Алтарганын алтан медальта уран оёдолшон

Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнагай тайлбари: Энэ толилолго “Толон” сониной № 10 дугаар, 2010 оной мартын 11-эй үдэр хэблэгдэһэн. Дарима Базарова сэтгүүлшэн бэшэһэн байна
324
Алтарганын алтан медальта оёдолшон  Цыпелма Нанзатовна Бальжинимаевагай дэгэлнүүд хаа-хаанагүй мэдээжэ. Үзэсхэлэндэ дэлгэгдэһэншье, хүбүүд басагадай үмдэһэншье дэгэлнүүд нюдэ һаргаана. “Хэнэй бүтээл бэ?” гэжэ заатагүй хүнүүд асуудаг. Үнгэ жүһөөрөө, шанар шэнжээрээ, нарин нягтаараа онсо ондоохоноор харагдадаг дэгэлнүүд – Цыпелма Нанзатовнагайл бүтээлнүүд лэ даа.

- Булуубшын тохойн, энгэрэй сагаалсын иимэ һайхан хоргой хаана байдаг юм?
- Түбэдһөө нүхэрэймни эгэшэ Дулмажаб Баясхаланова асараа һэн.
- Уб улаахан хоргойнь хаанаһааб?
- Улаан-Баатарһаа ааб даа.
- Иимэ хара хилэн манай эндэ худалдагдадаг гү?
- Энэ хилэн аяар холын Алма-Атаһаа абаа һэмди. Энэмнай зузаан, саанань дублерин няаха гэлтэгүй, өөрөө няамал байгаа.
- Ямар гадар шанартайб? - Хилгааһан дэгэлые ахалха дэгэл байхагүй,-гэжэ омог дорюунаар уран гартан харюусана.
- Жандаан дэгэл гоё байна даа. Хилэнэй моодо ходороо. Мүнөөнэй торгоной шанар муу болошоо, оёһоор байтар, сонхын гэрэлдэ онгошохо,- гээд хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ. Зүб даа. Дэгэл гээшэмнай мэнэ-мэнэ һэлгүүлдэг самса бэшэ даа.

Оёдолойнь ажал ехэ, үнэ сэнгыньшье булюу, хүн бүхэн тэрэниие оёжошье шадахагүй...Тиимэһээ Цыпелма Нанзатовна дэгэл оёходоо, заабол шанартай эд хэрэглэхые оролдодог. Нарин гартанай бүтээлнүүд элдэб харалга конкурснуудта дээгүүр һуури эзэлдэг. Харин энэ эгэшын анха түрүүн дэгэл оёжо эхилхэдэ, харалга-конкурснуудта хабаадаха тухай бодол оройдоошье байгаагүй һааб даа.

Гэнтэ һэриһэн диилдэшэгүй хүсэн мэтээр нүхэртөө, хүүгэдтээ, өөртөөшье захатые бүтээхэ тухай хүсэл Түрэһэн аа гү гэжэ зураглахаар. Могойто тосхонһоо Догойнгоо Балданай Гарма эгэшые гэртээ залажа, нарин оёдолой нюусануудтай танилсаха зорилгоео бэелүүлжэ эхилээ. Тиин нэгэ зун соо табан дэгэл оёбод. Эхинһээнь эхилээд адаглаһан уран оедолшон Гарма абгай “Оёхо байнаш даа” гэһэн сэгнэлтэ үгөө.

Тиин тэрээнһээ хойшо торгон, хилэн, хилгааһаншье, тэрлиг, сээжэ, эхэнэрэй, бүһэтэйшүүлэй дэгэлнүүд, шэгэбшэтэй, тойробшо малгайнууд һубаряа бэлэй. Хаанаһаа оёхо хүсэл түрөө юм? Хэзээшье уг дамжаа ёһотой. Нагаса абань Шулуутай нютагай Балданай Цыдендоржо Ага нютагай мэдээжэ алташа мүнгэшэ дархан байхын хажуугаар, гутал хубсаһа эсхээд, тон наринаар оёжорхидог байһан.

Нагаса эжынь Шанграбай Цырегма абгай одоол ехэ гарай оедолшон байһан гээшэ. Эжынь Цыдендоржын Цыбжит эгэшэ ушаргүй нарин оедолоор зониие шэмэглээшьегүй һаа, арбан  хүүгэдэй эжы байһан тула оежол тэдэнээ хубсалуулһан бэзэ. Арбан хүүгэдэй нэгэн Цыпелма абгай хонгор залуу наһандаа мүн лэ арбан хүүгэдэй нэгэн, Догой нютагай Цыгмитжабтай айл бүлэ болоо.

Тиин хоер талаһаа арбаад-арбаад аха дүүнэрэйнгээ хүүгэдэй хүн болоходо, захатые үмэдхүүлһээр, Цыпелма Нанзатовна холуур шэртэһэн үргэн харгыда гараа. Түрүүлэн оёһон дэгэлнүүдэйнгээ тооень бүридхэдэг байгаа, тииһээр тооньшье алдагдаа, харин бүтээлыень үмдэһэн, баяртайгаар һанажа ябадаг догойнхидой тоо улам олошордог. Теэд ганса догойнхид бэшэ, Догойһаа гадуур нютагайхид, тэдэнэй тоо ехэ дарганар тусхай захил үнинэй хэдэг шуу.

Цыпелма Бальжинимаева тон нягтаар оедолдоо хандадаг. Хэзээшье яаруу сагта хамһалсаха нүхэд заатагүй ерэдэг. Багшын ажалай ветеран Валентина Аюшиевна Ванданова, Раднаева Бутид эгэшэ болон бусад хамһалсаха, доторойнь хүдэһэ халалсаха. Нарин оедолоо Цыпелма Нанзатовна хүндэ найдадаггүй! Нүхэрынь, Цыгмитжаб аха бэшэ ажалаа хэжэ, дулаахан үгэнүүдээрээ һайхан һайхан найдал түрүүлжэ, оеһон дэгэлнүүдыень һайхашаажа, инаг гансадаа эгээ ехэ туһа хүргэдэг.

Эбтэй эетэй бүлэ 4 хүбүүдые хүмүүжүүлжэ, айл болгоо.  Энэ бүлын намтар соелтой сэхэ холбоотой. Абань Ушарбайн Нанзадай Бальжинима гээшэ 1946-1949 онуудта округой соелой таһагые даажа ябаһан байна. Мүнөө хүүгэдынь соелой ажалтад болонхой. Дүү басаганиинь Цырегма Бальжинимаевна Нанзатова – Могойтын аймагай соелой түбэй директор. Иимэ уран гартай, эдэбхитэй хүтэлбэрилэгшэ, элбэг дүүрэн эжы, эбтэй бүлэ Догой нютагта ажаһуудаг юм.  Гэрэл зурагууд дээрэ: Цыпелма Нанзатовна Бальжинимаевагай Алтарганын нааданда Гран При шагнал абаһан дэгэлнүүдэй гэрэл зураг табибаб. Хажуудань дэгэл бүхэн тухай дэлгэрэнгы тайлбари байха. Баруун гарһаа

1. Эрэ хүнэй жандаан гадартай, үргэлжэ һагса дотортой, ондатрын арһан туруутай дэгэл, булган тойробшо малгайтай.
2. Хүхэ хилгааһан гадартай, норка арһан туруутай эхэнэрэй сээжэ дэгэл. Тойробшо булган малгайтай.
3. Басаганай торгон сээжэ дэгэл, Шэбэгшэтэй, шобогор халюун арһан малгайтай.
4. Хүбүүнэй нэхы дэгэл, буряад хурьган малгайтай, буряад гуталтай.
5. Хүрин хилгааһан гадартай, шэлүүһэн туруутай, шэлүүһэн малгайтай, хурьган арһан һагса эрэ хүнэй дэгэл, ямаан арһан сагаан хүрмэтэй, буряад пэнии гуталтай.
6. Хүхэ хилгааһан гадартай, сээжэн дэгэл, шобогор булган малгайтай.
7.Сээжэ дотортой һамган дэгэл, булган тойробшо малгайтай.

Тэрлигүүд : DSCN1628
1. Жандан торгон эрэ хүнэй дэгэл, хүрмэтэеэ.
2. Эхэнэрэй торгон тэрлиг.
3. Хүбүүнэй тэрлиг.
4. Эхэнэрэй жандаан торгон тэрлиг.
5. Эрэ хүнэй жандаан торгон тэрлиг.
6. Эхэнэрэй тэрлиг.
7. Эхэнэрэй жандаан торгон тэрлиг.Энгэртэй, татааһатай басаганай тэрлиг.
8. Суба. Юудэнтэеэ. Буряад дэгэлээ оёжо, үмдэжэ, бахархажа омог дорюун алхалае, буряад-монголшууд!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
76
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
194
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
83
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
117
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
178
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
162
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1303
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
310
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
192
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
342
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
694
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
558
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
362
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
390
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
583
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
350
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1091
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
327
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх