Арадайнгаа зан заншал алдаагүй...

Бүхы юумые һайн тээшэнь бодоод, хажуудахи зон тухайгаа һайнаар сэдьхээд  байхадамнай, ажабайдалнай урагшатай, аза жаргалтай, үүлэгүй тэнгэри шэнги сэлмэг арюун байхал даа гэжэ һананаб.  
417
3
АРАДАЙНГАА ЗАН ЗАНШАЛ АЛДААГҮЙ ЯБААРАЙГТЫ

Будда Бурхан багшадаа мүргэлтэй  аба эжымнай бидэниие бага наһанһаамнай хүндэ муу юумэ хэхэгүй, хорото сэдьхэл сэдьхэхэгүй,  юумэ хулуухагүй, худалаар хэлэхэгүй, дээрэлхүү зан гаргахагүй, ядуу тулюур хүнүүдтэ туһалха, хүнүүдтэ энэрхы сэдьхэлээр хандаха гэжэ хэлэжэ бидэниие хүмүүжүүлдэг байгаал даа. Үхибүүдэйнгээ   сэдьхэлэй гүн доторые, оюун бодолые хүгжөөхэ, хүнэй хүн шанарые үргэхэ гэһэн һургаал заабаринуудтай, яагаад дадхаан заахаб, ямар аргаар хүмүүжүүлхэб гэһэн арадай зан заншалтай, хэдэн мянган жэлдэ үеһөө үедэ дамжан ерэһэн хүмүүжүүлгын ёһо заншалтай буряад арад байнабди.

Теэд хараад байхадаш, үнгэтэ юртэмсын байдал тад ондоо болошоо. Хүнүүдэй аяг зан баһал ондоо болоно. Хоорондохи харилсаан урданайхидал бэшэ болоо. Саг ондоо болоно, сахилза хүхөөрөө байнагүй. Хүн зоной сэдьхэл шэрүүн болошоо гэжэ һананаб…

Гэбэшье,  эльгэ нимгэн налгай зантай Ирина Нимажаповна Доржиеватай  уулзажа хөөрэлдэһэнэй һүүлээр, буряад арадай хүмүүжэл мүхөөгүй,  эхэ эсэгын һургаалитай, элинсэгэйнгээ ёһо заншал хүндэлдэг  хүнүүд байнал даа гэжэ мэдэрээб.   Засаг  түрын зургаанай газарта өөртөөл адли нюур шарайтай албан тушаалтантай уулзаад, түрэл хэлээрээ хөөрэлдэхэ гээшэ ямар гоё гээшэб!

Түрэл арадайнгаа зан заншалаар һүтэй сай аягалжа хүндэлхэдэнь, урмашабаб. Ирина Доржиеватай урда урдаһаа хараад,  буряад хэлэн тухай, һанаан үнөөн болодог ажал хэрэг тухайгаа, һургуулиин үхибүүдэй зохёохы ажалнуудые суглуулжа ном хэблэлдэ бэлдэһэн тухайгаа хөөрэбэб. Тэрэ һонирхол дүүрэн нюдөөр шэртэн хаража, хананхатайгаар намайе шагнаба. Түрэл  хэлээрээ асуудалнуудые табина. Залуу хүн хадаа мүнөө сагай оньһон түхеэрэлгэнүүд тухай, Интернет тухай һайн мэдэсэтэй, минии “Мүнгэн тобшо” сайт уншаһан, хараһанби гэхэдэнь би ехэ баярлабаб.

Хүн гээшэ  баян бардамаараа бэшэ, олоһон олзо омогоороо бэшэ, хэһэн ажалаараа, бүтээһэн хэрэгээрээ шалгардаг,   сэдьхэл бодолоороо, һэшхэлээрээ арад зондоо сэгнэгдэхэ,  арад зоной хүндэ ямбада хүртэхэ.

Түрэл арадайнгаа түлөө эльгэ зүрхэеэ, сээжэ  сэдьхэлээ, ухаан бодолоо зорюулан ажал хэрэгээ хээрэйгты,  хүнүүдтэ һайханаар хандажа ябаарайгты гэжэ Ирина Доржиевада  үреэгээд,  амжалта хүсөөд,  үргөөһөөнь гарахадаа, дали ургаһан мэтэ болоод саашаа алхалааб.

Бүхы юумые һайн тээшэнь бодоод, хажуудахи зон тухайгаа һайнаар сэдьхээд  байхадамнай,  ажабайдалнай урагшатай, аза жаргалтай, үүлэгүй тэнгэри шэнги сэлмэг арюун байхал даа гэжэ һананаб.  


Поделитесь с друзьями:

Комментарии3

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
05.08.2017 21:29
Ирина, зачем ребенка от Саханова рожать? Хочешь в глазах республики стать белой и пушистой? постарались родители такую дочку вырастить...кошмар...позор...
Аноним
08.08.2017 14:24
Буриадаар бичсэнийг уншаад сайхан санагдав. Зан заншил алдагдаагүй нь сайн хэрэг. Улаан-Үдэд явж байхад буриадаар ярьж байгаа хүн тун цөөхөн таарсан шүү, гэхдээ залуучууд төрөлх хэл бичгээ сурах байх гэж найдаж байна
Аноним
12.08.2017 01:43
Бид буриадууд хэлээ мартаж байна шүү дээ. Манай хүүхэд орос хэлээр олон мультфилм хараад буриад хэл мартаж байн. Тийм шүү дээ!!!

Еще из раздела Досуг

Последние записи

19 августа
11:44
285
1
Виктор Балдоржиев. Субботний дождь
Автор запретил копирование, использование и публикации своих материалов без его письменного согласия. Любое нарушение будет преследоваться по закону
17 августа
13:33
188
2
Самая ценная и сложная работа - домашняя
Знаю многих девчонок, которые свою жизнь посвящают детям, мужу. Иногда они жалуются, что им надоело сидеть дома. «Время попусту проводим», «Хочется сделать что-то полезное, интересное!»
16 августа
09:35
436
2
Съёмочный этап в Еравнинском районе закончен! Фото
На локации работали приглашённые актёры из Калмыкии, прошедшие отдельный кастинг, и монгольская каскадёрская группа "Тэнгэрийн чоно". В массовке отработали сами еравнинцы - мужчины самых разных возрастов
16 августа
09:20
564
Виктор Балдоржиев. Сон (стихи о водке «Чингисхан»)
Автор запретил копирование, использование и публикации своих материалов без его письменного согласия. Любое нарушение будет преследоваться по закону
14 августа
09:47
96
Улаан-Баатарай театрай музей
Буряад Уласда 6 театрнууд ажаллана: Буряад театр, Буряадай опера болон баледэй театр, Ород театр, Хүүхэлдэйн театр, Залуушуулай театр, “Байгал” театр, Филармони гээд хүмүүжүүлгын талаар ехэ туһа хэдэг,  арад зоноо хүгжэмэй, уран гоё урлагай дээжэтэй танилсуулдаг эмхинүүд бии гээшэ. Эдэ театрнуудта хүдэлһэн алдар суута артистнуудай намтар, гэрэл зурагууд, зохёохы ажал тухайнь хөөрөөнүүд музей соо дэлгээтэй байгаа һаань, арад зон ямар ехээр баярлаха гээшэб. Улаан-Үдэдэ музей бии болошоо ...
10 августа
11:43
784
1
Back to school 2017: покупка канцелярии
Всем привет! До начала учебного года остается все меньше времени, но я не могу сказать, что это грустно, потому что уже соскучилась по школьной суете. Сегодня я поведаю вам о моем "наркотике" - потому что для меня канцелярия это наркотик, и я подхожу к ее выбору очень ответственно и трепетно!
9 августа
09:35
1772
Некоторые моменты из жизни бурят. Наблюдения 1998 года
... И попытка оформления их гекзаметром.
Без никаких заумных рассуждений и споров видно, что с ухудшением жизни в степи, да и не только, сразу появляется много волков, шаманов и воронья. Дальше идут только вариации этих популяций. В 1998 году я попытался оформить мысли об этом в гекзаметре, надеясь, что персонажи далеки от понимания таких тем, сюжетов, а также такой экзотичной для нас формы повествования
4 августа
13:42
306
Рисование как вид психологической помощи
Арт-терапия для детей и взрослых
4 августа
09:18
403
3
Арадайнгаа зан заншал алдаагүй...
Бүхы юумые һайн тээшэнь бодоод, хажуудахи зон тухайгаа һайнаар сэдьхээд  байхадамнай, ажабайдалнай урагшатай, аза жаргалтай, үүлэгүй тэнгэри шэнги сэлмэг арюун байхал даа гэжэ һананаб.  
3 августа
09:31
707
Природа Мухоршибирского района
31 июля
13:40
403
4
Про экскременты и людей
Поговорим про выгул собак в общественных местах. Во дворах, на тротуарах, в парках и скверах
31 июля
13:35
189
Дамба тайшаа тухай домог
Дамба ноёной адуун  түмэ хүрэһэн юм гэжэ арадай домог бии. Адуушадынь адуугаа һубарюулжа тоогынь абаха аргагүй болоходоо, байса хадын бооридохи Заза голой тохой соо оруулжа адуугаа багсаан бүридхэдэг болоо һэн ха. Адуунайнь түмэ хүрэһые гэршэлжэ, адуун сонь ногоон зүһэтэй унаган түрэһэн юм гэлсэдэг. Дамба ноёной адуунтай холбоотой домог түүхэ хори буряад нютагаар хэлсэдэг юм.
28 июля
10:07
337
2
Навальный и Ко: Заграница нам поможет
Триумфальное событие произошло в Сан-Франциско. Такого эпического столпотворения «Жемчужина западного побережья» не видела со времен обкуренной моды хиппи. Мода прошла, а кумар, судя по всему, остался. Да такой сильный, что узрел Сан-Франциско образ Навального

28 июля
10:05
317
Эрдэниин тарнитай буряад хубсаһан
Эрдэниин тарнитай буряад хубсаһанай ямар үүргэтэй, ямар удхатай байһые манай арад зон иигэжэ түүхэ домог соогоо түүрээн магтаһан байха юм.
25 июля
16:48
752
Фотосессия с животными
В теплый воскресный вечер 23 июля думали с ребенком, куда сходить. Решили прогуляться по парку и попали на чудесное, очень доброе мероприятие в парке «Юбилейный»
19 июля
18:04
527
Шпанка - не только вредитель, но и ядовитый жук
Как бороться со шпанской мухой, чем она опасна, и как ее распознать. Советы для огородников
19 июля
14:33
1648
15
Почему рейтинг врио стремится к нулю?
Но прошло время, медовый месяц подошел к концу, и выяснилось, что жених в целом несерьезен. Говорит много, делает мало. Прошло полгода, а изменений в целом никаких. А их этих самых изменений и не могло быть.  
19 июля
09:34
380
Онон, Ага голой нэрэнyyдые хэн yгөөб?
Тиигэжэ тэрэ үргэн мүрэндэ Онон гэжэ нэрэ үгөө һэн ха. Алдаһан һуршынгаа хойноһоо бэдэрһээр ябатараа, тунгалаг сэбэрхэн, зөөлэхэн уһатай голой эрьелэ тулажа ерээд, тэрэнээ олоо һэн ха. Тэрэ голдоо Ага гэжэ нэрэ үгөө һэн гэхэ.
18 июля
17:34
475
Не измеряйте время сегодняшним днём
Родная Бурятия должна процветать! Во всяком случае, для меня это не пустые слова
17 июля
13:47
428
1
Голос кочевников. День первый
Специально для тех кто не был. Репортаж с первого дня фестиваля поможет окунуться в атмосферу фестиваля
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх