САГААЛХА ЁҺО ГУРИМ, САГААЛГАНАЙ УДХА ШАНАР

Сагаан һара гээшэмнай һайн һайханай бэлгэтэй дэмбэрэлтэй һара мүн. Хүндэ ёһын һара. Хани нүхэсэлэй һара. Хүмүүжэлэй һара. Ажахын жэлэй һуури табиха һара.
707
Чингис Богдо Хаанай засагта ерэхэһээ урда тээ жэлдэ монголшууд хабар, намар - хоёр удаа сагаалжа байба. 1204 ондо улаан хулгана жэлдэ сагаан эдеэнэй дэлгэрэн, түл малай түлжэжэ байһан хабарай эхин һарада Ехэ Монгол Уласые тогтооһон ушараар бүхы монгол туургатанай агууехэ баярай үдэр болоһон байна. Тэрэ гэһэнһээ хойшо үбэлэй үнгэржэ байхада сагаалнабди.

Сагаалганай гол удхада Ази, Европые эзэлһэн монгол түрэ байгуулһан үйлэ ушар багтахын хажуугаар уг гарбалаа тоолохо, аха захаяа хүндэдхэн золгохо, түрэл гаралаа мэдэлсэхэ, нүхэд зонтойгоо танилсаха, үри хүүгэдээ соёл болбосоролтойгоор һурган хүмүүжүүлхэ гүн гүнзэгы үүргэ багталсана гээшэ. Сагаалган хадаа хүн бүхэнэй нэгэ наһа нэмэһэнэй баяр, ажа амидаралай һайн һайхан хэрэгүүдэй эхилхэ үдэр гэжэ тоологдоно.

Сагаалхадаа гэр бүлөөрөө юу бэлэдхэхэ ёһотойб:
1.Эгээн голынь гэхэдэ, сагаалганаа гүн сэдьхэлһээ хүндэлжэ угтаха, тэмдэглэхэ ёһотой юм. Бүтүүгэй үдэр гэрээ сэбэрлээд, тахилаа һэргээгээд, бурхандаа зула бадараагаарайгты. Эдеэнэй дээжэ урдань табяарайгты. Бурхандаа мүргэжэ, нүгэлөө наманшалхадаа, һүгэдэжэ мүргэжэ болодог, һунажа мүргэжэ болодог. Бүтүү үдэшэ дасанда дүгжүүбэ галдадаг гээшэ.
2. Гэр бүлөөрөө архи дарһа уунгүйгөөр, амтатай эдеэгээ эдижэ, найр хүгжэлтэтэйгөөр хөөрэлдэжэ, хэрүүл шууяа гаргахагүй. Энхэ тайбан амгалан байдалаар гэрээ һайхан уур амисхалтай болгохо хэрэгтэй.
3. Хүн түрэлтэнэй амидаралда дуталдажа болохогүй гал гуламта мүн. Тиимэһээ өөрынгөө сэбэр арюун сэдьхэлые галтай адлидхажа, галайнгаа бурханда эдеэнэй дээжэ, һү,тоһо даадхан зальбарха хэрэгтэй. Хэтэ эгүүридэ унтаршагүй гал дүлэн мэтэ ажал, амидаралаа бадараан хүгжөөхэ тухай үреэл тогтоохо.
4. Шэнын нэгэнэй үглөөгүүр эртэ үүрээр бодожо, газаа гаража, тэнгэриин шарайе адаглаарайгты, холые хараарайгты. Өөрынгөө һайн зүг мэдэжэ, ябагааршье, морёоршье, машинааршье тэрэ зүг руугаа гараад, монгол литэдэ заагдаһан зүгһөө гэртээ эрьежэ ерэхэ. Иихэдээ ороһон жэлэйнгээ һайн зүгые тогтообо гээшэт. Заал һаа шэнэ хубсаһа үмдэжэ гараха хэрэгтэй. Энэ хадаа хии мориёо һэргээхэ гэһэн удхатай. Жэлэй эхин үдэртэ гарахадаа, энэ жэлдээ бүхы ушар ябадалтнай бүтэмжэтэй, урагшатай, үбшэн зоболонгүй, энхэ амгалан байхат, гэнтын ушар тохёолдохогүй.
5. Шэнын хоёрой үдэр үхибүүд сагаалжа эхилхэ. Мүн ехэшүүлшье золгоодүй, хүндэтэй зонуудаа золгожо, үетэн нүхэдөөрөө сагаалжа гарадаг юм. Хоёрһоо дүрбэн шэнэ болотор залуушуул сагаалдаг юм һэн. Орохо ёһотой айлдаа сагаалжа, уулзаха ёһотой зоноо золгожо, ханилха хүсэлтэй хүнтэеэ танилсадаг. Табан шэнэһээ хойшо наһатайшуул сүлөөтэйгөөр хоног табижа байгаад, амяараа сагаалдаг. Сагаалнаб гээд, энээнһээ боложо, ажалаа һаатуулжа болохогүй.Ээлжэлэн сагаалжа, архи хэмһээ үлүү уужа болохогүй.
6. Шэнын нэгэнһээ 30 болотор айл аймагаараа оролсожо, гаралсажа байдаг. Һайхан эдеэ хоолоо эдижэ, нүхэрлэжэ хамтарха. Энэ һара соо хүн бүхэн мэндэ амараа асуулсажа гар холболсон золголсоно.Баяр дурасхаалай һара ха юм даа.
7. Сагаан һарада һурган хүмүүжүүлхэ удхатай зүйл бүриин наадан болодог. Шагай нааданһаа эхилээд, таабари, түүхэ хэлэлсэхэ, ёохор наада хатарха, дуугаа дуулалдаха. Наһатайшуул үхибүүдтэ асуудалнуудые табидаг. Уг гарбалыень тоолуулдаг, нагасыень хэлүүлдэг, нютаг уһыень, отог омогыень мэдүүлдэг. Энэ хадаа уг гарбалаа мартахагүйн һургаал болоно. Наһата йшуул золгоһон эдиршүүлдэ үреэлэй һайхан үгэнүүдые хайрлажа, бэлэг сэлэгээ баридаг. Сагаан һара гээшэмнай һайн һайханай бэлгэтэй дэмбэрэлтэй һара мүн. Хүндэ ёһын һара. Хани нүхэсэлэй һара. Хүмүүжэлэй һара. Ажахын жэлэй һуури табиха һара.

Поделитесь с друзьями:

Еще из раздела Общество

Последние записи

14 июня
14:30
42
Что делать, если малыша дразнят в школе?
Помимо проблем со здоровьем ребятишки с лишним весом испытывают психологическую нагрузку. Зачастую у полного ребенка наблюдается заниженная самооценка, развиваются комплексы
14 июня
10:30
111
1
Госпожа полицейский
У каждого есть свои секреты, но нередко случается так, что тайна, как говорится, "на лбу написана". Главное правильно ее прочитать
13 июня
11:32
91
Денис в танцах. Все только начинается
При работе с детьми со сложными формами аутизма необходимо постоянно помнить о том, что они вначале не заинтересованы в контакте с нами. Что мы, в некотором смысле, вторгаемся в их мир, пытаясь навязать что-либо новое, а это часто очень трудно для них. Поэтому надо проявлять терпение, соизмерять возможности ребенка и свои требования
13 июня
11:12
170
АПК: кто есть кто
Менеджеры без профильного образования занимаются сельским хозяйством. И даже успешно
13 июня
10:25
34
Тест-драйв и краткий обзор LEXUS CT200
Японская компания выпустила миниатюрный LEXUS CT200. При упоминании марки Лексус сразу возникают ассоциации с огромными седанами и внедорожниками. Компактные машины она отродясь не выпускала. Однако эта традиция дрогнула.
10 июня
16:15
258
Про сорванный отпуск. Как быть?
Может ли турист отказаться от купленной путевки?
10 июня
16:00
57
МОНГОЛ УРАН БЭШЭГ
Монгол бэшэг Үбэр-Монголдо хэрэглэгдэһэн зандаа.  Үбэр-Монголой сэсэн ухаатай ударидагша Улаанхүү “эхэ эсэгынгээ үеһөө үедэ абажа ябаһан монгол хэлэ, бэшэгээ  алдажа болохогүй” гэжэ хэлээд, түрэл хэлэеэ аршалжа шадаһан юм.  
6 июня
14:25
57
Алдарта Байгал – арюхан далай
Сэнхирхэн Сэлэнгэ мүрэн Байгалда шудхан ородог. “Байгалай номин эрье дээр бата һайхан алдартай...” гээд поэт Даши Дамбаев шүлэгөө зохёоһон гээшэ.
4 июня
13:48
81
2
Блог спорщика. О проигранных спорах
4 июня
13:00
281
Аутизм - одаренность или ограничение возможностей?
«Среди многочисленных форм нарушений развития - проблема аутизма является одной из актуальных. Несмотря на определенный эффект медикаментозной, диетической и других видов терапии, практикуемых специалистами различного профиля, ведущим принципом работы с аутичными людьми остается психолого-педагогический»
1 июня
16:00
668
10
О природной русской смекалке
И вот в один прекрасный день, когда здание уже высилось, и полным ходом шли отделочные работы, на первом этаже пошла трещина. Трещина шла медленно, но уверено, ломая штукатурку, она в течение пары-тройки часов украсила фасад торгового центра от края до края. Приехали прораб с архитектором и начали материться на рабочих, на погоду и даже на Путина и немного друг на друга
31 мая
15:22
280
Байкальский омуль. Точка невозврата
Продолжаю обсуждение статьи, где я рассказывал о катастрофической ситуации с байкальским омулем. Читатели просили ответить на ряд вопросов. В основном на самые извечные русский вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?»
31 мая
14:05
152
Легенда об огнедышащем драконе
Старец с морин хуром восседал среди любопытствующих кочевников, которые собрались у большого костра послушать древние легенды и песнопения
29 мая
16:26
248
Как Дурачок Иванушка землицу на торгах купил
Отслужил Дурачок-Иванушка государеву службу исправно. И не жнец, а на дуде игрец был Иванушка, да пошёл Дурачок на отдых-пенсию...
29 мая
15:54
624
3
Слёзы и прощания
Чем сегодня живёт выпускник школы? Насколько волнительны для него последние дни мая?

ВИДЕО
29 мая
14:59
124
31 мая - день без табачного дыма
31 мая провозглашен Всемирной Организацией Здравоохранения днем без табачного дыма (в 1988 году). Какой закон охраняет нас от курильщиков? Какую помощь может предложить государство желающим отказаться от курения?
28 мая
18:45
184
24
Блог спорщика. Про деньги
Мне сегодня позвонил один журналист и спросил, какими тарифами руководствуются адвокаты при назначении размера своего вознаграждения за оказание юридической помощи. Ответ - никакими
26 мая
14:49
486
1
Буддисты в Калифорнии
В 15 минутах от дома нашли волшебное место под названием «Зеленое ущелье». Это и дзен-центр, и ферма, и сад

ВИДЕО
25 мая
20:25
100
Хоёрдохи һургуулида һүүлшын хонхо
Мүнөө жэл Улаан-Үдэдэ бүхыдөө 4328 һурагшад 9-дэхи класс, 11-дэхи класс 2172 дүүргэбэ
25 мая
17:12
510
6
Богатая Бурятия: бесполезные ископаемые. Что мы добываем?
Какие полезные ископаемые мы добываем? Кто наживается на наших недрах? Какие проблемы мешают нам добывать больше? Обо всем этом - во втором выпуске проекта «Богатая Бурятия»

Показать больше

Афиша

Наверх