Дэлхэйн томо тэмсээнэй шагналда хyртэбэ

Буряадай гүрэнэй опернэ театрай гол дуушан Ганбаатарын Ариунбаатар мүнөө жэл “Кардиффын аялгануудта” хабаадажа, “Романс” гэжэ номинацида илалта туй лаба гэһэн мэдээсэл бидэ олониие тон ехээр баярлуулба
297
“Кардиффын аялганууд” гэһэн дуушадай уласхоорондын тэмсээн 1983 ондо байгуулагдаһан юм.

Валлийска Үндэһэтэнэй Оперын ба Кардифф хотын засагай дэмжэлтээр энэ тэмсээн Великобританиин Уэльс можодо Кардифф хотодо 2 жэлэй нэгэ удаа боложо үнгэрдэг юм. Дуушад 18-һаа 32 наһан хүрэтэр наһатай байха ёһотой.

Дэлхэйн алдар суута опернэ дуушад “Кардиффын аялганууд”  гэһэн тэмсээндэ хабаадажа,  илалта туйлахые эрмэлзэн хүсэдэг юм.

Буряадай гүрэнэй опернэ  театрай гол дуушан Ганбаатарын Ариунбаатар мүнөө жэл “Кардиффын аялгануудта”  хабаадажа, “Романс” гэжэ номинацида илалта туй    лаба гэһэн мэдээсэл бидэ олониие тон  ехээр баярлуулба.

Энэ тэмсээнэй гуримаар Ганбаатарын Ариунбаатар өөрынгөө Монгол Улас гүрэнөө түлөөлһэн байна. Опера гэһэн номинацида Г.Ариунбаатар табан янзын хэлээр дуу дуулаа. Тэрэ итальян хэлээр  “Дон Карлос” оперын Родриго гэгшые (Джузеппе Верди) дуулаа. Тэмсээнэй түгэсхэлдэ “Монголын тала нютаг” (хүгжэмынь Б.Шарав, үгэнь З.Тумэнжаргал) дуу дуулажа, дуунда дуратайшуулые гайхуулһан, уяруулһан байна. Бүхэдэлхэйн тэмсээндэ Г.Ариунбаатар гурбан томо шагнал абажа шадаа.

Шүүгшэдэй зүбшэгшэ Мэри Кинг англи үндэстэн эхэнэр нюдэнһөө нулимсаа унагаажа, уярһандаа үгэ хэлэжэ ядажа байхыень хараад бидэнэр ямар ехээр Ариунбаатарай энэ дээдын дээдэ  дуушадай тэмсээндэ илалта туйлахадань бахархана, омогорхоно гээшэбибди.   Мэри Кинг гэгшэтэй сэтгүүлшын хэһэн асуудал харюугай хөөрэлдөөн, хүндэтэ уншагшад,  танай анхаралда.
Асуудал: Танда үнэхээр Монголын сэбэр агаар хэрэгтэй шэнгеэр харагдажа байна гү даа?

Харюу: Би ярижа  ядажа байнаб  (уйлан алдана), этигээхээр бэшэ  гайхамшаг дуушан үнэхээр сэдьхэлыемни хүдэлгөө.
Асуудал: Яагаад бэ?
Харюу: Өөрынгөө түрэл хэлээр дуулажа, уужам сэдьхэлэйнгээ  гүнзэгые  бидэнтэй хубаалдажа,   дуугаараа элирхэйлжэ байхадань гайхамшаг юм байна.  
Дуушанай дуулахадань минии сэдьхэл хүдэлөөд байна.  Дуушанайнгаа хэмжээндэ тэрэ яг лэ байгаалиин хүсэн шэнги байгаа. Уужам  хоолойнь гайхалтай абьяасынь харуулна. Гансахан хоолойгоороо бэшэ, өөрэйнгөө дуунда маниие бүрин татажа оруулжа шадаха шанарыень сэгнэхэ хэрэгтэй.
Тэрэ ерээдүйдэ томо тайзан дээрэ симфоническэ оркестртэй гансаараа дуулабал, эсэхэ гээшые мэдэхэгүй байнал даа, хэрбээ тиигэхэ  болобол, тэрэ оройдоошье эргэлзэхэгүй (без сомнения)  шадаха.
Асуудал: Эхин дээрэ тэрэнэй  дуулаһан Шубертын дуун тухай та юу гэжэ бодонобта?
Харюу: Үнэхээр зүрхэ сэдьхэлэй доһолтор дуулажа шадана гээд дабтаад хэлэһүү. Тэрэнэй дуулалга соносоходо,  маш сайхан байгаа. Хэрбэеэ тэрэ үнэхээр дэлхэйн магнай дуушан болохоо хүсэжэ байгаа бол,  нарин нагта, шэмхүүр ажал хэрэгтэй  гэжэ нэмэхэ хэлэхэ  байнаб.
Асуудал: Харин тэрэнэй хоёрдохи дуун болохо Чайковскиин дуун  тухай юу хэлэхэ байнабта?
Харюу: П.Чайковскиин дуун тэрэнэй хоолойдо маша һайханаар таарана, аялгалан дуулахадань,  маша ехэ сэдьхэлэй хүдэлгөөн мэдэрэгдэжэ  байгаа. Дуугаараа хүнүүдые хэр татажа шаданаб, тэрэ шадабарииень хараха хэрэгтэй. Дуушанай урда үнэхээр һайхан ерээдүй хүлеэжэ байна гэжэ би хэлэнэб,- гээд шүүгшэдэй зүбшэгшэ Мэри Кинг онсолон тэмдэглээ.
Ямар дэмбэрэлтэй һайхан үгэнүүд гээшэб!

Монгол һайхан ороноо, монгол арад зоноо, аба эжын алдар нэрэ дэлхэй дүүрэн суурхуулжа ябаһан Ганбаатарай Ариунбаатар манай Буряад театрай дуушан байһанда бахархан баярланабди!  Алдарта дуушанда амжалта, аза жаргал, баяр баясхалан, элүүр энхые хүсэнэбди!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

17 октября
21:11
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
4
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
67
1
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1085
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
267
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
148
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
232
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
291
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
669
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
535
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
333
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
364
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
553
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
325
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1066
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
306
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
15 сентября
11:54
3462
4
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
760
2
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
406
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх