Мyнгэшэ дархан Зоригто Жамбалов

Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй.
293
Только что · МҮНГЭШЭ УРАН ДАРХАН ЗОРИГТО ЖАМБАЛОВ

2013 оной сентябриин эхеэр Зоригто Жамбалов өөрынгөө дархалһан мүнгэн шэмэглэл олоной үзэмжэдэ фейсбук соо табяад, энэ бүтээлдэмни нэрэ һанагты, тон зүб нэрыень таниһан хүндэ үнэтэй сэнтэй бэлэг барюулхаб гэжэ зарлаһан байгаа юм даа. Гэрэл зураг харамсаараараа яагаад юм даа толгойдомни гэнтэл һанагдаад, "Буха Ноён Баабай" гэжэ бэшээ бэлэйб. Мүнгэн зүүдхэлые нэрлэһэн минии нэрэ зүб байгаад, Зоригто Жамбалов 2013 оной декабриин 7-до энэ бэлэгээ буряад драмын театрай тайзан дээрэ олон зоной урда хүндэтэйгээр намда барюулһан байна. "Арсалан һахюуһан" гэжэ нэрэтэй энэ мүнгэн гуу бэлэг абаһандаа тон ехэ баярлаа бэлэй б. Интернет соо нүхэд, найзнар болоһон олон нүхэдтөө баяраа хубаалдаа бэлэйб.

Үшөө дахин Зоригто Жамбалов «Софи дангина басаганай бэлэг” гээд дахяад 2015 оной Сагаалган соогуур гайхамшаг гоёор дархалһан мүнгэн бэһэлиг, мүнгэн һиихэ бэлэглээ юм. Юундэш намда ехэ бэлэглээ юм даа. Улаан нюураараа уулзажашье үзөөгүйб. Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй. Уран дарханай ажалдань хэрэгтэй байжа болохо гээд Буха Ноён Баабай тухай энэ дурдалга ород хэлэн дээрэ табибаб. Буряад хэлэн дээрэ мэдэхэ хүнүүд мэдээ юм ааб даа. Тайлган дээрэ нэрыень нэрлэдэг юм гэдэг, гэнтэ байжа байтараа нэрыень дэмыдэ нэрлэхэгүй гэдэг ёһо гурим байха.Нэрлээ бол заабол архиин дээжэ үргэдэг гэжэ дуулаа һэм. Буха ноён баабайда үдэр бүри сайнгаа дээжэ үргэхэдэ баһа һайн байдаг гэжэ мэдээ аабзат даа.

Бэлиг талаантай, уужам сэдьхэлтэй, үгэльгын баян гартай Зоригто Жамбаловта аза жаргалтай, баяр баясгалантай, элүүр энхэ ябахатнай болтогой гэжэ юрөөнэб!

2013 оной сентябриин эхеэр Зоригто Жамбалов өөрынгөө дархалһан мүнгэн шэмэглэл олоной үзэмжэдэ фейсбук соо табяад, энэ бүтээлдэмни нэрэ һанагты, тон зүб нэрыень таниһан хүндэ үнэтэй сэнтэй бэлэг барюулхаб гэжэ зарлаһан байгаа юм даа. Гэрэл зураг харамсаараараа яагаад юм даа толгойдомни гэнтэл һанагдаад, "Буха Ноён Баабай" гэжэ бэшээ бэлэйб. Мүнгэн зүүдхэлые нэрлэһэн минии нэрэ зүб байгаад, Зоригто Жамбалов 2013 оной декабриин 7-до энэ бэлэгээ буряад драмын театрай тайзан дээрэ олон зоной урда хүндэтэйгээр намда барюулһан байна. "Арсалан һахюуһан" гэжэ нэрэтэй энэ мүнгэн гуу бэлэг абаһандаа тон ехэ баярлаа бэлэй б. Интернет соо нүхэд, найзнар болоһон олон нүхэдтөө баяраа хубаалдаа бэлэйб.

Үшөө дахин Зоригто Жамбалов «Софи дангина басаганай бэлэг” гээд дахяад 2015 оной Сагаалган соогуур гайхамшаг гоёор дархалһан мүнгэн бэһэлиг, мүнгэн һиихэ бэлэглээ юм. Юундэш намда ехэ бэлэглээ юм даа. Улаан нюураараа уулзажашье үзөөгүйб. Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй. Уран дарханай ажалдань хэрэгтэй байжа болохо гээд Буха Ноён Баабай тухай энэ дурдалга ород хэлэн дээрэ табибаб. Буряад хэлэн дээрэ мэдэхэ хүнүүд мэдээ юм ааб даа. Тайлган дээрэ нэрыень нэрлэдэг юм гэдэг, гэнтэ байжа байтараа нэрыень дэмыдэ нэрлэхэгүй гэдэг ёһо гурим байха.Нэрлээ бол заабол архиин дээжэ үргэдэг гэжэ дуулаа һэм. Буха ноён баабайда үдэр бүри сайнгаа дээжэ үргэхэдэ баһа һайн байдаг гэжэ мэдээ аабзат даа.

Бэлиг талаантай, уужам сэдьхэлтэй, үгэльгын баян гартай Зоригто Жамбаловта аза жаргалтай, баяр баясгалантай, элүүр энхэ ябахатнай болтогой гэжэ юрөөнэб!

ЛЕВ ХРАНИТЕЛЬ ЗОРИГТО ЖАМБАЛОВА
Эти слова произносили на тайлганах восхваляя Буха Ноен Баабай и Будан Хатан Иибии. “Сэг! Воспрянь, вознесись! Достигни назначения мною вознесенная жертва выше, ото всех, и моление мое за всех: от земель, начиная, от страны выдвигая, вызываю! Девятикруговый месяц-отец! Восьмикруговое солнце мать! Золотое солнце-светило, алмазный месяц-сияние зеркальное, маслянолицый тэнгэри-небо, шелковотканная-ясная земля, беспредельно-высокое небо, бесконечно широкая Земля! С широкоразвилистыми великими рогами, с отвисающим большим бойноком Буха Ноён Баабай-отец! Будан Хатан-мать! Великими рогами широкую землю задевая, спустились вы, от избытка милости вашей сделались создателем бурятского народа и покровителем булагатского рода!

По величеству ноздрей ваших, всю землю обнюхав, завладели ею, по обилию милости вашей сделались творцами всех людей, от вечной Удай-Тэнгэри притянув принесли сюда родительскую утробу, от вечно голубого неба притянули вы пуповину людскую на землю, Кукушкина гора – седалище ваше, бурый камень монолит – изображение ваше!
Когда злонамеренные наступали, вы оттеснили их, при приближении вредоносных врагов заранее отгоняли прочь, из-за высоких гор и широких дол ревностно охраняли нас, от всяких бед и напастей спасали нас. Такое ваше могущество прославляю!

Дальние люди слыхали, близкие люди видели, как даруете нам ваши милости и благоволение. В лихолетие защиты просим у вас, в жестокие месяцы о пощаде умоляем вас! В добрый день вспомнив, меткий день выбрав, как снежным бураном заполнившим нашу землю милостью и и как обильным бурлящим источником воды, насытившим страну нашу благодарностью, Буха Ноён Бабай, Будан Хатан Иибии белоснежною, молочною пищей делаю сасали, чистою чашкой подношу вам из большого котла сильную первинку крепкого напитка. Принося жертву вам, прошу и умоляю милости и благоволения ваши изволить на просящих”
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
76
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
194
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
83
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
117
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
178
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
162
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1303
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
310
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
192
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
342
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
694
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
558
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
362
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
390
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
583
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
350
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1091
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
327
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх