Буряад хэлэ мэдэлгээр мурысоон

Байгал далайн баруун тээһээ Алайрай аймагай Нэгдын, Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулинуудай команданууд түгэс бэлэдхэлтэй ерээд, ана-мана оролсожо мүрысөө. "Уран уншалга" номинацида Оhын аймагай Убэсын дунда hургуулиин hурагша Алина Халматова түрүүшын һуури эзэлээ.
750
3
2016 оной октябриин 28-да  Пандидо хамба лама Дамба Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ һургуулида Буддын заншалта сангхын эбигээл хайраар, "Информ полис" сониной эдэбхи үүсхэл дэмжэлгээр "Эхэ хэлэн – манай баялиг" гэһэн уряа доро Бүгэдэ буряадай түрэлхи хэлэнэй можо хоорондын ХШ  мүрысөөн боложо үнгэрбэ.

2013 оной сентябриин  9-10-да болоһон "Буряад хэлэнэй ерээдүй сагай урасхал" – "О будущем бурятского языка" гэһэн Уласхоорондын хуралдаан дээрэ буряад хэлэ мэдэлгээр мүрысөөнүүдые эмхидхэхэ, бүтээхэ гэһэн шиидхэбэри абтаһан байна. Тэрэ гэһээр иимэ мүрысөөнүүд арбан гурбадахияа болобо гээшэ. Удаадахи наадан ноябриин 26-да болохо гэжэ мэдээсэбэ.

Буддын шажанай заншалта сангхын, буряад арадай тэргүүн ударидагша, хамба лама Дамба Аюшеевэй харгалзалга доро буряад хэлэеэ һэргээн хүгжөөхэ хэрэг булаг шэнги бурьялжа байна гээшэ. Энэ ехэ танхим соо 500 гаран үхибүүд 59  һургуулинуудһаа түлөөлжэ ерээд, мүрысөөндэ бэлдэжэ байхыень харахада нюдэндэ урин байгаа. Багшанар, үхибүүдэй олонхинь танил болоһон, хэниинь хаанахиб, хэдыдэхеэ ерэжэ байнаб гэжэ бултынь тухайлнаб. Юун һайшаалтайб гэхэдэ, Байгал далайн баруун тээһээ Алайрай аймагай Нэгдын,  Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулинуудай команданууд түгэс бэлэдхэлтэй ерээд, ана-мана оролсожо мүрысөө. "Уран уншалга" номинацида Оhын аймагай Убэсын дунда hургуулиин hурагша Алина Халматова түрүүшын һуури эзэлээ. Энэ мүрысөөн хатуу даабаритай байгаа. Ородһоо буряадта оршуулга уран гоёор хөөрэхэ, зохёолой удхыень уянгалан хүнүүдэй уяртар хөөрэхэ ёһотой байгаа.  Үбэр-Байгалай  хизаарай Хелгын районой Зугмаари, Тэрэбхээн нютагуудһаа, Красночикойско районой Шаргалжаһаа энэ мүрысөөндэ хабаадахаяа үхибүүд ерэһэн байна.

-Энэ дэмбэрэлтэ үдэр иимэ олон хүбүүд басагад эндэ суглараад, мүрысэхэ гэжэ байхадатнай, бидэ баярлажа байнабди. Манай сониндо ажалладаг уладууд хүхюутэй, баяртай хамба ламын уряалаар ехэ баярлажа ерээбди. Сагай эрхээр бидэнэр олонхимнай түрэл хэлэеэ һайнаар мэдэхэгүй байнабди. Бидэ таанадай мүрысөө хаража, шэнэ юумэ мэдэжэ абахабди гэжэ һананаб. Таанад ехэ бэлэдхэлтэй ерээт гэжэ мэдэнэбди, мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадажа, илалта туйлахыетнай таанадта хүсэнэбди,- гээд "Информ полис" сониной хүтэлбэрилэгшэ Соелма Дагаева хэлэбэ.

Хамба лама түрүүтэй Буддын заншалта сангха, нютаг нютагта байһан дасанай шэрээтэнэр эхэ хэлэеэ хамгаалха, түрэл хэлэеэ һэргээхэ, багашуулдаа заажа дамжуулха гэһэн үйлэ хэрэгтэ хамсыгаа шуужа оролсоод, тон ехэ ажал ябуулжа байна. 2014-2016  онуудай хугасаа соо бүхы  мүрысөөн-наадануудта хабаадаһан үхибүүн бүхэн, хажуудань һанаа үнөөн боложо, мүрысэхэдэнь хамһалсажа, туһалалсажа байһан аба эжынь, түрэл гаралынь өөһэдтөө ямар ехэ һургаал заабари, сэгнэшэгүй жэшээ, дүй дүршэл абана гээшэб. Буянаа бэдэржэ олодог юм, арбан сагаан буян үйлэдэжэ ябагты гэжэ хэлэһэн хамба ламымнай гашай үгэ, захяа заабари юунһээшье ехэ сэнтэй бшуу.

Тиимэһээ эдэ мүрысөөнүүд холын хараатай гээшэ, хэдэн жэл болоод, энэ тариһан үрэнүүд үндэһэлжэ, сэсэглэн бадаржа, буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ шэнэ амисхаал оруулагдана, шэнэ урасхал бурьялан урдана ха юм. Үхибүүд булта буряад хубсаһаяа үмдэнхэй, малгайгаа гоёор шэмэглэнхэй, басагадууд үһэеэ олон гүрэлөөгөөр гүрэнхэй байхадань, ямар хөөрьхэнөөр, ямар һайханаар харагдана гээшэб!

Хэдэн тээшээ хубааржа, мүрысөөнүүд эхилшэбэ даа!

Аяар Ахаһаа Орлигой, Сорогой һургуулинуудһаа үхибүүд зорижо ерээ. Сарюна Сыренова(Орлиг) , Надя Шагдурова(Сорог) басагадууд буряад шэбэгшэтэй малгай оёхоо арһаяа баряад, хүбэрдихэ гэжэ туршана. Арюна Будаева  (Улаан-Үдын 54-дэхи һургуули), Елизавета Абашеева (Захаамин)  хониной арһа нягтаханаар дэлгээд,  малгайн хэб табинхай эсхэхэ гэжэ һуунад. Хэжэ байһан ажалтнай таанадта һайшаагдана гү, дуратайхан  һурана гүт гэжэ асуубаб. Басагад энеэлдээд, “хожомоо ажабайдалдамнай хэрэгтэй болохо” гээд харюусаба.

Хамбын магтаал дуулаха, урданай хамбанарай намтар һайн мэдэхэ – даабаринууд нилээн хатуунууд ааб даа.

Байд гээд лэ ханада мзрысөөнэй сэгнэлтэнүүд табигдана.

Тэндэ үхибүүд, багшанар үймэлдэн, хэн урдалнаб, хэн гартанаб гэжэ һонирхон харанад. Серафима Николаевна Балданова ( Үбэсэ), Арюна Халзанова (Жаргаланта), Баирма Шираповна Ширапова (Аалан), Наталия Цыремпилова (Гаарга), Ольга Владимировна Цыретарова (Селендума),  Мунко Нанзатович Бальжинимаев (Улаан-Үдэ) болон бусад  багшанар  һурагшадайнгаа  хубсаһа хунарынь заһана, ямар бэ даа заабари хэлэхэ гэжэ оролдоно, багшанарай һанаа үнөөн болошоһон нюур шарайтай байхада һанаа зоборитой байгаа һэн. Шабинарынь багшаяа тойрожо агсашанхай, ямар бэ даа асуудалда харюу хүлеэнэ. Багшынгаа нюур өөдэ найдал дүүрэн нюдөөр шэртэнэ.  Буряад хэлэ үзэлгэдэ  багшаһаа тон ехэ юумэн дулдыдана. Өөрынгөө шэлэһэн мэргэжэлдээ дуратай, үхибүүдтээ хөөрэхэ, хэлэхэ толгойдоо бодолтой,  урма зоригтой  багшын  шабинар илалта туйлажа шададаг!

Һүүлэй һүүлдэ бүхы мүрысөөнүүдэй дүн согсологдожо, илагшадай нэрэнүүд элирбэ. Түрүүшын һуурида Хориин аймагай Ааланай дунда һургуулиин команда гараба. Хоёрдохидо Харланай һургуули, Жаргалантын һургуули гурбадахида шалгаран гараба.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии3

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
08.11.2016 05:43
Ах, это волшебное слово "мурысоон" в заголовке. Которое я, к сожалению, не понимаю. Знаю, "досоон" - внутри. А тут - "внутри мурысаньки-кисоньки"? )))
М?рыс??н гээд уншаарайгты даа.
Уншаад, ?анамжаа бэшэ?эндэтнай баярые х?ргэнэб, х?ндэтэ Аноним.

Еще из раздела Общество

Последние записи

17 октября
21:11
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
4
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
67
1
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1085
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
267
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
148
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
232
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
291
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
669
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
535
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
333
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
364
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
553
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
325
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1066
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
306
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
15 сентября
11:54
3462
4
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
760
2
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
406
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх