Зандинай дуганай рамнай болобо

273
Нарата һайхан  үглөөгүүр уудам Түгнын  талаар һэтэ автохүлэгөөр гүйлгэлдөөд,  Зандин дуганай рамнайда ерэхэдэмнай,  бороо багаханаар бидэниие  сүршэжэ байгаа һэн.  Нангин дуганай оройнь шубуунай далинууд шэнгеэр  дэрбыгээд, тэнгэридэ  ниидэшэхэеэ байһан талын онгосо мэтээр дуган харагдаа һэн. Хориин арбан нэгэн эсэгын сэргэнүүд жэбжытэр  зоогоотой, һүр һүлдэ  бадараама  тугууд намилзана. Үндэһэн хубсаһаа үмдэһэн үбгэд хүгшэд, залуу хүбүүд басагад дуганаа гороолно.

Хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй ламбагайнар хуралаа хураба. Хори  буряадуудай түрүүшын дасанай анхан байһан Зандин нютагта дуган рамнайлагдажа, хурал хурагдажа байхадань, тон гүнзэгы удхатай гээшэ. Буряад Уласай урдуур оршодог нютагаархин мүргэхэ, гороолхо, хубиин хэрэгээ бүтээхэ дасантай  болобо ха юм. Дасанаа тойроод Зандин нютаг баһа  һэргэхэ аабза гэжэ найдал түрэнэ.

Һур харбагшад зорюута бэлдэһэн талмай дээрэ номо годлиёо бэлдэжэ,  тэмсээндэ зоригоо зэһэнэ.  Шэб шэнэхэн тайзан, харагшадай һууха  һандалинууд, модоной үнэр  хангалталууд аятайханаар  харагдана. Барилдагшадай барилдаха талмайда, шагай наадагшадай туршалдаха газарта  мүрысэгшэд олоороо сугларанхай байба.  Шагай наадан гурбан янза нааданай дүримтэй: мори урилдаан, шагай шүүрээлгэ, шагай няһалалга. Залуухан үхибүүд юу  мэдэхэб даа, шагай наадан гээшые түрүүшынхиеэ хаража байһаншье зон байба. Няһалалга,  шүүрээлгэ  тухай  хөөрэбэб: яагаад няһалхаб, али гараараа шүүһэн шагайгаа абахаб, шүүрээлгэ  ямар гуримтай  наадан гээшэб, хэн илаһанда тоологдохоб гэхэ мэтэ асуудалнуудта  харюу үгөөд, шадахаяа харуулаад үгэбэб. Буряад Уласай тамирай федерациин ахалагша шүүгшэ  Цыржэ-Мэдэг Баяртуевна Аюшеева тэмсээндэ хабаадагшадай нэрэ обог тодолон бэшэжэ абана. Шагай нааданай дүрим хөөрэжэ үгэбэ.

Барилдагшадай талмай дээрэ эдиршүүл барилдажа эхилбэ. Харахада шүрдэгэрхэнүүдшье һаа, яһала шүрбэһэлиг хүбүүд Бата Гомбоев (Хушуун-Үзүүр), Сансар Содномов (Харгана), Женя Волосатов (Харгана),Аюр Ширапов (Иволга), Вадим Сальников  (Эгэтын-Адаг), Антон Гармаев (Бом) болон бусад  хүбүүд ана-мана барилдажа байгаа һэн.

Үндэһэн наадануудаа үргэн һэргээе гэһэн уряагаараа олониие өөрынгөө хойноһоо даллан дахуулдаг Алексей  Гергенов һур харбагшадай дунда номо годлиёо агсан зогсоно. Харбагшад соо эгээн наһатай боложо ябаһан, баян дүршэлтэй, һур харбалга тухай бүхые мэдэхэ Цырендоржо Магаковые хараад урмашамаар байгаа һэн.   Эрэшүүл үндэһэн хубсаһаа үмдэхэдөө ямар жэбжэгэр гоёнууд болоно гээшэб! Буряад хубсаһан хүниие һархайлгадаг, һүр һүлдыень үргэдэг, гол руунь гол оруулһан мэтэ ошо зали нэмээдэг гэжэ би һанадагби.

Буряад арадай дуунуудай зэдэлжэ байһан газар руу алхаяа түргэдүүлэн гэшхэлбэб. Дуушадай урилдаан түлэг дундаа байба. Хүндэтэ жюри һуурияа эзэлэнхэй, эдэ хэд бэ гэхэдэ: Буряадай арадай артистка Ешин-Хорло Гомбоин, арадай дуунуудые дууладаг  дуушан Дарима Дамдинова, БГУ-гэй багша Бадмажаб Будаин гэгшэд. Бүхыдөө 40 гаран дуушад дүүнай манлайда гараха гэжэ дуугаа хангюурдаа. Тэдээн соо 8 наһатайһаа эхилээд, 80 гараһан  наһатайшуул байна. Хэншье хэнииешье урдаа табихаар бэшээр зоригжонхой, арадай дуунуудые бэлдэнхэй, зүрхөө хөөрэнгинүүд, тайзан дээрэ гараха  ээлжээгээ хүлеэнэ.

Зандин дуганай бүтээлгэдэ, барилгада бүхы ухаан бодолоо, хүсэ шадалаа, зүрхэн зоригоо зорюулһан хүнүүд гэхэдэ. Дондог Чимитович Дабажалсанов, Соелма Баяртуевна Дагаева хоёр болоно. Олоной һанаан урагшатай, олоной хүсэн хүсэтэй  гэжэ эндэл харагдана. Нэгэхэн жэл соо иимэ ехэ дэмбэрэлтэй хэрэг бүтээхэ гээшэ гайхамшаг. Зандинайхин буян хэшэгтэй,  зориһондоо хүрэдэг улад зон байна!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
76
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
194
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
83
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
117
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
178
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
162
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1303
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
310
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
192
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
342
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
694
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
558
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
362
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
390
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
583
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
350
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1091
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
327
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх