Дамба тайшаа тухай домог

Дамба ноёной адуун  түмэ хүрэһэн юм гэжэ арадай домог бии. Адуушадынь адуугаа һубарюулжа тоогынь абаха аргагүй болоходоо, байса хадын бооридохи Заза голой тохой соо оруулжа адуугаа багсаан бүридхэдэг болоо һэн ха. Адуунайнь түмэ хүрэһые гэршэлжэ, адуун сонь ногоон зүһэтэй унаган түрэһэн юм гэлсэдэг. Дамба ноёной адуунтай холбоотой домог түүхэ хори буряад нютагаар хэлсэдэг юм.
344
Бодхуултаһан табан азарга адуун
Анаа голой аажам нугануудта үдэжэ байдаг Дамба ноёной табан азарга адуун, мүн азаргануудта намнуулаад, амяараа ябадаг элдэб үреэ морид булта ниилэжэ, нэгэ һүрэг болоод, бүхы азаргануудые айлгадаг ехэ халюун азаргын хуряалгада орожо, Үдэ голоо үгсэн бодоһон юм ха.

Тала нуга газарта бэлшэжэ амараад, хада хүтэлѳѳр харгы гарган, тогтон торонгүй субажа, урдаһаань угтаһан, хойноһоонь дахаһан шононуудһаа залуу түлѳѳ хамгаалан, азарга моридынь һүрэгэйнгѳѳ эхин һүүл хоёрто хубааран таража, хүлэртэрѳѳ тэмсэлдэ жагсадагшье ушар олон байгаа.

Адуунайнгаа орон эрьен бодоһые Дамба ноён дуулахадаа:
- Ошог! Дуратай, үргэмжэтэй газарта. Хориин дайда уужам. Хүбшэ дабажа арилхагүй даа, – гэжэ һанаа амараар хэлээд, ламхайгаа залажа, найман Намсарай сахюусаа хуруулан даллага абхуулжа, сан табюулаад, адуун тухайгаа һанаашархангуй, албан хэрэгээрээ албата зонойнгоо дунда аяншалдагаараа ябаа ха. Адуумни шэнэһэн түглэтэ сэлгеэн нуурнуудтай Яруунын арада, дабаанай саана уужам нугада тогтон байрлаа гэжэ Дамба ноён дуулахадаа:
- Тиигэхэл байха. Тэндэ хоёрдохи түлѳѳ абаад байхадань, Яруунынгаа албатые эрьенгээ, адуугаа дайрахаб. Унагалжа, түлѳѳ абажа байрлаг. Адуунай ногоондо садажа шадал ороодүйдэ Шагдар үбгэниие гулваа бүхэнһѳѳ хоёр-хоёр шиираг шумууһан хүбүүдтэйгээр эльгээжэ, адуу дэлһэлүүлхэ, азарга табиха гурбан үреэ халюун азаргын түлэ заажа үгэг, энэл үбгэмнай адууша хүн гээшэ. Һонин мэдээ асаржа дуулгаха байха, - гэжэ эльгээгээ һэн.

Адуунайнгаа унагалжа хоёрдохи тулѳѳ абаад байхада, малай ногоондо садажа атарлаһан уедэ, намаг шабарай дороо нэбтэ гэдээгүйдэ Дамба ноён эсэгэ бүриин нэгэ-нэгэ хүниие абаад, адуунайнгаа хуушан мүрѳѳр Түрхэл зорижо мордобо ха.

Нохоониин нуурай игаабари хойморто амаржа хоноһон Дамба ноён углѳѳгуур игаабари хойморто амаржа хоноһон Дамба ноен углѳѳгуур сайлажа һуухадаа:

- Абжаа удагантай уулзажа зуудэлээб, – гэжэ хѳѳрэһэн ха. Саашадаа замаа ургэлжэлуулжэ, Яруунын хойморой буртагтай дабаанай нариихан харгыгаар гулдиржа шахуу дабажа ябахадаа:
- Яагаа зүүнэй һүбэ шэнги харгытай дабаан гээшэб? – гэжэ хэлээ гэхэ.

Тэрээнһээ хойшо Һүбын дабаан гээд тэрэнь нэршээ. Шулуутай дабаанай оройдо гараад, зохидхон талмай дээрэ амаржа тогтоходоо:
- Энэ дабаанай еһотойл торгон орой мүн байна. Яагаа харатай энэ томо шулуун дундань байгаа юм. Тээ тэндэ, хоймортонь һуугаа һаа,  табисын эзэн боложо тобойжо, дабаанай шэмэг болон һууха һэн ха,-гэһэн байгаа. Бүри хожом Түрхэл нютагай эгээл хусэтэй гэжэ суурхаһан Шэрын Шиираб гэжэ хун дабаанай тэрэ томо шулууе ургэн мухарюулжа, хоймортонь болгожорхиһон юм гэдэг. Мунѳѳшье тэрэ шулуун һуудаг. Аяншад тогтонгуй үнгэрдэггуй. Тэрэ шулуунай табсан-агы соо хэдэн үеын хашарһан мүнгэ харахат.

Түрхэлэй хужар тухай
Дамба ноёной адуундаа хүрэжэ ошоходо, адуун һүрэгынь аргагүй һайн, гүүн бүхэн унага дахууланхай, атарлажа байба. Дамба ноён баярлажа:
- Түрэхэл, үдэхэл газартаа халюун шара азаргам байрлаа байна даа. Хужар лэ хэрэгтэй гээшэ ха гэжэ хожомынь арбан тэмээгээр хужар абаашуулжа тарюулһан юм гэхэ. Түрхэл гэжэ нэршэһэн энэ нютагта ноёной тарюулһан хужар мүнѳѳшье бии. Дамба ноён Түрхэлэй нуурай урдахи харууһатай добуун дээрэ сайлаад, бусажа мордоо һэн ха. Тэрэ сайлаһан газартань хожомынь нютагай зон бүри бултадаа сугларжа, найрладаг заншалтай болоо һэн.

Дамба ноёной адуун жэл бүри бүтэн бүрин түлѳѳ дахуулан үдэжэ, һүүлэй һүүлдэ түмэ хүрэһэн юм гэжэ арадай домог бии. Адуушадынь адуугаа һубарюулжа тоогынь абаха аргагүй болоходоо, байса хадын бооридохи Заза голой тохой соо оруулжа адуугаа багсаан бүридхэдэг болоо һэн ха. Адуунайнь түмэ хүрэһые гэршэлжэ, адуун сонь ногоон зүһэтэй унаган түрэһэн юм гэлсэдэг. Дамба ноёной адуунтай холбоотой домог түүхэ хори буряад нютагаар хэлсэдэг юм.

Ага нютагһаа ябаһан аяншан Гүндын нуурай арада морёо таталуулжа, сайлажа һуугаа ха. Хазаар моритой хүн хажуудань ерэжэ мэндэшэлээд:
- Ноёной адуунай уһанда орохонь ойртобо. Та үрдижэ мордохо бэшэ гүт? – гэбэ ха.
- Орог лэ. Намда ямар хэрэг бэ?
- Танайл дуран, – гээд, тэрэ хүниинь ябашаба.

Уданшьегүй ой дээгүүр ухаа тооһон хѳѳрэн дэгдэжэ, халюун, ухаа, хула, халтар, хүрин зээрдэ зүһэтэй адуун нэбшын гаража ерэбэ. Хүнһѳѳ үргэхэ, торохо гэхэ юумэн үгы. Хашалданхай туласа ерэбэ. Аяншан тэргэ дээрэ гаража, амиды үлэбэ. Мориниинь үгы. Тэрэ аяншанай мэгдэжэ, адуунда гэшхүүлһэн, эбдэрһэн юумэеэ суглуулжа байхада, тугаарайнь хүн ерэжэ:
- Танда хэлээ һэн гүби даа. Моринойнгоо бусаагүй һаа, нэгэ адуу һүрэгһѳѳ барижа абана бэзэт. Теэд тэрэнээ һургаха болохолта даа, гэбэ.

Үдэһѳѳ хойнохоно адуун уһандаа ерэһэн шэнгеэр гаража ошобо. Ганса  адуун – аяншанай морин нуур соо гансаараа үлѳѳ ха.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
1
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
88
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
44
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
129
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
106
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
160
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
152
1
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1282
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
299
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
182
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
259
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
331
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
690
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
555
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
357
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
387
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
576
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
345
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1085
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
322
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх