САГААЛХА ЁҺО ГУРИМ, САГААЛГАНАЙ УДХА ШАНАР

Сагаан һара гээшэмнай һайн һайханай бэлгэтэй дэмбэрэлтэй һара мүн. Хүндэ ёһын һара. Хани нүхэсэлэй һара. Хүмүүжэлэй һара. Ажахын жэлэй һуури табиха һара.
551
Чингис Богдо Хаанай засагта ерэхэһээ урда тээ жэлдэ монголшууд хабар, намар - хоёр удаа сагаалжа байба. 1204 ондо улаан хулгана жэлдэ сагаан эдеэнэй дэлгэрэн, түл малай түлжэжэ байһан хабарай эхин һарада Ехэ Монгол Уласые тогтооһон ушараар бүхы монгол туургатанай агууехэ баярай үдэр болоһон байна. Тэрэ гэһэнһээ хойшо үбэлэй үнгэржэ байхада сагаалнабди.

Сагаалганай гол удхада Ази, Европые эзэлһэн монгол түрэ байгуулһан үйлэ ушар багтахын хажуугаар уг гарбалаа тоолохо, аха захаяа хүндэдхэн золгохо, түрэл гаралаа мэдэлсэхэ, нүхэд зонтойгоо танилсаха, үри хүүгэдээ соёл болбосоролтойгоор һурган хүмүүжүүлхэ гүн гүнзэгы үүргэ багталсана гээшэ. Сагаалган хадаа хүн бүхэнэй нэгэ наһа нэмэһэнэй баяр, ажа амидаралай һайн һайхан хэрэгүүдэй эхилхэ үдэр гэжэ тоологдоно.

Сагаалхадаа гэр бүлөөрөө юу бэлэдхэхэ ёһотойб:
1.Эгээн голынь гэхэдэ, сагаалганаа гүн сэдьхэлһээ хүндэлжэ угтаха, тэмдэглэхэ ёһотой юм. Бүтүүгэй үдэр гэрээ сэбэрлээд, тахилаа һэргээгээд, бурхандаа зула бадараагаарайгты. Эдеэнэй дээжэ урдань табяарайгты. Бурхандаа мүргэжэ, нүгэлөө наманшалхадаа, һүгэдэжэ мүргэжэ болодог, һунажа мүргэжэ болодог. Бүтүү үдэшэ дасанда дүгжүүбэ галдадаг гээшэ.
2. Гэр бүлөөрөө архи дарһа уунгүйгөөр, амтатай эдеэгээ эдижэ, найр хүгжэлтэтэйгөөр хөөрэлдэжэ, хэрүүл шууяа гаргахагүй. Энхэ тайбан амгалан байдалаар гэрээ һайхан уур амисхалтай болгохо хэрэгтэй.
3. Хүн түрэлтэнэй амидаралда дуталдажа болохогүй гал гуламта мүн. Тиимэһээ өөрынгөө сэбэр арюун сэдьхэлые галтай адлидхажа, галайнгаа бурханда эдеэнэй дээжэ, һү,тоһо даадхан зальбарха хэрэгтэй. Хэтэ эгүүридэ унтаршагүй гал дүлэн мэтэ ажал, амидаралаа бадараан хүгжөөхэ тухай үреэл тогтоохо.
4. Шэнын нэгэнэй үглөөгүүр эртэ үүрээр бодожо, газаа гаража, тэнгэриин шарайе адаглаарайгты, холые хараарайгты. Өөрынгөө һайн зүг мэдэжэ, ябагааршье, морёоршье, машинааршье тэрэ зүг руугаа гараад, монгол литэдэ заагдаһан зүгһөө гэртээ эрьежэ ерэхэ. Иихэдээ ороһон жэлэйнгээ һайн зүгые тогтообо гээшэт. Заал һаа шэнэ хубсаһа үмдэжэ гараха хэрэгтэй. Энэ хадаа хии мориёо һэргээхэ гэһэн удхатай. Жэлэй эхин үдэртэ гарахадаа, энэ жэлдээ бүхы ушар ябадалтнай бүтэмжэтэй, урагшатай, үбшэн зоболонгүй, энхэ амгалан байхат, гэнтын ушар тохёолдохогүй.
5. Шэнын хоёрой үдэр үхибүүд сагаалжа эхилхэ. Мүн ехэшүүлшье золгоодүй, хүндэтэй зонуудаа золгожо, үетэн нүхэдөөрөө сагаалжа гарадаг юм. Хоёрһоо дүрбэн шэнэ болотор залуушуул сагаалдаг юм һэн. Орохо ёһотой айлдаа сагаалжа, уулзаха ёһотой зоноо золгожо, ханилха хүсэлтэй хүнтэеэ танилсадаг. Табан шэнэһээ хойшо наһатайшуул сүлөөтэйгөөр хоног табижа байгаад, амяараа сагаалдаг. Сагаалнаб гээд, энээнһээ боложо, ажалаа һаатуулжа болохогүй.Ээлжэлэн сагаалжа, архи хэмһээ үлүү уужа болохогүй.
6. Шэнын нэгэнһээ 30 болотор айл аймагаараа оролсожо, гаралсажа байдаг. Һайхан эдеэ хоолоо эдижэ, нүхэрлэжэ хамтарха. Энэ һара соо хүн бүхэн мэндэ амараа асуулсажа гар холболсон золголсоно.Баяр дурасхаалай һара ха юм даа.
7. Сагаан һарада һурган хүмүүжүүлхэ удхатай зүйл бүриин наадан болодог. Шагай нааданһаа эхилээд, таабари, түүхэ хэлэлсэхэ, ёохор наада хатарха, дуугаа дуулалдаха. Наһатайшуул үхибүүдтэ асуудалнуудые табидаг. Уг гарбалыень тоолуулдаг, нагасыень хэлүүлдэг, нютаг уһыень, отог омогыень мэдүүлдэг. Энэ хадаа уг гарбалаа мартахагүйн һургаал болоно. Наһата йшуул золгоһон эдиршүүлдэ үреэлэй һайхан үгэнүүдые хайрлажа, бэлэг сэлэгээ баридаг. Сагаан һара гээшэмнай һайн һайханай бэлгэтэй дэмбэрэлтэй һара мүн. Хүндэ ёһын һара. Хани нүхэсэлэй һара. Хүмүүжэлэй һара. Ажахын жэлэй һуури табиха һара.

Поделитесь с друзьями:

Еще из раздела Общество

Последние записи

24 марта
11:51
51
Куба влюбляет своей простотой и беспечностью
Вот уже почти неделю мы путешествуем по Кубе. Полноценный отчет мы обязательно представим позже, сейчас такой возможности нет, так как с интернетом в этой стране действительно туго. А пока наши путевые заметки и приветы с острова Свободы! Вместе со мной руководитель ивент-отдела «Информ Полиса» Светлана Потхоева!
23 марта
12:42
94
3
Мы начинаем блогить)
Как искать спонсорскую помощь? Рассказать? Размышления по этому поводу. В первую очередь, нужно придать важность Вашей персоне. История из жизни. Звоню в приемную одной крупной компании:
- Можно, пожалуйста, Алексея Ивановича?


23 марта
08:41
50
Всемирный День поэзии
"Чтецы У-У" в "ZAM"-е 21 марта, в Всемирный день поэзии. У каждого поэта своя неповторимая интонация. "Поэт я или нет, будет ясно спустя десятилетия, если мои стихи смогут жить отдельно от меня", - сказал на вечере Есугей Сындуев.
22 марта
15:55
28
Поможем провести День Победы в Бурятии
«Волонтеры победы» открывают регистрацию добровольцев на 9 мая. В феврале этого года Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило набор добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы. В этот день тысячи волонтеров со всех регионов России вновь станут участниками и соорганизаторами Парадов и шествий Бессмертного полка.
22 марта
15:25
145
Мужики, ну как так ...
Ох, уж ... мужчины! За утро к нам (в Фонд "Подари мне жизнь") обратились три женщины. У одной трое детей, беременная четвертым. Бросил муж... У второй четверо детей - бросил муж не помогает, кормить детей почти нечем, на работу устроится не может. Мы позвонили нашим добродетелям, нашли для нее работу! Завтра на складе получит продуктовую помощь! Но я не об этом.
21 марта
19:55
1148
5
Позор 2017. Почему он настиг меня спустя 7 лет?
Год только начался, а я уже опозорилась! Что это? Изменение ценностных ориентаций пользователей социальных сетей или массовая деградация. Один преданный друг нашей группы говорил мне: "Сабрина, вас начнут понимать только через 10 лет".  Кто бы знал, что это "понимание" будет столь прямолинейным, я бы даже сказала извращенным.
20 марта
10:25
222
1
Длинная воля
Я совершил страшный грех – пренебрег заветами отца своего и теперь мне наказание за это – смерть. Я обманул моих сверстников и подставил их под удар. И за это мне смерть. За свои деяния надо платить. Передо мной огромное войско карательной экспедиции южан. Против нас, против маленькой горстки юнцов, которые искренне поверили мне, которые так же ослушались своих отцов и теперь, вместе со мной стоят и смотрят смерти в лицо.
18 марта
12:55
90
Аман зохёолой алтан абдар уудалая!
Анхарагты, уншагты бодолгото бологты!
Буряад  арадай аман зохёол соо алтан һургаал, хүмүүжүүлгын захяа  заабари, богонихоноор аад, сэсэн  мэргэнээр ялас гэжэ хэлэһэн хурса үгэнүүд, буряад хэлэнэй баяниие харуулһан ирагуу найраг оложо болоно!  
17 марта
17:53
104
2
Должники обязаны сообщать об имуществе и доходах, на которые невозможно обратить взыскание
В прошлом году статистика службы судебных приставов Бурятии зафиксировала рекордное количество находящихся на исполнении производств - 976 тысяч. Из них 912 тысяч составили производства в отношении физлиц. Таким образом, с высокой долей вероятности можно констатировать - в сферу исполнительного производства вовлечен каждый житель республики.
17 марта
17:51
80
Что делать, если родителя «и след простыл»?
Чтобы получить средства на содержание ребенка с бывшего супруга, во многих случаях мало подать иск на алименты. Надо еще суметь взыскать их. Если должник по алиментам не имеет источников дохода, длительное время не проживает по месту регистрации и вообще исчез из поля зрения не только ребенка и бывшего супруга, но и судебного пристава, то в отношении него заводится розыскное дело.
16 марта
21:43
447
"Женский" вопрос
Кому не знакомо это здание в стиле позднего сталинского конструктивизма на проспекте Победы в самом сердце Улан-Удэ? Сотни тысяч жительниц столицы Бурятии и ее районов в бывшем роддоме, а ныне в республиканском перинатальном центре, исполнили свое главное предназначение - дали жизнь новым поколениям... Была в их числе и я) О том, как сохранить женское здоровье, и о тревожных моментах в работе врачей республиканского перинатального центра мне поведал зав. хирургическим отделением центра Тумэн Цыренов.
16 марта
17:44
315
Здоровье - награда для умных
О том, как я прошла обследование в одном медицинском центре, и что я там увидела и услышала

15 марта
10:56
189
Байкальская вода и Китайский трубопровод
Недавно друг сказал о каком-то проекте китайской компании о создании трубопровода в Байкал, для выкачки воды. Потом увидел в сети статьи с такими размышлениями. Я сначала подумал, что это утка, слухи, и свое мнение сохраняю. И вот почему.
14 марта
19:09
179
Плохое настроение – в подарок!
Что подарить, чтобы испортить настроение...
Весна наступила! Уже подарочными обертками отшуршал международный женский день, в помойку отправились потерявшие товарный вид букеты, мужики наконец-то отделались от навязчивых мыслей о подарках.
13 марта
10:15
304
"Небесный бег" на Верхней Березовке
Блог журналиста Доры Хамагановой о похудении. 12 марта давние, хорошие друзья позвали пройтись, вернее, слегка пробежаться по тропе на Верхней Березовке. Вот ее, видимо, и проложил мой давний знакомец, основатель бренда "Большая Байкальская тропа" (ББТ) Андрей Сукнев. А там так многолюдно, как на городской улице! Так много позитивных веселых людей, проповедующих ЗОЖ: скандиходов, спортсменов-экстремалов, молодых семей с ребятишками, пенсионеров.
13 марта
10:00
168
Сагаалган-2017. Һээр шаалган.
В ФСК прошло землячество Агинского округа. Разбивание кости - одна из национальных игр бурятского народа. Баир из Догоя завоевал первое место.
12 марта
18:56
444
"Ищу блеск во всем!" или Хроника одного похудания)
Блог журналиста Доры Хамагановой о собственной истории  с похуданием и оздоровлением, с полезными рецептами и советами, испытанными на самой себе.
12 марта
10:11
205
Тень
К нам в аймак частенько заглядывали важные персоны, князья местные, хвастаясь друг перед другом своими наделами, то представители губернатора от белого царя, а то и сам губернатор. Всякие мандаринские купцы да дельцы. При каждом приезде наш народ богато встречал гостей, забивались самые тучные овцы, подавались всякие вкусности, дарованные богатой степью нашей. Народ наш был очень покладист и безропотен. Когда приезжали князья и чинуши, то кланялись в ноги, старались всячески угодить гостям. Доходило до того, что наш местный гулва установил порядок для всех без исключения жителей, от мала до велика – не наступать на тени приезжих гостей, князей всяких да чинуш.
11 марта
21:25
254
1
О культуре, девушках и Бурятии
Культура молодежи, не связанная с чиновниками и маргиналами различных течений вроде родноверов
11 марта
21:12
172
Об Байкале, Иркутске и тарифах
Стоимость китайских солнечных панелей не такая уж заоблачная, можно в рамках эксперимента построить две-три подстанции на территории Бурятии. Ведь на новые дороги куда в разы больше денег тратится, а в приоритете будущего России - экология.
Показать больше
Наверх