Эрдэмтэн, ирагуу найрагша, багша

Наран үшөө дээрэхэн байна, наһан үшөө эртэхэн байна, зохёохы ажалаа үшөө олон жэлдэ хэжэ байгыт гэжэ үреэнэбди. Дэмбэрэлтэ ажалдатнай үшөө ехэ амжалта хүсэнэбди.
372
Мүнөөдэрэй амин шухала асуудалнуудай урдамнай табигдахада, буряад хэлэн тухай асуудалнуудай хэлсэжэ байхада, орёо ордоһотой оршолонто энэ дэлхэйн элдэб янзаар үдэр бүри хубилжа байхада, бидэ уран зохёолшод тээшээ анхаралаа хандуулжа, эдэмнай түрэл арадтаа хэлэхэ үгэтэй гү, сэдьхэлыемнай тэжээхэ үгэ хүүртэй юм гү гэхэ мэтээр шэбшэн, шэхэеэ табин шагнаарханабди.

Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуулида буряад арадай түрүүшын эрдэмтэн Доржи Банзаровай нэрэ бусааха, буряад хэлэнэй факультет нээжэ, ажал хэрэгынь һэргээхэ гэһэн асуудалнуудаар суглаан дээрэ эрдэмтэн, Буряад арадай ирагуу найрагша Ардан Ангархаев буряад хэлэ бэшэгээ, уран зохёолоо хүгжөөхэ гэбэл, Буряадай Ехэ һургуулидаа буряад хэлэнэй факультет бусааха ёһотойбди, Зүүн зүгэй түүхэ, уран зохёол шэнжэлэгдэхэ ёһотой, энэ үйлэ буряад арадай нэрэ түрын хэрэг болоод байна гээд хэлэхэдэнь,  суглаанда хабаадагшад халуун альга ташалгаар дэмжэжэ байгаа бэлэй.

Үдэр үнгэрөөд, декабриин 15-да Ардан Ангархаевай 70 наһатай болоһоной баярай суглаан  Үндэһэтэнэй номой санда болобо. Багша, эрдэмтэн, ирагуу найрагша, драматург, уран зохёолшон Ардан Ангархаев энээхэн наһан соогоо ямар ехэ юумэ бүтээгээ, зохёогоо гээшэб. Үгэ хэлэһэн хүн бүхэн, засаг түрын газарай түлөөлэгшэд, эрдэмтэд, поэдүүд, суг хүдэлһэн олон хүнүүд, нютагаархиниинь буряад арадай алдарта хүбүүн Ардан Ангархаев мүн гээшэ гэжэ магтажа хэлэжэ, тэбхэр ойгоорнь амаршалжа байгаа бэлэй.

“Буряад шүлэгэй далай”, “Буряад зүжэгэй хэшэг”, “Буряад уран зохёолой шэлэгдэмэл шэнхинээн” гэһэн гурбан боти, “Мундарганууд” шүлэгүүдэй согсолбори, “Политические и экономические перемены:научное и индивидуальное” гэһэн табан номуудые урдамнай аржыса табяад байхадань, буряад арадай уран зохёолшон, эрдэмтэн, багша, “Буряад Үнэн” сониной генеральна директор ябаһан Ардан Ангархаев түрэл арадтаа,  ургажа ябаа улаан бургааһад залуушуулдаа хэлэхэ үгэтэй, буряад хэлэ бэшэгээ хадагалан хамгаалха, шэнэлэн һэргээхэ хэрэгтэ асари ехэ хубитаяа оруулжа, эсэшэ сусашагүй зохёохы ажал хэжэ ябана гэжэ хүндэлэн харанабди.  Буряад-монгол арадай гүн ухаанай гүнзэгые мүнхэрүүлжэ, алдар нэрыень үргэжэ, түрэл арадайнгаа хуби заяан тухай бодолоо хубаалдажа, сагаан харые илгаруулжа, түүхын үнэн зүбые элирүүлжэ, арад зоной ухаанда хадуугдаха, хүн түрэлтэндэ уншагдаха хүмүүжэлэй үүргэтэй зохёолоо бүтээжэ, түрэл арадтаа бэлэглэхэ зүргэеэ үргэдхэн ябана.

Хүндэтэ Ардан Лопсонович, наран үшөө дээрэхэн байна, наһан үшөө эртэхэн байна, зохёохы ажалаа үшөө олон жэлдэ хэжэ байгыт гэжэ үреэнэбди.  Дэмбэрэлтэ ажалдатнай үшөө ехэ амжалта хүсэнэбди.

Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

17 октября
21:11
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
4
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
67
1
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1085
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
267
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
148
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
232
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
291
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
669
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
535
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
333
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
364
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
553
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
325
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1066
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
306
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
15 сентября
11:54
3462
4
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
760
2
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
406
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх