«БАЙГАЛ» СЭТГҮҮЛТЭЙ УУЛЗАЛГА

- “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанда ерэдэг байгыт, зохёоһон хүдэлмэринүүдээ асаржа харуулыт,- гэжэ Александр Махачкеев залуушуулда хандаба.
Саашадаа “Байгалнай” уншагшадтаа бүри дүтэ, бүри һонирхолтой боложо байхань болтогой гэжэ уулзалгада хабаадагшад үреэбэ.
507
Уран зохёолой болон ниитэ улас түрын “Байгал” сэтгүүлэй хүдэлмэрилэгшэд – Хэблэлэй байшангай директорэй орлогшо Александр Махачкеев, сэтгүүлэй редактор Галина Базаржапова-Дашеева, харюусалгата секретарь Надежда Гармаева БГУ-гай Зүүн зүгэй дээдэ һургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй таһагай, зүүн зүгэй хэлэ шудалдаг буряад болон солонгос хэлэнэй таһагай оюутадтай уулзалга үнгэргэбэ.

- Сагай амисхаалай, сохисын мэдэрэгдэжэ байхын тула мүнөө сэтгүүлэйнгээ эхиндэ уран зохёолой, хэлэ бэшэгэй болон бүхыдөө соёлой талаар хөөрэлдөөнүүдые хэжэ байдаг болонхойбди. Жэшээлбэл, энэ жэлдэ хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор Людмила Дампиловатай, хамба-лама Дамба Аюшеевтэй, Дондог Улзытуевай музей-буусые эрхилэгшэ Светлана Банзаракцаеватай, «Нютаг хэлэн» гэһэн сониной ахамад редактор Цыренжап Чойроповтой хөөрэлдөөнүүд эмхидхэгдэһэн, харин удаадахи дугаарта FM-радиогой захирал Жанна Дымчиковатай хөөрэлдөөн үгтэхэ юм. Монгол тээшээ эрьеһэмнай эли. Дугаар бүхэндэ мүнөө халха, буряадшье гарбалтай Монголой уран зохёолшодой бүтээлнүүдые үгэнэбди. Сэнгын Эрдэнын “Хойто наһандаа уулзахабди” гэһэн романай толилолго түгэсэхэнь. Удангүй Чадраавалын Лодойдамбын “Тунгалаг Тамир” гэһэн роман үгэжэ эхилхэбди. Мүнөө болоходо, уласай Үндэһэтэнэй номой санда 1965 ондо хэблэгдэн гараһан оройдоо ганса иимэ ном бии байна. Ринченэй Чойномой, хүүгэдэй уран зохёолшо Гомбын Ганболдын, Сэдэнэй Намсарайн зохёолнууд үгтөө. Үбэр Монголой зохёолшодтой Нумаа багшаар дамжан харилсаатайбди. Баян хэлэтэй баргашуулай зохёолнууд удхатай даа.

Оршуулга эдэбхитэй үгтэнэ. Жэшээлбэл, ород хэлэн дээрэ бэшэдэг Буряадай зохёолшодой, ородой классигуудай, һаяын дугаарта Валентин Распутинай, Марк Твенэй, Омар Хайямай зохёолнууд үгтэбэ. Таанар, оюутад, “Шэнэ нэрэ”, “Уншагшадаймнай туршалгануудһаа” гэһэн ниитэ гаршагууд доро шүлэг, рассказуудаа үгэхэ аргатайт.

Уран зохёол ехээр уншахада, оршуулжа туршахада ашатай, - гээд, сэтгүүлэй редактор Г.Х.Базаржапова-Дашеева хөөрэхэ зуураа хэдэн жэшээ дурдаба.

Ушарынь хадаа Сеулай университедэй оюутан Эрдэм Ламожапов Солонгос уран зохёолшо Сим Хунай шүлэгые нэн түрүүн ород хэлэн дээрэ, удаань буряад хэлэн дээрэ оршуулаа юм. Ехэл һонин туршалга болоо. “Зүүн зүгэй зүнтэйхэн зүгы” гэһэн хүүгэдэй уншаха хэһэгтэ Агын Табтаанайн һургуулиин һурагшадай шүлэгүүд һуурияа эзэлээ. Сэтгүүлэй дүрбэдэхи дугаарай “Уран үгын дали жэгүүр” гэһэн ниитэ гаршаг доро Баира Бальбурова байгаали хамгаалха асуудалаар “Ангуушан” гэһэн болбосоронги һайн удха найруулгатай зүжэгөө дурадхаһан байна. Янжима Дашидоржинагай шүлэгүүд энэ гаршагые мүн лэ шэмэглээ. Уран зохёолшодо наһан байдаггүй гээд һүүлэй үедэ номуудаа гаргуулһан 70-80 наһатай Даша Аюшеевые, Долсон Цыремпиловае, Галина Тудиновае редактор дурдаха зуураа мэдээжэ боложо үрдиһэн, нэрэеэ нэрлүүлһэн, теэд һаянай хэблэлэй газараар үсөөн харагдадаг болоһон Валерия Жанчиповае, Баирма Борохитовае, Дарима Дулмаевае үгылэн тэмдэглэбэ. “Танилсагты: шэнэ нэрэ” гэһэн ниитэ гаршаг авторнуудаа хүлеэ
Уулзалгада хабаадаһан БГУ-гай багша, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат Л.Ц.Халхарова оюутадайнгаа зохёохы эдэбхиие хүгжөөхэ талаар ямар үүсхэл оролдолго хэрэгтэйб гэһэн һанамжаяа хэлэбэ. Авторнууд, уран зохёолшод Баира Бальбурова, Басаа Валера, Даша-Рабдан Дамбаев, эдэ мүрнүүдэй автор, оюутад Үнир, Сэрэн-Дулма сэтгүүлэй удха найруулга тухай өөр өөрынгөө бодомжо элирхэйлһэн байна.

Юрэдөө, уншагшадтай уулзалга – дулаан иимэ дүхэригүүд угаа хэрэгтэй гээд тобшолмоор. Сэдьхэлэй ямар нэгэн хүбшэргэй заатагүй дайрагдаха, уярхашье сагууд болодог гээшэ.

- “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанда ерэдэг байгыт, хүдэлмэринүүдээ асаржа харуулыт. Шэнэхээнһээ басагад байна. Гансашье бидэ Шэнэхээн тухай бэшэ, харин шэнэхээнэйхид Буряад орон, уран зохёолшод тухай мэдэсэтэй болохо ёһотой. Энээндэ танай үүргэ ехэ, - гээд А.В.Махачкеев хэлэбэ.

Саашадаа “Байгалнай” уншагшадтаа бүри дүтэ, бүри һонирхолтой боложо байхань болтогой гэжэ уулзалгада хабаадагшад үреэбэ.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

20 октября
17:22
34
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
121
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
54
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
130
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
108
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
163
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
153
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1287
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
300
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
182
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
260
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
332
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
690
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
555
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
357
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
387
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
577
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
345
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1085
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
322
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх