Зэрэглээтэ зэдын талада

Анхан сагта Монгол оронһоо нүүжэ ерэһэн сартуулнууд Зэдын урадхалай юһэн голнуудаар нютагжан ажаһуужа байна. Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаров, СССР-эй арадай артистнууд Найдан Гендунова, Содном Будажапов, Дугаржаб Дашиев, эрдэмтэн Сергей Чагдуров, ирагуу найрагшанар Даша-Даба Мункоев, Матвей Чойбонов, Галина Раднаева, Рахмет Шоймарданов гэгшэд Зэдэ нютагһаа гарбалтай юм гээд зэдээрхин омогорхол дүүрэн хөөрэдэг юм
419
Инзагата нютагаархин «Булган үлгы Инзагатамни» гэһэн  зунай  наадамдаа урихадань, алдар суута Матвей Рабданович Чойбонов түрүүтэй  Инзагата нютагһаа гарбалтай үндэр наһатан,  сэтгүүлшэд, багшанар олоороо Улаан-Үдэһөө зэрэлгээтэ Зэдэ нютаг руу зорибобди.   Аймагай хилэ дээрэ Инзагатын арадай аман зохёолой бүлгэмэйхид  сэнхир хүхэ хадагаа дэлгээн, һү тарагай дээжээр айлшадые угтан абаба. Тэдэнэр нютаг нуга тухайгаа һонин домог түүхэ хөөрөөд, айлшадтай суг хамта ёохор хатарба.

Анхан сагта Монгол оронһоо нүүжэ ерэһэн сартуулнууд Зэдын урадхалай юһэн голнуудаар нютагжан ажаһуужа байна. Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаров, СССР-эй арадай артистнууд Найдан Гендунова, Содном Будажапов, Дугаржаб Дашиев, эрдэмтэн СергейЧагдуров, ирагуу найрагшанар Даша-Даба Мункоев, Матвей Чойбонов, Галина Раднаева, Рахмет Шоймарданов  гэгшэд Зэдэ нютагһаа гарбалтай юм гээд зэдээрхин омогорхол дүүрэн хөөрэдэг юм.

Табан ехэ хайрханай нэгэниинь болохо Бүрин Хаан уулын хормойдо хүрэжэ,  Бүрин Хаанай хүшөө гороолон мүргэбэбди. Тойроод уула хаданууд, ой модон, сэсэг набшаар бүрхөөгдэһэн  тала дайда нэмжын харагдажа, ямар һайхан уудам газар нютагтай Буряад орондо ажаһууна гээшэбибди гэжэ бахархан баярлажа уулын  үндэртэ зогсобобди. Хүхэ мүнхэ тэнгэридээ зальбаржа, арюухан агаар амсажа, ноб ногоохон газар гэшхэхэдээ, бага наһан һанагдаад, ээрэмшээн гүйшэхэ дуран хүрэнэ.

Матвей Рабданович ламбагаймнай Бүрин Хаандаа буян хэшэг гуйжа, уншалга уншаба. Хүгшэд, хүүгэд, залуушуул сэдьхэлээ ханабабди.

Инзагата нютагай Очирхай эмгээ эжыдэ гэртэнь хүрэжэ хүрэгтэнь мүргэбэбди, зальбарбабди. Эсэгын дайнай газарта хүбүүдээ абардаг байһан тухайнь, олон зониие аргалан эдэгээдэг байһан  тухайнь уншаһан дуулаһан байнабди, бидэнэр үнэнхэ зүрхэнһөө Очирхай эмгээ эжыдэ үршөөл хайра эрижэ һүгэдэн мүргэбэбди.

Нютагай     музей орожо, эндэ табигдаһан гэрэл зурагуудтай, түүхын гэршэ элдэб зүйлнүүдтэй танилсабабди.

Стадион дээрэ эрын наадан болобо. Шанга барилдаанууд, һур харбалга гэхэ  мэтэ тэмсээнүүд болобо. Үдэшэлэниинь соелой байшанда концерт болобо. Дуушад Золто Гомбоев, Татьяна Мункуева, Чингис Иванов, Олеся Бадмаева гэгшэд аялга дуугаа дэлгээжэ, нютагаархинаа баясуулба. Үхибүүд хатар хатарба. Олеся Бадмаева нютагаа магтаһан шэнэ дуу бэлэг бариба.

“Булган үлгы Инзагатамни” гэһэн наадам зохёон байгуулагша, уран гоёор бүтээгшэ, ударидагша Намсалма Лубсанова болоно. Булат Намсалма хоёр зургаан хүүгэдэй аба эжы хоёр. Олон хүүгэдэй Одо заяан тэнгэриһээ хараад туһалжа байдаг юмэ гэлсэгшэ. Нээрээл тиимэ хадаа. Ехэ хүбүүниинь Чимит-Доржо тусгаар ондоохон, талаан бэлигээрээ билтаржа байһан мэтэ уран гоёор хөөрэхэ, дуулаха, олон зониие энеэлгэхэ шадабаритай юм. Олон зониие баярлуулжа, абьяас бэлигээ хубаалдажа ябахадаа, арад зоной буян хэшэгтэ хүртэнэ, олон зонһоо урма зоригжол абана ха юм. “Эдир Баатар”, “Хүхюу буряад” урилдаануудта илалта туйлажа шагнал, грамотануудта хүртээ юм. “Минии уг гарбал” гэһэн Интернет-конкурсдо хабаадажа, уг гарбал тухайгаа хөөрөөд, дуу дуулаад, шүлэг хэлээд мүнгэн шанда хүртөө һэн. Тэрэнэй бэлдэһэн видеобэшэлгэ дэлхэйн алишье гүрэндэ, алишье буланда хүнүүд харана ха юм. Намсалма  эжынь, нагаса эжынь уран гоёор уншаха хэрэгтэнь ходо туһалдаг, заагаад үгэдэг байна.

Булат абынь энеэбхилһэн шарай бүри зоригжуулаа ааб даа.

Тэрэ Цыбиг-Дулма, Арсалан, Юмсэн, Буян, Уянга дүүнэрээ дахуулһан айлай эгээн томо ахай юм. Ахайгаа дахаад, аба эжын хүмүүжэлээр, үргэмжөөр  дүүнэрынь ямар бэ даа юумэндэ баһал абьяас бэлигтэй байжа магад? Халюунһаа халюун, булганһаа булган түрэдэг юм.

Матвей Рабданович Чойбонов ламбагай, ирагуу найрагша, бүхы дэлхэйгээр дүүрэн алдар суутай хүн Чимит-Доржодо иигэжэ захяа:
-Номоо һайн үзөөд ябаарай, эрдэмтэн болоно гүш, артист болоно гүш, яанаш даа, Орос гүрэнээ, Буряад Уласаа Инзагата нютагаа  суурхуулха эрхим хүн боложо ябахаш гэжэ этигэнэб.  
Бүрин Хаанһаа адиста хүртөөд, Инзагата нютагаархинда баярые Үдэеэ бусаа бэлэйбди. хүргөөд, сэдьхэлдээ сэсэг бадаруулан,  баяр баясхалантай Улаан-
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
1
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
88
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
44
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
129
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
106
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
160
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
152
1
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1282
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
299
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
182
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
259
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
331
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
690
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
555
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
357
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
387
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
576
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
345
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1085
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
322
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх