Алдарта дуушанай дурасхаал

Тайзанай саада талада Ким Ивановичай дуулажа  байһан видео зураглал табихадань, тэрэнэй суута ааринуудай зэдэлхэдэнь, ямаршье залуугаар энээхэн дэлхэйһээ халижа ошоо гээшэб гэжэ дурсан уярнабди.
382
3
Буряад  арадай алдарта хүбүүн, агууехэ дуушан Ким Иванович Базарсадаевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Уласхоорондын залуу дуушадай V урилдаан апрелиин 15-да Буряадай гүрэнэй академическэ дуури бүжэгэй театрта боложо үнгэрбэ. Табадахияа боложо байһан энэ урилдаан бэлигтэй залуу дуушадые  дэмжэхын тула байгуулагдаһан Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ Соёлой  Жасын ажаябуулгаар бүтэдэг юм. Энэ Жасые Ким Ивановичай наһанай нүхэр Серафима Даниловна Базарсадаева толгойлдог юм.

Тайзанай саада талада Ким Ивановичай дуулажа  байһан видео зураглал табихадань, тэрэнэй суута ааринуудай зэдэлхэдэнь, ямаршье залуугаар энээхэн дэлхэйһээ халижа ошоо гээшэб гэжэ дурсан уярнабди.

-Ким Иванович Базарсадаев гайхамшаг талаан бэлигтэй дуушан байһан гээшэ.  Тэрэ Буряад орондо, Ород гүрэндэ мэргэжэлтэ дуури урлагай хүгжэлтэдэ ехэхэн хубита оруулһан байна. Тэрэ түрэл арадаа түлөөлжэ, Буряад Уласаа дэлхэй дүүрэн суурхуулаа юм. Ким Ивановичай үргөөд ябаһан тугые мүнөөнэй залуу дуушад-лауреадууд дээрэ үргэн, хэжэ байһан зохёохы ажалыень үндэр хэмжээндэ үргэлжэлүүлжэ байна гэжэ хэлэхэ байнаб,-гээд Соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков онсолон тэмдэглэбэ.

Агын Буряадай тойрогой засаг дарга Бата Сайнсакович Доржиев Ким Базарсадаев тухай дурсалгын һайхан  үгэнүүдые хэлээд, залуу дуушад-лауреадуудые туйлаһан илалтаарнь амаршалба.

Табадахи урилдаанда Ород Уласай, Монгол Уласай 15 дуушад хабаадаа. Энэ урилдаан анхан эхилхэдээ, можо хоорондын байгаа. Мүнөө Уласхоорондын хэмжээндэ гараад, сэгнэшэгүй дээдын дээдэ зиндаатай болоод байна гээшэ.  Алдарта дуушанай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан Уласхоорондын урилдаанай илагшадта шагнал барюулгын ёһолол эхилбэ.

Буряад Уласай соёлой яаманай министрэй уялга дүүргэгшэ Тимур Цыбиков Гран при шагнал, мүн лауреадай нэрэ зэргэ Буряадай гүрэнэй академическэ театрай дуушан Михаил Пироговто барюулба. Буряадай  гүрэнэй  академическэ театрай дуушан Мэргэн Санданов, Монгол Уласай гүрэнэй дууриин театрай дуушан Дашноров Эрдэнэ-Очир хоёрто I шатын Диплом ба лауреадай нэрэ зэргэ олгогдобо. Монгол Уласай дууриин дуушан Дорж Цэдэн Бат-Эрдэнэдэ  II шатын Диплом,  лауреадай нэрэ зэргэ, Буряадай хүгжэмэй колледжын оюутан Анатолий Бадаевта III шатын Диплом, лауреадай нэрэ зэргэ хүртэбэ. Монголой дууриин дуушад  Очирсайхан Эрдэнэ, Ценд-Аюш Амарболд, Санкт-Петербургын Мариинска театрай дуушан Сергей Хмелевский  гэгшэд дипломантнуудай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Агын тойрогой түлөөлэгшэ залуу дуушан Далай Жаргалов «Найдал” гэһэн шанда хүртэбэ.

Уласхоорондын залуу дуушадай V урилдаанай лауреадууд болон дипломантнууд,  абынгаа нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан Эржена басаганиинь, Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан, Буряад Уласай арадай артистка, мүн Саяан хүбүүниинь, Санкт-Петербургын сэрэгэй тойрогой Дуун болон хатарай шуулгын дуушан, Буряад Уласай габьяата артист,  Ким Базарсадаевай аша басаган, консерваториин  оюутан Арюна Базарсадаева болон бусад гала-концертдэ дуу дуулажа,  мэргэжэл шадабарияа харуулба, бидэнэй зүрхэ  сэдьхэл баясуулба.

Энэ урилдаанай жюриин гэшүүд Бадма Гомбожапов, Ород Уласай габьяата артист Дамба Занданов, Монголой гүрэнэй дуури бүжэгэй театрай  гол дуушан Балгансурэн Эрдэнтуя, Монгол гүрэнэй арадай артист Дэмбэрэлын Жаргалсайханай хүбүүн Жаргалсайханай Чингис, алдар суута   поп-опера «Нюанс» бүлгэмэй дуушад гала-концертдэ хабаадажа, бидэнэй үрэ зүрхыемнай уяруулба.

- Ким Иванович Базарсадаев гайхамшаг талаан бэлигтэй дуушан байһан гээшэ.  Тэрэ Буряад орондо, Ород гүрэндэ мэргэжэлтэ дуури урлагай хүгжэлтэдэ ехэхэн хубита оруулһан байна. Тэрэ түрэл арадаа түлөөлжэ, Буряад Уласаа дэлхэй дүүрэн суурхуулаа юм. Ким Ивановичай үргөөд ябаһан тугые мүнөөнэй залуу дуушад-лауреадууд дээрэ үргэн, хэжэ байһан зохёохы ажалыень үндэр хэмжээндэ үргэлжэлүүлжэ байна гэжэ хэлэхэ байнаб,-гээд  Тимур Гомбожапович Цыбиков онсолон тэмдэглэбэ.

Агын Буряадай тойрогой засаг дарга Бата Сайнсакович Доржиев Ким Базарсадаев тухай дурсалгын һайхан  үгэнүүдые хэлээд, залуу дуушад-лауреадуудые
туйлаһан илалтаарнь амаршалба.

Табадахи урилдаанда Ород Уласай, Монгол Уласай 15 дуушад хабаадаа. Энэ урилдаан анхан эхилхэдээ, можо хоорондын байгаа. Мүнөө Уласхоорондын хэмжээндэ гараад, сэгнэшэгүй дээдын дээдэ зиндаатай болоод байна гээшэ.  Алдарта дуушанай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан Уласхоорондын урилдаанай илагшадта шагнал барюулгын ёһолол эхилбэ.

Буряад Уласай соёлой яаманай министрэй уялга дүүргэгшэ Тимур Цыбиков Гран при шагнал, мүн лауреадай нэрэ зэргэ Буряадай гүрэнэй академическэ театрай дуушан Михаил Пироговто барюулба. Буряадай  гүрэнэй  академическэ театрай дуушан Мэргэн Санданов, Монгол Уласай гүрэнэй дууриин театрай дуушан Дашноров Эрдэнэ-Очир хоёрто I шатын Диплом ба лауреадай нэрэ зэргэ олгогдобо. Монгол Уласай дууриин дуушан Дорж Цэдэн Бат-Эрдэнэдэ  II шатын Диплом,  лауреадай нэрэ зэргэ, Буряадай хүгжэмэй колледжын оюутан Анатолий Бадаевта III шатын Диплом, лауреадай нэрэ зэргэ хүртэбэ. Монголой дууриин дуушад  Очирсайхан Эрдэнэ, Ценд-Аюш Амарболд, Санкт-Петербургын Мариинска театрай дуушан Сергей Хмелевский  гэгшэд дипломантнуудай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Агын тойрогой түлөөлэгшэ залуу дуушан Далай Жаргалов «Найдал” гэһэн шанда хүртэбэ.

Уласхоорондын залуу дуушадай V урилдаанай лауреадууд болон дипломантнууд,  абынгаа нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан Эржена басаганиинь, Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан, Буряад Уласай арадай артистка, мүн Саяан хүбүүниинь, Санкт-Петербургын сэрэгэй тойрогой Дуун болон хатарай шуулгын дуушан, Буряад Уласай габьяата артист,  Ким Базарсадаевай аша басаган, консерваториин  оюутан Арюна Базарсадаева болон бусад гала-концертдэ дуу дуулажа,  мэргэжэл шадабарияа харуулба, бидэнэй зүрхэ  сэдьхэл баясуулба.

Энэ урилдаанай жюриин гэшүүд Бадма Гомбожапов, Ород Уласай габьяата артист Дамба Занданов, Монголой гүрэнэй дуури бүжэгэй театрай  гол дуушан Балгансурэн Эрдэнтуя, Монгол гүрэнэй арадай артист Дэмбэрэлын Жаргалсайханай хүбүүн Жаргалсайханай Чингис, алдар суута   поп-опера «Нюанс» бүлгэмэй дуушад гала-концертдэ хабаадажа, бидэнэй үрэ зүрхыемнай уяруулба.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии3

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
19.04.2017 23:01
Намжилма Нанзатовна, хамалдыдта! "Буряад хэлэ, нэрэ гуй зон, зон бэшэ!!! Турэл хэлээ, нэрэ бусаагыт!!!", - ородор юум?
Язык - это душа народа. Язык жив – народ сохранился. Бережно храните родной язык, передавайте его своим детям и сделайте наказ – передавать его следующим поколениям.
Аноним
20.04.2017 16:36
Спасибо. Только перевод такой длинный, много длиннее того, что на бурятском. Почему?

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
84
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
201
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
86
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
119
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
183
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
166
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1305
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
312
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
194
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
343
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
695
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
559
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
363
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
391
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
585
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
351
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1093
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
328
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх