Маани уншаха, эрхи татаха тухай

Олон зоной һаналаа хүрэжэ хэһэн буян һайхан
сэдьхэлэй нүлөө гээшэ нюдэндэ харагдахашьегүй һаа, байһан гэр соогоо,
хото хорёо соогоо, нютаг нуга соогоо агаартань тунажа, буян шэнгэжэ,
һайн һайханиие асардаг.
1099
Таби наһан хүрэтэрөө хүн эхэ эсэгын буянгаар ажаһууна, амидарна. Таби
наһанһаа хойшо өөрын буян олохо, үхибүүдэйнгөө түлөө маани уншаха гээд
бидэндэ аба эжымнай, үбгэ эсэгэнэрнай заадаг һэн. Хүнэй наһа барахада
хойтын буяндань маани уншанабди

Мүнөө хүн бүхэн шахуу эрхитэй ябадаг болоо. Урдань үбгэд хүгшэд лэ
эрхи татажа, маани уншажа байдаг бэлэй. Эрхи гээшэмнай юунэй түлөө,
ямар гуримаар татагдадаг юм. Эрхидэ үлхөөтэй байдаг толгой, бөөрэ,
тоолуур гэдэгүүд ямар удхатайб?

Буддын шажанай эрхи зуун найма байдаг. Энэ шажанай нангин тоо гээшэ.
Энэ тоодо ородоггүй эрхиин толгой гээд байна. Эрхи гурбан бөөрэтэй:
хорин долоон эрхиин дараа бүхэндэ нэгэ бөөрэ. Иигэжэ хамтадаа 112
монсогорнууд үлхэгдэнэ. Заримандаа гурбан бөөрэ эрхиингээ тоо соо
ороодшье байдаг, тиигээ һаа, толгойтоёо 109 болоно. Эрхиин толгой хуба
шулуугаар (янтарь) хэхые оролдодог.

Эрхиеэ зүүхэдээ толгойгоорынь уруунь байлгахагүй ёһотой. Маани
уншахадаа, эрхиингээ толгойень алхажа татадаггүй, толгойдонь хүрөөд
лэ, һөөргөө эрьеэд уншадаг гуримтай. Харин үхэһэн хүнэй буянда
уншахадаа, толгой алхуулаад ото һэтэ нэгэ шэг руунь уншадаг. Тиихэдээ
тоолуур татадаггүй. Энэ буян нүгшэгшэ хүндэ зорюулагдана ха юм, өөртөө
буян хэнэ бэшэ.
Тоолуур тухай. Лама санаартанай эрхидэ ямаршье тоолуур байхагүй,
уншаһыень Бурхан тоолохо юм гэдэг. Юрэнхыдөө, тоолуур гурбан янза:
зуунай, мянганай, зуу мянганай... Зуунай тоолуур мэнэл хэрэглэгдэжэ
байдаг ушарһаа бэлээр хүдэлгэхые хараада абажа, бэеэ даанги богонихон
үлхөөтэй арбан сахаригууд байдаг. Эрхиеэ татажа,арбан тоолуурайнгаа
захадаа хүрэхэдэнь, мянган маани уншагдаба гээд удаадахи тоолуур
татагдана.

Мянганай тоолуур олонхидоо эршэлээтэй ооһор байдаг. Толгойн боориһоо
эхилдэг. Эршыень һуладхаад, мянган маани хүсөөхэ бүреэ нэгэ эрхи ахижа
ябуулдаг. Иигэһээр эрхиингээ нүгөө тала үнөөхи толгойдоо шахахадань,
зуу мянган маани уншагдаба гээд, удаадахи тоолуур ябуулдаг. Зуу
мянганай тоолуур удаан боложо хэрэглэгдэдэг хадань бэлээр хүдэлхэгүй
сахариг байдаг. Зуу мянган маани уншаха бүреэ нэгэ эрхи ахижа, энэ
сахаригаа заалаад алхуулаад, һөөргэнь жэмылгэдэг. Энэ тоолуурай бүхы
эрхинүүдые юрөөлжэ хүсэхэдэнь, арбан сая (арбан миллион) маани
уншагдаба гээшэ.

Эрхиеэ татаха, уншаһан маанияа тоолохо баһал онсо гуримтай юм. Зуун
найман эрхи мухарюулаад, зуун маани уншагдаа гэхэшэлэн, тоолуур бүхэн
зуун найман бүхэндэ ябабашье, зуу гээд лэ тоологдодог ёһотой юм.
Һамааржа, һаналаа хүсэд хүрөөгүй уншаһаниие хараада абана ха юм. Эрхи
заабол нара зүб эрьюулхэ ёһотой. Эрхи бүхэн бишыхан хүрдэхэнүүд гээшэ.
Энэ хүрдын голынь эрхиин үлхөө болоно гээд бодоод үзэгты. Тиихэдээ
долёоборой үзүүрһээ эрхыгээрээ эмирэгдээд, доошоо заабол нара зүб
эрьелдэһээр бууха ёһотой. Монсогорхон эрхи бүхэн хурганай
үндэгэнүүдтэй һайсахан үһэрилдеэ һаа, бэеын мэдэрэл үргэхэ талаар ехэ
туһатай байха. Эрхы долёобор хоёройнгоо үзүүрхэнээр эрхиеэ татаа һаа,
зүб гэжэ бодомоор.

Эрхи ямар юумээр хэгдэнэб гэхэдэ: зургаадай, зандан, сэндэн гэхэ мэтэ
модод Энэдхэг, Жагарай орондо ургадаг тула ехэ хомор. Манай Дунда
Азида саншит гэжэ модоор эрхи хэдэг юм. Мүн заанайшье һоёогоор хэдэг.
Энэмнай ехэ үнэтэй ааб даа. Эрхи эрьюулхэ бүхэндөө нэгэ маани тон
хүсэдөөр уншагдаха ёһотой. Яаража байгаад, дутуу ядуу олон тоо
хүсөөхые оролдобол, буруушаагдана.

Маани уншажа буян хээд, удаань заабол зорюулга дурдаха ёһотой юм гээд
Шэнэхээн нютагай эмшэ лама Балбар ламбагай заажа үгөө һэн. Тэрэгүйдэ
эзэгүй, нэрэгүй буян гээшэ үгы болоходоо дүтэ ха юм. Зорюулга гээшэ
үнэхөөр амаараа үгүүлжэ, юунэй түлөө, буян үйлэдэһэнөө, Бурханай урда
өөрынгөө гуйлтые тобшохоноор хэлэхэ ёһотой. Гансал өөрынгөө хара бэеын
гү даа, али гансахан өөрынгөө үри хүүгэдэй түлөө хэһэн гуйлтын сэн
бага, үнэхөөр буян болохогүй.

Эхэ зургаан зүйл, хамаг амитанай амар амгаланай түлөө,үлзы хутаг үндэр
заяан бадараг гэжэ заабол сэдьхэхэ, үгүүлхэ шухала. Тиихэдээ эрхиеэ
эбхээд, толгойень оройдонь тобойлгоод, хоёр альган дээрээ хүндэтэйгөөр
үргэжэ һүгэдэдэг, бурханһаа адис абадаг, хэлэхэ үгэеэ хэлэдэг ёһотой.

Иигэхэдээ хэһэн буян, гуйһан гуйлта зорилгоёо хүсэхэ болоно. Энээнһээ
улам нэгэ иимэ ушар дурдамаар ха. Нэгэ хүгшэн маани, мэгзэм, тарни
угаа хананхатайгаар, унтаагүй сагтаа отол уншажа байдаг байба ха.
Үндэр наһатай болоод байтарнь, табяад наһанай хүбүүн басаган хоёрынь
наһа барашоод ха. Иигэжэ үриеэ урдаа хараһан энэ хүгшэн ехэтэ
сүхэрбэ:”Алин гээшэб, наһаараа үйлэдэһэн буянаймни аша үрэ”,-гэжэ
уйлаба. Тиигэжэ нэгэ ехэ ламадашье хэлэбэ ха. Тэрэ лама айладаһан
гэхэ:”Буян үйлэдэхэдөө, ямаршье зорилгогүй хэһэншни үгы болошоһон
байна.

Тиигээдшье урда наһанай үйлын үри хүсэтэй, зайлахагүй буян, бурханда
сүхэрхэ гээшэ ехэ нүгэл юм, аша зээнэршни олон халуун амин зон байна
ха юм”,-гэһэн байгаа. Олон зоной һаналаа хүрэжэ хэһэн буян һайхан
сэдьхэлэй нүлөө гээшэ нюдэндэ харагдахашьегүй һаа, байһан гэр соогоо,
хото хорёо соогоо, нютаг нуга соогоо агаартань тунажа, буян шэнгэжэ,
һайн һайханиие асардаг.

Энээнэйл түлөө хэһэн буянаа олондо зорюулна ха юмбибди. Гансал
өөрынгөө аяга соохоноо хоол суглуулха бэшэ, олонойнго тогоондо үргэхэ
гэһэншүү удхатай болоно. Уншаһан хүндэ туһа болохо болтогой гээд
Цырендашиев Дамбинима ахайн захяа дамжуулбаб. Ум маани бадмэ хум!

Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

17 октября
21:11
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
4
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
67
1
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1085
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
267
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
148
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
232
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
291
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
669
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
535
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
333
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
364
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
553
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
325
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1066
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
306
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
15 сентября
11:54
3462
4
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
760
2
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
406
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх