хадаа уг гарбалаа мартахагүйн һургаал болоно. Наһата йшуул золгоһон эдиршүүлдэ үреэлэй һайхан үгэнүүдые хайрлажа, бэлэг сэлэгээ баридаг. Сагаан һара гээшэмнай һайн һайханай бэлгэтэй дэмбэрэлтэй һара мүн. Хүндэ ёһын һара. Хани нүхэсэлэй һара. Хүмүүжэлэй һара. Ажахын жэлэй һуури табиха һара.

Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

23 мая
15:35
Пчелопост
Много пчёл. Вот вы сейчас читаете, от работы отвлеклись, а они работают. Таскают на бёдрышках своих пыльцу в ульи, туда-сюда снуют
23 мая
15:25
2
По лесным тропинкам
Как-то в фейсбуке мне сказали, что лес красив в августе-сентябре. Не спорю, ранней осенью он особенно ярок
23 мая
15:14
3
Расцвела черёмуха
Весна продолжает радовать нас красками. Недели не прошло, а все деревья в городе вдруг стали зелёными. В садах зацвела черёмуха
22 мая
14:22
172
2
Ваши маленькие секреты на виду у всех!
Проблемы безопасности сайтов, о которых владельцы не думают...
21 мая
10:00
113
1
Блог спорщика. Про посуду
Итак, мыть или не мыть? Может ли суд решить вопрос о том, кому из супругов мыть посуду?
19 мая
16:50
612
4
Блог директора ГК «Информ Полис» о кухне медиа
Бурятское родео, Вадим Бредний и Богатая Бурятия. Мэдэгма на детекторе лжи, редакция сайта и наши разработчики.
19 мая
09:00
100
2
Как я на сход села ходил
На сход села в местный ДК меня пригласил глава поселения, объяснив это тем, что у жителей есть ко мне вопросы. Оказывается, в деревне решили что я строю свинокомплекс!
19 мая
00:54
125
2
Запутанная ситуация
Две женщины, две истории. А одна ли правда?
18 мая
16:11
186
1
Аутизм. Взросление и сопротивление переменам
Сегодня я более подробно расскажу о некоторых жизненных этапах Дениса и тех трудностях в воспитании, с которыми мы столкнулись по мере его взросления
18 мая
09:06
58
Алтарганын алтан медальта уран оёдолшон
Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнагай тайлбари: Энэ толилолго “Толон” сониной № 10 дугаар, 2010 оной мартын 11-эй үдэр хэблэгдэһэн. Дарима Базарова сэтгүүлшэн бэшэһэн байна
17 мая
18:09
190
1
Бессмертный Полк. Моя история
Вечером 9 мая в соцсетях нашел ссылки на сайты, где можно узнать информацию об участниках ВОв. Начал поиск. И на пятом сайте "ОБД Мемориал" появилась так нужная мне информация. Аж сердце защемило...
17 мая
09:00
278
4
Байкал для Бурятии
Если уже твердо решено заняться эксплуатацией байкальских ресурсов, то нужно думать, как  сделать так, чтобы местное население хоть что-то получило от этого "праздника жизни"
15 мая
12:15
62
Посмотри, с кем ты в одной лодке, и в нужном ли направлении она плывет?
Размышление о митинге 14 мая по отмене доплат "VIP-пенсионерам"
15 мая
11:56
190
1
Почему нам «Низзя»
Алкоголь - абсолютный яд, в первую очередь, для мозговых клеток. Это абсолютно канцерогенное вещество. Алкоголь - не выход из трудной жизненной ситуации. Азиаты генетически обделены ферментом, расщепляющим алкоголь, поэтому его потребление сказывается на них еще более пагубно. Можно ли запретить продажу алкоголя на территории Республики Бурятия лицам коренной национальности?
15 мая
09:47
620
2
Рогатый Ангел
А согласились бы Вы пройти проверку на "детекторе лжи" на предмет супружеской верности? А может быть, вы хотите чтобы ваша вторая половинка побывала в кабинете полиграфолога?
15 мая
09:00
598
Богатая Бурятия: Миф или Реальность? Сколько мы тратим и зарабатываем
Первый видеовыпуск проекта "Богатая Бурятия". О бюджете республики, его доходах и расходах. Об уровне дотационности Бурятии и сравнение с другими регионами России.
14 мая
18:02
85
МИНИИ УГ ГАРБАЛ ТАБАНГУУД
Дари Буянтуева, лауреат Интернет-конкурса "История моего рода", ученица Аланской средней школы Хоринского района рассказывает о своих предках с отцовской и материнской стороны
14 мая
17:53
60
ТҮҮХЭ ТӨӨРИГДЭХЭГҮЙ, УГ МАРТАГДАХАГҮЙ
Аяна Буянтуева - ученица Аланской средней школы лауреат Интернет-конкурса "История моего рода" рассказывает о выдающихся людях своего рода
13 мая
13:37
72
7
Блог спорщика. Не всякий спор судебный...
Суды рассматривают не все споры. Спор по вопросу, который не регулируются законом, судья разрешить не вправе
12 мая
16:57
172
2
Я купил «Шагай наадан»
Очередная цель из списка "100 целей" выполнена! Я купил игру "Шагай наадан"
Показать больше
Наверх