Агууехэ поэдэй музей-буусада уулзалга

Зүрхэмни гэнтэ нимгэржэ,
Зүүдэмни хурсадаба.
Сээжэмни гэнтэ шэмшэржэ,
Сэдьхэлни дорьбодобо –
Хабар ерээ гээшэ  гү, хабар?
253
1
Алдар  солото ирагуу найруулагша Дондог Улзытуев буряад арадай зүрхэ сэдьхэлэй уран һайханиие, сэсэн мэргэниие,  оюун бодолой гүн гүнзэгые уран зохёолдоо шэнгээһэн, ирагуу найраг бүтээлнүүд соогоо түгэс дүүрэнээр харуулһан буряад үндэстэнэй  түмэн бэлигэй далай мүн.  Буряад арад агууехэ хүбүүгээ айхабтар энхэргэнээр дуудан хүндэлжэ,  дурсан суурхуулжа, зохёоһон шүлэгүүдыень уншажа, уянгалһан дуунуудыень дуулажа, эльгэ зүрхээ хүмэрюулэн байдаг!
Дондог Улзытуевай шүлэгүүдые дабтан-дабтан уншахадаа,  Эхэ орон, тоонто нютаг, инаг дуран, хани нүхэсэл,  ажабайдал тухай зохёоһон мүрнүүдынь  ямар гайхамшаг гоёор бэшээтэй гээшэб гэжэ һайхашаан байдагбди. Он жэлнүүдэй ошохо  тутам, шүлэгүүдэйнь хэлэнэй баялиг, уралан мүлиһэн уянга, гүн ухаанта бодол бидэниие суранзан мэтэ татажа, ирагуу найруулагшын шүлэгүүдые уншажал-уншажал  байха хүсэндэ эзэлэгдэнэбди.

Зүрхэмни гэнтэ нимгэржэ,
Зүүдэмни хурсадаба.
Сээжэмни гэнтэ шэмшэржэ,
Сэдьхэлни дорьбодобо –
Хабар ерээ гээшэ  гү, хабар?

Сэлэнгын мүльһэн сэнхиижэ,
Сээллэн гантаба.
Амарагай нюдэд мэлмыжэ,
Аляалан манатаба –
Хабар ерээ гээшэ гү, хабар?

Нангин Зандинай дуганай рамнайн хуралда мүргөөд, Хориин арбан нэгэн эсэгын Борсой Хуасай угай Үлзытын Дондогой тоонто Шэбэртэ ерэжэ, поэдэй нюсэгэн һаари хүлөөрөө ээрэмшээжэ наадаһан газар шорой гэшхэжэ, түрэһэн буусадань, үдэһэн гэртэнь хонохо талаан бидэндэ тудаха гээшэ ямар ехэ дэмбэрэлтэй гээшэб.

“Ая гангын орон”  гэһэн  Д.Улзытуевай   музей-буусын эрхилэгшэ   Светлана Банзаракцаева хэжэ байһан ажал тухайгаа дэлгэрэнгы хөөрөө дэлгээбэ. Анхан Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй вице-президент байхадаа эдэбхитэй ажал ябуулһан, мүнөө ажалай ветеран Мунхэ-Жаргал Аюшеевич Дармаев, хани нүхэрынь, БГУ-гэй багша, ажалай ветеран Эльвира Бальжинимаевна Аюрова, Эрхүү можоһоо гарбалтай Сталина найза гээд бидэнэр СветланаТогочиевнагай хөөрөө анхарал дүүрэн шагнабабди.  

- Манай Музейдэ нютагаймнай олон зон тухай һонирхолтой материалнууд суглуулагдан байдаг,  түүхын нарин нягта ажал эхилэнхэй.  Буряад Уласдаа мэдээжэ поэт Дольён Мадасон Шэбэртын бэлигтэйшүүлые  “Хүсэн түгэлдэр бүлэглэл” гээд нэрлэһэн юм.  Тэдэнэрэй нэрэнүүдые нэрлэбэл: Дондог Улзытуев, Цырен-Дондог Хамаев, Бальжинима  Намдыков, Владимир Жалсанов,  Цырен-Дондог Шагжиев, Дамбинима Дамбиев  гэгшэд болоно.          

Шэбэртын «Хүсэн түгэлдэр бүлэглэлэй” хүбүдэй  түрэл гаралнууд, аша зээнсэрнүүд манай ажалда оролсожо, хамһалсажа, суг хамта  нютагайнгаа бэлигтэй хүбүүдээ  мартангүй, залуу үетэндэ хөөрэжэ байдагбди,  дээдэ үеын түүхэтэ саарһа, шухаг гэрэл-зурагуудые асаржа үгытэ гэжэ нютагаархиндаа хандадагби. Манай музейдэ дээдэ үеын аха захатанай дурсамжа, алдарта ажалайнь намтарнуудые саашадаа үри хүүгэдтэ бүтэн бүринөөр дамжуулжа байха гээшэ манай нангин уялга. -гээд музей-буусые эрхилэгшэ Светлана Банзаракцаева хөөрэнэ.

Табяад онуудаар Шэбэртын һургуулида буряад хэлэ, уран зохёол зааһан   Цырегма Намдакова хурсахан хүбүүдые суглуулаад , уран зохёолой бүлгэм байгуулһан юм. Тэрэ уран шүлэг уншадаг, эдиршүүлэй түрүүшын шүлэгүүдые магтан дэмжэдэг байгаа. Агын тойрогой  Зугаалай нютагтаа  хурсахан ухаан бодолтой зандаа ажаһууна.  Үнгэрөөшэ жэлдэ 90 наһанайнгаа ойн баяр угтаба.  

Дүрбэн жэл соо  Дондог Улзытуевай музей-бууса ехэ ажал ябуулна. Нютагайнгаа хүбүүдэй гэрэлтэ дурасхаал һануулан, зохёохы ажалайнь оньһотой ургажа байгаа үхибүүдээ танилсуулха, буряад хэлэнэйнгээ баялиг бүри хүгжөөхэ гол зорилгомнай болоно. Тоонто нютагтаа хайра гамтайгаар хандаха, нэрэ һүлдыень хаанашье, хэзээшье үргэдхэн һайнаар нэрлүүлхэ хүмүүжүүлгын  ажалай   эгээн шухала арга боломжо гэжэ би мэдэрнэб,-гээд Светлана Банзаракцаева хөөрэбэ.

Музей-буусада Дондог Улзытуевай зохёоһон номууд, зураһан зурагууд, хани нүхэдэйнь дурсалганууд, гэрэл зурагууд зохидхоноор, бодомжотойгоор үзэмжэдэ табяатай байна.

Дондог Улзытуевай гэрэй үһээдэ таха хадаатай, энэ тахада үлгы үлгөөтэй байна. Табяад оной гуримаар заһаатай орон, ханза, Дондог Аюшеевичэй Москва хото һургуулида ошоходоо барижа ябаһан чемоданууд гэхэ мэтэ хэрэгсэлнүүд табяатай.

Агууехэ Дондог Улзытуевай гэртэ уярал дүүрэн, бэшэрэн зогсобобди. Газаашаа гараад, хэрэлсыһээ буухадамни, шэбэнүүр бороо шэбэнэн ороно, үглөөнэй наран мандана, хойшоо гарахадамни Улаан хада манан соо - энэл даа Дондог Улзытуевай шүлэгүүд соогоо магтан дуулаһан амин гол Шэбэртэ нютаг.

Хайрангын үбэртэ түрөө бэлэйб,
Хаймчигай дуушан гүүлээ бэлэйб.
Хайсанхан боро агтатай бэлэйб,
Хайлаасан модон сэргэтэй бэлэйб.

Хаймадан түүрээһэн дуунайм ая
Хайбалзан юундэ ошоо юм?
Хайранхан энэ алаг зүрхэм
Хайлажаш юундэ байгаа юм бэ?

Дондог Улзытуев Тогоошо ахайгаа, Дугарма абгайгаа эльгэлэн хүндэлдэг байһан юм. Дондогойнгоо нүхэдөөрөө ерэхэдэнь, тэдэ хоёр энхэрэн эрхэлүүлжэ, бахархан баярлажа, зүрхөө хөөрэн угтадаг һэн. Энээхэн гэрэйнь ханада Дондог Улзытуевай дурасхалай самбар харанабди. Мүнөөдэрэй шэрүүхэн сагта Светлана Тогошиевна Банзаракцаева Дондог Улзытуевай музей-бууса байгуулаад, өөрөө гид боложо, ирагуу найруулагша ахайнгаа ажабайдал тухай хөөрэнэ, шүлэгүүдынь уярма гоёор уянгатуулан уншана, ахайнгаа абгай Валентина Лубсановна, хүбүүн Амарсана тухай, Монгол ороной хани нүхэд тухайнь тодо хурсаар  хөөрэнэ.

Буряад хэлэеэ сахин хүгжөөхэ, хойто үедөө дамжуулан  дэлгэрүүлхэ, эдиршүүлые һурган хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ Дондог Улзытуевай музей-бууса ехэхэн хубита оруулна гээшэ. Музей-буусын саашанхи ажал ябуулгада оло ниитын, нютагай албан зургаанай,  Буряад Уласай засаг түрын талаһаа дэмжэлтэ, мүнгэн туһаламжа байха ёһотой гэжэ һананаб.

Буряад арадай эрхим хүбүүдэй нэгэн, үндэһэтэнэй омогорхол, талаан  бэлигтэй ирагуу  найруулагша Дондог Улзытуевай алдар нэрэ  мүнхэ болтогой!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии1

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
11.09.2017 11:52
поэд под столом,))) ирагу найрагша лучше так

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
34
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
121
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
54
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
130
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
108
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
163
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
153
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1287
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
300
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
182
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
260
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
332
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
690
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
555
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
357
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
387
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
577
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
345
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1085
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
322
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх