Нью-Джерсиин дасанай шэрээтэ лама

Далай ламын даабаряар хальмаг яһанай Вангъял-геше нүхэртэеэ США-гай Нью-Джерси хотодо 1960 ондо далайн саада тээ тон түрүүшын Буддын шажанай Лубсан Шидраблинг һургуули нээгээд, энэ дасандаа хурал хуража, Будда бурханай шажан дэлгэрүүлжэ эхилээ бэлэй.
843
Хэдэн жэлэй саада тээ бүхы буряад-монголшуудай нангин шүтөөн Майдари бурханаа шэнээр бүтээгээд, Сүүгэлэй дасанда арамнай үргэжэ байхадаа, Дамба Аюшеев хамба лама иигэжэ айладаа һэн гэбэл:
-Сүүгэлэймнай дасан номоороо, эрдэмээрээ, сэдьхэлээрээ, буянаараа баян даа гэжэ булта мэдэжэ байнабди. Буддын шажанай гүн ухаанай эрдэм ном Сүүгэлэй дасанай шойрын һургуулида шудалжа, ухаан бодолоороо дэлхэйдэ алдар сууда гараһан эрдэмтэд олон байха гэжэ мэдэнэбди. Энэ шойрын дуганай добжоон дээрэ зогсожо байхадаа, энэ дуганда шабинар олон боложо, буямнай дэлгэржэ, гүн ухаанай һургуули үргэлжэлжэ байхань болтогой гэжэ юрөөл табинаб.
Шойрын дуганай анхан байһан баханануудыень гороолжо байхадаа, эндэхэнэ ном табижа, маанияа уншажа, хурал хуража, Бурхан багшын олон-олон шабинанар байгаал даа, ламанарай гүн ухаанай, оюун бодолой элшэ хүсэнэй ульһа энээхэн бахананууд шэнгээгээл даа гэжэ зүрхөө шэмшэрүүлэн, бодолдо абтан, мүргэжэ байһанаа мартагшагүйб. Сагаан Шулуутай нютагай жиндаг Дэнзэн Цыренович Цыреновэй хөөрөөнһөө:
-Сагай хатууржа эхилхэдэ, 1926 ондо Сүүгэлэй дасанай 5 ламанар хазаар морёор хилэ гаража ошоһон юм.Цыремпилэй Содном абгамнай, һүүлдэ һаарамба лама гэжэ тодороо бэлэй, Дабасамбу ламхай США -гай Нью-Джерси хотодо хальмаг дасанай шэрээтэ байһан тэдээн соо ябалсаа. Сүүгэлэй дасанай һандархада, уншалгань Шэнэхээн дасанда даалгагдаһан, энэ хэдэн жэл соо таһалдуулангүй хуралаа хуража, номоо табижа байгаа юм гээд Содном ламбагай хөөрэдэг һэн.
Дабасамбу ламбагай сагдаанарта баригдаад, 3 жэл Хитадай түрмэдэ хаагдахадаа, үдэр бүри бисалгал үйлэдэжэ,маанияа уншажа байгаа һэн ха. Тэрэ хаагдахадаашье гажараагүй, түрмэһөө табигдахадаашье баярлаһан шарай харуулаагүй һэн. Гоман дасанда байрлаад, бурханай ном саашань һуражал байгаа, найман жэлдэ шулуун агы соо даяанда һууһан байна. Дабасамбуу ламбагай Һасада гүн ухаанай эрдэм шудалжа, шалгалта барижа, һаарамба гэһэн нэрэ солодо хүртөө һэн. Энэдхэгэй Дармасалада Далай ламын дэргэдэ Буддын шажанай һургуулинуудта ном табидаг байгаа. Далай лама Дабасамбуу һаарамбые багшамни гэжэ хандадаг байһан юм.
Далай ламын даабаряар хальмаг яһанай Вангъял-геше нүхэртэеэ США-гай Нью-Джерси хотодо 1960 ондо далайн саада тээ тон түрүүшын Буддын шажанай Лубсан Шидраблинг һургуули нээгээд, энэ дасандаа хурал хуража, Будда бурханай шажан дэлгэрүүлжэ эхилээ бэлэй. Удангүй олон шабинартай болоо, тэдэнэй дунда бүхы дэлхэй дээрэ алдар суутай хүнүүд, нэрлэбэл, Роберт Рупен, Динджи Андреев, Роберт Турман ба Ума Турман болон бусад.Хари гүрэндэ байһан түрэлтэеэ айлтагүй харилсаха һайн саг ерээд байхада, 60-аад гаран ондо Жамбалдоржи хамба лама Дабасамбуу ламбагайһаа түрэл гаралдань захяа бэшэг асарба. Нагасаһаа мэдээсэл абажа тэдэнэр баярлаа һэн ааб даа. Нютагаа ерэжэ үзэгты, саг һайн болоод байна, бидэ Таниие үргэхэбди гэжэ урихадань, Дабасамбуу һаарамба ламбагай иигэжэ харюу үгөө һэн: “Би үдэр бүри таанадайнгаа түлөө манияа уншажа, сайгаа үргэжэ байдагби. Сэдьхэлдээ һанаад байхадатнай, би таанадай хажуудатнай байналби даа. Дэлхэймнай бидэ бултанай нютагнайл гээшэ бэд даа”.
1991 оной январьда Дабасамбуу ламбагайн тагаалал болоходо, Далай лама хойтын буян үйлэдөө һэн. Европо, Ази, Америкэһээ олон тоото шабинарынь, нүхэдынь ерэжэ шаналал гашуудалаа мэдүүлжэ байгаа.
Могойтын дуганай баруун хойнохоно Дабасамбуу ламбагайда зорюулагдаһан субарга бүтээгдэжэ, арамнайн боложо байтар, нэгэшье үүлэгүй тэнгэриһээ бороо дуһалаа һэн. Нютагаархинаа, түрэл гаралаа, эхэ нютагаа арюухан аршаанаар сүршэжэ, эрдэмтэ ламбагайн һүнэһэниинь һэб-һэбхэн һалхинай һэбшээгээр нютагаа бусаһандал һанагдаа бэлэй.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Общество

Последние записи

23 октября
11:55
38
Кавказский заповедник
Кто бы, как бы не говорил, а Заповедная система России живет и развивается. Скептикам стоит посетить такие места, как Кавказский заповедник. В одном рассказе трудно уместить снимки, впечатления, но постараюсь...
23 октября
11:00
385
11
Одно из решений проблемы пробок в Улан-Удэ
Многие автомобилисты ежедневно сталкиваются с проблемой пробок на наших дорогах. Одной из причин возникновения пробок является отсутствие на светофорах «зеленой волны». Часто бывает так: едешь и на каждом перекрёстке попадаешь на красный
20 октября
17:22
156
3
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
278
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
125
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
171
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
141
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
855
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
183
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1334
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
329
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
208
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
285
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
355
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
708
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
570
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
373
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
409
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
600
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
362
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх